JAK: Sprawdzanie pisowni i gramatyki w innym języku w programie Microsoft Word

Streszczenie

W tym artykule opisano, jak za pomocą programu Microsoft Word 2000 sprawdzić pisownię i gramatykę tekstu w języku innym niż używany najczęściej w programie Word.

Konfigurowanie systemu do pracy z wieloma językami

Ten krok należy wykonać tylko wtedy, gdy wersja językowa używanego systemu operacyjnego nie jest zgodna z językiem, w którym ma być pisany dokument. Aby wpisywać lub wyświetlać tekst w takim języku, należy dodać ten język.


Aby uzyskać dodatkowe informacje na temat dodawania języka do systemu operacyjnego Windows, kliknij poniższy numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
311016 HOW TO: Enable East Asian Language Support for Word 2002 on Windows 98 and Windows Me
309360 JAK: Włączanie obsługi języków wschodnioazjatyckich dla programu Word 2002 w systemie Windows XP i Windows 2000
311018 HOW TO: Enable European Language Support for Word 2002 on Windows Me and Windows 98
311014 HOW TO: Enable European Language Support for Word 2002 on Windows XP and Windows 2000
311019 HOW TO: Enable Right-to-Left Language Support for Word 2002 on Windows Me, Windows 98, and Windows NT 4.0
311015 HOW TO: Enable Right-to-Left Language Support for Word 2002 on Windows XP and Windows 2000
311017 HOW TO: Enable South Asian Language Support for Word 2002 on Windows 98, Windows Me, or Windows NT 4.0
311013 HOW TO: Enable South Asian Language Support for Word 2002 on Windows XP and Windows 2000

Udostępnianie innych języków

Aby w programie Word udostępnić języki, które mają być używane do edycji, wykonaj następujące kroki:

 1. Kliknij przycisk Start, wskaż pozycję Programy (lub wskaż pozycję Wszystkie programy, jeśli używany jest system Microsoft Windows XP), wskaż pozycję Narzędzia pakietu Microsoft Office, a następnie kliknij polecenie Ustawienia języka pakietu Microsoft Office XP.

  UWAGA: Jeśli narzędzie Ustawienia języka pakietu Microsoft Office XP jest używane po raz pierwszy, po wyświetleniu odpowiedniego monitu włóż dysk CD z pakietem Office XP do stacji dysków CD-ROM lub DVD-ROM.
 2. Kliknij kartę Włączone języki.
 3. Na liście Dostępne języki kliknij języki, które chcesz dodać, a następnie kliknij przycisk Dodaj.


  UWAGA: Jeśli obok nazwy języka na liście Dostępne języki wyświetlana jest informacja (obsługa ograniczona), może być konieczne dodanie obsługi systemowej tego języka. Dostępny zakres obsługi zależy od systemu operacyjnego.

  Dodane języki zostaną wyświetlone na liście Włączone języki.
 4. Kliknij przycisk OK.
 5. Jeśli w czasie wprowadzania zmian będą uruchomione jakieś programy pakietu Microsoft Office, zostanie wyświetlony następujący komunikat:
  Aby używać nowych ustawień języka, musisz zamknąć i uruchomić ponownie wszystkie otwarte aplikacje pakietu Office.

  Zamknąć teraz i uruchomić ponownie otwarte aplikacje pakietu Office?
  W odpowiedzi na ten komunikat kliknij przycisk Tak.

  Nowe ustawienia języka zostaną włączone po następnym uruchomieniu programu Word.

Instalowanie narzędzi do sprawdzania pisowni i gramatyki

Wersja pakietu Office XP dostarczona użytkownikowi zawiera narzędzia do sprawdzania pisowni i gramatyki w często używanych językach. Na przykład angielska wersja pakietu Office XP zawiera narzędzia do sprawdzania pisowni i gramatyki w języku angielskim, francuskim i hiszpańskim.

Gdy sprawdzana jest pisownia i gramatyka dokumentu w innym języku, a w używanej wersji językowej pakietu Office XP są dostępne odpowiednie narzędzia, program Word automatycznie je instaluje. Jeśli narzędzia do sprawdzania pisowni i gramatyki w języku, który ma być sprawdzany nie są zawarte w pakiecie Office XP, należy uzyskać i zainstalować odpowiednie pliki narzędzi Microsoft Office XP Proofing Tools.

Instalowanie narzędzi do sprawdzania pisowni i gramatyki w języku francuskim lub hiszpańskim

W poniższych krokach opisano procedurę instalowania narzędzi do sprawdzania pisowni i gramatyki w języku francuskim i hiszpańskim, które są dołączone do angielskiej wersji pakietu Office XP.

Narzędzia sprawdzające dla języka francuskiego i hiszpańskiego są domyślnie skonfigurowane jako Instalowane przy pierwszym użyciu. Przy pierwszej próbie sprawdzenia pisowni w tych językach zostaje wyświetlony monit o zainstalowanie narzędzi. Kliknij przycisk Tak w odpowiedzi na komunikat, a następnie, gdy zostanie wyświetlony odpowiedni monit, włóż dysk CD z pakietem Office XP CD do stacji dysków CD-ROM lub DVD-ROM.

Narzędzia sprawdzające można także zainstalować za pomocą apletu Dodaj lub usuń programy w Panelu sterowania. Aby to zrobić, wykonaj następujące kroki:

UWAGA: Ponieważ istnieje wiele wersji systemu Microsoft Windows, następujące kroki mogą wyglądać inaczej na różnych komputerach. Jeśli tak jest, zajrzyj do dokumentacji produktu, aby dokończyć wykonywanie kroków.
 1. Kliknij przycisk Start, a następnie kliknij polecenie Panel sterowania.
 2. Kliknij dwukrotnie ikonę Dodaj lub usuń programy.
 3. Kliknij pozycję Microsoft Office XP, a następnie kliknij przycisk Zmień.
 4. Kliknij opcję Dodaj lub usuń funkcje, a następnie kliknij przycisk Dalej.
 5. Na liście Funkcje do zainstalowania kliknij znak plus obok pozycji Funkcje współużytkowane pakietu Office, aby rozwinąć gałąź.
 6. Kliknij znak plus obok pozycji Narzędzia sprawdzające, aby rozwinąć gałąź.
 7. Kliknij strzałkę w dół obok pozycji Francuski lub Hiszpański, kliknij opcję Uruchom z mojego komputera, a następnie kliknij przycisk Aktualizuj.
 8. Gdy zostanie wyświetlony odpowiedni monit, włóż dysk CD pakietu Office XP do stacji dysków CD-ROM lub DVD-ROM, a następnie kliknij przycisk OK.
 9. Po zakończeniu działania Instalatora kliknij przycisk OK.

Narzędzia Office XP Proofing Tools

Office XP Proofing Tools to pakiet dodatkowy, zawierający narzędzia sprawdzające dla ponad 30 różnych języków. Narzędzia obejmują moduły do sprawdzania pisowni, słowniki, moduły do sprawdzania gramatyki i moduły do sprawdzania stylu.

Aby uzyskać dodatkowe informacje, dotyczące narzędzi Office XP Proofing Tools, kliknij poniższy numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
285133 WD2002: Microsoft Office XP Proofing Tools Available
Aby uzyskać więcej informacji na temat narzędzi Office XP Proofing Tools, odwiedź następującą witrynę sieci Web firmy Microsoft:

Aby uzyskać więcej informacji o możliwości uzyskania narzędzi Office XP Proofing Tools w Stanach Zjednoczonych, odwiedź następującą witrynę sieci Web firmy Microsoft:

Użytkownicy spoza Stanów Zjednoczonych powinni skontaktować się z licencjonowanym sprzedawcą.

Włączanie automatycznego wykrywania języka

Gdy automatyczne wykrywanie języka jest włączone, program Word może automatycznie wykryć język wpisywanego tekstu, jeśli dokument zawiera fragmenty napisane w różnych językach. Aby włączyć automatyczne wykrywanie języka, wykonaj następujące kroki:

 1. Uruchom program Word.
 2. W menu Narzędzia wskaż polecenie Język, a następnie kliknij polecenie Ustaw język.
 3. Zaznacz pole wyboru Wykryj automatycznie język (jeśli nie jest zaznaczone), a następnie kliknij przycisk OK.

Ustawianie opcji sprawdzania pisowni i gramatyki dla innego języka

Aby ustawić opcje sprawdzania pisowni i gramatyki dla języka, w którym chcesz pracować, wykonaj następujące kroki:

 1. Uruchom program Word.
 2. W menu Narzędzia kliknij polecenie Opcje, a następnie kliknij kartę Pisownia i gramatyka.
 3. Ustaw odpowiednie opcje pisowni i gramatyki, a następnie kliknij przycisk OK.

Sprawdzanie pisowni i gramatyki w dokumencie

Domyślnie program Word sprawdza pisownię i gramatykę w trakcie pisania. Czerwone faliste podkreślenia wskazują możliwe błędy pisowni, a zielone faliste podkreślenia wskazują możliwe niedoskonałości gramatyczne.

Istnieje także możliwość sprawdzenia pisowni i gramatyki od razu w całym dokumencie. Aby od razu sprawdzić pisownię i gramatykę w dokumencie, kliknij polecenie Pisownia i gramatyka w menu Narzędzia.

Aby mieć pewność, że sprawdzanie pisowni i gramatyki jest włączone, wykonaj następujące kroki:

 1. Uruchom program Word.
 2. W menu Narzędzia kliknij polecenie Opcje, a następnie kliknij kartę Pisownia i gramatyka.
 3. Zaznacz pole wyboru Sprawdź pisownię w trakcie pisania (jeśli nie jest jeszcze zaznaczone).
 4. Zaznacz pole wyboru Sprawdź gramatykę w trakcie pisania (jeśli nie jest jeszcze zaznaczone).
 5. Ustaw ewentualne inne opcje pisowni i gramatyki, a następnie kliknij przycisk OK.

Rozwiązywanie problemów

Rozwiązywanie problemów z modułem do sprawdzania pisowni i modułem do sprawdzania gramatyki

Jeśli program Word nie może odnaleźć słownika lub innych narzędzi sprawdzających, wymaganych do sprawdzenia pisowni i gramatyki w innym języku, upewnij się, że spełnione są następujące warunki:

 • Narzędzia do sprawdzania pisowni i narzędzia do sprawdzania gramatyki dla tego języka są zainstalowane. Być może konieczne będzie uzyskanie i zainstalowanie narzędzi wchodzących w skład pakietu Office XP Proofing Tools.

  oraz
 • Język jest włączony do edycji w narzędziu Ustawienia języka pakietu Office XP.
Aby uzyskać więcej informacji o rozwiązywaniu problemów z modułem sprawdzania pisowni, kliknij polecenie Microsoft Word - Pomoc w menu
Pomoc, wpisz rozwiązywanie problemów ze sprawdzaniem pisowni w Asystencie pakietu Office lub Kreatorze odpowiedzi, a następnie kliknij przycisk Wyszukaj, aby wyświetlić znalezione tematy.

Aby uzyskać więcej informacji na temat rozwiązywania problemów z tekstem wielojęzycznym, kliknij polecenie Microsoft Word - Pomoc w menu
Pomoc, wpisz rozwiązywanie problemów z tekstem wielojęzycznym w Asystencie pakietu Office lub Kreatorze odpowiedzi, a następnie kliknij przycisk Wyszukaj, aby wyświetlić znalezione tematy.

Rozwiązywanie problemów z automatycznym wykrywaniem języka

Jeśli program Word nie rozpoznaje prawidłowo języków w dokumencie, wykonaj następujące kroki:

 • Upewnij się, że język jest włączony do edycji w narzędziu Ustawienia języka pakietu Office XP.
 • Wpisz co najmniej jedno zdanie w danym języku, zawierające nie mniej niż pięć słów. Dokładność wykrywania jest tym większa, im dłuższy jest wpisany tekst.
 • Program Word analizuje tekst zdanie po zdaniu, aby określić jego język. Tekst może zawierać wiele różnych języków albo język wykrywany przez program Word może tylko nieznacznie różnić się od innego języka. W takiej sytuacji prawidłowa identyfikacja języka przez program Word może być niemożliwa, zwłaszcza jeśli zdanie zawiera tylko kilka słów.

  Jeśli słowo jest podkreślone czerwoną linią falistą, ponieważ jest słowem w innym języku, zastosuj poprawny język. Prawym przyciskiem myszy kliknij słowo, wskaż polecenie Język, a następnie kliknij odpowiedni język.
 • Ręcznie zastosuj format języka. W tym celu wskaż polecenie Język w menu Narzędzia, a następnie kliknij polecenie Ustaw język. W obszarze Oznacz zaznaczony tekst jako kliknij format języka, który chcesz zastosować.

  Inną możliwością jest zmiana słownika na słownik odpowiedniego języka. Aby to zrobić, naciśnij klawisz F7, a następnie na liście Język słownika w oknie dialogowym Pisownia i gramatyka kliknij słownik, którego chcesz używać.
Aby uzyskać dodatkowe informacje, dotyczące rozwiązywania problemów z automatycznym wykrywaniem języka, kliknij poniższy numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
290959 WD2002: Language Auto-Detection Doesn't Work When You Use the Spelling and Grammar Checker
Aby uzyskać więcej informacji, dotyczących rozwiązywania problemów z automatycznym wykrywaniem języka, kliknij polecenie Microsoft Word - Pomoc w menu Pomoc, w Asystencie pakietu Office lub Kreatorze odpowiedzi wpisz tekst rozwiązywanie problemów z automatycznym wykrywaniem języka , a następnie kliknij przycisk Wyszukaj, aby wyświetlić znalezione tematy.
Materiały referencyjne

Aby uzyskać dodatkowe informacje, dotyczące funkcji wielojęzycznych w programie Word 2002, kliknij poniższy numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
290926 WD2002: General Information About International and Multilingual Features
290943 WD2002: Frequently Asked Questions About Proofing Grammar
Aby uzyskać dodatkowe informacje na temat udostępniania języka w używanej wersji systemu Microsoft Windows, kliknij poniższy numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

141306 How to Enable Support for Multiple Languages in Windows
177561 HOWTO: Add and Enable Additional Languages in Windows
Aby uzyskać więcej informacji o sposobie sprawdzania pisowni i gramatyki tekstu w innym języku, kliknij polecenie Microsoft Word - Pomoc w menu
Pomoc, wpisz sprawdzanie pisowni i gramatyki tekstu w innym języku w Asystencie pakietu Office lub Kreatorze odpowiedzi, a następnie kliknij przycisk Wyszukaj, aby wyświetlić znalezione tematy.Właściwości

Identyfikator artykułu: 309358 — ostatni przegląd: 13.08.2004 — zmiana: 1

Opinia