JAK: Przechowywanie informacji niestandardowych w pliku konfiguracji aplikacji i pobieranie ich z niego za pomocą programu Visual Basic .NET

Streszczenie

W tym artykule pokazano, jak przechowywać w pliku konfiguracji (.config) informacje niestandardowe, które później można pobrać w czasie wykonania za pomocą skojarzonej z tym plikiem aplikacji. Jest to przydatne, kiedy trzeba określić dane, które są skojarzone z aplikacją.


powrót do początku

Wymagania

Oto lista wymaganych elementów, takich jak sprzęt, oprogramowanie, infrastruktura sieci i dodatki Service Pack:
 • System Microsoft Windows 2000 lub Microsoft Windows XP:
 • Program Microsoft Visual Studio .NET
W artykule założono, że czytelnik zna następujące tematy:
 • Język Extensible Markup Language (XML)
 • Pliki konfiguracji .NET
powrót do początku

Tworzenie aplikacji konsoli, która odczytuje zawartość pliku konfiguracji

Ustawienia aplikacji można przechowywać w pliku konfiguracji, który jest skojarzony z aplikacją. Pliki konfiguracji są zapisywane w formacie XML. Obszary nazw
System.Configuration
i
System.Collections.Specialized
w architekturze Microsoft .NET Framework obejmują niezbędne klasy umożliwiające pobieranie informacji z pliku konfiguracji aplikacji .NET w czasie wykonania.


Aby utworzyć aplikację konsoli, która odczytuje zawartość skojarzonego z nią pliku konfiguracji w czasie wykonania, wykonaj następujące kroki:
 1. Otwórz program Visual Studio .NET.
 2. W programie Visual Basic .NET utwórz nowy projekt aplikacji konsoli o nazwie ConConfig. Program Visual Basic .NET domyślnie tworzy moduł o nazwie Module1.
 3. Upewnij się, że okno Solution Explorer jest widoczne. Jeśli nie jest, naciśnij klawisze CTRL+ALT+L.
 4. W oknie Solution Explorer kliknij przycisk
  Show All Files.
 5. Kliknij prawym przyciskiem myszy folder Bin, a następnie kliknij polecenie
  Include in Project.
 6. Kliknij prawym przyciskiem myszy folder
  Bin, wskaż polecenie
  Add, a następnie kliknij polecenie
  Add New Item.
 7. W oknie dialogowym
  Add New Item
  zaznacz szablon
  Application Configuration File, kliknij przycisk
  Open, a następnie dodaj do projektu plik App.config.


  UWAGA: Pliki konfiguracji aplikacji muszą znajdować się w tym samym folderze, co plik wykonywalny, z którym są skojarzone. Ponieważ program Visual Studio .NET umieszcza pliki wykonywalne w folderze Bin, plik konfiguracji również trzeba umieścić w folderze Bin.
 8. Plikowi konfiguracji aplikacji trzeba nadać nazwę w następującym formacie:
  NazwaAplikacji.TypAplikacji.config
  W oknie Solution Explorer kliknij prawym przyciskiem myszy plik
  App.config, a następnie kliknij polecenie
  Rename. Zmień nazwę pliku App.config na
  ConConfig.exe.config. Skojarzona z tym plikiem .config aplikacja będzie go mogła teraz odnaleźć.
 9. Pliku konfiguracji aplikacji można użyć do zebrania niestandardowych ustawień aplikacji, które zapisano w formacie klucz/wartość. W sekcji
  <appSettings>
  skojarzonego pliku konfiguracji można dodawać elementy
  <add>. Każda para klucz/wartość ma jeden element
  <add>. Element
  <add>
  ma następujący format:
  <add key="Klucz" value="Wartość" />
  Dodaj sekcję
  <appSettings>
  z elementami
  <add>
  do pliku konfiguracji między tagami <configuration> i </configuration>. Na przykład następujący plik konfiguracji obejmuje sekcję
  <appSettings>, która określa trzy pary klucz/wartość:
  <?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
  <configuration>
  <appSettings>
  <add key="Klucz0" value="0" />
  <add key="Klucz1" value="1" />
  <add key="Klucz2" value="2" />
  </appSettings>
  </configuration>
 10. W oknie Solution Explorer kliknij dwukrotnie plik
  Module1.vb, aby wyświetlić moduł Module1 w oknie kodu. Dodaj do modułu następujące instrukcje:


  UWAGA: Te instrukcje muszą pojawiać się przed wszelkimi innymi instrukcjami w pliku.
  Imports System.Configuration
  Imports System.Collections.Specialized
 11. W procedurze
  Sub Main
  zadeklaruj zmienną typu ciąg znaków do przechowywania wartości klucza pliku konfiguracji z sekcji
  <appSettings>
  pliku konfiguracji:
  Dim sAttr As String
 12. Aby pobrać wartość określonego klucza z sekcji
  <appSettings>
  pliku konfiguracji, użyj metody
  AppSettings
  klasy
  ConfigurationSettings. Klasa
  ConfigurationSettings
  należy do obszaru nazw
  System.Configuration. Gdy metoda
  AppSettings
  pobierze wejściowy parametr typu ciąg znaków, który zawiera klucz, aplikacja pobiera wartość skojarzoną z tym kluczem.


  Następujący kod pobiera wartość atrybutu
  Klucz0
  ze skojarzonego pliku konfiguracji. Następnie wartość ta zostaje umieszczona w zmiennej typu ciąg znaków,
  sAttr. Jeśli nie istnieje klucz dla danej wartości, w zmiennej
  sAttr
  jest przechowywana wartość
  Nothing.
  sAttr = ConfigurationSettings. AppSettings("Klucz0")
 13. Aby wartość pobraną przez aplikację wyświetlić w oknie Console, użyj metody
  Console.WriteLine:
  Console.WriteLine("Wartość klucza Klucz0: " & sAttr)
 14. Wystarczy użyć jednego odwołania do właściwości
  AppSettings, aby pobrać wszystkie pary klucz/wartość z sekcji
  <appSettings>. Jeśli używając właściwości
  AppSettings, nie określisz żadnych parametrów, aplikacja zwraca wszystkie skojarzone pary klucz/wartość. Te pary są przechowywane w zmiennej typu
  NameValueCollection, która zawiera wpisy klucz/wartość dla każdego klucza pobranego przez aplikację. Klasa
  NameValueCollection
  należy do obszaru nazw
  System.Collections.Specialized.
  Dim sAll As NameValueCollection
  sAll = ConfigurationSettings.AppSettings()
 15. Właściwość
  AllKeys
  klasy
  NameValueCollection
  odwołuje się do tablicy typu ciąg znaków, która zawiera wpis dla każdego klucza pobranego przez aplikację. Aby uzyskać dostęp do każdego z tych kluczy, użyj konstrukcji
  For Next
  do iterowania przez tablicę
  AllKeys. Typem danych każdego wpisu klucza w tablicy
  AllKeys
  jest ciąg znaków.
  Dim s As String
  For Each s In sAll.AllKeys
 16. Wewnątrz konstrukcji
  For Each
  użyj metody
  Console.WriteLine, aby wyświetlić klucz i skojarzoną z nim wartość w oknie Console. Bieżący klucz, który przetwarza aplikacja, znajduje się w zmiennej „s”. Użyj jej jako indeksu w zmiennej
  NameValueCollection
  sAll, aby uzyskać skojarzoną wartość.


  Jeśli na przykład aplikacja przetwarza klucz
  Klucz0, instrukcja sAll("Klucz0") pobiera skojarzoną wartość. Instrukcja
  Console.Readline
  wstrzymuje konsolę. Aby zakończyć aplikację, można nacisnąć klawisz ENTER.
    Console.WriteLine("Klucz: " & s & " Wartość: " & sAll(s))
  Next
  Console.Readline
powrót do początku

Testowanie kodu

Naciśnij klawisz F5, aby uruchomić kod. W oknie Console powinny zostać wyświetlone pary klucz/wartość z sekcji
<appSettings>
skojarzonego pliku konfiguracji, jak następuje:

Wartość klucza Klucz0: 0
Klucz: Klucz0 Wartość:0
Klucz: Klucz1 Wartość:1
Klucz: Klucz2 Wartość:2
powrót do początku

Pełny kod

Imports System.Configuration
Imports System.Collections.Specialized

Module Module1

Sub Main()
Dim sAttr As String

sAttr = ConfigurationSettings.AppSettings("Klucz0")
Console.WriteLine("Wartość klucza Klucz0: " & sAttr)

Dim sAll As NameValueCollection
sAll = ConfigurationSettings.AppSettings()

Dim s As String
For Each s In sAll.AllKeys
Console.WriteLine("Klucz: " & s & " Wartość: " & sAll(s))
Next
Console.ReadLine()
End Sub

End Module
powrót do początku

Pełny plik konfiguracji (ConConfig.exe.config)

<configuration>
<appSettings>
<add key="Klucz0" value="0"/>
<add key="Klucz1" value="1"/>
<add key="Klucz2" value="2"/>
</appSettings>
</configuration>
powrót do początku

Rozwiązywanie problemów

 • Plik konfiguracji jest zapisywany w formacie XML. Upewnij się, czy przestrzegasz wszystkich reguł składni języka XML. Pamiętaj, że w języku XML jest rozróżniana wielkość liter. Jeśli forma kodu XML będzie nieodpowiednia lub jeśli jakikolwiek element będzie błędnie napisany, pojawi się wyjątek System.Configuration.Configuration.


  Jeśli na przykład doda się atrybut key elementu
  <add>
  napisany wielką literą „K” zamiast małą „k” lub nazwę sekcji
  <appSettings>
  zapisze się jako
  <AppSettings>
  (z wielką literą „A” zamiast z małą „a”), pojawi się komunikat o błędzie.
 • Plik konfiguracji musi znajdować się w tym samym folderze, co skojarzona z nim aplikacja.
 • Należy użyć następującej składni nazwy pliku konfiguracji:
  NazwaAplikacji.TypAplikacji.config
  gdzie
  NazwaAplikacji
  jest nazwą aplikacji,
  TypAplikacji
  jest typem aplikacji (na przykład .exe), a .config jest wymaganym sufiksem.
powrót do początku
Właściwości

Identyfikator artykułu: 313405 — ostatni przegląd: 24.02.2002 — zmiana: 1

Opinia