JAK: Tworzenie wątku za pomocą programu Visual Basic .NET

Streszczenie

W programie Visual Basic .NET można pisać aplikacje wielowątkowe. W tym artykule pokazano, jak prosta aplikacja programu Visual Basic .NET może tworzyć wątki i zarządzać nimi.


powrót do początku

Wymagania

Oto lista wymaganych elementów, takich jak sprzęt, oprogramowanie, infrastruktura sieci i dodatki Service Pack:
 • System Microsoft Windows 2000 lub Microsoft Windows XP
 • Program Microsoft Visual Studio .NET
W artykule założono, że czytelnik zna następujące tematy:
 • Programowanie w programie Visual Basic .NET
 • Interfejs Integrated Development Environment (IDE) programu Visual Studio .NET
powrót do początku

Tworzenie aplikacji programu Visual Basic .NET z wątkami

 1. Uruchom program Microsoft Visual Studio .NET.
 2. Utwórz nowy projekt aplikacji języka Visual Basic dla systemu Windows o nazwie ThreadWinApp.
 3. Dodaj do formularza formant
  Button. Domyślnie zostaje mu nadana nazwa
  Button1.
 4. Dodaj do formularza składnik
  ProgressBar. Domyślnie zostaje mu nadana nazwa
  ProgressBar1.
 5. Kliknij formularz prawym przyciskiem myszy, a następnie kliknij polecenie View Code.
 6. Dodaj następującą instrukcję na początku pliku:
  Imports System.Threading
 7. Dodaj następującą procedurę obsługi zdarzenia
  Click
  dla formantu
  Button1:
  Private Sub Button1_Click( _
  ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) _
  Handles Button1.Click

  MessageBox.Show("To jest wątek główny")
  End Sub
 8. Dodaj następującą zmienną do klasy
  Form1:
  Private trd As Thread
 9. Dodaj następującą metodę do klasy
  Form1:
  Private Sub ThreadTask()
  Dim stp As Integer
  Dim newval As Integer
  Dim rnd As New Random()

  Do
  stp = ProgressBar1.Step * rnd.Next(-1, 2)
  newval = ProgressBar1.Value + stp
  If newval > ProgressBar1.Maximum Then
  newval = ProgressBar1.Maximum
  ElseIf newval < ProgressBar1.Minimum Then
  newval = ProgressBar1.Minimum
  End If

  ProgressBar1.Value = newval

  Thread.Sleep(100)
  Loop
  End Sub
  UWAGA: Ten kod posłuży do utworzenia wątku. Jest to nieskończona pętla, która losowo zwiększa lub zmniejsza wartość w pasku postępu
  ProgressBar1, a następnie czeka 100 milisekund, zanim wznowi działanie.
 10. Dodaj następującą procedurę obsługi zdarzenia
  Load
  dla formularza
  Form1. Ten kod tworzy nowy wątek, ustawia go jako wątek w tle, a następnie uruchamia ten wątek.
  Private Sub Form1_Load( _
  ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) _
  Handles MyBase.Load

  trd = New Thread(AddressOf ThreadTask)
  trd.IsBackground = True
  trd.Start()
  End Sub
powrót do początku

Testowanie kodu

 1. Skompiluj i uruchom aplikację. Zauważ, że wartość w pasku postępu zmienia się losowo. W ten sposób działa nowy wątek.
 2. Aby pokazać, że wątek główny jest niezależny od wątku, który zmienia wartość
  ProgressBar, kliknij przycisk na formularzu. W oknie komunikatu zostaje wyświetlony następujący komunikat:

  To jest wątek główny
  Poczekaj na dane wejściowe. Zauważ, że wartość w pasku postępu nadal się zmienia.
powrót do początku

Rozwiązywanie problemów

W przypadku bardziej złożonych aplikacji pamiętaj, aby zsynchronizować wiele wątków, gdy uzyskujesz dostęp do wspólnych zmiennych. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz opis instrukcji
SyncLock
i tematy pokrewne w Pomocy online języka Visual Basic.


powrót do początku
Właściwości

Identyfikator artykułu: 315577 — ostatni przegląd: 24.02.2002 — zmiana: 1

Opinia