Przenoszenie plików dzienników Podglądu zdarzeń do innej lokalizacji w systemie Windows 2000 i Windows Server 2003

WAŻNE: Ten artykuł zawiera informacje na temat modyfikowania rejestru. Przed edycją rejestru należy utworzyć jego kopię zapasową i upewnić się, że zna się metodę przywracania rejestru w przypadku pojawienia się problemu. Aby uzyskać informacje dotyczące wykonywania kopii zapasowej, przywracania i edytowania rejestru, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
256986 Opis rejestru systemu Microsoft Windows

W TYM ZADANIU

Streszczenie

W tym artykule krok po kroku opisano, jak przenieść pliki dzienników Podglądu zdarzeń systemu Windows 2000 Microsoft Windows Server 2003 do innej lokalizacji na dysku twardym.


System Windows 2000 i Windows Server 2003 rejestruje zdarzenia w następujących dziennikach:

 • Dziennik aplikacji

  Dziennik aplikacji zawiera zdarzenia rejestrowane przez programy. Zdarzenia zapisywane do dziennika aplikacji są określane przez deweloperów programu użytkowego.
 • Dziennik zabezpieczeń

  Dziennik zabezpieczeń zawiera takie zdarzenia, jak poprawne i niepoprawne próby logowania. Zawiera też zdarzenia związane z wykorzystaniem zasobów, np. z tworzeniem, otwieraniem lub usuwaniem plików. Tylko administrator lub członek grupy Administratorzy może włączyć dziennik zabezpieczeń, korzystać z niego i określać typy zdarzeń rejestrowanych w tym dzienniku.
 • Dziennik systemu

  Dziennik systemu zawiera zdarzenia rejestrowane przez składniki systemu Windows. Te zdarzenia są wstępnie określone przez system Windows.
 • Dziennik usługi katalogowej

  Dziennik usługi katalogowej zawiera zdarzenia związane z usługą Active Directory. Ten dziennik jest dostępny tylko na kontrolerach domeny.
 • Dziennik serwera DNS

  Dziennik serwera DNS zawiera zdarzenia związane z rozpoznawaniem nazw DNS jako adresów protokołu internetowego (IP) oraz tych adresów jako nazw DNS. Ten dziennik jest dostępny tylko na serwerach DNS.
 • Dziennik usługi replikacji plików

  Dziennik usługi replikacji plików zawiera zdarzenia rejestrowane podczas replikowania danych między kontrolerami domeny. Ten dziennik jest dostępny tylko na kontrolerach domeny.
Domyślnie pliki dziennika Podglądu zdarzeń mają rozszerzenie evt i znajdują się w następującym folderze:

%SystemRoot%\System32\Config
Informacje o nazwie pliku dziennika i jego położeniu znajdują się w rejestrze. Te informacje można edytować, aby zmienić domyślne położenie plików. Warto przenieść pliki dziennika w inne miejsce, jeśli potrzeba więcej miejsca na dysku, aby rejestrować dane.


Jak przenosić pliki dzienników Podglądu zdarzeń do innej lokalizacji

OSTRZEŻENIE: Nieprawidłowe korzystanie z Edytora rejestru może stać się przyczyną poważnych problemów, które spowodują, że konieczna będzie ponowna instalacja systemu operacyjnego. Firma Microsoft nie może zagwarantować, że rozwiązanie problemów spowodowanych niepoprawnym użyciem Edytora rejestru będzie możliwe. Używanie Edytora rejestru odbywa się na własną odpowiedzialność.

Aby przenieść pliki Podglądu zdarzeń do innej lokalizacji na dysku twardym, wykonaj następujące czynności:

 1. Kliknij przycisk Start, a następnie kliknij polecenie Uruchom.
 2. W polu Otwórz wpisz polecenie regedit, a następnie kliknij przycisk OK.
 3. Zlokalizuj i kliknij następujący klucz rejestru:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Eventlog
 4. Kliknij podklucz reprezentujący przenoszony dziennik zdarzeń, na przykład podklucz Application.
 5. W prawym okienku kliknij dwukrotnie pozycję File.
 6. Wpisz pełną ścieżkę do nowej lokalizacji (łącznie z nazwą pliku dziennika) w polu Dane wartości, a następnie kliknij przycisk OK.


  Aby na przykład przenieść dziennik aplikacji (Appevent.evt) do folderu DzZdarzen na dysku E, wpisz e:\dzzdarzen\appevent.evt.
 7. Powtórz kroki od 4 do 6 dla każdego pliku dziennika, który chcesz przenieść.
 8. Kliknij polecenie Zakończ w menu Rejestr.
 9. Ponownie uruchom komputer.

Jak wyświetlić nazwę i lokalizację plików dzienników Podglądu zdarzeń

Aby wyświetlić nazwę i lokalizację plików dzienników Podglądu zdarzeń, wykonaj następujące czynności:

 1. Kliknij przycisk Start, wskaż polecenie Ustawienia, a następnie kliknij polecenie Panel sterowania.
 2. Kliknij dwukrotnie ikonę Narzędzia administracyjne, a następnie kliknij dwukrotnie skrót Podgląd zdarzeń.


  Można także otworzyć przystawkę zawierającą Podgląd zdarzeń.
 3. Kliknij, aby rozwinąć węzeł Podgląd zdarzeń (jeśli nie jest jeszcze rozwinięty).

 4. Kliknij prawym przyciskiem myszy dziennik, który chcesz wyświetlić, a następnie kliknij polecenie Właściwości.
 5. Kliknij kartę General.


  Nazwa i lokalizacja pliku dziennika jest wyświetlona w obszarze Nazwa dziennika.


Materiały referencyjne

Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące zmiany domyślnej lokalizacji pliku dziennika w Podglądzie zdarzeń, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

216169 How to change the default Event Viewer log file location

Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące wyświetlania zdarzeń w Podglądzie zdarzeń i zarządzania nimi, kliknij następujące numery artykułów w celu wyświetlenia tych artykułów z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

302542 JAK: Diagnozowanie problemów z systemem przy użyciu Podglądu zdarzeń w systemie Microsoft Windows 2000


235427 How to view saved Directory Service, DNS Server, and File Replication Service event logs from another Windows 2000-based computer

172156 How to delete corrupt Event Viewer log files

Aby uzyskać dodatkowe informacje o korzystaniu z Podglądu zdarzeń, zobacz Pomoc Podglądu zdarzeń. W tym celu kliknij menu Akcja w Podglądzie zdarzeń, a następnie kliknij polecenie Pomoc.




Właściwości

Identyfikator artykułu: 315417 — ostatni przegląd: 16.01.2008 — zmiana: 1

Opinia