Kody błędów związane z Usługą replikacji plików FRS rejestrowane w dzienniku zdarzeń

Streszczenie

W tym artykule opisano zdarzenia rejestrowane w Podglądzie zdarzeń, których przyczyną może być Usługa replikacji plików (FRS, File Replication Service). Te zdarzenia są wyświetlane w dzienniku usługi FRS.

Więcej informacji

 • Identyfikator zdarzenia: 13500
  Typ zdarzenia: Błąd
  Reguła: Filtr
  Tekst komunikatu: Usługa replikacji plików
 • Identyfikator zdarzenia: 13501
  Typ zdarzenia: Informacyjne
  Reguła: Zbieranie informacji
  Tekst komunikatu: Trwa uruchamianie Usługi replikacji plików.
 • Identyfikator zdarzenia: 13502
  Typ zdarzenia: Informacyjne
  Reguła: Zbieranie informacji
  Tekst komunikatu: Trwa zatrzymywanie Usługi replikacji plików.
 • Identyfikator zdarzenia: 13503
  Typ zdarzenia: Informacyjne
  Reguła: Zbieranie informacji
  Tekst komunikatu: Usługa replikacji plików została zatrzymana.
 • Identyfikator zdarzenia: 13504
  Typ zdarzenia: Błąd
  Reguła: Zbieranie informacji
  Tekst komunikatu: Usługa replikacji plików została zatrzymana bez oczyszczania.
 • Identyfikator zdarzenia: 13505
  Typ zdarzenia: Błąd
  Reguła: Konsolidacja zdarzeń na podstawie identyfikatora, źródła lub komputera.

  Tekst komunikatu: Usługa replikacji plików została zatrzymana po uzyskaniu błędu potwierdzenia.
 • Identyfikator zdarzenia: 13506
  Typ zdarzenia: Błąd
  Reguła: Alert pominięty na podstawie identyfikatora, źródła, komputera, opisu (par 3).
  Tekst komunikatu:
  Usługa replikacji plików wykazała niespójność przy sprawdzaniu (%3) w „%1” w wierszu %2. Usługa replikacji plików uruchomi się ponownie później. Jeśli problem nie ustąpi, kolejny wpis w tym dzienniku zdarzeń opisuje procedurę odzyskiwania. Aby uzyskać więcej informacji na temat ponownego automatycznego uruchomienia, kliknij prawym przyciskiem Mój komputer, a następnie Zarządzanie, Narzędzia systemowe, Usługi, Usługa replikacji plików i Odzyskiwanie.
 • Identyfikator zdarzenia: 13507
  Typ zdarzenia: Błąd
  Reguła: Alert pominięty na podstawie identyfikatora, źródła, komputera, opisu (par 4).
  Tekst komunikatu:
  Usługa replikacji plików nie może uruchomić zestawu replik %1 na komputerze %2 dla katalogu %3, ponieważ wolumin %4 nie jest typu NTFS 5.0 lub nowszego. Typ woluminu można sprawdzić, wpisując polecenie „chkdsk %4”. Wolumin można uaktualnić do typu NTFS 5.0 lub nowszego, wpisując
  polecenie „chkntfs /E %4”.
 • Identyfikator zdarzenia: 13508
  Typ zdarzenia: Ostrzeżenie
  Reguła: Alert ostrzegawczy informujący o konieczności odnalezienia zdarzenia oznaczonego identyfikatorem 13509 w celu sprawdzenia, czy wszystkie operacje są wykonywane zgodnie z oczekiwaniami.
  Tekst komunikatu:
  Usługa replikacji plików ma kłopoty z włączeniem replikacji z %1 do %2 dla %3 przy użyciu nazwy DNS %4. Usługa będzie ponawiać próby.
  Oto niektóre z prawdopodobnych przyczyn wyświetlenia tego ostrzeżenia:


  [1] Usługa replikacji plików nie może poprawnie rozpoznać nazwy DNS %4 z tego komputera.
  [2] Usługa replikacji plików nie jest uruchomiona na komputerze %4.
  [3] Informacje topologii w usłudze Active Directory dla tej repliki nie zostały jeszcze zreplikowane do wszystkich kontrolerów domen.

  Ten komunikat dziennika zdarzeń będzie pojawiał się jeden raz dla każdego połączenia. Po rozwiązaniu problemu zostanie wyświetlony jeszcze jeden komunikat dziennika zdarzeń, wskazujący, że połączenie zostało ustanowione.
 • Identyfikator zdarzenia: 13509
  Typ zdarzenia: Ostrzeżenie
  Reguła: Zbieranie informacji
  Tekst komunikatu: Usługa replikacji plików włączyła replikację z %1 do %2 dla %3 po wielokrotnych próbach.
 • Identyfikator zdarzenia: 13510
  Typ zdarzenia: Błąd
  Reguła: Filtr
  Tekst komunikatu:
  Usługa replikacji plików na komputerze %1 nie może skomunikować się z usługą replikacji plików na komputerze %2. Sprawdź, czy komputer %2 jest włączony i działa. Sprawdź, czy usługa replikacji plików działa na %2, wpisując „net start ntfrs” na %2. Sprawdź, czy sieć działa między %1 i %2, wpisując „ping %1” na %2 i „ping %2” na %1. Jeśli polecenia ping są pomyślne, ponów nieudaną operację. Jeśli polecenia ping nie udają się, mogą występować problemy z serwerem DNS. Serwer DNS jest odpowiedzialny za mapowanie nazw komputerów do adresów IP. Polecenia „ipconfig” i „nslookup” pomagają diagnozować problemy z serwerem DNS. Wpisanie „ipconfig /all” spowoduje wyświetlenie listy adresów IP komputerów oraz adresów IP serwerów DNS komputerów. Wpisz „ping <adres IP serwera DNS>”, aby sprawdzić, czy serwer DNS jest dostępny. Mapowanie DNS dla %2 lub %1 można sprawdzić, wpisując „nslookup”, a następnie wpisując „%2” i „%1” na %1 oraz %2. Pamiętaj, aby sprawdzić serwer DNS zarówno na %1, jak i %2; problem DNS na którymkolwiek komputerze uniemożliwia poprawną komunikację.

  Niektóre problemy sieciowe między %1 i %2 można usunąć, czyszcząc bufor rozpoznawania nazw DNS. Wpisz „ipconfig /flushdns”. Niektóre problemy sieciowe między %1 i %2 można usunąć, odnawiając adres IP. Wpisz „ipconfig /release”, a następnie „ipconfig /renew”.

  Niektóre problemy sieciowe między %1 i %2 można usunąć, resetując wpis DNS komputera. Wpisz „net stop NetLogon”, a następnie „net start NetLogon”. Niektóre problemy między %1 i %2 można usunąć, ponownie uruchamiając Usługę replikacji plików. Wpisz „net stop ntfrs”, a następnie „net start ntfrs”. Niektóre problemy między %1 i %2 można usunąć, ponownie uruchamiając komputery %1 i %2 po zamknięciu działających aplikacji, zwłaszcza dcpromo. Kliknij przycisk Start, Zamknij, wybierz Ponowne uruchomienie i kliknij OK. Inne problemy sieci i komputerów mogą wykraczać poza zakres tego komunikatu dziennika zdarzeń.
 • Identyfikator zdarzenia: 13511
  Typ zdarzenia: Błąd
  Reguła: Alert pominięty na podstawie identyfikatora, źródła, komputera
  Tekst komunikatu:
  Usługa replikacji plików jest zatrzymywana na komputerze %1, ponieważ nie ma wolnego miejsca na woluminie zawierającym %2. Informacje o miejscu dostępnym na woluminie można uzyskać, wpisując „dir %2”. Po zwolnieniu miejsca na woluminie zawierającym %2 można natychmiast ponownie uruchomić Usługę replikacji plików, wpisując „net start ntfrs”. W przeciwnym przypadku Usługa replikacji plików uruchomi się ponownie automatycznie później. Aby uzyskać więcej informacji na temat ponownego automatycznego uruchomienia, kliknij prawym przyciskiem Mój komputer, a następnie Zarządzanie, Narzędzia systemowe, Usługi, Usługa replikacji plików i Odzyskiwanie. Aby uzyskać więcej informacji o zarządzaniu miejscem na woluminie, wpisz „copy /?”, „rename
  /?”, „del /?”, „rmdir /?” i „dir /?”.
 • Identyfikator zdarzenia: 13512
  Typ zdarzenia: Ostrzeżenie
  Reguła: Konsolidacja zdarzeń na podstawie identyfikatora, źródła, komputera
  Tekst komunikatu:
  Usługa replikacji plików wykryła włączony bufor zapisywania danych na dysk na dysku zawierającym katalog %2 na komputerze %1. Usługa replikacji plików może nie odzyskać danych, kiedy zasilanie dysku zostanie przerwane i ważne aktualizacje ulegną utracie.
 • Identyfikator zdarzenia: 13513
  Typ zdarzenia: Błąd
  Reguła: Alert pominięty na podstawie identyfikatora, źródła, komputera
  Tekst komunikatu:
  Trwa zatrzymywanie Usługi replikacji plików na komputerze %1, ponieważ baza danych %2 jest uszkodzona. Bazę danych można odzyskać, wpisując „esentutl /d %2 /l%3 /s%4”. Po pomyślnym odzyskaniu bazy danych można ponownie uruchomić Usługę replikacji plików, wpisując „net start ntfrs”.
 • Identyfikator zdarzenia: 13514
  Typ zdarzenia: Ostrzeżenie
  Reguła: Konsolidacja zdarzeń na podstawie identyfikatora, źródła, komputera — 1 dzień
  Tekst komunikatu:
  Możliwe, że Usługa replikacji plików zabrania komputerowi %1 zostać kontrolerem domeny z uwagi na trwające inicjowanie woluminu systemowego danymi z innego kontrolera domeny i udostępnianie woluminu pod nazwą SYSVOL. Wpisz „net share”, aby upewnić się o istnieniu udziału SYSVOL. Kiedy pojawia się udział SYSVOL, oznacza to, że Usługa replikacji plików przestała blokować komputer przed zostaniem kontrolerem domeny. Inicjowanie woluminu systemowego może być czasochłonne. Czas trwania tego procesu zależy od ilości danych na woluminie systemowym, dostępności innych kontrolerów domeny i interwału replikacji między kontrolerami domeny.
 • Identyfikator zdarzenia: 13515
  Typ zdarzenia: Ostrzeżenie
  Reguła: Konsolidacja zdarzeń na podstawie identyfikatora, źródła, komputera — 1 dzień
  Tekst komunikatu:
  Możliwe, że Usługa replikacji plików zabrania komputerowi %1 zostać kontrolerem domeny z uwagi na trwające inicjowanie woluminu systemowego i udostępnianie woluminu pod nazwą SYSVOL. Wpisz „net share”, aby upewnić się o istnieniu udziału SYSVOL.
 • Identyfikator zdarzenia: 13516
  Typ zdarzenia: Informacyjne
  Reguła: Zbieranie informacji teraz — w przyszłości użycie skryptu do wyszukiwania brakującego zdarzenia po pewnym czasie po ponownym rozruchu
  Tekst komunikatu:
  Usługa replikacji plików nie zabrania już komputerowi %1 zostać kontrolerem domeny. Wolumin systemowy został pomyślnie zainicjowany i usługa Netlogon została powiadomiona, że jest
  on teraz gotowy do udostępnienia jako SYSVOL. Wpisz „net share”, aby upewnić się o istnieniu udziału SYSVOL.
 • Identyfikator zdarzenia: 13517
  Typ zdarzenia: Ostrzeżenie
  Reguła: Alert ostrzegawczy pominięty na podstawie identyfikatora, źródła i komputera
  Tekst komunikatu:
  Usługa replikacji plików nie sprawdzi dostępu do „%1” interfejsu API. Sprawdzenia dostępu można włączyć dla „%1”, uruchamiając program regedt32. Kliknij przycisk Start, polecenie Uruchom i wpisz regedt32. Kliknij okno zatytułowane HKEY_LOCAL_MACHINE. Kliknij dwukrotnie SYSTEM, CurrentControlSet, Services, NtFrs, Parameters, Access Checks, „%1” i „%2”. Zmień ciąg na Włączony. Uprawnienia można zmienić, wyróżniając „%1”, a następnie klikając na pasku narzędzi opcję Zabezpieczenia, a następnie Uprawnienia.
 • Identyfikator zdarzenia: 13518 Typ zdarzenia: Ostrzeżenie
  Reguła: Alert ostrzegawczy pominięty na podstawie identyfikatora, źródła i komputera
  Tekst komunikatu:
  Usługa replikacji plików nie udzieliła użytkownikowi „%3” dostępu do „%1” interfejsu API. Uprawnienia „%1” można zmienić, uruchamiając program regedt32. Kliknij przycisk Start, polecenie Uruchom i wpisz regedt32. Kliknij okno zatytułowane HKEY_LOCAL_MACHINE. Kliknij dwukrotnie SYSTEM, CurrentControlSet, Services, NtFrs, Parameters, Access Checks i wyróżnij „%1”. Kliknij na pasku narzędzi opcję Zabezpieczenia, a następnie Uprawnienia. Sprawdzanie dostępu można wyłączyć dla „%1”. Kliknij dwukrotnie „%2” i zmień ciąg na Wyłączony.
 • Identyfikator zdarzenia: 13519
  Typ zdarzenia: Błąd
  Reguła: Alert ostrzegawczy pominięty na podstawie identyfikatora, źródła i komputera
  Tekst komunikatu:
  Usługa replikacji plików nie może udzielić nieznanemu użytkownikowi dostępu do
  API „%1”. Sprawdzanie dostępu można wyłączyć dla „%1”, uruchamiając program regedt32. Kliknij przycisk Start, polecenie Uruchom i wpisz regedt32. Kliknij okno zatytułowane HKEY_LOCAL_MACHINE. Kliknij dwukrotnie SYSTEM, CurrentControlSet, Services, NtFrs, Parameters, Access Checks, „%1” i „%2”. Zmień ciąg na Wyłączony. Uprawnienia można zmienić, wyróżniając „%1”, a następnie klikając na pasku narzędzi opcję Zabezpieczenia, a następnie Uprawnienia.
 • Identyfikator zdarzenia: 13520
  Typ zdarzenia: Ostrzeżenie
  Reguła: Zbieranie informacji
  Tekst komunikatu:
  Usługa replikacji plików przeniosła istniejące wcześniej w %1 pliki do %2. Usługa replikacji plików może usunąć pliki w %2 w dowolnej chwili. Pliki można zabezpieczyć przed usunięciem, kopiując je z %2. Kopiowanie plików na %1 może prowadzić do konfliktów, jeśli pliki już istnieją na innym partnerze replikacji. W pewnych przypadkach Usługa replikacji plików może kopiować plik z %2 na %1, zamiast replikować go z innego partnera replikacji. Miejsce można odzyskać w dowolnej chwili, usuwając pliki w %2.
 • Identyfikator zdarzenia: 13521
  Typ zdarzenia: Błąd
  Reguła: Zbieranie informacji
  Tekst komunikatu:
  Usługa replikacji plików nie może włączyć replikacji na komputerze %1 do czasu zakończenia wykonywania kopii zapasowej/przywracania. Aplikacja kopii zapasowej/przywracania ustawiła klucz rejestru, który uniemożliwia uruchomienie Usługi replikacji plików do czasu usunięcia klucza rejestru lub ponownego rozruchu systemu. Aplikacja kopii zapasowej/przywracania może nadal działać. Skontaktuj się z lokalnym administratorem przed kontynuacją. Ponownego rozruchu komputera można dokonać, klikając przycisk Start, polecenie Zamknij i wybierając opcję Ponowne uruchomienie.

  OSTRZEŻENIE — USUNIĘCIE TEGO KLUCZA REJESTRU NIE JEST ZALECANE!

  Aplikacje mogą powodować błędy w nieoczekiwany sposób. Klucz rejestru można usunąć, uruchamiając program regedt32.

  Kliknij przycisk Start, polecenie Uruchom i wpisz regedt32. Kliknij okno zatytułowane HKEY_LOCAL_MACHINE. Kliknij dwukrotnie SYSTEM, CurrentControlSet, Services, NtFrs, Parameters, Backup/Restore, „Zatrzymaj uruchamianie NtFrs”. Na pasku narzędzi kliknij przycisk Edytuj i wybierz opcję Usuń. Uważaj! Usunięcie innego klucza niż „Zatrzymaj uruchamianie NtFrs” może mieć niespodziewane efekty uboczne.

 • Identyfikator zdarzenia: 13522
  Typ zdarzenia: Ostrzeżenie

  Reguła: Alert pominięty na podstawie identyfikatora, źródła, komputera
  Tekst komunikatu:
  Usługa replikacji plików została zatrzymana, ponieważ obszar przemieszczania jest zapełniony. Replikacja zostanie wznowiona jedynie wtedy, gdy zostanie udostępnione miejsce na przemieszczanie lub gdy limit miejsca przemieszczania zostanie zwiększony. Bieżąca wartość limitu przemieszczania to %1 KB. Aby zmienić limit miejsca przemieszczania, uruchom plik regedt32. Kliknij przycisk Start, polecenie Uruchom i wpisz regedt32. Kliknij okno zatytułowane HKEY_LOCAL_MACHINE. Kliknij dwukrotnie SYSTEM, CurrentControlSet, Services, NtFrs, Parameters i wartość „Limit miejsca przemieszczania w KB”.
 • Identyfikator zdarzenia: 13523

  Typ zdarzenia: Ostrzeżenie

  Reguła: Alert pominięty na podstawie identyfikatora, źródła, komputera
  Tekst komunikatu:
  Usługa replikacji plików została zatrzymana, ponieważ rozmiar pliku przekracza limit miejsca przemieszczania. Replikacja zostanie wznowiona jedynie wtedy, gdy limit miejsca przemieszczania zostanie zwiększony. Limit miejsca przemieszczania to %1 KB, a rozmiar pliku to %2 KB. Aby zmienić limit miejsca przemieszczania, uruchom plik regedt32. Kliknij przycisk Start, polecenie Uruchom i wpisz regedt32. Kliknij okno zatytułowane HKEY_LOCAL_MACHINE. Kliknij dwukrotnie SYSTEM, CurrentControlSet, Services, NtFrs, Parameters i wartość „Limit miejsca przemieszczania w KB”.
 • Identyfikator zdarzenia: 13524
  Typ zdarzenia: Błąd

  Reguła: Alert pominięty na podstawie identyfikatora, źródła, komputera

  Tekst komunikatu:
  Usługa replikacji plików zatrzymuje się na komputerze %1, ponieważ nie można utworzyć uniwersalnego, unikatowego identyfikatora (UUID). Funkcja SDK UuidCreate() zwróciła błąd „%2”. Problem może wynikać z braku adresu ethernetowego, adresu token ring lub adresu sieciowego. Brak adresu sieciowego implikuje nieobsługiwaną kartę sieciową. Usługa replikacji plików uruchomi się ponownie automatycznie później. Aby uzyskać więcej informacji na temat ponownego automatycznego uruchomienia, kliknij prawym przyciskiem Mój komputer, a następnie Zarządzanie, Narzędzia systemowe, Usługi, Usługa replikacji plików i Odzyskiwanie.
 • Identyfikator zdarzenia: 13525
  Typ zdarzenia: Ostrzeżenie

  Reguła: Alert pominięty na podstawie identyfikatora, źródła, komputera

  Tekst komunikatu:
  Usługa replikacji plików nie może odnaleźć nazwy DNS dla komputera %1, ponieważ nie może odczytać atrybutu „%2” z nazwy wyróżniającej „%3”. Usługa replikacji plików spróbuje używać nazwy „%1” do czasu pojawienia się nazwy DNS tego komputera.
 • Identyfikator zdarzenia: 13526
  Typ zdarzenia: Błąd

  Reguła: Alert pominięty na podstawie identyfikatora, źródła, komputera
  Tekst komunikatu:
  Usługa replikacji plików nie może replikować obiektu %1 z udziałem komputera %2, ponieważ nie można ustalić identyfikatora SID komputera na podstawie nazwy wyróżniającej „%3”. Usługa replikacji plików ponowi próbę później.
 • Identyfikator zdarzenia: 13527
  Typ zdarzenia: Błąd
  Reguła: Alert ostrzegawczy pominięty na podstawie identyfikatora, źródła i komputera
  Tekst komunikatu:
  Powiązanie usługi RPC nie powiodło się w funkcji Open obiektu FileReplicaSet. Dane liczników dla tego obiektu nie będą dostępne. Obiekt FileReplicaSet zawiera liczniki wydajności zestawów replik, których pliki są replikowane przez Usługę replikacji plików.
 • Identyfikator zdarzenia: 13528

  Typ zdarzenia: Błąd

  Reguła: Alert ostrzegawczy pominięty na podstawie identyfikatora, źródła i komputera
  Tekst komunikatu:
  Powiązanie usługi RPC nie powiodło się w funkcji Open obiektu FileReplicaConn. Dane liczników dla tego obiektu nie będą dostępne. Obiekt FileReplicaConn zawiera liczniki wydajności połączeń, za pośrednictwem których Usługa replikacji plików replikuje pliki.
 • Identyfikator zdarzenia: 13529
  Typ zdarzenia: Błąd
  Reguła: Alert ostrzegawczy pominięty na podstawie identyfikatora, źródła i komputera
  Tekst komunikatu:
  Wywołanie RPC nie powiodło się w funkcji Open obiektu FileReplicaSet. Dane liczników dla tego obiektu nie będą dostępne. Obiekt FileReplicaSet zawiera liczniki wydajności zestawów replik, których pliki są replikowane przez Usługę replikacji plików.
 • Identyfikator zdarzenia: 13530

  Typ zdarzenia: Błąd

  Reguła: Alert ostrzegawczy pominięty na podstawie identyfikatora, źródła i komputera

  Tekst komunikatu:

  Wywołanie RPC nie powiodło się w funkcji Open obiektu FileReplicaConn. Dane liczników dla tego obiektu nie będą dostępne. Obiekt FileReplicaConn zawiera liczniki wydajności połączeń, za pośrednictwem których Usługa replikacji plików replikuje pliki.
 • Identyfikator zdarzenia: 13531

  Typ zdarzenia: Błąd

  Reguła: Alert ostrzegawczy pominięty na podstawie identyfikatora, źródła i komputera
  Tekst komunikatu:
  Powiązanie usługi RPC nie powiodło się w funkcji Collect obiektu FileReplicaSet. Dane liczników dla tego obiektu nie będą dostępne, aż do pomyślnego przeprowadzenia powiązania. Obiekt FileReplicaSet zawiera liczniki wydajności zestawów replik, których pliki są replikowane przez Usługę replikacji plików.
 • Identyfikator zdarzenia: 13532

  Typ zdarzenia: Błąd

  Reguła: Alert ostrzegawczy pominięty na podstawie identyfikatora, źródła i komputera
  Tekst komunikatu:

  Powiązanie usługi RPC nie powiodło się w funkcji Collect obiektu FileReplicaConn. Dane liczników dla tego obiektu nie będą dostępne, aż do pomyślnego przeprowadzenia powiązania. Obiekt FileReplicaConn zawiera liczniki wydajności połączeń, za pośrednictwem których Usługa replikacji plików replikuje pliki.
 • Identyfikator zdarzenia: 13533
  Typ zdarzenia: Błąd
  Reguła: Alert ostrzegawczy pominięty na podstawie identyfikatora, źródła i komputera
  Tekst komunikatu:
  Wywołanie RPC nie powiodło się w funkcji Collect obiektu FileReplicaSet. Dane liczników dla tego obiektu nie będą dostępne, aż do pomyślnego przeprowadzenia wywołania. Obiekt FileReplicaSet zawiera liczniki wydajności zestawów replik, których pliki są replikowane przez Usługę replikacji plików.
 • Identyfikator zdarzenia: 13534
  Typ zdarzenia: Błąd
  Reguła: Alert ostrzegawczy pominięty na podstawie identyfikatora, źródła i komputera
  Tekst komunikatu:
  Wywołanie RPC nie powiodło się w funkcji Collect obiektu FileReplicaConn. Dane liczników dla tego obiektu nie będą dostępne, aż do pomyślnego przeprowadzenia wywołania. Obiekt FileReplicaConn zawiera liczniki wydajności połączeń, za pośrednictwem których Usługa replikacji plików replikuje pliki.
 • Identyfikator zdarzenia: 13535
  Typ zdarzenia: Błąd
  Reguła: Alert ostrzegawczy pominięty na podstawie identyfikatora, źródła i komputera
  Tekst komunikatu:
  Wywołanie funkcji VirtualAlloc nie powiodło się w funkcji Open obiektu FileReplicaSet. Dane liczników dla tego obiektu nie będą dostępne. Obiekt FileReplicaSet zawiera liczniki wydajności zestawów replik, których pliki są replikowane przez Usługę replikacji plików.
 • Identyfikator zdarzenia: 13536
  Typ zdarzenia: Błąd
  Reguła: Alert ostrzegawczy pominięty na podstawie identyfikatora, źródła i komputera
  Tekst komunikatu:
  Wywołanie funkcji VirtualAlloc nie powiodło się w funkcji Open obiektu FileReplicaConn. Dane liczników dla tego obiektu nie będą dostępne. Obiekt FileReplicaConn zawiera liczniki wydajności połączeń, za pośrednictwem których Usługa replikacji plików replikuje pliki.
 • Identyfikator zdarzenia: 13537

  Typ zdarzenia: Błąd
  Reguła: Alert ostrzegawczy pominięty na podstawie identyfikatora, źródła i komputera
  Tekst komunikatu:
  Wywołanie Rejestru nie powiodło się w funkcji Open obiektu FileReplicaSet. Dane liczników dla tego obiektu nie będą dostępne. Obiekt FileReplicaSet zawiera liczniki wydajności zestawów replik, których pliki są replikowane przez Usługę replikacji plików.
 • Identyfikator zdarzenia: 13538
  Typ zdarzenia: Błąd

  Reguła: Alert ostrzegawczy pominięty na podstawie identyfikatora, źródła i komputera
  Tekst komunikatu:
  Wywołanie Rejestru nie powiodło się w funkcji Open obiektu FileReplicaConn. Dane liczników dla tego obiektu nie będą dostępne. Obiekt FileReplicaConn zawiera liczniki wydajności połączeń, za pośrednictwem których Usługa replikacji plików replikuje pliki.
 • Identyfikator zdarzenia: 13539
  Typ zdarzenia: Błąd
  Reguła: Alert pominięty na podstawie identyfikatora, źródła, komputera

  Tekst komunikatu:
  Usługa replikacji plików nie może replikować obiektu %1, ponieważ nazwa ścieżki replikowanego katalogu nie jest w pełni kwalifikowaną nazwą istniejącego, dostępnego katalogu lokalnego.
 • Identyfikator zdarzenia: 13540
  Typ zdarzenia: Błąd
  Reguła: Alert pominięty na podstawie identyfikatora, źródła, komputera
  Tekst komunikatu:
  Usługa replikacji plików nie może replikować obiektu %1, ponieważ nazwa ścieżki katalogu przemieszczania wyznaczonego przez klienta: %2 nie jest w pełni kwalifikowaną nazwą istniejącego, dostępnego katalogu lokalnego.
 • Identyfikator zdarzenia: 13541
  Typ zdarzenia: Błąd

  Reguła: Alert pominięty na podstawie identyfikatora, źródła, komputera
  Tekst komunikatu:
  Usługa replikacji plików nie może replikować obiektu %1 z powodu nakładania się go na nazwę ścieżki rejestrowania tej usługi, %2.
 • Identyfikator zdarzenia: 13542
  Typ zdarzenia: Błąd
  Reguła: Alert pominięty na podstawie identyfikatora, źródła, komputera
  Tekst komunikatu:
  Usługa replikacji plików nie może replikować obiektu %1 z powodu nakładania się go na katalog roboczy tej usługi %2.
 • Identyfikator zdarzenia: 13543
  Typ zdarzenia: Błąd
  Reguła: Alert pominięty na podstawie identyfikatora, źródła, komputera
  Tekst komunikatu:
  Usługa replikacji plików nie może replikować obiektu %1 z powodu nakładania się go na katalog przemieszczania %2.
 • Identyfikator zdarzenia: 13544
  Typ zdarzenia: Błąd
  Reguła: Alert pominięty na podstawie identyfikatora, źródła, komputera
  Tekst komunikatu:
  Usługa replikacji plików nie może replikować obiektu %1 z powodu nakładania się go na katalog replikujący %2.
 • Identyfikator zdarzenia: 13545
  Typ zdarzenia: Błąd
  Reguła: Alert pominięty na podstawie identyfikatora, źródła, komputera

  Tekst komunikatu:
  Usługa replikacji plików nie może replikować obiektu %1 z powodu nakładania się go na katalog przemieszczania %2 katalogu replikującego %3.
 • Identyfikator zdarzenia: 13546
  Typ zdarzenia: Błąd
  Reguła: Alert pominięty na podstawie identyfikatora, źródła, komputera

  Tekst komunikatu:
  Usługa replikacji plików nie może przygotować katalogu głównego %1 do replikacji. Jest to prawdopodobnie spowodowane problemem związanym z tworzeniem katalogu głównego lub też z usuwaniem z niego wcześniej istniejących w nim plików. Sprawdź, czy ścieżka prowadząca do katalogu głównego istnieje i czy jest dostępna.
 • Identyfikator zdarzenia: 13547
  Typ zdarzenia: Ostrzeżenie
  Reguła: Alert pominięty na podstawie identyfikatora, źródła, komputera
  Tekst komunikatu:
  Usługa replikacji plików wykryła nieprawidłową wartość parametru w rejestrze. %1. Oczekiwana nazwa klucza to „%2”. Oczekiwana nazwa wartości to „%3”. Oczekiwany typ danych rejestru to %4. Dozwolony zakres dla tego parametru to %5. Jednostki danych dla wartości tego parametru to %6. Usługa replikacji plików używa domyślnej wartości „%7”. Aby zmienić ten parametr, uruchom program regedt32. Kliknij przycisk Start, polecenie Uruchom i wpisz regedt32. Kliknij okno zatytułowane HKEY_LOCAL_MACHINE. Klikaj wzdłuż ścieżki klucza: „%8”. Kliknij dwukrotnie nazwę wartości „%9” i zaktualizuj wartość. Jeśli nazwa wartości nie występuje, można ją dodać za pomocą funkcji Dodaj wartość w elemencie Menu edycji. Wpisz nazwę wartości, dokładnie tak jak pokazano powyżej, przy użyciu powyższego typu danych rejestru. Upewnij się, że przestrzegane są jednostki danych i dozwolony zakres przy wprowadzaniu wartości.
 • Identyfikator zdarzenia: 13548
  Typ zdarzenia: Błąd
  Reguła: Alert pominięty na podstawie identyfikatora, źródła, komputera

  Tekst komunikatu:
  Usługa replikacji plików nie może replikować ze swojego komputera partnerskiego, ponieważ różnica czasu zegarów wychodzi poza zakres plus lub minus %1 min. Połączenie z komputerem partnerskim to: „%2” Wykryta różnica czasu to: %3 min.


  Uwaga: Jeśli różnica czasu jest bliska wielokrotności 60 minut, możliwe jest, że plik był utworzony lub aktualizowany na komputerze partnerskim, gdy komputer był ustawiony na niepoprawną strefę czasową przy początkowym ustawianiu czasu komputera. Sprawdź, czy strefa czasowa i czas są poprawnie ustawione na obu komputerach. Jeśli to konieczne, można zmienić w rejestrze tego komputera domyślną wartość używaną do sprawdzania spójności czasu komputerów. (Uwaga: nie jest to zalecane.)

  Aby zmienić ten parametr, uruchom program regedt32. Kliknij przycisk Start, polecenie Uruchom i wpisz regedt32.

  Kliknij okno zatytułowane HKEY_LOCAL_MACHINE. Klikaj wzdłuż ścieżki klucza: „System\\CurrentControlSet\\Services\\NtFrs\\Parameters”. Kliknij dwukrotnie nazwę wartości „Odchylenie zegara partnerskiego w minutach” i zaktualizuj wartość. Jeśli nazwa wartości nie występuje, można ją dodać za pomocą funkcji Dodaj wartość w elemencie Menu edycji. Wpisz nazwę wartości, dokładnie tak jak pokazano powyżej, używając typu danych rejestru REG_DWORD.

 • Identyfikator zdarzenia: 13549
  Typ zdarzenia: Błąd
  Reguła: Alert pominięty na podstawie identyfikatora, źródła, komputera

  Tekst komunikatu:
  Usługa replikacji plików nie może replikować z komputera partnerskiego, ponieważ czas zdarzenia skojarzony z plikiem do zreplikowania wybiega za daleko w przyszłość. Jest późniejszy od bieżącego czasu o %1 min. Może się tak zdarzyć, jeśli czas systemu na komputerze partnerskim był ustawiony niepoprawnie, gdy plik był tworzony lub aktualizowany. Aby zachować integralność zestawu replik, aktualizacja pliku nie będzie wykonana ani przenoszona dalej. Nazwa pliku to: „%2”. Połączenie z komputerem partnerskim to: „%3”. Uwaga: jeśli różnica czasu jest bliska wielokrotności 60 minut, możliwe jest, że plik został utworzony lub zaktualizowany na komputerze partnerskim, gdy komputer był ustawiony na niepoprawną strefę czasową przy początkowym ustawianiu czasu komputera. Sprawdź, czy strefa czasowa i czas są poprawnie ustawione na komputerze partnerskim.
 • Identyfikator zdarzenia: 13550
  Typ zdarzenia: Błąd
  Reguła: Alert pominięty na podstawie identyfikatora, źródła, komputera
  Tekst komunikatu:
  Usługa replikacji plików nie może otworzyć katalogu przemieszczania wyznaczonego przez klienta dla zestawu replik %1. Ścieżka użyta dla katalogu przemieszczania to „%2”. Ścieżka katalogu głównego wyznaczona przez klienta dla tego zestawu replik to „%3”. Usługa nie może uruchomić replikacji dla tego zestawu replik. Niektóre z możliwych przyczyn błędu to:
  — nieprawidłowa ścieżka przemieszczania,
  — nieistniejący katalog,
  — nieistniejący wolumin dysku,
  — system plików na woluminie, który nie obsługuje list ACL,
  — konflikt współużytkowania katalogu przemieszczania z inną aplikacją.
  Rozwiąż problem, a usługa automatycznie podejmie ponowną próbę uruchomienia replikacji w późniejszym czasie.
 • Identyfikator zdarzenia: 13551
  Typ zdarzenia: Błąd
  Reguła: Alert pominięty na podstawie identyfikatora, źródła, komputera
  Tekst komunikatu:
  Usługa replikacji plików nie może otworzyć (lub utworzyć) katalogu wstępnej instalacji w katalogu drzewa replik wyznaczonym przez klienta dla zestawu replik %1. Ścieżka użyta dla katalogu instalacji wstępnej to „%2”. Ścieżka katalogu głównego wyznaczonego przez klienta dla tego zestawu replik to „%3”. Usługa nie może uruchomić replikacji dla tego zestawu replik. Niektóre z możliwych przyczyn błędu to:
  — nieprawidłowa ścieżka katalogu głównego,
  — nieistniejący katalog,
  — nieistniejący wolumin dysku,
  — system plików na woluminie, który nie obsługuje systemu NTFS 5.0,
  — konflikt współużytkowania katalogu instalacji wstępnej z inną aplikacją.
  Rozwiąż problem, a usługa automatycznie podejmie ponowną próbę uruchomienia replikacji w późniejszym czasie.
 • Identyfikator zdarzenia: 13552
  Typ zdarzenia: Błąd
  Reguła: Alert pominięty na podstawie identyfikatora, źródła, komputera
  Tekst komunikatu:

  Usługa replikacji plików nie może dodać tego komputera do następującego zestawu replik: „%1” Ten błąd może mieć wiele przyczyn, takich jak:
  — nieprawidłowa ścieżka katalogu głównego,
  — nieistniejący katalog,
  — nieistniejący wolumin dysku,
  — system plików na woluminie, który nie obsługuje systemu NTFS 5.0,

  Poniższe informacje mogą pomóc w rozwiązaniu problemu:

  Nazwa DNS komputera to „%2”. Nazwa elementu zestawu replik to „%3”. Ścieżka katalogu głównego zestawu replik to „%4”. Ścieżka katalogu przemieszczania replik to „%5”. Ścieżka katalogu roboczego replik to „%6”. Kod stanu błędu systemu Windows to %7. Kod stanu błędu usługi replikacji plików to %8. Inne komunikaty dziennika zdarzeń mogą również pomóc w ustaleniu przyczyny problemu. Rozwiąż problem, a usługa automatycznie podejmie ponowną próbę uruchomienia replikacji w późniejszym czasie.
 • Identyfikator zdarzenia: 13553

  Typ zdarzenia: Informacyjne
  Reguła: Zbieranie informacji
  Tekst komunikatu:
  Usługa replikacji plików pomyślnie dodała ten komputer do następującego zestawu replik: „%1” Poniżej przedstawiono informacje powiązane z tym zdarzeniem: Nazwa DNS komputera to „%2”. Nazwa elementu zestawu replik to „%3”. Ścieżka katalogu głównego zestawu replik to „%4”. Ścieżka katalogu przemieszczania replik to „%5”. Ścieżka katalogu roboczego replik to „%6”.

 • Identyfikator zdarzenia: 13554
  Typ zdarzenia: Informacyjne

  Reguła: Zbieranie informacji
  Tekst komunikatu:
  Usługa replikacji plików pomyślnie dodała połączenia wymienione poniżej do zestawu replik: „%1” %2 %3 %4 %5 %6 %7 %8 %9 Więcej informacji może pojawiać się w dalszych komunikatach dziennika zdarzeń.
 • Identyfikator zdarzenia: 13555
  Typ zdarzenia: Błąd

  Reguła: Alert pominięty na podstawie identyfikatora, źródła, komputera

  Tekst komunikatu:
  Usługa replikacji plików jest w stanie błędu. Pliki nie zostaną zreplikowane do jednego lub wszystkich zestawów replik ani z jednego lub wszystkich zestawów replik na tym komputerze, aż nie zostaną wykonane następujące czynności naprawcze:
  Czynności naprawcze: [1] Stan błędu może sam zniknąć
 • Identyfikator zdarzenia: 13556
  Typ zdarzenia: Błąd
  Reguła: Alert ostrzegawczy pominięty na podstawie identyfikatora, źródła i komputera

  Tekst komunikatu:
  Usługa replikacji plików wykryła prawdopodobną próbę zmiany ścieżki katalogu głównego dla następującego zestawu replik: „%1” Jest to niedozwolone. Aby wykonać tę operację, musisz usunąć ten element zestawu replik z zestawu i dodać go ponownie z nową ścieżką katalogu głównego. Możliwe, że jest to błąd przejściowy spowodowany opóźnieniami replikacji usługi Active Directory, które wiążą się z aktualizowaniem obiektów konfiguracji Usługi replikacji plików. Jeżeli replikacja plików nie nastąpi po upływie odpowiedniego czasu oczekiwania, który może sięgać kilku godzin w przypadku replikacji usługi Active Directory między lokacjami, należy usunąć i ponownie dodać ten element zestawu replik do zestawu. Poniżej przedstawiono informacje powiązane z tym zdarzeniem:

  Nazwa DNS komputera to „%2”. Nazwa elementu zestawu replik to „%3”. Bieżąca ścieżka katalogu głównego zestawu replik to „%4”. Pożądana nowa ścieżka katalogu głównego zestawu replik to „%5”. Ścieżka katalogu przemieszczania replik to „%6”.

 • Identyfikator zdarzenia: 13557
  Typ zdarzenia: Błąd
  Reguła: Alert ostrzegawczy pominięty na podstawie identyfikatora, źródła i komputera

  Tekst komunikatu:
  Usługa replikacji plików wykryła zduplikowany obiekt połączenia między komputerem „%6” i komputerem o nazwie „%1”. Zostało to wykryte dla następującego zestawu replik: „%2” Jest to niedozwolone i replikacja między tymi dwoma komputerami nie będzie przeprowadzana. Usługa replikacji plików wykryła zduplikowany obiekt połączenia między komputerem „%6” i komputerem o nazwie „%1”. Zostało to wykryte dla następującego zestawu replik: „%2” Jest to niedozwolone i replikacja między tymi dwoma komputerami nie będzie przeprowadzana, aż duplikaty obiektów połączeń nie zostaną usunięte. Możliwe, że jest to błąd przejściowy spowodowany opóźnieniami replikacji usługi Active Directory, które wiążą się z aktualizowaniem obiektów konfiguracji Usługi replikacji plików. Jeżeli replikacja plików nie nastąpi po upływie odpowiedniego czasu oczekiwania, który może sięgać kilku godzin w przypadku replikacji usługi Active Directory między lokacjami, należy ręcznie usunąć duplikaty obiektów połączeń, wykonując poniższe czynności:

  [1] Uruchom przystawkę Lokacje i usługi Active Directory.
  [2] Kliknij kolejno „%3, %4, %5, %6, %7”.
  [3] Poszukaj zduplikowanych połączeń z „%1” w lokacji „%8”.
  [4] Usuń wszystkie połączenia oprócz jednego.
 • Identyfikator zdarzenia: 13558
  Typ zdarzenia: Błąd
  Reguła: Alert ostrzegawczy pominięty na podstawie identyfikatora, źródła i komputera
  Tekst komunikatu:
  Usługa replikacji plików wykryła zduplikowany obiekt połączenia między komputerem „%7” i komputerem o nazwie „%1”. Zostało to wykryte dla następującego zestawu replik: „%2” Jest to niedozwolone i replikacja między tymi dwoma komputerami nie będzie przeprowadzana, aż duplikaty obiektów połączeń nie zostaną usunięte. Możliwe, że jest to błąd przejściowy spowodowany opóźnieniami replikacji usługi Active Directory, które wiążą się z aktualizowaniem obiektów konfiguracji Usługi replikacji plików. Jeżeli replikacja plików nie nastąpi po upływie odpowiedniego czasu oczekiwania, który może sięgać kilku godzin w przypadku replikacji usługi Active Directory między lokacjami, należy ręcznie usunąć duplikaty obiektów połączeń, wykonując poniższe czynności:

  [1] Uruchom przystawkę Użytkownicy i komputery usługi Active Directory.

  [2] Kliknij przycisk widoku i funkcje zaawansowane, aby wyświetlić węzeł systemowy.

  [3] Kliknij kolejno „%3, %4, %5”.

  [4] W pozycji „%5” zobaczysz jeden lub więcej obiektów zestawów replik powiązanych z DFS.

  W poddrzewie zestawu replik „%2” poszukaj obiektu elementu Usługi replikacji plików „%6”.

  [5] W pozycji „%6” poszukaj zduplikowanych połączeń z „%1”.
  [6] Usuń wszystkie połączenia oprócz jednego.

 • Identyfikator zdarzenia: 13559
  Typ zdarzenia: Błąd
  Reguła: Alert pominięty na podstawie identyfikatora, źródła, komputera
  Tekst komunikatu:
  Usługa replikacji plików wykryła, że ścieżka katalogu głównego replik uległa zmianie z „%2” na „%3”. Jeśli to przeniesienie jest celowe, w nowej ścieżce katalogu głównego należy utworzyć plik NTFRS_CMD_FILE_MOVE_ROOT. Zostało to wykryte dla następującego zestawu replik: „%1” Zmiana ścieżki katalogu głównego replik jest procesem dwuetapowym, wyzwalanym przez utworzenie pliku NTFRS_CMD_FILE_MOVE_ROOT.
  [1] Po pierwszym sondowaniu, które nastąpi za %4 min, ten komputer zostanie usunięty z zestawu replik.
  [2] Po kolejnym sondowaniu komputer ten zostanie ponownie dodany do zestawu replik z nową ścieżką katalogu głównego. To ponowne dodanie wyzwoli pełną synchronizację drzewa dla zestawu replik. Po zakończonej synchronizacji wszystkie pliki znajdą się w nowym położeniu. Pliki mogą, ale nie muszą zostać usunięte ze starej lokalizacji, w zależności od potrzeb.
 • Identyfikator zdarzenia: 13560
  Typ zdarzenia: Ostrzeżenie

  Reguła: Zbieranie informacji

  Tekst komunikatu:
  Usługa replikacji plików usuwa ten komputer z zestawu replik „%1” w ramach próby odzyskania stanu sprzed wystąpienia błędu. Stan błędu = %2. Podczas następnego sondowania, które nastąpi za %3 min, ten komputer zostanie ponownie dodany do zestawu replik. Ponowne dodanie wyzwoli pełną synchronizację drzewa dla zestawu replik.
 • Identyfikator zdarzenia: 13561
  Typ zdarzenia: Błąd
  Reguła: Alert pominięty na podstawie identyfikatora, źródła, komputera – zalecenie odnalezienia zdarzenia oznaczonego identyfikatorem 13560, świadczącego o powiązaniu błędu z odzyskiwaniem automatycznym
  Tekst komunikatu:

  Usługa replikacji plików wykryła, że zestaw replik „%1” jest w stanie błędu JRNL_WRAP_ERROR. Nazwa zestawu replik to: „%1” Ścieżka katalogu głównego zestawu replik to: „%2” Wolumin katalogu głównego replik to: „%3” Zestaw replik napotyka błąd JRNL_WRAP_ERROR, gdy rekord, który zestaw replik próbuje odczytać z dziennika NTFS USN, nie zostanie znaleziony. Może to nastąpić z jednego z następujących powodów:

  [1] Wolumin „%3” został sformatowany.

  [2] Dziennik NTFS USN na woluminie „%3” został usunięty.

  [3] Dziennik NTFS USN na woluminie „%3” został obcięty. Program Chkdsk może obciąć dziennik, jeśli znajdzie na końcu dziennika uszkodzone wpisy.

  [4] Usługa replikacji plików przez dłuższy czas nie była uruchamiana na tym komputerze.

  [5] Usługa replikacji plików nie nadąża za natężeniem aktywności We/Wy dysku na „%3”.

  W celu automatycznego odzyskania stanu sprzed stanu błędu zostaną podjęte następujące czynności naprawcze:

  [1] Po pierwszym sondowaniu, które nastąpi za %4 min, ten komputer zostanie usunięty z zestawu replik.

  [2] Po kolejnym sondowaniu komputer ten zostanie ponownie dodany do zestawu replik. Ponowne dodanie wyzwoli pełną synchronizację drzewa dla zestawu replik.

 • Identyfikator zdarzenia: 13562
  Typ zdarzenia: Ostrzeżenie

  Reguła: Alert pominięty na podstawie identyfikatora, źródła, komputera – zalecenie odnalezienia zdarzenia oznaczonego identyfikatorem 13560, świadczącego o powiązaniu błędu z odzyskiwaniem automatycznym
  Tekst komunikatu:
  Oto podsumowanie ostrzeżeń i błędów napotkanych przez Usługę replikacji plików podczas sondowania kontrolera domeny %1 pod kątem informacji o konfiguracji zestawu replik tej usługi. %2
 • Identyfikator zdarzenia: 13563
  Typ zdarzenia: Ostrzeżenie
  Reguła: Alert ostrzegawczy pominięty na podstawie identyfikatora, źródła i komputera
  Tekst komunikatu:
  Usługa replikacji plików wykryła, że ścieżka przemieszczania dla zestawu replik %1 uległa zmianie. Bieżąca ścieżka przemieszczania = %2. Nowa ścieżka przemieszczania = %3. Korzystanie z nowej ścieżki przemieszczania rozpocznie się po ponownym uruchomieniu usługi.
 • Identyfikator zdarzenia: 13564
  Typ zdarzenia: Ostrzeżenie

  Reguła: Alert ostrzegawczy pominięty na podstawie identyfikatora, źródła i komputera
  Tekst komunikatu:
  Usługa replikacji plików wykryła, że na woluminie przechowującym dzienniki debugowania tej usługi kończy się wolne miejsce na dysku. Nie wpłynie to na proces replikacji, chyba że na tym woluminie znajdują się także ścieżki bazy danych, przemieszczania lub katalogu głównego repliki. Ścieżka do katalogu dzienników = %1. Możesz zmienić liczbę i rozmiar dzienników, dopasowując poniższe wartości rejestru. Wskazano wartości przykładowe. Znajdują się one w kluczu rejestru „HKEY_LOCAL_MACHINE/SYSTEM/CurrentControlSet/Services/NtFrs/Parameters” Debug Log Files REG_DWORD 0x5 Debug Log Severity REG_DWORD 0x2 Debug Maximum Log Messages REG_DWORD 0x2710 Możesz także zmienić ścieżkę do katalogu dzienników, zmieniając w tej samej lokalizacji następującą wartość: Debug Log File REG_SZ %windir%\\debug Zmiany wartości w rejestrze zostaną uwzględnione przy następnym cyklu sondowania.
 • Identyfikator zdarzenia: 13565
  Typ zdarzenia: Ostrzeżenie
  Reguła: Trwa wstępne nieautorytatywne przywracanie
  Tekst komunikatu:
  Usługa replikacji plików inicjuje wolumin systemowy z danymi z innego kontrolera domeny. Komputer %1 nie może zostać kontrolerem domeny, dopóki ten proces nie zostanie zakończony. Wolumin systemowy będzie potem udostępniony jako SYSVOL. Aby upewnić się o istnieniu udziału SYSVOL, wpisz w wierszu polecenia: net share.  Udział SYSVOL pojawi się, kiedy Usługa replikacji plików zakończy proces inicjowania. Inicjowanie woluminu systemowego może być czasochłonne. Czas trwania tego procesu zależy od ilości danych na woluminie systemowym, dostępności innych kontrolerów domeny i interwału replikacji między kontrolerami domeny.
 • Identyfikator zdarzenia: 13566
  Typ zdarzenia: Ostrzeżenie
  Reguła: Trwa nieautorytatywne przywracanie
  Tekst komunikatu:
  Usługa replikacji plików skanuje dane na woluminie systemowym. Komputer %1 nie może zostać kontrolerem domeny, dopóki ten proces nie zostanie zakończony. Wolumin systemowy będzie potem udostępniony jako SYSVOL. Aby sprawdzić udział SYSVOL, w wierszu polecenia wpisz: net share.  Gdy usługa replikacji plików zakończy proces skanowania, pojawi się udział SYSVOL. Inicjowanie woluminu systemowego może być czasochłonne. Czas trwania tego procesu zależy od ilości danych na woluminie systemowym.
 • Identyfikator zdarzenia: 13567
  Typ zdarzenia: Ostrzeżenie
  Reguła: Nie wykryto brakujących aktualizacji
  Tekst komunikatu:
  Usługa replikacji plików wykryła i pominęła średnio %1 lub więcej aktualizacji plików na godzinę przez następującą liczbę godzin: %2, ponieważ aktualizacje nie zmieniły zawartości pliku. Rekordy śledzenia w dziennikach debugowania usługi FRS będą zawierały nazwę pliku i czas zdarzenia pominiętej aktualizacji. W rekordach śledzenia data i godzina są poprzedzone prefiksem :T:. Aktualizacje, które nie zmieniają zawartości pliku, są pomijane, aby uniknąć niepotrzebnego ruchu replikacji. Następujące typowe przykłady aktualizacji, które nie zmieniają zawartości pliku:


  [1] Zamiana pliku na kopię tego samego pliku.
  [2] Wielokrotne ustawienie tej samej listy kontroli dostępu do pliku.
  [3] Przywrócenie identycznej kopii pliku na istniejącym pliku.


  Pomijanie aktualizacji można wyłączyć, uruchamiając program regedit. Kliknij przycisk Start, polecenie Uruchom i wpisz regedit. Rozwiń gałąź HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\NtFrs\Parameters i utwórz lub zaktualizuj wartość „Suppress Identical Updates To Files” do 0 (domyślnie jest 1), aby wymusić replikację identycznych aktualizacji.
 • Identyfikator zdarzenia: 13568
  Typ zdarzenia: Błąd
  Reguła: Wykryto zawinięcie dziennika.
  Tekst komunikatu:
  Usługa replikacji plików wykryła, że zestaw replik „%1” jest w stanie błędu JRNL_WRAP_ERROR.


  Nazwa zestawu replik to: „%1”
  Ścieżka katalogu głównego zestawu replik to: „%2”
  Wolumin katalogu głównego replik to: „%3”


  Zestaw replik napotyka błąd JRNL_WRAP_ERROR, gdy rekord, który zestaw replik próbuje odczytać z dziennika NTFS USN, nie zostanie znaleziony. Może to nastąpić z jednego z następujących powodów:


  [1] Wolumin „%3” został sformatowany.
  [2] Dziennik NTFS USN na woluminie „%3” został usunięty.
  [3] Dziennik NTFS USN na woluminie „%3” został obcięty. Program Chkdsk może obciąć dziennik, jeśli znajdzie na końcu dziennika uszkodzone wpisy.
  [4] Usługa replikacji plików przez dłuższy czas nie była uruchamiana na tym komputerze.
  [5] Usługa replikacji plików nie nadąża za natężeniem aktywności We/Wy dysku na „%3”.


  Ustawienie parametru w rejestrze „Enable Journal Wrap Automatic Restore” na 1 spowoduje podjęcie następujących czynności naprawczych w celu automatycznej naprawy tego stanu błędu.

  [1] Po pierwszym sondowaniu, które nastąpi za %4 min, ten komputer zostanie usunięty z zestawu replik. Jeżeli nie chcesz czekać %4 min, uruchom polecenie „net stop ntfrs", a następnie polecenie „net start ntfrs", aby ponownie uruchomić Usługę replikacji plików.
  [2] Po kolejnym sondowaniu komputer ten zostanie ponownie dodany do zestawu replik. Ponowne dodanie wyzwoli pełną synchronizację drzewa dla zestawu replik.


  OSTRZEŻENIE: Podczas procesu odzyskiwania dane w drzewie replik mogą być niedostępne. Należy zresetować parametr rejestru opisany powyżej do wartości 0, aby uniemożliwić automatycznemu odzyskiwaniu niespodziewane sprawianie, że dane są niedostępne, gdy ten stan błędu pojawi się ponownie.


  Aby zmienić ten parametr rejestru, uruchom program regedit. Kliknij przycisk Start, polecenie Uruchom i wpisz regedit. Rozwiń gałąź HKEY_LOCAL_MACHINE.
  Klikaj wzdłuż ścieżki klucza:
  „System\CurrentControlSet\Services\NtFrs\Parameters”
  Kliknij dwukrotnie nazwę wartości
  „Enable Journal Wrap Automatic Restore” i zaktualizuj wartość.  Jeśli nazwa wartości nie występuje, można ją dodać za pomocą funkcji Dodaj wartość w elemencie Menu edycji. Wpisz nazwę wartości, dokładnie tak jak pokazano powyżej, używając typu danych rejestru REG_DWORD.
Właściwości

Identyfikator artykułu: 308406 — ostatni przegląd: 01.02.2006 — zmiana: 1

Opinia