Jak dodawać drukarki bez potrzeby interwencji użytkownika w systemie Windows XP

Wersja tego artykułu dla systemu Microsoft Windows 2000:
189105 .

Streszczenie

System Windows XP pozwala na zainstalowanie drukarki przy użyciu wiersza polecenia. Jest to szczególnie przydatne, gdy używany jest skrypt logowania lub zaplanowane zdarzenie dodawania drukarki do grupy użytkowników albo usuwania jej z tej grupy.

Mimo iż system Microsoft Windows NT 4.0 zawiera takie narzędzia, jak Con2prt.exe, narzędzie Con2prt.exe pozwala dodawać lub usuwać wyłącznie drukarki sieciowe. Drukarki lokalne można modyfikować i usuwać przy użyciu systemu Windows XP. W wyniku tego administrator może kontrolować wszystkie aspekty funkcji drukowania przez użytkownika, wymagając od użytkowników uruchomienia pliku wsadowego lub skryptu logowania.

UWAGA: Jeśli to polecenie jest używane w skrypcie logowania lub w pliku wsadowym opartym na kliencie, na komputerze klienckim musi być uruchomiony system Windows XP lub Microsoft Windows 2000. Ponieważ skrypt logowania działa na komputerze klienckim, klient systemu Windows NT 4.0 nie może przetwarzać tego polecenia.

Ponadto polecenia te można uruchomić na stacji roboczej administratora lub na serwerze, co pozwala przeprowadzić instalację wypychaną drukarek na komputerach klienckich bez potrzeby instalowania ich przy użyciu rzeczywistego komputera.

Więcej informacji

W poniższych przykładach przedstawiono najczęstsze zastosowania polecenia interfejsu użytkownika drukarki (PrintUIEntry).

UWAGA: To polecenie działa tylko na komputerze z systemem Windows XP lub Windows 2000. W przypadku serwera lub stacji roboczej z systemem Windows XP, Windows 2000 lub Windows NT 4.0 można go użyć tylko do zainstalowania lub usunięcia drukarki.

W poniższym przykładzie dodano sterownik drukarki Agfa i utworzono drukarkę logiczną na komputerze o nazwie SERVER.

UWAGA: Oba wiersze można umieścić w pliku wsadowym lub wpisać kolejno w wierszu polecenia. W celu zachowania czytelności oba wiersze zostały zawinięte.
rundll32 printui.dll,PrintUIEntry /ia /c\\server /m "AGFA-AccuSet v52.3" /h
"Intel" /v "Windows 2000" /f %windir%\inf\ntprint.inf

rundll32 printui.dll,PrintUIEntry /if /b "Drukarka testowa" /c\\SERVER /f
"%windir%\inf\ntprint.inf" /r "lpt1:" /m "AGFA-AccuSet v52.3"
W poniższym przykładzie usunięto drukarkę Agfa z komputera o nazwie SERVER:
rundll32 printui.dll,PrintUIEntry /dl /b "Drukarka testowa" /c\\SERVER
Aby uzyskać więcej informacji dotyczących dostępnych przełączników, należy wpisać przełącznik
/? na końcu polecenia.

Ponadto w wierszu polecenia należy wpisać następujące polecenie:
rundll32 printui.dll,PrintUIEntry /?
Poprzednie polecenie spowoduje wyświetlenie pełnej listy używanych przełączników z obszernymi przykładami dotyczącymi korzystania z tej metody.

UWAGA: Składnia poniższego przykładu działa prawidłowo, dopóki tworzone są standardowe porty TCP/IP:
rundll32 printui.dll,PrintUIEntry /if /b "Drukarka testowa" /f
%windir%\inf\ntprint.inf /r "IP_157.57.50.98" /m "HP Laserjet 4000 Series PCL" /Z
Jeśli nazwa drukarki nie zostanie wprowadzona prawidłowo lub jeśli zostanie określona drukarka, która nie jest podłączona do serwera, nie będą tworzone standardowe porty TCP/IP i może pojawić się następujący komunikat o błędzie:
Interfejs użytkownika drukarki
Polecenie rundll drukarki nie powiodło się.
Polecenie: /if /b "Drukarka testowa" /f %windir%\inf\ntprint.inf /r "IP_157.57.50.98" /m "HP Laserjet 4000 Series PCL" /Z.

Została wprowadzona nieprawidłowa nazwa drukarki lub określona drukarka nie jest już podłączona do serwera. Aby uzyskać więcej informacji, należy kliknąć przycisk Pomoc.

Przykładowy sposób dodawania drukarki IPP

rundll32 printui.dll,PrintUIEntry /b "NazwaWyświetlanaDrukarki na http" /x /n "część dotycząca przełącznika n" /if /f %windir%\inf\ntprint.inf /r "http://nazwa_hosta/printers/nazwa_udziału/.printer" /m "HP Laserjet 4000 Series PCL"
Uwaga Przełącznik /x nie jest udokumentowany na liście wyświetlanej po użyciu przełącznika /?. Przełącznik /x wymaga zastosowania przełącznika /n, nawet jeśli nie jest on używany. Można również użyć innej drukarki niż HP Laserjet 4000 Series PCL.
Produkty innych firm omówione w tym artykule są wytwarzane przez producentów niezależnych od firmy Microsoft. Firma Microsoft nie daje żadnych gwarancji, domyślnych ani żadnego innego rodzaju, odnośnie do wydajności lub niezawodności tych produktów.
Właściwości

Identyfikator artykułu: 314486 — ostatni przegląd: 29.01.2007 — zmiana: 1

Opinia