Jak tworzyć i kopiować profile użytkowników mobilnych w systemie Windows XP

Wersja tego artykułu dla systemu Microsoft Windows 2000: 142682 .

Streszczenie

Czasami może być wymagane skopiowanie zdefiniowanego profilu użytkownika dla pewnej liczby użytkowników. Daje to każdemu użytkownikowi identyczny profil początkowy w chwili logowania. Każdy użytkownik może następnie zmodyfikować ten profil zgodnie ze swoimi wymaganiami.


W tym artykule jest opisany sposób kopiowania profilu do innej lokalizacji. Ustalenie poprawnej składni ścieżki docelowej, jakiej należy użyć w oknie dialogowym Kopiowanie do, może być trudne, jeśli utworzony ma być profil mobilny. W tym artykule znajduje się omówienie tego problemu.

Więcej informacji

Tworzenie profilu mobilnego

Aby utworzyć profil mobilny, wykonaj następujące kroki:

 1. Kliknij przycisk Start, kliknij prawym przyciskiem myszy polecenie Mój komputer, a następnie kliknij polecenie Właściwości w menu skrótów, które zostanie wyświetlone.
 2. Kliknij kartę Zaawansowane, a następnie kliknij przycisk Ustawienia w obszarze Profile użytkownika.
 3. Na liście Profile przechowywane na tym komputerze kliknij wymagany profil.
 4. Aby zmienić typ profilu, kliknij przycisk Zmień typ, kliknij opcję Profil mobilny a następnie kliknij przycisk OK.

Kopiowanie profilu użytkownika

Aby skopiować istniejący profil użytkownika do konta innego użytkownika, wykonaj następujące kroki:
 1. Kliknij przycisk Start, kliknij prawym przyciskiem myszy polecenie Mój komputer, a następnie kliknij polecenie Właściwości w menu skrótów, które zostanie wyświetlone.
 2. Kliknij kartę Zaawansowane, a następnie kliknij przycisk Ustawienia w obszarze Profile użytkownika.
 3. Na liście Profile przechowywane na tym komputerze kliknij profil, który chcesz skopiować.
 4. Kliknij przycisk Kopiuj do.
 5. W oknie dialogowym Kopiowanie do wykonaj jedną z następujących czynności:
  • W polu Kopiowanie profilu do wpisz ścieżkę konwencji UNC (Universal Naming Convention) do folderu profilu użytkownika docelowego. Na przykład można wpisać następującą ścieżkę:
   \\nazwa_serwera\nazwa_udziału\katalog_profilu_użytkownika
   — lub —

  • Kliknij przycisk Przeglądaj, a następnie przejdź do folderu profilu użytkownika, do którego chcesz skopiować profil. Kliknij przycisk OK.
 6. W obszarze Pozwolenie na używanie kliknij przycisk Zmień. Wpisz nazwę użytkownika, który otrzyma pozwolenie na korzystanie z tego profilu, a następnie kliknij przycisk OK.

  UWAGA: Nie należy wybierać użytkowników ani grup z domeny systemu Microsoft Windows NT, ponieważ system Windows XP został zaprojektowany tak, aby domeny były wybierane za pomocą usługi Active Directory.
 7. W oknie dialogowym Kopiowanie do kliknij przycisk OK. Jeśli zostanie wyświetlony komunikat „Potwierdzenie kopiowania” kliknij przycisk Tak.
 8. Kliknij dwa razy przycisk OK.

Aktualizacja ścieżki profilu użytkownika

Zaktualizuj ścieżkę profilu użytkownika, aby wskazywała na nowy profil. Aby to zrobić, wykonaj następujące kroki:

 1. Na kontrolerze domeny uruchom przystawkę Użytkownicy i komputery usługi Active Directory. Rozwiń domenę, a następnie rozwiń jednostkę organizacyjną, która zawiera wymagane konto użytkownika.
 2. Kliknij prawym przyciskiem myszy wymagane konto użytkownika, a następnie kliknij polecenie Właściwości w menu skrótów, które zostanie wyświetlone.
 3. Kliknij kartę Profil, a następnie wpisz ścieżkę UNC do nowego folderu profilu w polu Ścieżka profilu.
 4. Kliknij przycisk Zastosuj, a następnie kliknij przycisk OK.
Po pomyślnym zalogowaniu się użytkownika profil zostanie zapisany na serwerze jako profil mobilny, a wszystkie zmiany profilu będą zapisywane na serwerze.
Właściwości

Identyfikator artykułu: 314478 — ostatni przegląd: 22.11.2007 — zmiana: 1

Opinia