Rozwiązywanie problemów z programami opartymi na systemie MS-DOS w systemie Windows XP

Wersja tego artykułu dla systemu Microsoft Windows 2000: 165214 .

Streszczenie

Ten artykuł zawiera opis rozwiązywania problemów z programami opartymi na systemie MS-DOS w systemie Windows.

Więcej informacji

Testowanie podsystemu Ntvdm

Pierwsza rzecz, jaką należy przetestować, gdy występują problemy z programami opartymi na systemie MS-DOS, to podsystem NTVDM (Windows Virtual DOS Machine). Aby sprawdzić, czy podsystem NTVDM działa poprawnie, można użyć narzędzia Command.com. Aby uruchomić program Command.com, wykonaj następujące kroki:

 1. Kliknij przycisk Start, a następnie kliknij polecenie Uruchom.
 2. W polu Otwórz wpisz polecenie command.com, a następnie kliknij przycisk OK.
Spowoduje to otwarcie okna wiersza polecenia. Jeśli to polecenie nie działa poprawnie, występuje problem z podsystemem NTVDM i należy sprawdzić następujące elementy:
 • Sprawdź niestandardowe ustawienia w plikach Config.nt i Autoexec.nt znajdujących się w folderze %SystemRoot%\System32.

  Użyj instrukcji REM, aby zamienić na komentarz wszystkie wpisy z wyjątkiem następujących:


  Config.nt
  ---------
  dos=high, umb
  device=%SystemRoot%\System32\Himem.sys
  files=20

  Autoexec.nt
  -----------

  lh %SystemRoot%\System32\Mscdexnt.exe
  lh %SystemRoot%\System32\Redir
  lh %SystemRoot%\System32\Dosx
  lh %SystemRoot%\System32\Nw16 (only if CSNW is installed)
  lh %SystemRoot%\System32\Vwipxspx (only if CSNW is installed)
  Innym sposobem jest wyodrębnienie plików Autoexec.nt_ i Config.nt_ z płyty CD systemu Windows do folderu %SystemRoot%\System32.
 • Naciśnij klawisze CTRL+SHIFT+ESC, aby uruchomić Menedżera zadań, zamknij wszystkie działające programy i upewnij się, że nie ma innych działających procesów NTVDM.
 • Wyłącz uruchamianie wszystkich programów w trakcie rozruchu. W trakcie rozruchu programy mogą być uruchamiane z trzech miejsc: z grup Autostart, z wierszy rejestru Run i RunOnce oraz z wierszy „run=” i „load=” w pliku Win.ini. Te miejsca można sprawdzić w następujący sposób:
  1. Grupy Autostart to foldery na lokalnym dysku twardym. Znajdują się w następujących lokalizacjach:
   • %SystemRoot%\Profiles\nazwa_użytkownika\Start menu\Programs
   • %SystemRoot%\Profiles\Default user\Start menu\Programs
  2. Wiersze Run i RunOnce znajdują się w rejestrze w następującym kluczu:
   HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\
  3. Plik Win.ini można edytować za pomocą programu Notatnik. Plik Win.ini znajduje się w folderze %SystemRoot%.
 • Sprawdź pliki systemowe NTVDM w folderze %SystemRoot%\System32. Sprawdź następujące pliki i upewnij się, czy są to ich poprawne wersje, sprawdzając rozmiary i daty:

  Ntio.sys
  Ntdos.sys
  Ntvdm.exe
  Ntvdm.dll (Windows NT 3.1 only)
  Redir.exe
 • Wpisy rejestru związane z podsystemem NTVDM to:
  • HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Control\Session Manager\Environment
   Ten klucz przechowuje zmienne środowiskowe z plików Config.sys i Autoexec.bat, używane w systemie Windows.
  • HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Control\VirtualDeviceDrivers
   Ten klucz przechowuje sterowniki urządzeń używane w sesji NTVDM. Instalator systemu Windows tworzy te wpisy w czasie instalacji sterownika urządzenia.

Sprawdzanie problemów z konkretnym programem

Następujące funkcje nie działają w systemie Windows XP:
 • Obsługiwane są wszystkie funkcje MS-DOS z wyjątkiem przełączania zadań interfejsu programowania aplikacji (API).
 • Sterowniki urządzeń działające w trybie blokowym nie są obsługiwane. Urządzenia blokowe nie są obsługiwane, więc interfejsy API I/O control (IOCTL) systemu MS-DOS, które są odpowiedzialne za urządzenia blokowe i funkcje SETDPB, nie są obsługiwane.
 • Funkcja 1A przerwania 10 zwraca wartość 0; wszystkie inne funkcje są przekazywane do pamięci ROM.
 • Wywołania przerwania 13 obsługujące niedozwolony dostęp do dysku nie są obsługiwane.
 • Przerwanie 18 (ROM BASIC) generuje komunikat informujący, że system ROM BASIC nie jest obsługiwany.
 • Przerwanie 19 nie uruchamia ponownie komputera, ale w czysty sposób zamyka bieżącą maszynę wirtualną DOS (VDM).
 • Przerwanie 2F obsługujące wywołania programu DOSKEY (AX = 4800) nie jest obsługiwane.
 • Funkcje Microsoft CD-ROM Extensions (MSCDEX) 2, 3, 4, 5, 8, E oraz F nie są obsługiwane.
 • 16-bitowy podsystem Windows na komputerach x86 obsługuje programy trybu rozszerzonego, ale nie obsługuje 16-bitowych sterowników urządzeń wirtualnych (VxD). Podsystem na komputerach innych niż x86 emuluje zestaw instrukcji procesora Intel 40486, co pozwala uruchamiać programy trybu rozszerzonego, takie jak Microsoft Visual Basic, na komputerach RISC (Reduced Instruction Set Computer).
Oznacza to, że system Windows nie obsługuje programów 16-bitowych wymagających nieograniczonego dostępu do sprzętu. Jeśli program ma takie wymagania, to nie będzie działał w systemach Windows NT, Windows 2000 ani Windows XP.


W następnej kolejności należy sprawdzić, czy ustawienia w plikach Autoexec.nt i Config.nt są poprawne. Należy zawsze wypróbować domyślne ustawienia podane wcześniej w tym artykule. Niektóre programy wymagają specjalnych ustawień lub sterowników w pliku Config.sys lub Autoexec.bat. W takiej sytuacji istnieją dwie możliwości zainicjowania tych plików przy uruchamianiu programu:
 • Wpisz następujące wiersze w plikach Config.nt oraz Autoexec.nt znajdujących się w folderze %SystemRoot%\System32.
 • Utwórz nowe pliki Config i Autoexec, które mają być uruchamiane przy uruchamianiu programu. W tym celu wykonaj następujące kroki:
  1. Utwórz te pliki i zapisz je z rozszerzeniem nt w folderze innym niż %SystemRoot%\System32 (te pliki są z reguły zapisywane w tym samym folderze, co program).
  2. Kliknij prawym przyciskiem myszy pulpit, wskaż polecenie Nowy, a następnie kliknij polecenie Skrót.
  3. W polu Wpisz lokalizację elementu wpisz pełną ścieżkę do pliku, który chcesz uruchamiać, a następnie kliknij przycisk Dalej.
  4. W polu Wpisz nazwę tego skrótu wpisz nazwę skrótu, a następnie kliknij przycisk Zakończ. W ten sposób na pulpicie zostanie utworzony nowy skrót.
  5. Kliknij prawym przyciskiem myszy nowy skrót, a następnie kliknij polecenie Właściwości.
  6. Na karcie Program kliknij przycisk Zaawansowane, aby otworzyć okno dialogowe, w którym określa się ścieżki do plików Autoexec i Config.
  7. Wpisz pełne ścieżki do utworzonych plików, a następnie kliknij przycisk OK w obu oknach dialogowych.
  Kliknięcie tej ikony spowoduje wykonanie plików Autoexec i Config określonych dla programu. Te ustawienia podlegają identycznym ograniczeniom, jak wymienione dla programów opartych na systemie MS-DOS.
Wśród właściwości programu istnieją inne ustawienia. Jeśli program nie działa poprawnie, sprawdź wszystkie pozostałe karty i upewnij się, że ustawienia programu są określone zgodnie ze specyfikacją producenta. Jeśli program w dalszym ciągu nie działa, skontaktuj się ze sprzedawcą programu, aby upewnić się, że program jest obsługiwany w systemie Windows.


For additional information, click the following article numbernumery to view the articlenumery in the Microsoft Knowledge Base:

171940 MS-DOS Application I/O Operations Cause Floppy Drive Access

156687 Entries in Config.nt or Autoexec.nt May Cause NTVDM Errors

102418 NTVDM Error: There Is No Disk in the Drive

142026 Err: "Hidden Console of WOW VDM" Running 16-bit or MS-DOS App

Produkty omówione w tym artykule są wytwarzane przez producentów niezależnych od firmy Microsoft. Firma Microsoft nie daje żadnych gwarancji, domyślnych ani żadnego innego rodzaju, odnośnie do wydajności lub niezawodności tych produktów.

Właściwości

Identyfikator artykułu: 314106 — ostatni przegląd: 23.06.2004 — zmiana: 1

Opinia