Jak zmodyfikować zasady grupy dla programów uruchamianych podczas logowania użytkownika do komputera z systemem Windows XP

Ten artykuł przeznaczony jest dla zaawansowanych użytkowników komputera. Jeżeli nie masz doświadczenia z zaawansowaną konfiguracją, możesz poprosić kogoś o pomoc lub skontaktować się z pomocą techniczną. Aby uzyskać informacje, jak skontaktować się z centrum pomocy technicznej, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:

Streszczenie

W tym artykule opisano sposób używania przystawki Zasady grupy w celu tworzenia lub modyfikowania listy programów, które są uruchamiane automatycznie, gdy użytkownik loguje się do komputera z systemem Microsoft Windows XP.

Więcej informacji

System Windows XP ma dwie osobne zasady uruchamiania:
 • Uruchom przy zalogowaniu użytkownika
 • Starsza wersja zasady Uruchom przy zalogowaniu użytkownika

Zasada Uruchom przy zalogowaniu użytkownika

Aby utworzyć lub zmodyfikować listę programów, które są uruchamiane automatycznie podczas logowania użytkownika do komputera, wykonaj następujące kroki:
 1. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, wpisz polecenie mmc, a następnie kliknij przycisk OK.
 2. W menu Plik kliknij polecenie Dodaj/Usuń przystawkę.
 3. Kliknij przycisk Dodaj.
 4. W obszarze Dostępne przystawki autonomiczne kliknij pozycję Zasady grupy, kliknij przycisk Dodaj, a następnie kliknij przycisk Zakończ.

  Uwaga: Aby nie edytować zasady Komputer lokalny, kliknij przycisk Przeglądaj w celu zlokalizowania odpowiedniego obiektu zasad grupy. Jeśli zostanie wyświetlony monit, podaj nazwę użytkownika i hasło, a następnie po powrocie do okna dialogowego Wybieranie obiektu zasad grupy kliknij przycisk Zakończ.
 5. Kliknij przycisk Zamknij, a następnie w oknie dialogowym Dodaj/Usuń przystawkę kliknij przycisk OK.
 6. W lewym okienku przystawki Zasady grupy rozwiń węzeł Zasady Komputer lokalny, rozwiń węzeł Konfiguracja komputera, a następnie rozwiń węzeł Szablony administracyjne.
 7. Rozwiń obiekt System, kliknij obiekt Logowanie, a następnie w prawym okienku kliknij dwukrotnie pozycję Uruchom te programy podczas logowania użytkownika.
 8. Kliknij pozycję Włączone, a następnie kliknij przycisk Pokaż.
 9. Kliknij przycisk Dodaj, wpisz nazwę pliku wykonywalnego (exe) lub dokumentu odpowiedniego programu, a następnie kliknij przycisk OK. Musisz określić ścieżkę do pliku, chyba że znajduje się on w folderze %Systemroot%.
 10. Powtórz krok 9, aby dodać następne elementy do listy Elementy uruchamiane podczas logowania.
 11. Kliknij przycisk OK dwa razy.

  Elementy dodane do listy Elementy uruchamiane podczas logowania zostaną uruchomione automatycznie podczas następnego logowania do systemu Windows na tym komputerze. Lista tych elementów znajduje się w następującym kluczu rejestru:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\policies\Explorer\Run

Starsza wersja zasady Uruchom przy zalogowaniu użytkownika

Starsze programy skonfigurowane do uruchamiania podczas logowania użytkownika do komputera są wymienione w następującym kluczu rejestru:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run
Do tej kategorii może należeć wiele programów innych firm, takich jak RealAudio.

Można włączyć lub wyłączyć starszą listę uruchamiania. Nie można modyfikować tej listy bezpośrednio w przystawce Zasady grupy. Aby dodać elementy do listy programów uruchamianych automatycznie podczas logowania użytkownika do komputera, należy skorzystać z sekcji „Zasada Uruchom przy zalogowaniu użytkownika” w tym artykule.

Aby określić, czy podczas logowania użytkownika do komputera mają być uruchamiane programy ze starszej listy uruchamiania, wykonaj następujące kroki:
 1. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, wpisz polecenie mmc, a następnie kliknij przycisk OK.
 2. W menu Plik kliknij polecenie Dodaj/Usuń przystawkę.
 3. Kliknij przycisk Dodaj.
 4. W obszarze Dostępne przystawki autonomiczne kliknij pozycję Zasady grupy, kliknij przycisk Dodaj, a następnie kliknij przycisk Zakończ.

  Uwaga: Aby nie edytować zasady Komputer lokalny, kliknij przycisk Przeglądaj w celu zlokalizowania odpowiedniego obiektu zasad grupy. Jeśli zostanie wyświetlony monit, podaj nazwę użytkownika i hasło, a następnie po powrocie do okna dialogowego Wybieranie obiektu zasad grupy kliknij przycisk Zakończ.
 5. Kliknij przycisk Zamknij, a następnie w oknie dialogowym Dodaj/Usuń przystawkę kliknij przycisk OK.
 6. W lewym okienku przystawki Zasady grupy rozwiń węzeł Zasady Komputer lokalny, rozwiń węzeł Konfiguracja komputera, a następnie rozwiń węzeł Szablony administracyjne.
 7. Rozwiń obiekt System, kliknij obiekt Logowanie, a następnie w prawym okienku kliknij dwukrotnie pozycję Nie przetwarzaj starszej listy uruchamiania.
 8. Wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Kliknij pozycję Nie skonfigurowano, jeśli chcesz podczas logowania użytkownika uruchamiać starsze programy.
  • Kliknij pozycję Włączone, jeśli nie chcesz podczas logowania użytkownika uruchamiać starszych programów.
  • Kliknij pozycję Wyłączone, jeśli chcesz podczas logowania użytkownika uruchamiać starsze programy.
  Uwaga: Starsze programy skonfigurowane do uruchamiania podczas logowania użytkownika do komputera mogą być również wymienione w następującym kluczu rejestru:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunOnce
  Aby określić, czy podczas logowania użytkownika do komputera mają być uruchamiane programy z listy jednokrotnego uruchamiania, należy wykonać kroki przedstawione w sekcji „Starsza wersja zasady Uruchom przy zalogowaniu użytkownika” w tym artykule. W kroku 6 kliknij pozycję Nie przetwarzaj listy jednokrotnego uruchamiania, a następnie włącz lub wyłącz tę zasadę.
Uwaga: Aby zmiany omówione w tym artykule zaczęły obowiązywać, należy wylogować się z systemu, a następnie zalogować ponownie. Funkcja szybkiego przełączania użytkowników nie będzie wystarczająca na odłączonym komputerze z systemem Windows XP.

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących kluczy rejestru Run i RunOnce, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

179365 INFO: Run, RunOnce, RunServices, RunServicesOnce i Startup

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących klucza rejestru RunOnce, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

310593 Opis klucza rejestru RunOnceEx

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobu używania edytora zasad grupy w systemie Windows XP, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

307882 JAK: Korzystanie z edytora zasad grupy do zarządzania zasadami komputera lokalnego w systemie Windows XP

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobu używania narzędzia Msconfig w celu zmieniania programów autostartu w systemie Windows XP, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

310560 Jak rozwiązywać problemy z konfiguracją przy użyciu narzędzia konfiguracji systemu Windows XP

Uwaga: W celach testowych można też posłużyć się kartą Uruchamianie w narzędziu Msconfig.

Produkty innych firm omówione w tym artykule są wytwarzane przez producentów niezależnych od firmy Microsoft. Firma Microsoft nie udziela żadnych gwarancji, domyślnych ani żadnego innego rodzaju, odnośnie do wydajności lub niezawodności tych produktów.
Jeżeli wymienione wcześniej artykuły nie pomogą w zmodyfikowaniu zasad grupy, należy poszukać dalszych informacji w bazie wiedzy Microsoft Knowledge Base. Aby przeszukać bazę wiedzy Microsoft Knowledge Base, wykonaj następujące kroki:
 1. Odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:
 2. Wpisz w polu Wyszukiwanie w pomocy technicznej (Baza wiedzy) tekst otrzymanego komunikatu o błędzie lub opis problemu, a następnie naciśnij klawisz ENTER.

Materiały referencyjne

Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

270035 Jak wyłączyć programy uruchamiające się wraz z systemem Windows XP Home Edition lub Windows Vista

Właściwości

Identyfikator artykułu: 314488 — ostatni przegląd: 15.07.2008 — zmiana: 1

Opinia