Jak przy użyciu plików systemowych utworzyć dysk rozruchowy, aby zabezpieczyć się przed niemożnością uruchomienia systemu Windows XP

Wersja tego artykułu dla systemu Microsoft Windows 2000: 101668 .

Streszczenie

W tym artykule opisano, jak zabezpieczyć się przed sytuacją powodującą, że na komputerze nie można uruchomić systemu Windows ani żadnego innego systemu operacyjnego. Sytuacja taka może wystąpić, jeśli system Windows został zainstalowany na komputerze z procesorem typu Intel x86 i zostanie zniszczony rekord rozruchowy aktywnej partycji lub pliki systemowe wymagane do uruchomienia systemu Windows.

Więcej informacji

Aby zabezpieczyć się przed tą sytuacją, należy utworzyć dysk rozruchowy systemu Windows podczas instalacji systemu Windows na komputerze.Ten dysk różni się od dysku rozruchowego systemu MS-DOS. W odróżnieniu od systemu MS-DOS system operacyjny Windows nie mieści się w całości na jednej dyskietce. Dysk rozruchowy systemu Windows zawiera tylko pliki konieczne do uruchomienia systemu operacyjnego, a pozostałe pliki systemowe systemu Windows są zainstalowana na dysku twardym.

Aby utworzyć ten dysk, wykonaj następującą procedurę:


 1. Włóż pustą dyskietkę do stacji A i sformatuj ją, korzystając z systemu Windows XP.
 2. Z folderu głównego partycji systemowej dysku twardego (na przykład C:\) skopiuj na dyskietkę następujące pliki:
  Boot.ini
  NTLDR
  Ntdetect.com
  Konieczne może być usunięcie z plików atrybutów: ukryty, systemowy i tylko do odczytu.

 3. Przywróć plikom na dysku twardym atrybuty ukryty, systemowy i tylko do odczytu, jeśli zostały wcześniej usunięte.
 4. Jeśli na partycji systemowej znajduje się plik Bootsect.dos lub Ntbootdd.sys, skopiuj także te pliki przy użyciu procedury opisanej w krokach 2–4.
Po sformatowaniu dyskietki w systemie Windows XP rekord rozruchowy wskazuje na plik NTLDR. Uruchomiony plik NTLDR ładuje dostępne opcje wyboru systemu operacyjnego z pliku Boot.ini. Jeśli użytkownik wybierze system Windows, plik NTLDR uruchomi program Ntdetect.com, a następnie przekaże sterowanie do programu Osloader.exe. Jeśli użytkownik wybierze system MS-DOS lub OS/2, plik NTLDR załaduje plik Bootsect.dos.
Właściwości

Identyfikator artykułu: 314079 — ostatni przegląd: 04.09.2003 — zmiana: 1

Opinia