Porównanie magazynów podstawowych i magazynów dynamicznych w systemie Windows XP

Streszczenie

System Microsoft Windows XP oferuje dwa typy magazynów dyskowych: podstawowe i dynamiczne.

Dyskowy magazyn podstawowy

Magazyn podstawowy korzysta ze zwykłych tabel partycji obsługiwanych w systemach MS-DOS, Microsoft Windows 95, Microsoft Windows 98, Microsoft Windows Millennium Edition (Me), Microsoft Windows NT, Microsoft Windows 2000 i Windows XP. Dysk zainicjowany jako magazyn podstawowy jest nazywany dyskiem podstawowym. Dysk podstawowy zawiera woluminy podstawowe, takie jak partycje podstawowe, partycje rozszerzone i dyski logiczne.

Ponadto woluminy podstawowe zawierają woluminy wielodyskowe utworzone za pomocą systemu Windows NT w wersji 4.0 lub starszej, takie jak zestawy woluminowe, zestawy rozłożone, zestawy dublujące i zestawy rozłożone z parzystością. W systemie Windows XP woluminy wielodyskowe nie są obsługiwane. Przed zainstalowaniem systemu Windows XP Professional należy wykonać kopię zapasową wszystkich zestawów woluminowych, zestawów rozłożonych, zestawów dublujących lub zestawów rozłożonych z parzystością i usunąć je albo należy przekonwertować te zestawy na dyski dynamiczne.

Dyskowy magazyn dynamiczny

Magazyn dynamiczny jest obsługiwany w systemach Windows 2000 i Windows XP Professional. Dysk zainicjowany jako magazyn dynamiczny jest nazywany dyskiem dynamicznym. Dysk dynamiczny zawiera woluminy dynamiczne, takie jak woluminy proste, woluminy łączone, woluminy rozłożone, woluminy dublowane i woluminy RAID-5.

UWAGA: Dyski dynamiczne nie są obsługiwane na komputerach przenośnych ani na komputerach z systemem Windows XP Home Edition.

Woluminów dublowanych ani woluminów RAID-5 nie można tworzyć na komputerach z systemem Windows XP Home Edition, Windows XP Professional lub Windows XP 64-Bit Edition. Można jednak utworzyć wolumin dublowany lub RAID-5 za pomocą komputera z systemem Windows XP Professional na komputerze zdalnym, na którym uruchomiono system Windows 2000 Server, Windows 2000 Advanced Server lub Windows 2000 Datacenter. Aby to zrobić, należy mieć uprawnienia administratora na komputerze zdalnym.

Typy magazynów są niezależne od typów systemów plików. Dysk podstawowy lub dynamiczny może zawierać dowolną kombinację partycji lub woluminów FAT16, FAT32 albo NTFS.

Dysk systemowy może zawierać dowolną kombinację typów magazynów. Wszystkie woluminy na tym samym dysku muszą jednak korzystać z magazynów tego samego typu.

Konwertowanie dysku podstawowego na dysk dynamiczny

Dysk podstawowy można przekonwertować na dysk dynamiczny za pomocą przystawki Zarządzanie dyskami w systemie Windows XP. Aby to zrobić, wykonaj następujące kroki:
 1. Zaloguj się jako Administrator lub członek grupy Administratorzy.
 2. Kliknij przycisk Start, a następnie kliknij polecenie Panel sterowania.
 3. Kliknij ikonę Wydajność i konserwacja, kliknij ikonę Narzędzia administracyjne, a następnie kliknij dwukrotnie ikonę Zarządzanie komputerem.
 4. W lewym okienku kliknij przycisk Zarządzanie dyskami.
 5. W prawym dolnym okienku kliknij prawym przyciskiem myszy dysk podstawowy, który chcesz przekonwertować, a następnie kliknij polecenie Konwertuj na dysk dynamiczny.


  UWAGA: Należy kliknąć prawym przyciskiem myszy szary obszar z tytułem dysku znajdujący się po lewej stronie okienka szczegółów. Na przykład należy kliknąć prawym przyciskiem myszy nazwę Dysk 0.
 6. Zaznacz pole wyboru znajdujące się obok dysku, który chcesz przekonwertować (jeśli jeszcze nie jest zaznaczone), a następnie kliknij przycisk OK.
 7. Kliknij przycisk Szczegóły, jeśli chcesz wyświetlić listę woluminów na dysku.
 8. Kliknij przycisk Konwertuj.
 9. Kliknij przycisk Tak po pojawieniu się monitu o potwierdzenie konwertowania dysku, a następnie kliknij przycisk OK.
OSTRZEŻENIE: Po przekonwertowaniu dysku podstawowego na dysk dynamiczny lokalny dostęp do dysku dynamicznego jest ograniczony do systemów Windows 2000 i Windows XP Professional. Ponadto po przekonwertowaniu dysku podstawowego na dynamiczny nie można zamienić woluminów dynamicznych z powrotem na partycje. Najpierw trzeba usunąć wszystkie woluminy dynamiczne z dysku, a następnie przekonwertować dysk dynamiczny z powrotem na dysk podstawowy. Aby zachować dane, należy najpierw wykonać ich kopię zapasową lub przenieść je na inny wolumin.

Więcej informacji

Terminy dotyczące magazynów dynamicznych:
 • Wolumin to jednostka magazynowania utworzona z wolnego miejsca na przynajmniej jednym dysku. Może być formatowany w systemie plików i można do niego przypisać literę dysku. Woluminy na dyskach dynamicznych mogą być następujące: proste, łączone, dublowane, rozłożone lub RAID-5.
 • Wolumin prosty wykorzystuje wolne miejsce na pojedynczym dysku. Może to być pojedynczy region dysku lub wiele połączonych regionów. Wolumin prosty może być rozszerzony na tym samym dysku lub na dyskach dodatkowych. Po rozszerzeniu na wiele dysków wolumin prosty staje się woluminem łączonym.
 • Wolumin łączony jest tworzony z wolnego miejsca na dysku połączonym z innymi dyskami. Wolumin łączony można rozszerzyć maksymalnie na 32 dyski. Woluminu łączonego nie można dublować, nie jest on także odporny na uszkodzenia.
 • Wolumin rozłożony to wolumin, którego dane są przeplatane na co najmniej dwóch dyskach fizycznych. Dane na tego typu woluminie są umieszczane naprzemiennie i równomiernie na wszystkich dyskach fizycznych. Woluminu rozłożonego nie można dublować ani rozszerzać, nie jest on także odporny na uszkodzenia. Rozkładanie jest także znane pod nazwą RAID-0.
 • Wolumin dublowany jest woluminem odpornym na uszkodzenia, którego dane są powielone na dwóch dyskach fizycznych. Wszystkie dane na jednym woluminie są kopiowane na drugi dysk, aby zapewnić redundancję danych. Jeśli jeden dysk ulega awarii, dane są nadal dostępne na drugim dysku. Woluminu dublowanego nie można rozszerzyć. Dublowanie jest także znane pod nazwą RAID-1.
 • Wolumin RAID-5 jest woluminem odpornym na uszkodzenia, w którym dane są rozkładane na macierz trzech lub więcej dysków. Parzystość (wartość obliczana służąca do rekonstrukcji danych po awarii) również jest rozkładana na macierz dysków. Po awarii dysku fizycznego uszkodzoną część woluminu RAID-5 można odtworzyć z pozostałych danych i parzystości. Wolumin RAID-5 nie może być dublowany ani rozszerzony.
 • Wolumin systemowy zawiera pliki specyficzne dla sprzętu, które są wymagane do załadowania systemu Windows (na przykład Ntldr, Boot.ini i Ntdetect.com). Wolumin systemowy może, ale nie musi, być woluminem rozruchowym.
 • Wolumin rozruchowy zawiera pliki systemu operacyjnego Windows umieszczone w folderach %Systemroot% oraz %Systemroot%\System32. Wolumin rozruchowy może, ale nie musi, być woluminem systemowym.
Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące sposobu konwertowania dysków podstawowych i dynamicznych, kliknij numer artykułu poniżej w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
309044 HOW TO: Convert to Basic and Dynamic Disks in Windows XP Professional
Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące tworzenia woluminów dublowanych, kliknij numer artykułu poniżej w celu wyświetlenia tego tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
307880 JAK: Tworzenie woluminu dublowanego w systemie Windows XP
For additional information sposób tworzenia woluminów RAID-5 — informacje, click the following article number to view the article in the Microsoft Knowledge Base:

309043 HOW TO: Use Windows XP to Create a RAID-5 Volume on a Remote Windows 2000 Computer

Właściwości

Identyfikator artykułu: 314343 — ostatni przegląd: 21.10.2003 — zmiana: 1

Opinia