Opcje wiersza polecenia programu Explorer.exe w systemie Windows XP

Streszczenie

Ten artykuł zawiera listę opcji wiersza polecenia, których można używać z Eksploratorem Windows (Explorer.exe).

Więcej informacji

Z programem Explorer.exe można używać opcji /n, /e, /root (wraz z obiektem) i /select (wraz z obiektem).


Opcja Funkcja
----------------------------------------------------------------------
/n Otwarcie nowego okna z jednym okienkiem dla domyślnego
zaznaczenia. Jest to zazwyczaj katalog główny dysku,
na którym jest zainstalowany system Windows. Jeśli okno jest już
otwarte, otwierany jest jego duplikat.

/e Otwarcie Eksploratora Windows w jego widoku domyślnym.

/root,<obiekt> Otwarcie widoku okna podanego obiektu.

/select,<obiekt> Otwarcie widoku okna z zaznaczonym podanym folderem,
plikiem lub programem.

Przykłady
-----------------------------------------------------------------------
Przykład 1: Explorer /select,C:\TestDir\TestProg.exe
Otwarcie widoku okna z zaznaczonym programem TestProg.

Przykład 2: Explorer /e,/root,C:\TestDir\TestProg.exe
Otwarcie Eksploratora z rozwiniętym dyskiem C i zaznaczonym programem TestProg.

Przykład 3: Explorer /root,\\TestSvr\TestShare
Otwarcie widoku okna podanego udziału.

Przykład 4: Explorer /root,\\TestSvr\TestShare,select,TestProg.exe
Otwarcie widoku okna podanego udziału z zaznaczonym programem TestProg.
Właściwości

Identyfikator artykułu: 314853 — ostatni przegląd: 30.11.2007 — zmiana: 1

Opinia