PRB: Usługa Netlogon zapisuje identyfikator zdarzenia 5719 na kontrolerze domeny

WAŻNE: Ten artykuł zawiera informacje na temat modyfikowania rejestru. Przed zmodyfikowaniem rejestru utwórz jego kopię zapasową i upewnij się, że wiesz, jak przywrócić rejestr w przypadku pojawienia się problemu. Aby uzyskać informacje dotyczące wykonywania kopii zapasowej, przywracania i edytowania rejestru, kliknij następujący numer artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
256986 Opis Rejestru systemu Microsoft Windows

Symptomy

W trakcie uruchamiania usługi Netlogon lub przy obciążeniu tej usługi następujące zdarzenie może zostać zarejestrowane w Dzienniku zdarzeń:


Typ zdarzenia:Błąd
Źródło zdarzenia:NETLOGON
Kategoria zdarzenia: Brak
Identyfikator zdarzenia: 5719
Data:28-09-2001
Godzina:16:12:55
Użytkownik:Brak
Komputer:Serwer
Opis:
Dla domeny <nazwa domeny> nie jest dostępny żaden kontroler domeny Windows NT ani Windows 2000. Wystąpił
następujący błąd:
Nie ma obecnie serwerów logowania dostępnych do obsługi żądania logowania.
Dane:
0000: c000005e

Przyczyna

Jedną z możliwych przyczyn tego błędu jest brak miejsca w buforze datagramu NetBT.

Rozwiązanie

OSTRZEŻENIE: Nieprawidłowe korzystanie z Edytora rejestru może stać się przyczyną poważnych problemów, które spowodują, że konieczna będzie ponowna instalacja systemu operacyjnego. Firma Microsoft nie może zagwarantować, że rozwiązanie problemów spowodowanych niepoprawnym użyciem Edytora rejestru będzie możliwe. Możesz używać Edytora rejestru na własną odpowiedzialność.

Aby rozwiązać ten problem, należy zwiększyć wartość klucza MaxDgramBuffering ze 128 KB do 256 KB:

 1. Uruchom Edytor rejestru (Regedt32.exe).
 2. W rejestrze zlokalizuj następujący klucz:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\NetBT\Parameters
 3. W menu Edycja kliknij polecenie Dodaj wartość, a następnie dodaj następujące informacje:
  Nazwa wartości: MaxDgramBuffering
  Typ danych: REG_DWORD
  Wartość: 0x40000
 4. Zamknij Edytor rejestru.
 5. Ponownie uruchom usługę NetLogon (konieczne może być ponowne uruchomienie komputera).
UWAGA: Jeżeli do modyfikowania Rejestru używany jest program Regedit, a nie program Regedt32, należy wykonać następujące czynności:

 • kliknąć prawym przyciskiem myszy klucz Parameters, kliknąć polecenie Nowy i kliknąć polecenie REG_DWORD; albo

 • kliknąć polecenie Nowy w menu Edycja i kliknąć polecenie REG_DWORD,
a następnie wpisać informacje dotyczące nowego klucza rejestru.

Więcej informacji

Szczegóły dotyczące klucza MaxDgramBuffering

Klucz: NetBT\Parameters
Typ wartości: REG_DWORD - licznik bajtów
Zakres prawidłowych wartości: 0 - 0xFFFFFFFF
Domyślna wartość: 0x20000 (128 KB)
Opis: Ten parametr określa maksymalną ilość pamięci, którą protokół NetBT przydziela dynamicznie dla wszystkich zaległych datagramów poleceń wysłania. Po osiągnięciu tego limitu kolejne polecenia wysłania nie powiodą się z powodu niewystarczającej ilości zasobów.

Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące innych możliwych przyczyn tego błędu, należy kliknąć następujące numery artykułów w celu wyświetlenia tych artykułów z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
259883 Upgrading Windows NT 4.0 Domain Controller with FAT File System Does Not Install Active Directory
269119 Logging on to a Domain Does Not Work from a Windows 2000-Based RAS Client

Materiały referencyjne

Aby uzyskać dodatkowe informacje, kliknij numery artykułów poniżej w celu wyświetlenia tych artykułów z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
217023 Event ID 5701 Starting Netlogon on Domain Controller
Właściwości

Identyfikator artykułu: 310339 — ostatni przegląd: 28.04.2004 — zmiana: 1

Opinia