OLEXP: Po uaktualnieniu do systemu Microsoft Windows XP foldery poczty, książka adresowa i wiadomości e-mail są niedostępne

Symptomy

Po uaktualnieniu do systemu Microsoft Windows XP brakuje folderów pocztowych, wiadomości e-mail i książki adresowej programu Outlook Express.

Przyczyna

To zachowanie występuje, ponieważ struktura plików systemu Windows XP jest inna i pliki programu Outlook Express znajdują się już w innej lokalizacji.

Rozwiązanie

W tym artykule z bazy wiedzy Knowledge Base opisano procedurę krok po kroku ułatwiającą odnalezienie poprzedniej poczty, folderów i Książki adresowej oraz importowanie ich ponownie do programu Outlook Express.


Poprzednie wiadomości i foldery pocztowe

Wyszukiwanie poprzednich wiadomości pocztowych

 1. Na pulpicie utwórz nowy folder o nazwie XPMail. Aby to zrobić, kliknij pulpit prawym przyciskiem myszy, kliknij polecenie Nowy, a następnie kliknij polecenie Folder. Jeżeli korzystasz z tożsamości, utwórz nowy folder dla każdej tożsamości.
 2. Kliknij przycisk Start, a następnie kliknij polecenie Wyszukaj.
 3. W polu Co chcesz wyszukać? kliknij opcję Pliki i foldery.
 4. W polu Cała nazwa pliku lub jej część wpisz *.dbx.
 5. Kliknij łącze Bardziej zaawansowane opcje, kliknij pole wyboru Przeszukaj ukryte pliki i foldery, a następnie kliknij przycisk Wyszukaj.

  Uwaga: Jeżeli używano uprzednio tożsamości, każdy użytkownik otrzyma swój folder tożsamości. Folder każdej tożsamości otrzyma unikatowy kod alfanumeryczny (na przykład {9EFEBDEA-CE00-4DD7-A4D6-CDB85C3EEDBF}), po którym będzie umieszczony tekst „\Microsoft\Outlook Express”.

  Można odróżnić poprzednią tożsamość od nowej tożsamości, mimo że mogą korzystać z tego samego kodu alfanumerycznego. Po nowej tożsamości zostanie umieszczony tekst „\Microsoft\Outlook Ex”.

Kopiowanie folderów pocztowychPrzed skopiowaniem folderów pocztowych z folderu poprzedniej tożsamości do nowego folderu o nazwie XPMail na pulpicie należy przeczytać uwagę dotyczącą odróżniania starych i nowych tożsamości w kroku 5 sekcji „Wyszukiwanie poprzednich wiadomości pocztowych”.

 1. W oknie Wyszukiwanie można zaznaczyć indywidualne foldery .dbx lub kilka folderów, naciskając klawisz CTRL i klikając poszczególne foldery.
 2. Po wybraniu folderów kliknij polecenie Kopiuj w menu Edycja.
 3. Otwórz folder XPMail, a następnie kliknij polecenie Wklej w menu Edycja.

  Uwaga: Należy koniecznie uwzględnić plik Folders.dbx podczas kopiowania folderów. Ten plik jest niezbędny dla funkcji importowania w programie Outlook Express.
Ta procedura umożliwia skopiowanie wszystkich plików z wybranego folderu do folderu XPMail. Ta procedura powinna być wykonana dla folderu każdej tożsamości, jednak należy koniecznie utworzyć oddzielny folder, taki jak XPMail1, dla każdego odnalezionego folderu tożsamości.

Importowanie wiadomości i folderów pocztowych

 1. Otwórz program Outlook Express.
 2. W menu Plik kliknij polecenie Importuj.
 3. Kliknij polecenie Wiadomości.
 4. Kliknij pozycję Microsoft Outlook Express 5, a następnie kliknij przycisk Dalej.

  Uwaga: W niektórych okolicznościach widoczne mogą być tylko opcje importowania dla programów Outlook Express 4 i Outlook Express 6. Jeżeli poprzednią wersją programu Outlook Express była wersja 4, należy skorzystać z opcji dla programu Outlook Express 4. Jeżeli importowane są informacje z programu Outlook Express 5, lub 5.5, można skorzystać z opcji Outlook Express 6.
 5. Kliknij opcję Importuj pocztę z katalogu przechowywania w programie Outlook Express 6, a następnie kliknij przycisk OK.
 6. Kliknij przycisk Przeglądaj, wybierz utworzony wcześniej folder XPMail, kliknij przycisk OK, a następnie kliknij przycisk Dalej.
 7. Kliknij opcję Wszystkie foldery, a następnie kliknij przycisk Dalej.
Ta procedura umożliwia zaimportowanie poprzedniej poczty użytkownika do jego bieżącej tożsamości. Po zakończeniu tej operacji kliknij przycisk Zakończ. Powtórz tę procedurę dla każdego z wcześniej utworzonych folderów.


Książka adresowa Windows

Wyszukiwanie Książki adresowej Windows

 1. Kliknij przycisk Start, a następnie kliknij polecenie Wyszukaj.
 2. Kliknij polecenie Wszystkie pliki i foldery.
 3. W polu Co chcesz wyszukać? kliknij opcję Pliki i foldery.
 4. W polu Cała nazwa pliku lub jej część wpisz *.wab, a następnie kliknij przycisk Wyszukaj.
 5. Po zakończeniu wyszukiwania kliknij dwukrotnie każdy plik, aby go otworzyć. Po odnalezieniu poprawnego pliku (zawierającego informacje dotyczące kontaktów) dokładnie zanotuj lokalizację i nazwę pliku.

Importowanie Książki adresowej Windows

 1. W programie Outlook Express kliknij menu Plik.
 2. Kliknij polecenie Importuj, a następnie kliknij polecenie Książka adresowa.
 3. Wskaż w polu Szukaj w lokalizację zanotowaną w kroku 5 sekcji „Wyszukiwanie Książki adresowej Windows”.
 4. Kliknij plik .wab, a następnie kliknij przycisk Otwórz.
 5. Kliknij przycisk OK, aby zaimportować Książkę adresową.
Po zweryfikowaniu, że import został zakończony pomyślnie, usuń wszystkie foldery utworzone podczas procesu odzyskiwania poczty.
Właściwości

Identyfikator artykułu: 313055 — ostatni przegląd: 02.10.2007 — zmiana: 1

Opinia