JAK: Edytowanie pliku Boot.ini w systemie Windows 2000

Streszczenie

W tym artykule krok po kroku opisano sposób edytowania pliku Boot.ini w środowisku Windows 2000. Program NTLDR wyświetla ekran ładowania modułu rozruchowego, na którym można wybrać uruchamiany system operacyjny. Informacje na tym ekranie pochodzą z pliku Boot.ini. Jeśli żaden element nie został wybrany przed wyzerowaniem licznika, program NTLDR ładuje system operacyjny określony przez parametr default w pliku Boot.ini. Instalator systemu Windows 2000 umieszcza plik Boot.ini na partycji aktywnej. Program NTLDR wykorzystuje informacje z pliku Boot.ini do wyświetlania ekranu ładowania modułu rozruchowego, na którym wybiera się system operacyjny.

Przed edycją pliku Boot.ini należy wykonać jego kopię zapasową. Pierwsze zadania polegają na zmodyfikowaniu opcji folderów, aby można było wyświetlać pliki ukryte, a następnie na wykonaniu kopii zapasowej pliku Boot.ini.

Modyfikowanie opcji folderów

 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy przycisk Start, a następnie kliknij polecenie Eksploruj.
 2. W menu Narzędzia kliknij polecenie Opcje folderów, a następnie kliknij kartę Widok.
 3. W obszarze Ustawienia zaawansowane kliknij pole wyboru Pokaż ukryte pliki i foldery, aby je zaznaczyć; kliknij pole wyboru Ukryj chronione pliki systemu operacyjnego (zalecane), aby je wyczyścić; kliknij przycisk OK, a następnie kliknij ponownie przycisk OK.
 4. W lewym okienku kliknij folder %systemroot%, aby go zaznaczyć, kliknij prawym przyciskiem myszy plik Boot.ini w okienku wyświetlania, a następnie kliknij polecenie Właściwości.
 5. Kliknij, aby wyczyścić pole wyboru atrybutu Tylko do odczytu, a następnie kliknij przycisk OK.

Zapisywanie kopii zapasowej pliku Boot.ini

 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy przycisk Start, a następnie kliknij polecenie Eksploruj.
 2. W lewym okienku kliknij folder %systemroot%, w prawym okienku kliknij plik Boot.ini, a następnie kliknij polecenie Kopiuj.
 3. Otwórz folder tymczasowy w lewym okienku, kliknij prawym przyciskiem myszy prawe okienko wyświetlania, a następnie kliknij polecenie Wklej, aby utworzyć kopię pliku Boot.ini w tym folderze.

Przykładowy plik Boot.ini


Oto przykładowy, domyślny plik Boot.ini z komputera z zainstalowanym systemem Windows 2000 Server:

[boot loader]
timeout=30
default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINNT
[operating systems]
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINNT="Windows 2000 Server" /fastdetect
Oto przykład powyższego pliku Boot.ini po dodaniu innej partycji, z której uruchamia się system Windows XP Professional.

[boot loader]
timeout=30
default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINNT
[operating systems]
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINNT="Windows 2000 Server" /fastdetect
multi(0)disk(1)rdisk(0)partition(2)\WINNT="Windows XP Professional" /fastdetect

Edytowanie pliku Boot.ini

 1. Kliknij przycisk Start, wskaż polecenie Programy, wskaż polecenie Akcesoria, a następnie kliknij polecenie Notatnik.
 2. W programie Notatnik kliknij polecenie Otwórz w menu Plik.
 3. Kliknij folder %systemroot% w polu Szukaj w, kliknij plik Boot.ini, a następnie kliknij przycisk Otwórz.

Usuwanie systemu operacyjnego z menu

 1. W programie Notatnik zaznacz wiersz zawierający informacje o usuwanym systemie operacyjnym, a następnie naciśnij klawisz DELETE. Przykład zaznaczanego wiersza:
  multi(0)disk(1)rdisk(0)partition(2)\Windows="Windows 98" /fastdetect
 2. W menu Plik kliknij polecenie Zapisz.

Zmienianie kolejności systemów operacyjnych w menu

 1. W programie Notatnik zaznacz przenoszony wiersz, naciśnij klawisze CTRL+C, naciśnij klawisz DELETE, kliknij, aby umieścić kursor w miejscu, w którym powinien się znaleźć przenoszony wiersz, a następnie naciśnij klawisze CTRL+V.
 2. Powtórz krok 1, jeśli wymaga tego konfiguracja, a następnie kliknij polecenie Zapisz w menu Plik.

Zmienianie domyślnego systemu operacyjnego

Parametr default wskazuje system operacyjny, który zostanie załadowany, jeśli przed upłynięciem limitu czasu nie dokonano żadnego wyboru.

 1. W programie Notatnik zmodyfikuj następujący wiersz, aby wskazać system operacyjny, który ma być domyślny:
  default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINNT
  Na przykład parametr default wskazujący system Windows 2000 Server:
  default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINNT
  powinien zostać zmodyfikowany w niżej przedstawiony sposób, aby wskazywał system Microsoft Windows 95:
  default=multi(0)disk(0)rdisk(1)partition(2)\Windows
 2. W menu Plik kliknij polecenie Zapisz.

Zmienianie limitu czasu

Limit czasu to liczba sekund, w ciągu których użytkownik może wybrać system operacyjny w menu, zanim zostanie załadowany domyślny system operacyjny.

 1. W programie Notatnik zmień poniższy wiersz, podając odpowiednią liczbę sekund.
  timeout=30
 2. W menu Plik kliknij polecenie Zapisz.

Rozwiązywanie problemów

 • Jeśli wystąpi problem z edytowanym plikiem, sporządzoną wcześniej kopię zapasową oryginalnego pliku Boot.ini skopiuj do folderu %systemroot%.


Właściwości

Identyfikator artykułu: 311578 — ostatni przegląd: 13.06.2004 — zmiana: 1

Opinia