Rozwiązywanie problemów z konfliktami urządzeń za pomocą Menedżera urządzeń

Streszczenie

W tym artykule przedstawiono czynności, które można wykonać w celu rozwiązywania problemów z konfiguracją sprzętu za pomocą Menedżera urządzeń. Menedżer urządzeń może zostać użyty w celu sprawdzenia i zmienienia ustawień urządzeń konfigurowanych programowo. Należy zwrócić uwagę, że urządzenie sprzętowe wyposażone w zworki lub przełączniki DIP należy skonfigurować ręcznie.

Więcej informacji

Aby uruchomić Menedżera urządzeń:

 1. Kliknij przycisk Start, a następnie kliknij polecenie Panel sterowania.
 2. Kliknij polecenie Wydajność i konserwacja, a następnie kliknij polecenie System.
 3. Kliknij kartę Sprzęt, a następnie kliknij przycisk Menedżer urządzeń.

Informacje dotyczące rozwiązywania problemów

 • Jeżeli istnieje problem dotyczący urządzenia, to jest on wyświetlany w drzewie sprzętu. Ponadto urządzenie, którego dotyczy dany problem, jest oznakowane symbolem wskazującym typ problemu:


  • Czarny wykrzyknik (!) na żółtym polu wskazuje, że dane urządzenie znajduje się w stanie wskazującym na problem. Należy zwrócić uwagę, że urządzenie wykazujące problem może działać.
  • Wyświetlany dla urządzenia kod problemu objaśnia istotę problemu.
  • Czerwony znak „X” oznacza urządzenie wyłączone. Urządzenie wyłączone to urządzenie fizycznie obecne w komputerze i zużywające zasoby, ale bez załadowanego sterownika trybu chronionego.
  • Niebieska litera „i” na białym polu umieszczona obok zasobu urządzenia w arkuszu Właściwości komputera wskazuje, że funkcja Użyj ustawień automatycznych w przypadku danego urządzenia nie została zaznaczona i że zasób został wybrany ręcznie. Należy zwrócić uwagę, że nie jest to informacja o problemie czy o błędzie.
  • Zielony znak zapytania „?” w oknie Menedżera urządzeń oznacza, że w przypadku danego urządzenia zainstalowano sterownik zgodny, więc nie wszystkie funkcje urządzenia mogą być dostępne. Dotyczy to wyłącznie systemu Windows Millennium Edition (Me).
  UWAGA: Niektóre karty dźwiękowe i karty graficzne nie zgłaszają systemowi Windows wszystkich używanych zasobów. Może to powodować, że w Menedżerze urządzeń będzie wyświetlane tylko jedno urządzenie wykazujące konflikt albo nie będą wskazywane żadne konflikty. Można to sprawdzić, wyłączając kartę dźwiękową lub używając standardowego sterownika graficznego VGA, aby sprawdzić, czy konflikt został rozwiązany. Jest to znany problem z kartami graficznymi S3 i 16-bitowymi kartami dźwiękowymi Sound Blaster, jak również z kartami dźwiękowymi korzystającymi z emulacji karty Sound Blaster w celu zapewnienia zgodności ze standardem Sound Blaster.
 • Po dwukrotnym kliknięciu określonego urządzenia w Menedżerze urządzeń wyświetlany jest arkusz właściwości. Arkusz właściwości zawiera kartę Ogólne.


  UWAGA: W przypadku niektórych urządzeń oprócz karty Ogólne mogą być wyświetlane także inne karty. Arkusze właściwości mogą zawierać różne karty; w przypadku niektórych urządzeń może się pojawić karta Zasoby, karta Sterownik lub karta Ustawienia albo ich kombinacja.


  Na górze arkusza właściwości znajduje się opis urządzenia. Po kliknięciu karty Zasoby w oknie pośrodku karty wyświetlane są typy zasobów dostępne w przypadku wybranego urządzenia.


  W polu listy u dołu wyświetlana jest Lista urządzeń powodujących konflikty. Lista ta wskazuje konflikt wraz z kodem błędu.
 • Należy zwrócić uwagę na pole wyboru Użyj ustawień automatycznych. Jeśli system Windows pomyślnie rozpoznaje urządzenie, to pole wyboru jest zaznaczone, a urządzenie powinno działać prawidłowo. Jeżeli jednak ustawienia zasobów są oparte na Konfiguracji podstawowej <n> (gdzie <n> jest liczbą z zakresu od 0 do 9), konieczna może być zmiana konfiguracji przez wybranie z listy innej konfiguracji podstawowej. Jeśli wymagana konkretna konfiguracja urządzenia nie występuje na liście jako konfiguracja podstawowa, powinno być możliwe kliknięcie przycisku Zmień
  ustawienie
  w celu ręcznego dopasowania wartości zasobu.


  Na przykład, aby dokonać edycji ustawień Zakresu We/Wy:
  1. Kliknij, aby usunąć zaznaczenie pola wyboru Użyj ustawień automatycznych.
  2. Kliknij przycisk Zmień ustawienie.
  3. Kliknij odpowiedni zakres We/Wy dla danego urządzenia.
UWAGA: Aby wyłączyć urządzenie w Menedżerze urządzeń, kliknij urządzenie prawym przyciskiem myszy, a następnie kliknij polecenie Wyłącz.


Jeśli problem nadal występuje, może zajść potrzeba skontaktowania się z producentem komputera lub płyty głównej w celu otrzymania informacji dotyczących uzyskiwania i instalacji aktualizacji systemu BIOS komputera.

Dodatkowa pomoc techniczna

Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące kodów błędów generowanych przez Menedżera urządzeń, kliknij numer artykułu poniżej w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

310123 Explanation of Error Codes Generated by Device Manager
Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące rozwiązywania problemów z konfliktami zasobów za pomocą Menedżera urządzeń w systemie Windows XP, kliknij numery artykułów poniżej w celu wyświetlenia tych artykułów z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

283658 JAK: Zarządzanie urządzeniami w systemie Windows XP
244601 Jak rozwiązywać problemy z nieznanymi urządzeniami wyświetlanymi w Menedżerze urządzeń
Jeśli za pomocą kroków przedstawionych w niniejszym artykule nie udało się rozwiązać danego problemu, dodatkową pomoc dotyczącą rozwiązywania problemów można znaleźć w następującej witrynie firmy Microsoft w sieci Web:

Właściwości

Identyfikator artykułu: 310126 — ostatni przegląd: 30.11.2007 — zmiana: 1

Opinia