JAK: Korzystanie z funkcji Edytora rejestru w systemach Windows XP i Windows Server 2003

Streszczenie

W tym artykule jest opisany krok po kroku sposób korzystania z funkcji Edytora rejestru dołączonych w systemach Windows XP i Windows Server 2003, które nie występowały w poprzednich wersjach systemu Windows. W systemie Windows XP i nowszych program Regedit.exe jest jedynym narzędziem Edytora rejestru dołączonym do systemu operacyjnego. Program Regedt32.exe nie należy już do systemu Windows XP oraz Windows Server 2003. Podstawowa funkcja programu Regedt32.exe, która nie była spełniana przez wcześniejsze wersje programu Regedit.exe, polegała na ustawianiu uprawnień i innych ustawień zabezpieczeń kluczy i podkluczy rejestru. Ta funkcja jest obecnie dostępna w wersji programu Regedit.exe dołączonej do systemów Windows XP i Windows Server 2003.

Uwaga: W przypadku próby uruchomienia narzędzia Regedt32.exe w oknie dialogowym
Uruchamianie systemu Windows XP lub Windows Server 2003 zostanie uruchomiony program Regedit.exe, a system Windows nie wygeneruje żadnego komunikatu o błędzie.

Wersja programu Regedit.exe dołączona do systemów Windows XP i Windows Server 2003 obejmuje funkcje Uprawnienia i Ulubione. Funkcja Ulubione została wprowadzona w wersji programu Regedit dla systemu Microsoft Windows 2000.

Funkcja Ulubione służy do umieszczania często używanych podkluczy rejestru na liście dostępnej w menu Ulubione. Aby dodać podklucz, kliknij go, a następnie kliknij polecenie Dodaj do ulubionych w menu Ulubione, wpisz nazwę pozycji menu Ulubione lub zaakceptuj nazwę domyślną. Nazwa domyślna to nazwa podklucza. Po wykonaniu tych czynności pozycja jest dostępna w menu Ulubione i można ją kliknąć, aby wrócić do podklucza. Aby usunąć pozycję z listy, kliknij ją w menu Ulubione, kliknij polecenie Usuń ulubiony, a następnie kliknij przycisk OK w celu potwierdzenia usunięcia.

Funkcje zabezpieczeń dostępne w programie Regedit.exe obejmują przypisywanie uprawnień, inspekcję dostępu do rejestru oraz przypisywanie właściciela klucza rejestru.

Przypisywanie uprawnień do kluczy Rejestru

 1. Kliknij klucz, do którego chcesz przypisać uprawnienia.
 2. W menu Edycja kliknij polecenie Uprawnienia.
 3. Kliknij żądaną nazwę grupy lub użytkownika.
 4. Przypisz jeden z następujących poziomów dostępu do klucza:
  • Zaznacz pole wyboru Zezwalaj dla pozycji
   Odczyt, aby przyznać uprawnienie do odczytu zawartości klucza, bez prawa do zapisywania zmian.
  • Zaznacz pole wyboru Zezwalaj dla pozycji Pełna kontrola, aby przyznać uprawnienie do otwierania, edycji i zmiany właściciela klucza.
 5. Aby przydzielić specjalne uprawnienie do klucza, kliknij przycisk Zaawansowane, a następnie kliknij dwukrotnie użytkownika lub grupę, której chcesz przydzielić dostęp specjalny. W obszarze Uprawnienia zaznacz pole wyboru Zezwalaj lub Odmawiaj dla każdego uprawnienia, którego chcesz udzielić lub odmówić.

Dodawanie użytkowników lub grup do istniejącej listy uprawnień

 1. Kliknij klucz, dla którego chcesz zmienić listę Uprawnienia.
 2. W menu Edycja kliknij polecenie Uprawnienia, a następnie kliknij przycisk Dodaj.
 3. W polu Lokalizacje okna dialogowego Wybieranie: Użytkownicy, komputery lub grupy kliknij komputer lub domenę użytkowników i grup, z których chcesz wybierać.
 4. Kliknij nazwę użytkownika lub grupy, kliknij przycisk Dodaj, a następnie kliknij przycisk OK.
 5. W oknie dialogowym Uprawnienia przypisz typ dostępu do wybranego użytkownika lub wybranej grupy, korzystając z wytycznych opisanych wcześniej w tym artykule.
Uwagi na temat okna dialogowego Zaawansowane ustawienia zabezpieczeń:
 • Aby dziedziczne uprawnienia przypisane do klucza nadrzędnego były stosowane do podklucza, zaznacz pole wyboru Dziedzicz po obiekcie nadrzędnym wpisy uprawnienia stosowane do obiektów podrzędnych. Uwzględnij je razem z wpisami tutaj zdefiniowanymi.
 • Aby zresetować wpisy uprawnień w obiektach podrzędnych, aby były takie same, jak w aktualnym obiekcie nadrzędnym, zaznacz pole wyboru Zamień wpisy uprawnienia na wszystkich obiektach podrzędnych na wpisy tutaj pokazane, stosowane do obiektów podrzędnych.

Zmienianie właściciela klucza Rejestru

 1. Kliknij klucz, którego właściciela chcesz zmienić.
 2. W menu Edycja kliknij polecenie Uprawnienia.
 3. Kliknij przycisk Zaawansowane, a następnie kliknij kartę Właściciel.
 4. W obszarze Zmień właściciela na kliknij nowego właściciela, a następnie kliknij przycisk OK.
Uwaga: Właściciela klucza rejestru może zmienić tylko bieżący właściciel tego klucza. Aby zezwolić użytkownikowi na przejęcie klucza rejestru na własność, trzeba najpierw udzielić mu uprawnienia Pełna kontrola do klucza. Właściciela klucza rejestru może zmienić osoba zalogowana jako administrator oraz osoba, której bieżący właściciel klucza rejestru przydzielił uprawnienie do zmiany właściciela klucza.

Właściwości

Identyfikator artykułu: 310426 — ostatni przegląd: 17.07.2008 — zmiana: 1

Opinia