JAK: Korzystanie z poleceń COMPRESS, COMPACT i EXPAND w celu kompresowania i dekompresowania plików i folderów w systemie Windows 2000

Streszczenie

W tym artykule krok po kroku opisano, jak korzystać z poleceń compact i compress służących do kompresowania plików i folderów w systemie Microsoft Windows 2000.


Jak kompresować pliki i foldery przy użyciu polecenia Compact

Polecenie Compact.exe jest wersją funkcji kompresji plików i folderów systemu Windows 2000, przeznaczoną do używania w wierszu polecenia. Polecenie Compact służy do kompresowania, dekompresowania oraz wyświetlania stanu kompresji plików i folderów na woluminach sformatowanych w systemie plików NTFS.

Polecenie compact ma następującą składnię:

compact /c /u/s: folder/a /q /i/f nazwa_pliku...
Polecenie compact obsługuje następujące parametry:

 • brak parametru: W razie braku parametrów wyświetlany jest stan kompresji bieżącego folderu.
 • /c: Ten parametr powoduje kompresję określonego pliku lub folderu.
 • /u: Ten parametr powoduje dekompresję określonego pliku lub folderu.
 • /s: folder: Ten parametr określa, że żądana akcja kompresji lub dekompresji jest stosowana do wszystkich podfolderów określonego folderu albo do bieżącego folderu, jeśli żaden folder nie został określony.
 • /a: Ten parametr powoduje wyświetlenie plików z atrybutem „ukryty” lub „systemowy”.
 • /q: Ten parametr powoduje wyświetlanie tylko najważniejszych informacji.
 • /i: Ten parametr powoduje ignorowanie wszelkich błędów, jakie mogą się pojawić.
 • /f: Ten parametr wymusza kompresję lub dekompresję określonego pliku w folderze lub folderu.


  W przypadku gdy podczas kompresowania lub dekompresowania nastąpi awaria dysku twardego, plik lub folder jest oznaczany jako skompresowany lub zdekompresowany, nawet jeśli operacja się nie zakończyła. W tej sytuacji należy użyć parametru /f, aby wymusić dokończenie operacji kompresowania lub dekompresowania.
 • nazwa_pliku: Ten parametr określa wzorzec, plik lub folder. W tym parametrze można użyć wielu nazw plików, symbolu wieloznacznego gwiazdka (*) i symbolu wieloznacznego znak zapytania (?).

Przykłady

 • Aby skompresować wszystkie pliki znajdujące się w bieżącym folderze i bieżących podfolderach, a także ustawić atrybut Skompresowany w tych folderach, wpisz następujące polecenie w wierszu polecenia, a następnie naciśnij klawisz ENTER:
  compact /c /s
 • Aby zdekompresować wszystkie pliki znajdujące się w bieżącym folderze i bieżących podfolderach, a także ustawić atrybut Zdekompresowany w tych folderach, wpisz następujące polecenie w wierszu polecenia, a następnie naciśnij klawisz ENTER:
  compact /u /s
 • Aby skompresować wszystkie pliki .bmp znajdujące się w folderze \Grafika i jego podfolderach, ale nie zmieniać stanu kompresji tych folderów, wpisz następujące polecenie w wierszu polecenia, a następnie naciśnij klawisz ENTER:
  compact /c /s:\grafika *.bmp
 • Aby zdekompresować pliki znajdujące się w folderze C:\Temp, ale nie zmieniać stanu kompresji żadnych plików znajdujących się w tym folderze, wpisz następujące polecenie z wiersza polecenia, a następnie naciśnij klawisz ENTER:
  compact /u c:\temp
 • Aby wymusić zakończenie kompresowania pliku Rysunek.bmp, który został częściowo skompresowany w czasie awarii dysku twardego, wpisz następujące polecenie z wiersza polecenia, a następnie naciśnij klawisz ENTER:
  compact /c /f rysunek.bmp

Jak kompresować pliki przy użyciu polecenia Compress

Program Compress.exe jest narzędziem wiersza polecenia, służącym do kompresowania co najmniej jednego pliku. To narzędzie dołączono do zestawu Microsoft Windows 2000 Resource Kit.


Jeśli pliki zostały skompresowane poleceniem Compress, do dekompresji skompresowanych plików przed ich otwarciem trzeba użyć polecenia Expand.exe.


UWAGA: Polecenia Compress nie należy używać do kompresowania plików lub folderów na woluminach sformatowanych w systemie plików NTFS. Aby skompresować lub zdekompresować pliki lub foldery w formacie NTFS, należy użyć narzędzia wiersza polecenia Compact lub ustawić atrybut Skompresowany pliku lub folderu w Eksploratorze Windows.

Polecenie compress ma następującą składnię:
compress -r -d źródło miejsce_docelowe
Polecenie compress obsługuje następujące parametry::

 • -r: Ten parametr powoduje zmianę nazwy zdekompresowanego pliku.
 • -d: Ten parametr uaktualnia plik skompresowany, jeśli jest on nieaktualny.
 • źródło: Ten parametr określa źródło kompresowanych plików. Można użyć symbolu wieloznacznego gwiazdka (*) i symbolu wieloznacznego znak zapytania (?).
 • miejsce_docelowe: Ten parametr określa plik, folder lub ścieżkę docelową. Jeśli parametr źródło określa wiele plików, a nie podano parametru -r, parametr miejsce_docelowe określa folder.

Przykłady

 • Aby skompresować plik o nazwie Rysunek.bmp w folderze C:\Temp do folderu E:\Rysunki, wpisz następujące polecenie z wiersza polecenia, a następnie naciśnij klawisz ENTER:
  compress c:\temp\rysunek.bmp e:\rysunki
 • Aby skompresować wszystkie pliki .jpg w folderze E:\Rysunki i umieścić je w folderze C:\Grafika, wpisz następujące polecenie z wiersza polecenia, a następnie naciśnij klawisz ENTER:
  compress e:\rysunki\*.jpg c:\grafika

Jak dekompresować pliki przy użyciu narzędzia Expand

Program Expand.exe jest narzędziem wiersza polecenia, służącym do dekompresowania plików skompresowanych narzędziem Compress. Polecenie Expand służy także do wyodrębniania plików z pliku .cab.

Polecenie expand ma następującą składnię:
expand -r źródło miejsce_docelowe
expand -d źródło.cab -f:pliki
expand źródło.cab -f:pliki miejsce_docelowe
Polecenie expand obsługuje następujące parametry::

 • -r: Ten parametr powoduje zmianę nazwy skompresowanego pliku.
 • -d: Ten parametr powoduje wyświetlenie listy plików znajdujących się w miejscu źródłowym.
 • źródło: Ten parametr określa źródło dekompresowanych plików. Można użyć symbolu wieloznacznego gwiazdka (*) i symbolu wieloznacznego znak zapytania (?).
 • -f:pliki: Ten parametr określa pliki w dekompresowanym pliku .cab. Parametr f:* służy do zdekompresowania wszystkich plików w pliku .cab. Można użyć symbolu wieloznacznego gwiazdka (*) i symbolu wieloznacznego znak zapytania (?).
 • miejsce_docelowe: Ten parametr określa plik, folder lub ścieżkę docelową. Jeśli parametr źródło określa wiele plików, a nie podano parametru -r, parametr miejsce_docelowe określa folder. Można użyć symbolu wieloznacznego gwiazdka (*) i symbolu wieloznacznego znak zapytania (?).

Przykłady

 • Aby zdekompresować plik skompresowany Rysunek.bmp w folderze E:\Rysunki do folderu E:\MojeDok i zmienić jego nazwę na MojeZdj.bmp, wpisz następujące polecenie z wiersza polecenia, a następnie naciśnij klawisz ENTER:
  expand e:\rysunki\rysunek.bmp e:\mojedok\mojezdj.bmp
 • Aby zdekompresować nowy plik Fontext.dll z folderu I386 folder na oryginalnym dysku CD systemu Windows 2000 do folderu Winnt\System32 na dysku twardym, wpisz następujące polecenie z wiersza polecenia, gdzie c to dysk, na którym jest zainstalowany system Windows, zaś d to stacja dysków CD-ROM lub DVD-ROM, a następnie naciśnij klawisz ENTER:
  expand d:\i386\fontext.dl_ c:\winnt\system32\fontext.dllMateriały referencyjne

Aby uzyskać więcej informacji o poleceniach compact, compress oraz expand, wpisz odpowiedni wiersz z wiersza polecenia, a następnie naciśnij klawisz ENTER:

compact /?
compress -?
expand -?
Aby uzyskać więcej informacji dotyczących zestawu Windows 2000 Resource Kit, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:Właściwości

Identyfikator artykułu: 314958 — ostatni przegląd: 19.09.2003 — zmiana: 1

Opinia