Jak użyć pliku Adminpak.msi w celu zainstalowania konkretnego narzędzia do administrowania serwerem w systemie Windows

Streszczenie

W tym artykule opisano sposób instalacji pojedynczych narzędzi do administrowania serwerem zawartych w następujących pakietach Administration Pack:
 • Administration Pack (Adminpak.msi) dla systemu Microsoft Windows 2000 na komputerach z systemem Windows 2000
 • Administration Tools Pack (Adminpak.msi) dla systemu Microsoft Windows Server 2003 na komputerach z systemem Microsoft Windows XP lub Windows Server 2003

  Uwaga Pakiet Administration Tools Pack dla systemu Microsoft Windows Server 2003 można zainstalować wyłącznie na komputerach z systemem Windows XP lub Windows Server 2003.
Plik Adminpak.msi dla systemu Windows 2000 nie jest dostępny na dysku CD z systemem Windows 2000 Professional. Można go jednak zainstalować z dysków CD z następującymi produktami:
 • Windows 2000 Server
 • System Windows 2000 Advanced Server
 • Windows 2000 Datacenter

Ten artykuł odwołuje się do tych dysków CD jako do dysku z systemem Windows 2000.

W celu zdalnego administrowania komputerami z systemem Windows 2000 lub Windows Server 2003 narzędzia administracyjne zawarte w pliku Adminpak.msi dla systemu Windows 2000 można instalować i uruchamiać na następujących komputerach:
 • Komputery z systemem Windows 2000 Professional
 • Komputery członkowskie z systemem Windows 2000 Server
 • Kontrolery domeny z systemem Windows 2000
Plik Adminpak.msi dla systemu Windows Server 2003 nie jest dostępny na dysku CD z systemem Windows 2000 Professional. Można go jednak zainstalować z dysków CD z następującymi produktami:
 • Windows Server 2003, Standard Edition
 • Windows Server 2003, Datacenter Edition
 • Windows Server 2003, Enterprise Edition
Ten artykuł odwołuje się do tych dysków CD jako do dysku z systemem Windows Server 2003.

W celu zdalnego administrowania komputerami z systemem Windows 2000 lub Windows Server 2003 narzędzia administracyjne zawarte w pliku Adminpak.msi dla systemu Windows Server 2003 można instalować i uruchamiać na następujących komputerach:
 • Komputery członkowskie z systemem Windows XP Professional
 • Komputery członkowskie z systemem Windows 2003 Server
 • Kontrolery domeny z systemem Windows 2003 Server
W rzadkich przypadkach narzędzia administracyjne dla systemu Windows 2000 mają ograniczenia, jeśli są używane do zdalnego administrowania komputerami z systemem Windows Server 2003. W rzadkich przypadkach narzędzia administracyjne dla systemu Windows Server 2003 mają ograniczenia, jeśli są używane do zdalnego administrowania komputerami z systemem Windows 2000. Aby uzyskać więcej informacji o tych ograniczeniach, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

304718 Jak zdalnie administrować komputerami z systemem Windows Server 2003, Windows XP lub Windows 2000 za pomocą pakietu narzędzi administracyjnych

Powrót do początku

Użycie programu MSIEXEC w celu zainstalowania konkretnego narzędzia do administrowania serwerem, które jest zawarte w pliku Adminpak.msi

Domyślnie podczas instalowania pakietu Administration Pack są instalowane wszystkie dostępne narzędzia z tego pakietu. Można jednak użyć przełączników wiersza polecenia Instalatora Windows w celu zainstalowania konkretnych narzędzi do administrowania serwerem.


Na przykład można użyć następującego polecenia w wierszu polecenia:
msiexec /i adminpak.msi ADDLOCAL=Skrót_narzędzia_administracyjnego /qb
UwagaSkrót_narzędzia_administracyjnego jest skróconą nazwą narzędzia do administrowania serwerem, które ma być zainstalowane i które jest zawarte w pliku Adminpak.msi dla systemu Windows 2000 lub w pliku Adminpak.msi dla systemu Windows Server 2003.

Uwaga Plik Adminpak.msi trzeba skopiować do lokalizacji na dysku twardym, która jest uwzględniona w ścieżce systemu Windows, albo trzeba uwzględnić ścieżkę pliku Adminpak.msi w wierszu polecenia.

Na przykład, aby użyć przystawki WINS w celu zainstalowania jednego konkretnego narzędzia do administrowania serwerem, wykonaj następujące kroki:

 1. Włóż dysk CD z systemem Windows 2000 Server lub Windows 2000 Advanced Server do stacji CD-ROM.
 2. W Eksploratorze Windows otwórz folder I386 na dysku CD z systemem Windows 2000 lub Windows 2000 Advanced Server.
 3. Skopiuj plik Adminpak.msi do folderu %SystemRoot%\System32 na dysku twardym.
 4. Wpisz następujące polecenie w wierszu polecenia, a następnie naciśnij klawisz ENTER:

  msiexec /i adminpak.msi ADDLOCAL=FeWINSConsole /qb
  Aby zlokalizować przystawkę WINS, kliknij przycisk Start, wskaż polecenie Programy, a następnie kliknij polecenie Narzędzia administracyjne.
Powrót do początku

Skróty nazw narzędzi administracyjnych dla systemu Windows 2000

Metody opisanej w tym artykule można używać do instalowania pojedynczych lub dodatkowych narzędzi administracyjnych dla systemu Windows 2000 z pliku Adminpak.msi dla systemu Windows 2000 na komputerach z systemem Windows 2000 przez podstawienie odpowiedniego skrótu nazwy narzędzia do administrowania serwerem, które ma być zainstalowane. Poniższa lista zawiera więcej informacji o skrótach nazw pojedynczych narzędzi do administrowania serwerem.

Uwaga Jeśli w metodzie, którą opisano w tym artykule, są używane skrócone nazwy narzędzi do administrowania serwerem, dla tych nazw jest rozróżniana wielkość liter. Używając przełączników wiersza polecenia Instalatora Windows, skróconą nazwę trzeba wpisać dokładnie w takiej postaci, w jakiej pojawia się ona w następującej tabeli.
SkrótNarzędzie do administrowania serwerem
FeCERTConsoleUrząd certyfikacji
FeClusterConsoleAdministrator klastrów
FeCMAKConsoleZestaw administracyjny Menedżera połączeń
FeDHCPConsoleDHCP
FeDFSConsoleRozproszony system plików
FeDNSConsoleDNS
FeIASConsoleUsługa uwierzytelniania internetowego
FeIISConsoleMenedżer usług internetowych
FeACSConsoleQoS Admission Control
FeRSConsoleMagazyn zdalny
FeRRASConsoleRouting i dostęp zdalny
FeTAPIConsoleTelefonia
FeTSClientConsoleKlient usług terminalowych
FeTSMgrConsoleNarzędzia usług terminalowych
FeWINSConsoleWINS
FeADToolsNarzędzia usługi Active Directory
Uwaga Narzędzia usługi Active Directory obejmują trzy następujące przystawki:

 • Domeny i zaufania usługi Active Directory
 • Lokacje i usługi Active Directory
 • Użytkownicy i komputery usługi Active Directory

Narzędzia usług terminalowych obejmują dwie następujące przystawki:
 • Licencjonowanie usług terminalowych
 • Menedżer usług terminalowych


Przystawki Usługi terminalowe nie można zainstalować pojedynczo.

Powrót do początku

Skróty nazw narzędzi administracyjnych dla systemu Windows Server 2003

W celu zainstalowania pojedynczych lub dodatkowych narzędzi administracyjnych dla systemu Windows Server 2003 z pliku Adminpak.msi dla systemu Windows Server 2003 na komputerze z systemem Windows XP Professional lub Windows Server 2003 należy użyć metody opisanej w tym artykule. W wierszu polecenia należy podstawić odpowiedni skrót nazwy narzędzia do administrowania serwerem, które ma być zainstalowane. Poniższa lista zawiera więcej informacji o skrótach nazw pojedynczych narzędzi do administrowania serwerem.

Uwaga Jeśli w metodzie, którą opisano w tym artykule, są używane skrócone nazwy narzędzi do administrowania serwerem, w przypadku tych nazw jest rozróżniana wielkość liter. Używając przełączników wiersza polecenia Instalatora Windows, skróconą nazwę trzeba wpisać dokładnie w takiej postaci, w jakiej pojawia się ona w następującej tabeli.SkrótNarzędzie do administrowania serwerem i jego opis
FeADMgmtConsole Zarządzanie usługą Active Directory: Zarządza usługą Active Directory.
FeADToolsUsługa Active Directory: Narzędzia usługi Active Directory służą do zarządzania usługą katalogową.
FeAZRolesAZRoles: Menedżer autoryzacji służy do opartego na roli administrowania i konfigurowania komputera.
FeCERTConsoleUrząd certyfikacji: Zarządza usługą Urząd certyfikacji. Usługa Urząd certyfikacji wystawia certyfikaty dla programów zabezpieczeń opartych na kluczu publicznym.
FeCMAKConsoleZestaw administracyjny Menedżera połączeń: Zestaw administracyjny Menedżera połączeń służy do konstruowania profili usług Menedżera połączeń.
FeClusterConsoleAdministrator klastrów: Zarządza usługą klastrowania. Usługa klastrowania zwiększa dostępność aplikacji serwera.
FeDFSConsoleRozproszony system plików: Istniejących udziałów plików można użyć do utworzenia jednego logicznego obszaru nazw.
FeDHCPConsoleDHCP: Zarządza usługą DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol). Usługa DHCP dynamicznie przydziela adresy IP komputerom w sieci.
FeDNSConsoleDNS: Zarządza usługą DNS (Domain Name System). Usługa DNS tłumaczy nazwy komputerów DNS na adresy IP.
FeIASConsoleUsługa uwierzytelniania internetowego: Używa protokołu RADIUS (Remote Authentication Dial-in User Service) do uwierzytelniania zdalnego.
FeIISAdminScriptsSkrypty administracji IIS: Zarządza Internetowymi usługami informacyjnymi (IIS).
FeIPMgmtConsoleZarządzanie adresami IP: Zarządza adresami IP
FeNetLoadBalanceMenedżer równoważenia obciążenia sieciowego: Zarządza usługą Równoważenie obciążenia sieciowego.
FePKMgmtConsoleZarządzanie kluczami publicznymi: Zarządza kluczami publicznymi.
FeRISAdminUsługi instalacji zdalnej: Usługi instalacji zdalnej służą do obsługi opartych na obrazie instalacji systemów operacyjnych na żądanie, za pośrednictwem połączenia sieciowego z serwera RIS na komputerze klienckim.
FeRSConsoleMagazyn zdalny: Zarządza Magazynem zdalnym. Magazyn zdalny automatycznie migruje dane z rzadko używanych plików na taśmy magnetyczne lub dyski magnetooptyczne.
FeTAPIConsoleTelefonia: Konfiguruje usługę telefonii i zarządza nią.
FeTSMgrConsoleMenedżer usług terminalowych: Menedżer usług terminalowych służy do wyświetlania informacji o serwerach terminali w domenach zaufanych, w tym informacji o wszystkich sesjach, użytkownikach i procesach dla każdego serwera terminali. Tego narzędzia można również używać do wykonywania różnych operacji zarządzania serwerem.
FeUDDIUDDI: Usług UDDI można użyć, aby umożliwić programistom w przedsiębiorstwie efektywne publikowanie, wykrywanie, współużytkowanie i wielokrotne używanie usług sieci Web bezpośrednio za pomocą ich narzędzi programistycznych i aplikacji biznesowych.
FeWINSConsoleWINS: Zarządza usługą WINS (Windows Internet Name Service). Usługa WINS tłumaczy nazwy komputerów NetBIOS na adresy IP.

Narzędzia, które są zawarte w pliku Adminpak.msi dla systemu Windows 2000, ale nie w pliku Adminpak.msi dla systemu Windows Server 2003

SkrótNarzędzie do administrowania serwerem
FeIISConsoleMenedżer usług internetowych
FeACSConsoleQoS Admission Control
FeRRASConsoleRouting i dostęp zdalny
FeTSClientConsoleKlient usług terminalowych
Powrót do początku

Rozwiązywanie problemów

Podczas próby użycia przełączników wiersza polecenia Instalatora Windows w celu zainstalowania narzędzia do administrowania serwerem może się pojawić następujący komunikat o błędzie:

Błąd wewnętrzny 2711
Ten problem może wystąpić wskutek niepoprawnego wpisania wiersza polecenia. Używając metody opisanej w tym artykule, należy zwracać uwagę, aby skrócone nazwy narzędzi do administrowania serwerem wpisywać dokładnie w takiej postaci, w jakiej pojawiają się w tabelach w tym artykule.


Powrót do początku

Materiały referencyjne

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących narzędzi administracyjnych w systemie Windows 2000, kliknij następujące numery artykułów w celu wyświetlenia tych artykułów z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

216999 How to install the remote server administration tools in Windows 2000

269483 Windows 2000 Administration Tools Package (Adminpak.msi) updates

Powrót do początku
Właściwości

Identyfikator artykułu: 314978 — ostatni przegląd: 16.01.2008 — zmiana: 1

Opinia