Jak używać programu Dumpchk.exe do sprawdzania pliku zrzutu pamięci

Aby wyświetlić wersję tego artykułu przeznaczoną dla systemów Microsoft Windows NT i Microsoft Windows 2000, zobacz 156280 .

Streszczenie

W tym artykule opisano program Dumpchk, który jest narzędziem wiersza polecenia pozwalającym sprawdzić, czy plik zrzutu pamięci został utworzony poprawnie. Narzędzie Dumpchk nie wymaga dostępu do symboli.

Więcej informacji

Narzędzie Dumpchk znajduje się na dysku CD z systemem Windows XP. Zainstaluj zestaw narzędzi obsługi systemu, uruchamiając program Setup.exe z katalogu Support\Tools na dysku CD-ROM. Narzędzie Dumpchk jest domyślnie instalowane w folderze C:\Program Files\Support Tools.

Narzędzie Dumpchk ma następujące opcje wiersza polecenia:


DUMPCHK [opcje] <PlikZrzutu>

-? Wyświetla składnię polecenia.

-p Wyświetla jedynie nagłówek (bez sprawdzania).

-v Określa tryb pełny.

-q Przeprowadza szybki test. Niedostępne w systemie Windows XP.
W wersji narzędzia Dumpchk.exe dla systemu Windows XP są dostępne dodatkowe opcje:


-c Przeprowadza sprawdzanie poprawności zrzutu.

-x Przeprowadza dodatkowe sprawdzanie pliku, które zajmuje kilka minut.

-e Przeprowadza badanie zrzutu.

-y <Ścieżka> Określa ścieżkę poszukiwania symboli do badania zrzutu.
Jeśli ścieżka poszukiwania symboli jest pusta, to jest używany dysk CD-ROM.

-b <Ścieżka> Określa ścieżkę poszukiwania obrazu do badania zrzutu.
Jeśli ścieżka poszukiwania symboli jest pusta, to jest używana ścieżka %SystemRoot%\System32.

-k <Plik> Określa nazwę pliku zrzutu jądra.

-h <Plik> Określa nazwę pliku zrzutu warstwy HAL
Narzędzie Dumpchk wyświetla niektóre podstawowe informacje z pliku zrzutu pamięci, a następnie sprawdza wszystkie wirtualne i fizyczne adresy znajdujące się w pliku. Jeśli w pliku zrzutu pamięci wystąpią jakieś błędy, to narzędzie Dumpchk zaraportuje je. Poniżej podano przykład wyniku działania polecenia Dumpchk:


Filename . . . . . . .Memory.dmp
Signature. . . . . . .PAGE
ValidDump. . . . . . .DUMP
MajorVersion . . . . .free system
MinorVersion . . . . .1057
DirectoryTableBase . .0x00030000
PfnDataBase. . . . . .0xffbae000
PsLoadedModuleList . .0x801463d0
PsActiveProcessHead. .0x801462c8
MachineImageType . . .i386
NumberProcessors . . .1
BugCheckCode . . . . .0xc000021a
BugCheckParameter1 . .0xe131d948
BugCheckParameter2 . .0x00000000
BugCheckParameter3 . .0x00000000
BugCheckParameter4 . .0x00000000

ExceptionCode. . . . .0x80000003
ExceptionFlags . . . .0x00000001
ExceptionAddress . . .0x80146e1c

NumberOfRuns . . . . .0x3
NumberOfPages. . . . .0x1f5e
Run #1
BasePage . . . . . .0x1
PageCount. . . . . .0x9e
Run #2
BasePage . . . . . .0x100
PageCount. . . . . .0xec0
Run #3
BasePage . . . . . .0x1000
PageCount. . . . . .0x1000


**************
**************--> Validating the integrity of the PsLoadedModuleList
**************

**************
**************--> Performing a complete check (^C to end)
**************
**************
**************--> Validating all physical addresses
**************
**************
**************--> Validating all virtual addresses
**************
**************
**************--> This dump file is good!
**************
Jeśli w jakiejkolwiek części danych wyjściowych wystąpi błąd, to plik zrzutu jest uszkodzony i nie można przeprowadzić analizy.


W tym przykładzie najważniejsze informacje (z punktu widzenia debugowania) znajdują się w następującej części danych wyjściowych narzędzia Dumpchk:


MajorVersion . . . . .free system
MinorVersion . . . . .1057
MachineImageType . . .i386
NumberProcessors . . .1
BugCheckCode . . . . .0xc000021a
BugCheckParameter1 . .0xe131d948
BugCheckParameter2 . .0x00000000
BugCheckParameter3 . .0x00000000
BugCheckParameter4 . .0x00000000
Tych informacji można użyć, aby określić, jakiego rodzaju błąd zatrzymania jądra wystąpił i, w pewnym zakresie, jaka była używana wersja systemu Windows.
Właściwości

Identyfikator artykułu: 315271 — ostatni przegląd: 30.11.2007 — zmiana: 1

Opinia