Jak włączyć funkcję rejestrowania Instalatora Windows w systemie Windows XP

WAŻNE: Ten artykuł zawiera informacje na temat modyfikowania rejestru. Przed zmodyfikowaniem rejestru utwórz jego kopię zapasową i upewnij się, że wiesz, jak przywrócić rejestr w przypadku pojawienia się problemu. Aby uzyskać informacje dotyczące wykonywania kopii zapasowej, przywracania i edytowania rejestru, kliknij następujący numer artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
256986 Opis rejestru systemu Microsoft Windows

Streszczenie

W tym artykule opisano usługę rejestrowania systemu Windows uaktywnianą za pomocą rejestru w celu diagnozowanie błędów dotyczących instalatora Windows.

Pozycja rejestru wymieniona w tym artykule jest taka sama na wszystkich platformach Windows.

Więcej informacji

Instalator Windows rejestruje dane, które są pomocne w rozwiązywaniu problemów pojawiających się podczas instalowania pakietów oprogramowania. Po włączeniu dziennika można ponowić instalację, która wcześniej się nie powiodła. Instalator Windows śledzi postęp i ogłasza zebrane dane w folderze Temp.

Nazwa pliku nowego dziennika jest zmienna, ale zaczyna się od liter „Msi” i ma rozszerzenie log.

Aby znaleźć lokalizację nowego dziennika w folderze Temp, w wierszu polecenia wpisz cd %temp%, a następnie naciśnij klawisz ENTER.

Włączanie funkcji rejestrowania Instalatora Windows przez dodanie wpisów rejestru

OSTRZEŻENIE: Nieprawidłowe korzystanie z Edytora rejestru może stać się przyczyną poważnych problemów, które spowodują, że konieczna będzie ponowna instalacja systemu operacyjnego. Firma Microsoft nie może zagwarantować, że rozwiązanie problemów spowodowanych niepoprawnym użyciem Edytora rejestru będzie możliwe. Możesz używać Edytora rejestru na własną odpowiedzialność.

Uruchom Edytor rejestru (Regedt32.exe), a następnie utwórz następującą ścieżkę i klucze w rejestrze:

HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Policies\Microsoft\Windows\Installer

Reg_SZ: Logging
Wartość: voicewarmup
Litery w polu wartości to dostępne opcje funkcji rejestrowania Instalatora Windows. Kolejność użycia tych opcji jest dowolna. Każda opcja włącza określony tryb rejestrowania. W przypadku instalatora MSI w wersji 1.1 funkcje poszczególnych opcji są następujące:

v — dane wyjściowe w trybie pełnym
o — komunikaty o braku miejsca na dysku
i — komunikaty o stanie
c — początkowe parametry interfejsu użytkownika
e — wszystkie komunikaty o błędach
w — ostrzeżenia niekrytyczne
a — uruchomienia akcji
r — zapisywanie określonych akcji
m — komunikaty o braku pamięci i nieprawidłowych zakończeniach pracy
u — żądania użytkownika
p — właściwości terminalu
+ — dołączanie do istniejącego pliku
! — zapis każdego wiersza osobno w pliku dziennika

* — symbol wieloznaczny; powoduje rejestrowanie wszystkich informacji z wyjątkiem opcji v. Aby uwzględnić opcję v, należy wpisać *v.
Z tej usługi najlepiej korzystać wyłącznie w celu rozwiązywania problemów. Pozostawienie usługi włączonej sprawi, że przy każdym użyciu apletu Dodaj lub usuń programy z Panelu sterowania będzie tworzony nowy plik dziennika Msi*.log. Zachowanie takie niekorzystnie wpłynie na wydajność systemu i miejsce na dysku.

Włączanie funkcji rejestrowania Instalatora Windows przez zmodyfikowanie zasad grupy

Rejestrowanie można włączyć za pomocą zasad grupy — przez zmodyfikowanie odpowiedniej jednostki organizacyjnej lub zasad grupy usługi Active Directory:  1. Kliknij przycisk Start, a następnie kliknij polecenie Uruchom.
  2. W polu Otwórz wpisz gpedit.msc, aby uruchomić Edytor zasad grupy.
  3. Rozwiń węzeł Konfiguracja komputera, rozwiń węzeł Szablony administracyjne, rozwiń węzeł Składniki systemu Windows, a następnie kliknij węzeł Instalator Windows.
  4. Kliknij dwukrotnie pozycję Rejestrowanie, a następnie kliknij opcję Włączone.
  5. W polu Rejestrowanie wpisz opcje rejestrowania danych. Plik dziennika, Msi.log, pojawi się w folderze Temp na woluminie systemowym.
Aby uzyskać więcej informacji na temat funkcji rejestrowania MSI, skorzystaj z Pomocy systemu Windows. Wyszukaj w Pomocy frazę „rejestrowanie msi”, a następnie kliknij temat „Zarządzanie opcjami komputera przy użyciu zasad grupy”.
Właściwości

Identyfikator artykułu: 314852 — ostatni przegląd: 30.11.2007 — zmiana: 1

Opinia