JAK: Zarządzanie przechowywanymi nazwami użytkowników i hasłami na komputerze, który nie jest członkiem domeny w systemie Windows XP

Streszczenie

W tym artykule opisano, jak zarządzać przechowywanymi nazwami użytkowników i hasłami na komputerze, który nie jest członkiem domeny.


Podczas logowania się do komputera z systemem Windows XP użytkownik może podać nazwę użytkownika i hasło. Poświadczenia te stają się domyślnym kontekstem zabezpieczeń, używanym do łączenia się z innymi komputerami w sieci i w Internecie. Jednak te poświadczenia mogą nie dawać dostępu do wszystkich żądanych zasobów. Funkcja Przechowywane nazwy użytkowników i hasła umożliwia przechowywanie w profilu użytkownika dodatkowych nazw użytkownika i haseł.


Funkcja Przechowywane nazwy użytkowników i hasła to zabezpieczony magazyn informacji o hasłach. Dzięki tej funkcji użytkownik może wpisać nazwy użytkownika i hasła dla różnych zasobów i aplikacji sieciowych (takich jak poczta e-mail) naraz, a następnie tak ustawić system Windows, aby automatycznie podawał te informacje przy uzyskiwaniu dostępu do kolejnych zasobów, bez dodatkowej interwencji użytkownika.


Powrót do początku

Omówienie zarządzania poświadczeniami

Gdy użytkownik po raz pierwszy loguje się do serwera lub witryny sieci Web, pojawia się monit o podanie nazwy użytkownika i hasła. Jeśli użytkownik wpisze te poświadczenia dla danego zasobu, a następnie zaznaczy pole wyboru
Zapamiętaj moje hasło, informacje o logowaniu zostają zapisane razem z kontem użytkownika. Przy następnym połączeniu z tym samym zasobem te przechowywane poświadczenia są używane przez system Windows do automatycznego uwierzytelnienia danego konta użytkownika.


Gdy poświadczenia zostaną zapisane przez zaznaczenie pola wyboru
Zapamiętaj moje hasło
w oknie dialogowym nazwy użytkownika i hasła, które jest wyświetlane podczas łączenia się z zasobem, są one zapisywane w możliwie najogólniejszej formie. Jeśli na przykład użytkownik uzyskuje dostęp do określonego serwera w domenie, poświadczenia mogą zostać zapisane jako *.domena.com (gdzie
domena
jest nazwą domeny). Zapisanie innych poświadczeń dla innego serwera w tej domenie nie powoduje zastąpienia poprzednich poświadczeń. Nowe poświadczenia zostałyby zapisane przy użyciu bardziej szczegółowych informacji.


Gdy użytkownik uzyskuje dostęp do zasobu, pakiet uwierzytelniający przeszukuje magazyn Przechowywane nazwy użytkowników i hasła w poszukiwaniu najbardziej szczegółowych poświadczeń dla tego zasobu. Jeśli takie poświadczenia zostaną znalezione, są one używane przez pakiet uwierzytelniający bez żadnej interakcji z użytkownikiem. Jeśli poświadczenia nie zostaną znalezione, do programu, który próbował uzyskać dostęp do zasobu, zwracany jest błąd uwierzytelniania. W tym momencie pojawia się monit o podanie nazwy użytkownika i hasła.


Poświadczeniami przechowywanymi w magazynie Przechowywane nazwy użytkowników i hasła można zarządzać ręcznie, klikając przycisk
Zarządzaj moimi hasłami sieciowymi
w koncie użytkownika, które ma być zmienione. W oknie dialogowym
Przechowywane nazwy użytkowników i hasła
można dodać nowy wpis, usunąć istniejący wpis, wyświetlić właściwości istniejącego wpisu lub edytować go. Aby to zrobić, kliknij przycisk
Dodaj,
Edytuj lub
Właściwości.


Powrót do początku

Jak zarządzać przechowywanymi nazwami użytkowników i hasłami

Aby zarządzać przechowywanymi nazwami użytkowników i hasłami, wykonaj następujące kroki:
 1. Zaloguj się do komputera jako użytkownik, którego konto chcesz zmodyfikować.
 2. Kliknij przycisk Start, a następnie kliknij polecenie Panel sterowania.
 3. W Panelu sterowania kliknij ikonę
  Konta użytkowników w obszarze
  Wybierz kategorię, aby otworzyć okno dialogowe
  Konta użytkowników.
 4. Otwórz okno dialogowe
  Przechowywane nazwy użytkowników i hasła; aby to zrobić, zastosuj metodę odpowiednią do danej sytuacji:
  • W przypadku zalogowania się przy użyciu konta z ograniczeniami:
   1. W obszarze
    Zadania pokrewne kliknij przycisk
    Zarządzaj moimi hasłami sieciowymi.
  • W przypadku zalogowania się przy użyciu przywilejów administracyjnych:
   1. W obszarze
    lub wybieranie konta do zmiany
    kliknij konto użytkownika, aby otworzyć okno dialogowe
    Co chcesz zmienić w swoim koncie?.
   2. W obszarze
    Zadania pokrewne kliknij przycisk
    Zarządzaj moimi hasłami sieciowymi.
  Zostaje wyświetlona lista przechowywanych nazw użytkowników i haseł podobna do następującej:
  *.Microsoft.com

  Passport.Net\*(Passport)
Powrót do początku

Dodawanie wpisu

Aby ręcznie dodać poświadczenia:
 1. W oknie dialogowym
  Przechowywane nazwy użytkowników i hasła
  kliknij przycisk
  Dodaj, aby otworzyć okno dialogowe Właściwości informacji o logowaniu.
 2. W polu
  Serwerwpisz nazwę żądanego serwera lub udziału. Możesz użyć gwiazdki jako symbolu wieloznacznego. Oto przykłady prawidłowych wpisów nazw serwerów:
  *.Microsoft.com

  \\Server\Share
 3. W polu
  Nazwa użytkownika
  wpisz nazwę konta użytkownika, które ma uprawnienie dostępu do danego zasobu. Nazwę użytkownika wpisz w formacie
  Serwer\Użytkowniklub
  Użytkownik@domena.com. Oto przykłady prawidłowych wpisów nazw użytkowników (Microsoft jest nazwą domeny, a
  User
  nazwą użytkownika):
  Microsoft\User
  User@microsoft.com
 4. W oknie dialogowym
  Hasłowpisz hasło użytkownika wprowadzonego w kroku 3, a następnie kliknij przycisk
  OK.
 5. W oknie dialogowym
  Przechowywane nazwy użytkowników i hasła
  kliknij przycisk
  Zamknij.
Powrót do początku

Usuwanie wpisu

Aby usunąć poświadczenia:
 1. W oknie dialogowym
  Przechowywane nazwy użytkowników i hasła
  kliknij żądane poświadczenia, a następnie kliknij przycisk
  Usuń. Zostaje wyświetlony następujący komunikat:
  Wybrane informacje o logowaniu zostaną usunięte.
 2. Kliknij przycisk OK.
 3. W oknie dialogowym
  Przechowywane nazwy użytkowników i hasła
  kliknij przycisk
  Zamknij.
Powrót do początku

Edytowanie wpisu

Aby edytować poświadczenia:
 1. W oknie dialogowym
  Przechowywane nazwy użytkowników i hasła
  kliknij żądane poświadczenia, a następnie kliknij przycisk
  Właściwości, aby otworzyć okno dialogowe
  Właściwości informacji o logowaniu.
 2. Zmień żądane elementy, a następnie kliknij przycisk OK.


  Jeśli chcesz zmienić hasło domeny dla konta użytkownika, które jest określone w polu
  Nazwa użytkownika, kliknij przycisk
  Zmień. W polach
  Stare hasło
  i
  Nowe hasło
  wpisz odpowiednie informacje, wpisz nowe hasło w polu
  Potwierdź nowe hasło, a następnie kliknij przycisk
  OK. Hasło domeny zostaje zmienione.
 3. W oknie dialogowym
  Przechowywane nazwy użytkowników i hasła
  kliknij przycisk
  Zamknij.
Powrót do początku

Rozwiązywanie problemów

Jeśli w ten sposób przechowywane są informacje o koncie użytkownika dla zasobów zdalnych, każdy, kto uzyska dostęp do tego konta, może również uzyskać dostęp do tych zasobów chronionych hasłem. Z tego powodu stanowczo zaleca się, aby dla konta systemu Windows XP używać silnego hasła.


Aby uzyskać więcej informacji o tworzeniu silnych haseł, kliknij przycisk
Start, a następnie kliknij polecenie
Pomoc i obsługa techniczna. W polu
Wyszukajwpisz tekst
tworzenie silnych haseł, a następnie kliknij przycisk
Rozpocznij wyszukiwanie.


Powrót do początku


Materiały referencyjne

Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące zarządzania przechowywanymi nazwami użytkowników i hasłami, kliknij numer artykułu poniżej w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

306992 How to Manage Stored User Names and Passwords on a Computer in a Domain
Powrót do początku
Właściwości

Identyfikator artykułu: 306541 — ostatni przegląd: 08.04.2003 — zmiana: 1

Opinia