JAK: Dodawanie składników i programów na komputerze z systemem Windows XP

Streszczenie

W tym artykule opisano dodawanie programów i składników systemu Windows na komputerze z systemem Windows XP.


Narzędzie Dodaj lub usuń programy pomaga zarządzać programami na komputerze. Umożliwia dodawanie nowych programów, a także modyfikowanie i usuwanie programów istniejących.


Narzędzie Dodaj lub usuń programy może również służyć do dodawania składników systemu Windows XP, których nie wybrano podczas przeprowadzania oryginalnej instalacji systemu Windows XP (np. opcji sieciowych lub plików usługi indeksowania).


Powrót do początku

Jak zainstalować składniki systemu Windows

 1. Zaloguj się do komputera jako administrator.


  Uwaga: Aby wykonać tę procedurę, należy zalogować się do komputera jako administrator lub jako członek grupy Administratorzy.
 2. Kliknij przycisk Start, a następnie kliknij polecenie Panel sterowania.
 3. W Panelu sterowania kliknij dwukrotnie ikonę Dodaj lub usuń programy.
 4. Kliknij przycisk Dodaj/Usuń składniki systemu Windows. Zostanie uruchomiony Kreator składników systemu Windows i wyświetlony zostanie ekran Składniki systemu Windows.


  Dostępne składniki:
  • Akcesoria i narzędzia
  • Usługa faksowania
  • Usługa indeksowania
  • Internet Explorer
  • Internetowe usługi informacyjne (IIS)
  • Narzędzia zarządzania i monitorowania
  • Kolejkowanie wiadomości
  • MSN Explorer
  • Usługi sieciowe
  • Inne usługi plików i drukowania w sieci
  • Aktualizuj certyfikaty główne
 5. Klikając w celu zaznaczenia albo wyczyszczenia pola wyboru, można dodać lub usunąć składnik.


  UWAGA: Pole zacieniowane oznacza, że można zainstalować tylko część składnika.
 6. Aby zobaczyć poszczególne elementy składnika, kliknij go, a następnie kliknij przycisk Szczegóły.


  UWAGA: Jeśli przycisk Szczegóły jest niedostępny, ze składnikiem nie skojarzono żadnych podskładników.
 7. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi w Kreatorze składników systemu Windows.


  UWAGA: Pewne składniki systemu Windows muszą przed użyciem zostać skonfigurowane. Jeśli zainstalowano kilka takich składników, nie skonfigurowano ich, a następnie kliknięto przycisk Dodaj/Usuń składniki systemu Windows, zostanie wyświetlona lista składników, które wymagają konfiguracji. Aby skonfigurować składnik, kliknij przycisk Konfiguruj, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie. Aby dodać nowy składnik, kliknij przycisk Składniki, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi w Kreatorze składników systemu Windows.
Powrót do początku

Przykładowy sposób instalacji usługi FTP

 1. Zaloguj się do komputera jako administrator.
 2. Kliknij przycisk Start, a następnie kliknij polecenie Panel sterowania.
 3. Kliknij dwukrotnie ikonę Dodaj lub usuń programy, a następnie kliknij przycisk Dodaj/Usuń składniki systemu Windows.
 4. W Kreatorze składników systemu Windows, na liście Składniki kliknij pozycję Internetowe usługi informacyjne, a następnie kliknij przycisk Szczegóły.
 5. W oknie dialogowym Internetowe usługi informacyjne kliknij, aby zaznaczyć pole wyboru Usługa FTP (File Transfer Protocol) (jeśli jeszcze go nie zaznaczono), a następnie kliknij przycisk OK.
 6. W Kreatorze składników systemu Windows kliknij przycisk Dalej. Zostanie wyświetlony ekran Konfigurowanie składników, na którym będzie się znajdował pasek stanu pokazujący postęp konfiguracji. Po wyświetleniu monitu włóż dysk CD z systemem Windows XP do stacji dysków CD-ROM. Instalator skopiuje pliki usługi FTP i narzędzia na komputer.
 7. Po zakończeniu pracy Instalatora zostanie wyświetlony ekran Trwa kończenie pracy Kreatora składników systemu Windows. Kliknij przycisk Zakończ, aby zamknąć kreatora.
Powrót do początku

Jak zainstalować program z dysku CD lub dyskietki

 1. Zaloguj się do komputera jako administrator.
 2. Kliknij przycisk Start, a następnie kliknij polecenie Panel sterowania.
 3. Kliknij dwukrotnie ikonę Dodaj lub usuń programy, a następnie kliknij przycisk Dodaj nowe programy.
 4. Kliknij przycisk CD lub przycisk Dyskietka. Zostanie wyświetlony komunikat „Instalowanie programu z dyskietki” lub monit Kreatora dysku CD o włożenie pierwszej dyskietki instalacyjnej lub instalacyjnego dysku CD z produktem.
 5. Włóż dyskietkę lub dysk CD, a następnie kliknij przycisk Dalej. Po uruchomieniu Instalatora należy postępować zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami.
 6. Po zakończeniu pracy Instalatora kliknij przycisk Zamknij, aby zamknąć okno Dodawanie lub usuwanie programów.


  UWAGA: Korzystając z narzędzia Dodaj lub usuń programy, można instalować tylko programy, które napisano dla systemów operacyjnych Windows.
Powrót do początku

Jak zainstalować program z sieci

 1. Zaloguj się do komputera jako administrator.
 2. Kliknij przycisk Start, a następnie kliknij polecenie Panel sterowania.
 3. Kliknij dwukrotnie ikonę Dodaj lub usuń programy, a następnie kliknij przycisk Dodaj nowe programy.


  UWAGA: Jeśli komputer został podłączony do sieci, dodawane programy są wyświetlane u dołu ekranu. Jeśli programy zostały podzielone na kategorie przez administratora sieci, do zlokalizowania dodawanego programu konieczne może okazać się kliknięcie innej opcji w oknie Kategoria.
 4. Kliknij nazwę programu, który chcesz dodać, a następnie kliknij przycisk Dodaj. Po uruchomieniu Instalatora należy postępować zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami.
 5. Po zakończeniu pracy Instalatora kliknij przycisk Zamknij, aby zamknąć okno Dodawanie lub usuwanie programów.


  UWAGA: Podczas uruchamiania programu lub próby wykonania zadania w programie może zostać wyświetlone okno dialogowe, którego obecność wskazuje na instalowanie lub aktualizowanie programu przez Instalatora systemu Windows. Takie zachowanie może się pojawić, jeśli administrator skonfigurował w ten sposób instalowany program, jeśli pliki programu zostałly usunięte lub uszkodzone lub jeśli próbowano użyć niezainstalowanej funkcji programu. Jeśli program zainstalowano z dysku CD lub jeśli komputer nie ma połączenia z siecią, Instalator systemu Windows może wyświetlać monit o włożenie dysku CD do stacji dysków CD-ROM. Po zakończeniu pracy Instalatora systemu Windows następuje uruchomienie danego programu lub funkcji.
Powrót do początku

Właściwości

Identyfikator artykułu: 305548 — ostatni przegląd: 26.06.2003 — zmiana: 1

Opinia