Brak paska zadań podczas logowania do systemu Windows

Symptomy

Podczas uruchamiania systemu Windows XP może wystąpić jeden lub kilka z następujących problemów:

 • Po zalogowaniu w trybie normalnym pasek zadań nie jest wyświetlany.
 • Naciśnięcie klawiszy CTRL+ESC nie powoduje wyświetlenia menu Start.
 • Po zalogowaniu do systemu Windows w trybie awaryjnym pasek zadań jest wyświetlany.

Przyczyna

Ten problem może występować wówczas, gdy ustawienia systemu Windows dla określonego konta użytkownika są uszkodzone.

Rozwiązanie

Aby rozwiązać ten problem, zastosuj jedną z następujących metod.

Metoda 1: Rozwiązywanie problemów przy użyciu minimalnego zestawu sterowników

Spróbuj ustalić, czy przyczyną tego problemu jest uszkodzony lub niezgodny sterownik. Aby to zrobić, uruchom system Windows XP w trybie awaryjnym, a następnie użyj metody rozwiązywania problemów po prawidłowym rozruchu, aby ustalić, czy określony sterownik lub plik jest przyczyną problemu.

Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące sposobu rozwiązywania problemów po prawidłowym rozruchu, kliknij numer artykułu poniżej w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

310353 Jak wykonać czysty rozruch w systemie Windows XP
Jeżeli można ustalić, że plik sterownika ładowany przez określony program jest przyczyną problemu, należy usunąć ten program, a następnie ponownie uruchomić system Windows w trybie normalnym.

Metoda 2: Utworzenie nowego konta użytkownika

Zaloguj się do komputera jako administrator, a następnie utwórz nowe konto użytkownika. Aby to zrobić, wykonaj następujące kroki:

 1. Ponownie uruchom komputer. Po zakończeniu automatycznego testu po włączeniu zasilania komputera (POST, Power On Self Test) naciśnij klawisz F8.
 2. W Menu opcji zaawansowanych systemu Windows zaznacz przy użyciu klawiszy strzałek polecenie Tryb awaryjny, a następnie naciśnij klawisz ENTER.
 3. Po wyświetleniu monitu o wybranie systemu operacyjnego, który ma zostać uruchomiony, wybierz system Microsoft Windows XP wersja (gdzie wersja oznacza wersję zainstalowanego systemu Windows XP), a następnie naciśnij klawisz ENTER.
 4. Na ekranie Aby rozpocząć, kliknij swoją nazwę użytkownika kliknij opcję Administrator.
 5. Wpisz hasło administratora, a następnie kliknij przycisk strzałki.

  UWAGA: W niektórych przypadkach hasło administratora może być puste. W takiej sytuacji przed kliknięciem przycisku strzałki nie należy wprowadzać hasła.
 6. Kliknij przycisk Tak, aby zamknąć okno komunikatu informującego o uruchomieniu systemu Windows w trybie awaryjnym.
 7. Kliknij przycisk Start, kliknij prawym przyciskiem myszy polecenie Mój komputer, a następnie w wyświetlonym menu skrótów kliknij polecenie Zarządzaj.
 8. Na liście Zarządzanie komputerem (lokalne) rozwiń gałąź Użytkownicy i grupy lokalne.
 9. Kliknij prawym przyciskiem myszy folder Użytkownicy, a następnie kliknij polecenie Nowy użytkownik w wyświetlonym menu skrótów.
 10. Wpisz nazwę użytkownika i hasło w odpowiednich polach, a następnie ponownie wpisz hasło w polu Potwierdź hasło.

  UWAGA: Jeżeli nie chcesz przypisać hasła do konta użytkownika, nie wpisuj hasła w polach Hasło lub Potwierdź hasło.
 11. Kliknij, aby wyczyścić pole wyboru Użytkownik musi zmienić hasło przy następnym logowaniu.
 12. Kliknij, aby zaznaczyć pole wyboru Hasło nigdy nie wygasa, jeżeli chcesz zapobiec wygaśnięciu hasła.
 13. Kliknij przycisk Utwórz, kliknij przycisk Zamknij, a następnie zamknij przystawkę Zarządzanie komputerem.
 14. Ponownie uruchom system Windows w trybie normalnym, a następnie zaloguj się przy użyciu utworzonego nowego konta użytkownika.
 15. Jeżeli problem zostanie rozwiązany, zainstaluj ponownie żądane programy, a następnie skopiuj żądane dokumenty z folderu Moje dokumenty starego konta użytkownika. Aby skopiować zawartość folderu Moje dokumenty starego konta użytkownika, wykonaj następujące kroki:
  1. Wyloguj się z systemu Windows.
  2. Naciśnij klawisze CTRL+ALT+DELETE dwa razy.

   Pojawia się okno dialogowe Logowanie do systemu Windows.
  3. W polu Nazwa użytkownika wpisz Administrator. W polu Hasło wpisz hasło administratora, a następnie kliknij przycisk OK.
  4. Kliknij prawym przyciskiem myszy przycisk Start, a następnie kliknij polecenie Eksploruj w wyświetlonym menu skrótów.
  5. W drzewie Foldery rozwiń stare konto użytkownika w folderze Documents and Settings.
  6. Kliknij folder nazwa użytkownika Dokumenty (gdzie nazwa użytkownika jest nazwą starego konta użytkownika, którego dotyczy ten problem).
  7. W menu Edycja kliknij polecenie Zaznacz wszystko, a następnie kliknij polecenie Kopiuj w menu Edycja.
  8. W folderze Documents and Settings rozwiń folder nowego konta użytkownika.
  9. Kliknij folder nowy użytkownik Dokumenty (gdzie nowy użytkownik jest nazwą utworzonego nowego konta użytkownika).
  10. W menu Edycja kliknij polecenie Wklej.
  11. Jeżeli zostanie wyświetlony monit o zastąpienie plików lub folderów, kliknij przycisk Tak na wszystkie, aby potwierdzić zastąpienie.
  12. W menu Plik kliknij polecenie Zamknij.
  13. Wyloguj się z systemu Windows.

Metoda 3: Naprawa systemu Windows XP

Przeprowadź miejscową naprawę systemu Windows XP. Uruchom instalację systemu Windows XP, jednak wybierz opcję naprawy istniejącej instalacji. Spowoduje to zastąpienie wszystkich plików systemu Windows, jednak zainstalowane programy i dane nie zostaną zmienione.

Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące wykonywania miejscowej naprawy systemu Windows XP, kliknij poniższy numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

315341 Jak przeprowadzić uaktualnienie na miejscu (ponowną instalację) systemu Windows XP

Więcej informacji

Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące przywracania książki adresowej i folderów pocztowych, kliknij poniższy numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

188854 OOLEXP: Jak w programie Outlook Express wykonać kopię zapasową książki adresowej i folderów poczty
Właściwości

Identyfikator artykułu: 318027 — ostatni przegląd: 19.09.2005 — zmiana: 1

Opinia