Program przestaje odpowiadać podczas próby otwarcia lub zapisania pliku w programie pakietu Office 2002, Office 2003 lub Office 2007

Symptomy

Wykonanie jednej z następujących procedur w jednym z programów pakietu Microsoft Office wymienionych na końcu tego artykułu może spowodować, że program przez długi czas nie będzie odpowiadać (zawiesi się):
 • Kliknięcie listy Zapisz w w oknie dialogowym Zapisywanie jako.
 • Kliknięcie listy Szukaj w w oknie dialogowym Otwieranie.
Gdy użytkownik kliknie przycisk Anuluj lub spróbuje zamknąć okno dialogowe, program nadal nie odpowiada.

Przyczyna

Ten problem może występować wtedy, gdy jest spełniony jeden z następujących warunków:
 • Komputer jest podłączony do co najmniej jednego zamapowanego udziału sieciowego, który już nie istnieje lub jest w trybie offline.
 • Zamapowany dysk (lub dyski) jest trwały i dysk znajduje się w domenie, która nie jest zaufana.
 • Zamapowany dysk znajduje się w powolnym komputerze lub komputerze niższego poziomu. (Komputer niższego poziomu to komputer ze starszą wersją systemu operacyjnego Windows niż komputer, z którego się korzysta).
 • Zamapowany dysk jest podłączony przez sieć WAN (Wide Area Network).
 • Dysk jest niedostępnym dyskiem wymiennym.

Rozwiązanie

Aby rozwiązać ten problem, należy odłączyć wszystkie dyski sieciowe spełniające dowolny z warunków wymienionych w sekcji „Przyczyna”. Aby to zrobić, wykonaj następujące kroki.

Uwaga Istnieje kilka wersji systemu Microsoft Windows, dlatego poniższe kroki mogą wyglądać różnie na różnych komputerach. W razie wątpliwości należy zajrzeć do dokumentacji danego produktu.
 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę Mój komputer, a następnie kliknij polecenie Odłącz dysk sieciowy.
 2. W oknie dialogowym Odłączanie dysku sieciowego kliknij literę dysku, który chcesz odłączyć, a następnie kliknij przycisk OK.
 3. Powtarzaj kroki 1 i 2, aż zostaną odłączone wszystkie dyski sieciowe będące w trybie offline. W razie wątpliwości, w jakim trybie jest dany dysk, wykonaj następujące kroki:
  1. Kliknij przycisk Start, a następnie kliknij polecenie Uruchom.
  2. W polu Otwórz wpisz następujące polecenie, a następnie naciśnij klawisz ENTER\\nazwa_komputera\nazwa_udziału,

   gdzie nazwa_komputera to nazwa serwera udostępniającego zasób, a nazwa_udziału to nazwa udostępnionego zasobu, którego chcesz użyć.

   Jeśli zasób nie jest dostępny, zostanie wyświetlony następujący lub podobny komunikat o błędzie:
   Nie można odnaleźć nazwy sieciowej.
  Można też spróbować wyświetlić zawartość dysku w Eksploratorze Windows.

Obejście problemu

W celu obejścia tego problemu należy użyć jednej z poniższych metod.

Metoda 1. Nieużywanie połączeń trwałych

Podczas podłączania zamapowanego dysku wyczyść pole wyboru Połącz ponownie przy logowaniu. Jeśli to pole wyboru jest wyczyszczone, zamapowany dysk nie zostanie podłączony podczas następnego logowania do tego komputera. Aby uzyskać więcej informacji na temat mapowania dysku sieciowego, zobacz sekcję „Więcej informacji”.

Metoda 2. Używanie skryptu logowania użytkownika

Jeśli jest to możliwe, używaj skryptu logowania w celu podłączania do odpowiednich serwerów za każdym razem, gdy użytkownik się loguje. Dopilnuj, by ten skrypt mapował dysk w stanie nietrwałym. Jeśli dysk będzie niedostępny w chwili uruchamiania skryptu logowania, nie zostanie zamapowany. To zachowanie zapobiega problemowi.

Metoda 3. Zdublowanie serwera

Jeśli połączenie przechodzi przez sieć WAN, można zastosować dublowanie serwera. Dublowanie serwera oznacza lokalne zduplikowanie odległego serwera. Następnie należy zamapować dysk na lokalny, zduplikowany serwer. Zabieg ten może skrócić czas oczekiwania dzięki podłączaniu do lokalnego serwera.

Metoda 4. Używanie skrótu do lokalizacji sieciowej

Z daną lokalizacją sieciową można się łączyć przy użyciu skrótu umieszczonego na pulpicie systemu Microsoft Windows lub w folderze Moje miejsca sieciowe.

Aby uzyskać więcej informacji na temat tworzenia skrótu do lokalizacji sieciowej, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

308416 JAK: Tworzenie skrótu do lokalizacji sieciowej w systemie Windows XP

Więcej informacji

Podczas wykonywania następujących procedur w programach pakietu Microsoft Office wszystkie pozycje na liście są sprawdzane pod kątem dostępności oraz uprawnień dostępu:
 • Próba otwarcia lub zapisania pliku.
 • Otwarcie listy Szukaj w lub Zapisz w.
Jeśli którykolwiek zamapowany dysk jest w stanie opisanym w sekcji „Przyczyna”, wykrycie i naprawienie tego stanu przez program pakietu Office zajmuje jakiś czas. Aby uniknąć tego zachowania, należy odłączyć zamapowany dysk. Dostępność dysku można w każdej chwili sprawdzić w Eksploratorze Windows. Jeśli dysk jest dostępny, to później ponownie zamapuj literę dysku.

Aby zamapować dysk na zasób, który jest ponownie w trybie online, wykonaj następujące kroki:
 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę Mój komputer, a następnie kliknij polecenie Mapuj dysk sieciowy.
 2. W polu Dysk kliknij literę dysku, której chcesz użyć w przypadku tego dysku sieciowego.
 3. W polu Folder wpisz \\nazwa_komputera\nazwa_udziału,

  gdzie nazwa_komputera to nazwa serwera udostępniającego zasób, a nazwa_udziału to nazwa udostępnionego zasobu, którego chcesz użyć.
 4. Aby zamapowany dysk był nietrwały, wyczyść pole wyboru Połącz ponownie przy logowaniu.
 5. Kliknij przycisk Zakończ.
Jeśli chcesz ustanowić połączenie z zasobami w innych sieciach, skontaktuj się z administratorem sieci. Dyski sieciowe, których już nie ma lub przestały być udostępnione, oraz niedostępne dyski wymienne należy trwale odłączyć, aby uniknąć problemów z wydajnością produktów pakietu Office.

Materiały referencyjne

Aby uzyskać więcej informacji na temat mapowania zasobów sieciowych, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

145843 Jak łączyć się z serwerem zdalnym przy użyciu programu Dial-Up Networking


Aby uzyskać więcej informacji na temat problemów z mapowanymi zasobami sieciowymi, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

321126 The "Look In" and "Save In" boxes in common dialog boxes are slow

Właściwości

Identyfikator artykułu: 313937 — ostatni przegląd: 11.11.2008 — zmiana: 1

Opinia