Brak dostêpu do plików i folderów udostêpnianych oraz mo¿liwoœci przegl¹dania komputerów w grupie roboczej w systemie Windows XP

Aby w dalszym ciągu otrzymywać aktualizacje zabezpieczeń dla systemu Windows XP, należy korzystać z systemu Windows XP z dodatkiem Service Pack 3 (SP3). Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z tą stroną firmy Microsoft w sieci Web: Wkrótce zostanie zakończone świadczenie pomocy technicznej dla niektórych wersji systemu Windows

Symptomy

Na komputerach z systemem Windows XP, skonfigurowanych jako cz³onkowie grupy roboczej w œrodowisku sieci równorzêdnej, mo¿e wystêpowaæ jeden lub kilka z nastêpuj¹cych symptomów:

 • Nie mo¿na uzyskaæ dostêpu do folderów lub plików udostêpnionych.
 • Nie mo¿na zlokalizowaæ innych komputerów w grupie roboczej.
 • Po dwukrotnym klikniêciu grupy roboczej w folderze Moje miejsca sieciowe wyœwietlany jest nastêpuj¹cy komunikat o b³êdzie:
  Grupa robocza nazwa grupy roboczej jest niedostêpna. Byæ mo¿e nie masz uprawnieñ do korzystania z tego zasobu sieciowego.
Uwaga: W sieci równorzêdnej ka¿dy komputer na takie same prawa i mo¿e inicjowaæ komunikacjê. W ten sposób ta sieæ ró¿ni siê od sieci typu klient/serwer.

Przyczyna

To zachowanie mo¿e wyst¹piæ, je¿eli wszystkie z nastêpuj¹cych warunków s¹ spe³nione:

 • System NetBIOS przez TCP/IP nie jest w³¹czony na co najmniej jednym komputerze w grupie roboczej.
 • Us³uga Przegl¹darka komputera nie jest uruchomiona lub jest wy³¹czona na co najmniej jednym komputerze w grupie roboczej.
To zachowanie mo¿e równie¿ wystêpowaæ, je¿eli Udostêpnianie plików i drukarek w sieciach Microsoft Networks nie jest zainstalowane lub jest blokowane przez Zaporê systemu Windows.

Rozwiązanie

Aby automatycznie włączyć system NetBIOS przez TCP/IP i uruchomić usługę Przeglądarka komputera, przejdź do sekcji Automatyczne rozwiązywanie problemu. Aby samodzielnie rozwiązać ten problem, przejdź do sekcji Samodzielne rozwiązywanie problemu.

Automatyczne rozwiązywanie problemuAby automatycznie rozwiązać ten problem, należy kliknąć przycisk lub łącze Fix it. Następnie należy kliknąć przycisk Uruchom w oknie dialogowym Pobieranie pliku i wykonać kroki kreatora rozwiązywania problemu.
Uwagi
 • Aby można było uruchomić rozwiązanie w postaci poprawki automatycznej, na komputerze musi być zainstalowany system Windows XP z dodatkiem Service Pack 3.
 • Aby można było uruchomić rozwiązanie w postaci poprawki automatycznej, na komputerze musi być włączone połączenie sieciowe.
 • Ten kreator może być dostępny tylko w języku angielskim. Jednak ta poprawka automatyczna działa również w innych wersjach językowych systemu Windows.
 • Jeśli używany komputer nie jest tym, którego dotyczy problem, można zapisać to rozwiązanie w postaci poprawki automatycznej na dysku flash lub CD i uruchomić je na odpowiednim komputerze.

Teraz przejdź do sekcji Czy problem został rozwiązany?Samodzielne rozwiązywanie problemu

Metoda 1. Włączenie systemu NetBIOS przez TCP/IP i uruchomienie usługi Przeglądarka komputera

Aby rozwiązać ten problem, należy upewnić się, że system NetBIOS przez TCP/IP jest włączony, a usługa Przeglądarka komputera jest uruchomiona na każdym komputerze w grupie roboczej. Aby to zrobiæ, wykonaj nastêpuj¹ce kroki. Krok 1: W³¹cz system NetBIOS przez TCP/IP
 1. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Panel sterowania, a nastêpnie kliknij polecenie Po³¹czenia sieciowe i internetowe.
 2. Kliknij ³¹cze Po³¹czenia sieciowe.
 3. Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonê Po³¹czenie lokalne, a nastêpnie kliknij polecenie W³aœciwoœci.
 4. Kliknij ikonê Protokó³ internetowy (TCP/IP), a nastêpnie kliknij przycisk W³aœciwoœci.
 5. Kliknij kartê Ogólne, a nastêpnie kliknij przycisk Zaawansowane.
 6. Kliknij kartê WINS.
 7. W obszarze Ustawienia systemu NetBIOS kliknij opcjê W³¹cz system NetBIOS przez TCP/IP, a nastêpnie kliknij przycisk OK dwa razy
 8. Kliknij przycisk Zamknij, aby zamkn¹æ okno dialogowe W³aœciwoœci: Po³¹czenie lokalne.
 9. Zamknij okno Po³¹czenia sieciowe.
Krok 2: Uruchom us³ugê Przegl¹darka komputera
 1. Kliknij przycisk Start, kliknij prawym przyciskiem myszy polecenie Mój komputer, a nastêpnie kliknij polecenie Zarz¹dzaj.
 2. Kliknij dwukrotnie ga³¹Ÿ Us³ugi i aplikacje.
 3. Kliknij dwukrotnie ikonê Us³ugi.
 4. Po prawej stronie kliknij prawym przyciskiem myszy pozycjê Przegl¹darka komputera, a nastêpnie kliknij polecenie Uruchom.
 5. Zamknij okno Zarz¹dzanie komputerem.
Metoda 2: Zainstalowanie Udostępniania plików i drukarek oraz upewnienie się, że nie jest ono blokowane przez Zaporę systemu Windows

Krok 1. Zainstaluj Udostêpnianie plików i drukarek w sieciach Microsoft Networks
 1. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, wpisz polecenie ncpa.cpl, a nastêpnie kliknij przycisk OK.
 2. Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonê Po³¹czenie lokalne, a nastêpnie kliknij polecenie W³aœciwoœci.
 3. Kliknij kartê Ogólne, a nastêpnie kliknij przycisk Zainstaluj.
 4. Kliknij pozycjê Us³uga, a nastêpnie kliknij przycisk Dodaj.
 5. Na liœcie Us³uga sieciowa kliknij pozycjê Udostêpnianie plików i drukarek w sieciach Microsoft Networks, a nastêpnie kliknij przycisk OK.
 6. Kliknij przycisk Zamknij.
Krok 2: Upewnij siê, ¿e Udostêpnianie plików i drukarek nie jest blokowane przez Zaporê systemu Windows
 1. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, wpisz firewall.cpl, a nastêpnie kliknij przycisk OK.
 2. Upewnij siê, ¿e pole wyboru Nie zezwalaj na wyj¹tki na karcie Ogólne nie jest zaznaczone.
 3. Kliknij kartê Wyj¹tki.
 4. Upewnij siê, ¿e pole wyboru Udostêpnianie plików i drukarek na karcie Wyj¹tki jest zaznaczone, a nastêpnie kliknij przycisk OK.

Czy problem został rozwiązany?

 • Sprawdź, czy problem został rozwiązany. Jeśli problem został rozwiązany, to koniec pracy z tą sekcją. Jeśli problem nie został rozwiązany, można skontaktować się z pomocą techniczną.
 • Prosimy o opinię. Aby przekazać swoją opinię lub zgłosić jakiekolwiek problemy dotyczące tego rozwiązania, można zostawić komentarz w blogu Fix it for me (Automatyczne rozwiązywanie problemu) lub wysłać wiadomość e-mail.

Więcej informacji

Us³uga Przegl¹darka komputera przechowuje zaktualizowan¹ listê komputerów w sieci i dostarcza tê listê komputerom wskazanym jako przegl¹darki. Po zatrzymaniu tej us³ugi lista nie jest aktualizowana ani przechowywana. Je¿eli ta us³uga zostanie wy³¹czona, us³ugi bezpoœrednio od niej zale¿ne nie uruchomi¹ siê.


Aby uzyskaæ wiêcej informacji dotycz¹cych Kreatora instalacji sieci w systemie Windows XP, kliknij nastêpuj¹cy numer artyku³u w celu wyœwietlenia tego artyku³u z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

308522 Opis Kreatora konfiguracji sieci w systemie Windows XP

Aby uzyskaæ wiêcej informacji dotycz¹cych sposobu ³¹czenia siê z zasobami sieciowymi systemu Windows XP, kliknij nastêpuj¹cy numer artyku³u w celu wyœwietlenia tego artyku³u z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

311079 Jak się łączyć z zasobami sieciowymi w systemie Windows XP bez mapowania stacji dysków lub portu

Aby uzyskaæ wiêcej informacji dotycz¹cych udostêpniania plików w systemie Windows XP, kliknij nastêpuj¹cy numer artyku³u w celu wyœwietlenia tego artyku³u z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

304040 Jak skonfigurować udostępnianie plików w systemie Windows XP

Aby uzyskaæ wiêcej informacji dotycz¹cych sposobu konfigurowania grup roboczych w systemie Windows XP Home Edition, kliknij nastêpuj¹cy numer artyku³u w celu wyœwietlenia tego artyku³u z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

813936 Jak skonfigurować małą sieć w systemie Windows XP Home Edition (część 1)

Właściwości

Identyfikator artykułu: 318030 — ostatni przegląd: 26.09.2011 — zmiana: 1

Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional

Opinia