JAK: Konfigurowanie rejestrowania zdarzeń diagnostycznych usługi Active Directory w systemie Windows 2000

WAŻNE: Ten artykuł zawiera informacje na temat modyfikowania rejestru. Przed zmodyfikowaniem rejestru utwórz jego kopię zapasową i upewnij się, że wiesz, jak przywrócić rejestr w wypadku pojawienia się problemu. Aby uzyskać informacje dotyczące wykonywania kopii zapasowej, przywracania i edytowania rejestru, kliknij następujący numer artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
256986 Opis rejestru systemu Microsoft Windows

W TYM ZADANIU

Streszczenie

W tym artykule krok po kroku opisano, jak skonfigurować rejestrowanie zdarzeń diagnostycznych usługi Active Directory w systemie Windows 2000.


Usługa Active Directory rejestruje zdarzenia w dzienniku Usługa katalogowa w Podglądzie zdarzeń. Informacje gromadzone w dzienniku mogą posłużyć do diagnozowania i rozwiązywania ewentualnych problemów oraz do monitorowania aktywności zdarzeń związanych z usługą Active Directory na danym serwerze.


Usługa Active Directory w dzienniku Usługa katalogowa rejestruje domyślnie tylko zdarzenia krytyczne i zdarzenia błędów. Aby skonfigurować usługę Active Directory w celu rejestrowania innych zdarzeń, należy podwyższyć poziom rejestrowania, edytując rejestr.


Rejestrowanie zdarzeń diagnostycznych usługi Active Directory

Wpisy rejestru zarządzające rejestrowaniem zdarzeń diagnostycznych usługi Active Directory są przechowywane w następującym kluczu rejestru:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\NTDS\Diagnostics
Każdy z następujących wpisów w podkluczu Diagnostics reprezentuje typ zdarzenia, które może być zapisane w dzienniku zdarzeń:
Knowledge Consistency Checker (KCC, Narzędzie sprawdzania spójności informacji)
Security Events (Zdarzenia zabezpieczeń)
ExDS Interface Events (Zdarzenia interfejsu ExDS)
MAPI Events (Zdarzenia MAPI)
Replication Events (Zdarzenia replikacji)
Garbage Collection (Usuwanie niepotrzebnych danych)
Internal Configuration (Konfiguracja wewnętrzna)
Directory Access (Dostęp do katalogu)
Internal Processing (Przetwarzanie wewnętrzne)
Performance Counters (Liczniki wydajności)
Initialization/Termination (Inicjacja/zakończenie)
Service Control (Kontrola usługi)
Name Resolution (Rozpoznawanie nazw)
Backup (Kopia zapasowa)
Field Engineering (Poprawki systemowe pola)
LDAP Interface Events (Zdarzenia interfejsu LDAP)
Setup (Konfiguracja)
Global Catalog (Wykaz globalny)
Inter-site Messaging (Komunikacja międzylokacyjna)

Poziomy rejestrowania

Każdemu wpisowi można przypisać wartość z przedziału 0-5, a wartość ta określa szczegółowość rejestrowanych zdarzeń. Poziomy rejestrowania opisano w następujący sposób:
 • 0 (Brak): Na tym poziomie są rejestrowane tylko zdarzenia krytyczne i zdarzenia błędów. Jest to domyślne ustawienie dla wszystkich wpisów i powinno ono być modyfikowane tylko wtedy, gdy nastąpi błąd, który należy zbadać.
 • 1 (Minimalne): Przy tym ustawieniu w dzienniku zdarzeń są rejestrowane najogólniejsze zdarzenia. Do tych zdarzeń zalicza się jeden komunikat dla każdego większego zadania wykonywanego przez usługę. To ustawienie jest używane na początku procedury wykrywania lokalizacji problemu.
 • 2 (Podstawowe)
 • 3 (Dokładne): Na tym poziomie jest rejestrowanych więcej szczegółowych informacji niż na niższych poziomach, np. czynności prowadzące do wykonania zadania. To ustawienie jest używane, kiedy źródło problemu zawężono do jednej usługi lub grupy kategorii.
 • 4 (Pełne)
 • 5 (Wewnętrzne): Na tym poziomie są rejestrowane wszystkie zdarzenia, w tym ciągi znaków debugowania i zmiany konfiguracji. Rejestruje się cały dziennik usługi. To ustawienie jest używane wtedy, kiedy wyśledzono problem w określonej kategorii lub małym zbiorze kategorii.

Jak skonfigurować rejestrowanie zdarzeń diagnostycznych usługi Active Directory

Aby skonfigurować rejestrowanie zdarzeń diagnostycznych usługi Active Directory:


OSTRZEŻENIE: Nieprawidłowe użycie Edytora Rejestru może stać się przyczyną poważnych problemów, które spowodują, że konieczna będzie ponowna instalacja systemu operacyjnego. Firma Microsoft nie może zagwarantować, że rozwiązanie problemów spowodowanych nieprawidłowym użyciem Edytora Rejestru będzie możliwe. Edytora Rejestru używasz na własną odpowiedzialność.
 1. Kliknij przycisk Start, a następnie kliknij polecenie Uruchom.
 2. W polu Otwórz wpisz polecenie regedit, a następnie kliknij przycisk OK.
 3. Zlokalizuj i kliknij następujący klucz rejestru:

  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\NTDS\Diagnostics
  Każdy wpis wyświetlany w prawym okienku okna Edytora Rejestru reprezentuje typ zdarzenia, które może rejestrować usługa Active Directory. Wszystkie wpisy mają ustawioną domyślną wartość 0 (Brak).
 4. Skonfiguruj rejestrowanie zdarzeń dla odpowiedniego składnika:
  1. W prawym okienku Edytora Rejestru kliknij dwukrotnie wpis reprezentujący typ zdarzenia, które chcesz rejestrować, na przykład Security Events (Zdarzenia zabezpieczeń).
  2. Wpisz pożądany poziom rejestrowania (na przykład 2) w polu Dane wartości, a następnie kliknij przycisk OK.
 5. Powtórz krok 4 dla każdego składnika, który chcesz rejestrować.
 6. W menu Rejestr kliknij polecenie Zakończ, aby zamknąć Edytor Rejestru.
UWAGA:
 • Poziomy rejestrowania powinny być ustawione na wartość domyślną 0 (Brak), jeśli nie występuje żaden problem do analizowania.
 • Po podwyższeniu poziomu rejestrowania wzrasta też szczegółowość każdego komunikatu i liczba komunikatów zapisywanych w dzienniku zdarzeń. Poziom diagnostyczny 3 lub wyższy nie jest zalecany, ponieważ rejestrowanie zdarzeń na tym poziomie wymaga więcej zasobów systemowych i może obniżyć wydajność serwera. Należy koniecznie zresetować wpisy do zera po zakończeniu analizy problemu.Materiały referencyjne

Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące włączania rejestrowania zdarzeń diagnostycznych usługi Active Directory, kliknij numer artykułu poniżej w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
220940 How to Enable Diagnostic Event Logging for Active Directory Services
Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące wyświetlania zdarzeń w Podglądzie zdarzeń i zarządzania nimi, kliknij numery artykułów poniżej w celu wyświetlenia tych artykułów z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
302542 JAK: Diagnozowanie problemów z systemem przy użyciu Podglądu zdarzeń w systemie Microsoft Windows 2000
235427 How to View Saved Directory Service, DNS Server, and File Replication Service Event Logs from Another Windows 2000-Based Computer
W następującym artykule znajdują się informacje o włączeniu rejestrowania wdrażania aplikacji systemu Windows 2000. Może być ono przydatne w wypadku problemów związanych z anonsowaniem, publikowaniem lub przypisywaniem programów Instalatora systemu Windows przy użyciu Zasad grupy systemu Windows 2000:

249621 Enabling Windows 2000 Application Deployment Debug LoggingWłaściwości

Identyfikator artykułu: 314980 — ostatni przegląd: 18.03.2004 — zmiana: 1

Opinia