Sposób rozwiązywania problemów związanych z komunikatem o błędzie „Brak pliku NTLDR” w systemie Windows 2000

Ten artykuł dotyczy systemu Windows 2000. Świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows 2000 zostało zakończone 13 lipca 2010.Centrum rozwiązań dotyczących zakończenia świadczenia pomocy technicznej dla systemu Windows 2000 to witryna umożliwiająca rozpoczęcie planowania strategii migracji z systemu Windows 2000. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz zasady cyklu pomocy technicznej firmy Microsoft.
Ten artykuł dotyczy systemu Windows 2000. Świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows 2000 zostało zakończone 13 lipca 2010.Centrum rozwiązań dotyczących zakończenia świadczenia pomocy technicznej dla systemu Windows 2000 to witryna umożliwiająca rozpoczęcie planowania strategii migracji z systemu Windows 2000. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz zasady cyklu pomocy technicznej firmy Microsoft.

Streszczenie

W tym artykule opisano krok po kroku metody rozwiązywania problemów związanych z komunikatem o błędzie „Brak pliku NTLDR”, który pojawia się przy próbie uruchomienia systemu Microsoft Windows 2000.

Jak rozwiązać problemy z komunikatem o błędzie „Brak pliku NTLDR”

Po uruchomieniu komputera z systemem Windows 2000 może zostać wyświetlony następujący komunikat o błędzie:
Brak pliku NTLDR
Naciśnij dowolny klawisz, aby ponownie uruchomić komputer.
Ten problem może wystąpić, jeśli system obsługi operacji wejścia/wyjścia (BIOS) komputera nie był dawno aktualizowany lub jeśli brakuje któregoś z następujących plików rozruchowych systemu Windows:
Ntldr
Ntdetect.com
Boot.ini
Aby rozwiązać ten problem, należy upewnić się, że wersja systemu BIOS komputera jest aktualna, a następnie użyć co najmniej jednej z poniższych metod w celu naprawienia środowiska startowego systemu Windows 2000, zależnie od konkretnej sytuacji.

WAŻNE: Firma Microsoft zaleca regularne wykonywanie pełnej kopii zapasowej danych na komputerze. Jest to najlepszy sposób ochrony przed utratą danych, który powinien być podstawą każdego planu odzyskiwania danych po awarii.

Sprawdzanie, czy wersja systemu BIOS komputera jest aktualna

Sprawdź, czy na komputerze jest zainstalowana najnowsza wersja systemu BIOS. Skontaktuj się z producentem komputera, aby się dowiedzieć, jak uzyskać i zainstalować najnowszą wersję systemu BIOS.


Informacje o tym, jak sprawdzić wersję zainstalowanego systemu BIOS i zmienić odpowiednie ustawienia, można znaleźć w dokumentacji komputera lub uzyskać od producenta.
Aby uzyskać więcej informacji o sposobach kontaktu z producentami systemu BIOS, kliknij następujące numery artykułów w celu wyświetlenia tych artykułów z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
243909 Lista witryn sieci Web producentów systemów BIOS — część 1

243971 Lista witryn sieci Web producentów systemów BIOS — część 2

Aby naprawić środowisko startowe systemu Windows, należy użyć co najmniej jednej z następujących metod stosownie do sytuacji.

Metoda 1. Użycie dysku rozruchowego w celu uruchomienia komputera

 1. Utwórz dysk rozruchowy systemu Windows 2000 zawierający poniższe pliki:
  Ntldr
  Ntdetect.com
  Boot.ini
  Ntbootdd.sys
  Aby uzyskać więcej informacji dotyczących tworzenia dysku rozruchowego, kliknij następujące numery artykułów w celu wyświetlenia tych artykułów z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
  301680 Jak utworzyć dysk rozruchowy dla partycji NTFS lub FAT w systemie Windows

  101668 Jak używać dysku rozruchowego systemu Windows do zapobiegania błędowi rozruchu

 2. Zmodyfikuj plik Boot.ini, tak aby wskazywał na właściwy kontroler dyskowy i dysk, na którym zainstalowano system Windows. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących tworzenia dysku rozruchowego, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
  311578 How to edit the Boot.ini file in Windows 2000

 3. Umieść dysk rozruchowy w stacji dyskietek i ponownie uruchom komputer.
 4. Skopiuj pliki Ntldr, Ntdetect.com oraz Boot.ini z dysku rozruchowego na partycję systemową lokalnego dysku twardego.

Metoda 2. Użycie Konsoli odzyskiwania

 1. Użyj dyskietek instalacyjnych systemu Windows 2000 lub dysku CD systemu Windows 2000, aby uruchomić komputer.
 2. Na ekranie Zapraszamy do programu instalacyjnego naciśnij klawisz R, aby naprawić instalację systemu Windows 2000.
 3. Naciśnij klawisz C, aby naprawić instalację systemu Windows 2000 przy użyciu Konsoli odzyskiwania.
 4. Wpisz liczbę odpowiadającą instalacji systemu Windows, którą chcesz naprawić, a następnie naciśnij klawisz ENTER. Na przykład wpisz liczbę 1, a następnie naciśnij klawisz ENTER.
  Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
  229716 Description of the Windows Recovery Console

 5. Wpisz hasło administratora, a następnie naciśnij klawisz ENTER:
 6. Wpisz map, a następnie naciśnij klawisz ENTER. Sprawdź literę dysku przypisaną do stacji CD, w której znajduje się dysk CD systemu Windows 2000.
 7. Wpisz następujące polecenia, naciskając klawisz ENTER po wpisaniu każdego z nich, gdzie dysk jest literą dysku wpisaną w kroku 4 „Metoda 2: Użycie Konsoli odzyskiwania” tego artykułu:
  copy dysk:\i386\ntldr c:\

  copy dysk:\i386\ntdetect.com c:\
  Jeśli zostanie wyświetlony monit o zastąpienie pliku, wpisz t, a następnie naciśnij klawisz ENTER.

  UWAGA: Pamiętaj o wstawieniu spacji między ntldr i c:\, a także między ntdetect.com i c:\.
 8. Wpisz następujące polecenie, a następnie naciśnij klawisz ENTER:
  type c:\Boot.ini
  Zostanie wyświetlona lista podobna do następującej:

  [boot loader]
  timeout=30
  default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINNT

  [operating systems]
  multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINNT="Microsoft Windows 2000 Professional" /fastdetect
  Jeśli zostanie zwrócony następujący komunikat, może to oznaczać brak lub uszkodzenie pliku Boot.ini:
  System nie może odnaleźć określonego pliku lub katalogu.
 9. Jeśli brakuje pliku Boot.ini lub jest on uszkodzony, to należy utworzyć nowy plik. Aby to zrobić, wykonaj następujące kroki:
  1. Korzystając z edytora tekstu, takiego jak Notatnik lub Edit.com, utwórz plik modułu ładującego rozruchu podobny do następującego:

   [boot loader]
   timeout=30
   default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINNT

   [operating systems]
   multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINNT="Microsoft Windows 2000 Professional" /fastdetect
   Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
   102873 Plik Boot.ini i konwencje nazewnictwa ścieżek ARC oraz ich używanie

   301680 Jak utworzyć dysk rozruchowy dla partycji NTFS lub FAT w systemie Windows

  2. Zapisz plik na dyskietce pod nazwą Boot.ini.

   UWAGA: Jeśli plik został utworzony w Notatniku, upewnij się, że do nazwy Boot.ini nie zostało dodane rozszerzenie txt.
  3. W wierszu polecenia konsoli odzyskiwania wpisz następujące polecenie, aby skopiować plik Boot.ini z dyskietki na komputer:
   copy a:\Boot.ini c:\
 10. Wpisz polecenie exit, a następnie naciśnij klawisz ENTER. Komputer zostaje ponownie uruchomiony.

Metoda 3. Użycie dysku CD systemu Windows 2000

 1. Włóż dysk CD-ROM systemu Windows 2000 do stacji dysków CD-ROM lub DVD-ROM w komputerze.
 2. Na ekranie Zapraszamy do programu instalacyjnego naciśnij klawisz R.
 3. Na ekranie Opcje naprawy systemu Windows 2000 naciśnij klawisz R.
 4. Po wyświetleniu monitu o wybranie jednej z opcji naprawy naciśnij klawisz M.
 5. Naciśnij dwukrotnie klawisz Strzałka w górę, aby zaznaczyć pozycję Sprawdź pliki systemowe Windows 2000, a następnie naciśnij klawisz ENTER, aby usunąć zaznaczenie.
 6. Naciśnij dwukrotnie klawisz Strzałka w dół, aby zaznaczyć pozycję Kontynuuj (wykonaj wybrane zadania), a następnie naciśnij klawisz ENTER. Zostanie wyświetlony następujący komunikat:
  Instalator potrzebuje awaryjnego dysku naprawczego dla
  instalacji systemu Windows, którą chcesz naprawić.
 7. Wykonaj jedną z poniższych czynności, zależnie od sytuacji:
  • Jeżeli masz awaryjną dyskietkę naprawczą, wykonaj następujące kroki:
   1. Naciśnij klawisz ENTER.
   2. Umieść awaryjną dyskietkę naprawczą w stacji dyskietek i naciśnij klawisz ENTER.
   3. Wykonaj polecenia dotyczące naprawy instalacji i ponownie uruchom komputer.
   -lub-
  • Jeśli nie masz awaryjnej dyskietki naprawczej, wykonaj następujące kroki:
   1. Naciśnij klawisz L. Zostanie wyświetlony komunikat podobny do następującego:
    Instalator znalazł instalację systemu Windows 2000 w następującym katalogu:
    dysk:\WINNT "Microsoft Windows 2000"
   2. Naciśnij klawisz ENTER.

    Program instalacyjny sprawdzi dyski i zakończy proces naprawy.
  Aby uzyskać więcej informacji dotyczących funkcji naprawy awaryjnej, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
  231777 Jak utworzyć awaryjny dysk naprawczy w systemie Windows 2000Jeśli Instalator nie może zlokalizować systemu Windows 2000

Jeśli nie masz awaryjnego dysku naprawczego systemu Windows 2000, a Instalator nie może zlokalizować instalacji systemu Windows 2000, wykonaj następujące czynności:
 1. Uruchom program instalacyjny systemu Windows 2000.
 2. Na ekranie Instalator zainstaluje system Windows 2000 na partycji zaznacz pozycję Pozostaw bieżący system plików nienaruszony (bez zmian) i naciśnij klawisz ENTER.
 3. Naciśnij klawisz ESC, aby zainstalować system Windows 2000 w nowym folderze.
 4. W polu Wybierz folder, do którego zostaną one skopiowane wpisz \tempwin, a następnie naciśnij klawisz ENTER.

  Zostanie zainstalowana nowa kopia systemu Windows 2000.
 5. Zaloguj się w nowej kopii systemu Windows 2000.
 6. Kliknij przycisk Start, a następnie kliknij polecenie Uruchom.
 7. W polu Otwórz wpisz polecenie cmd, a następnie kliknij przycisk OK.
 8. W wierszu polecenia wpisz polecenie dysk:, gdzie dysk jest dyskiem rozruchowym komputera, a następnie naciśnij klawisz ENTER. Na przykład wpisz c:, a następnie naciśnij klawisz ENTER.
 9. Wpisz attrib -h -r -s Boot.ini, a następnie naciśnij klawisz ENTER.
 10. Wpisz edit Boot.ini, a następnie naciśnij klawisz ENTER.

  W edytorze Edit.com zostanie otwarty plik Boot.ini podobny do następującego:

  [boot loader]
  timeout=30
  default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\TEMPWIN
  [operating systems]
  multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\TEMPWIN="Microsoft Windows 2000 Professional" /fastdetect

 11. Zastąp wszystkie wystąpienia tekstu TEMPWIN tekstem WINNT. Wyświetlany plik Boot.ini będzie podobny do następującego:

  [boot loader]
  timeout=30
  default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINNT
  [operating systems]
  multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINNT="Microsoft Windows 2000 Professional" /fastdetect

 12. Naciśnij klawisze ALT+F, a następnie klawisz S.
 13. Naciśnij klawisze ALT+F, a następnie klawisz X.
 14. Wpisz attrib +h +r +s Boot.ini, a następnie naciśnij klawisz ENTER.
 15. Wpisz exit, aby zamknąć wiersz polecenia.
 16. Ponownie uruchom komputer.
 17. Na ekranie Wybierz system operacyjny do uruchomienia użyj klawiszy strzałek, aby zaznaczyć pozycję Microsoft Windows 2000, a następnie naciśnij klawisz ENTER.
 18. Uruchom Eksploratora Windows, znajdź następujące foldery i usuń je:
  Tempwin
  All Users.Tempwin

Dodatkowe materiały

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących rozwiązywania problemów związanych z komunikatem o błędzie „Brak pliku NTLDR”, kliknij następujące numery artykułów w celu wyświetlenia tych artykułów z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
255220 Podczas uaktualniania lub instalacji systemu Windows 2000 na systemie Windows 95, Windows 98 albo Windows Millennium Edition pojawia się komunikat o błędzie „Brak pliku NTLDR”

228004 Zmiana partycji aktywnej może uniemożliwić rozruch systemu

883275 Nie można uruchomić komputera po zmodyfikowaniu uprawnień w systemie Windows Server 2003, Windows XP lub Windows 2000

Przeprowadzanie równoległej instalacji systemu Windows 2000

Jeśli problemów opisanych w sekcji „Symptomy” niniejszego artykułu nie można rozwiązać, stosując dowolną z metod przedstawionych w niniejszym artykule lub wyświetlając artykuły z bazy wiedzy podane w sekcji Dodatkowe materiały niniejszego artykułu, należy przeprowadzić równoległą instalację systemu Windows 2000, a następnie za pomocą Eksploratora Windows skopiować dane, które mają zostać odzyskane z oryginalnej instalacji systemu Windows.

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobu wykonywania równoległej instalacji systemu Windows 2000, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
266465 Jak przeprowadzić równoległą instalację systemu Windows 2000 lub Windows Server 2003

Materiały referencyjne

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących rozwiązywania problemów z uruchamianiem systemu Windows 2000, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
315396 Jak rozwiązać problemy z uruchamianiem w systemie Windows 2000

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących różnic między opcjami ręcznej i szybkiej naprawy w systemie Windows 2000, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
238359 Różnice między opcją Naprawa ręczna i Naprawa szybka w systemie Windows

301645 Jak korzystać z konsoli odzyskiwania na komputerze z systemem Windows 2000, który nie uruchamia się

Właściwości

Identyfikator artykułu: 318728 — ostatni przegląd: 26.02.2014 — zmiana: 1

Opinia