Jak wyłączyć buforowanie DNS po stronie klienta w systemach Windows XP i Windows Server 2003


Wersja tego artykułu dla systemu Microsoft Windows 2000:
245437 .
OSTRZEŻENIE: Nieprawidłowe korzystanie z Edytora rejestru może stać się przyczyną poważnych problemów, które spowodują, że konieczna będzie ponowna instalacja systemu operacyjnego. Firma Microsoft nie może zagwarantować, że rozwiązanie problemów spowodowanych niepoprawnym użyciem Edytora rejestru będzie możliwe. Możesz używać Edytora rejestru na własną odpowiedzialność.

Streszczenie


System Windows zawiera pamięć podręczną DNS (Domain Name System) po stronie klienta. Funkcja buforowania DNS po stronie klienta może sprawiać błędne wrażenie, że między serwerem DNS a komputerem klienckim systemu Windows nie działa mechanizm karuzeli DNS. Podczas używania polecenia ping do wyszukania tej samej nazwy domeny rekordu A, klient może korzystać z tego samego adresu IP. To zachowanie jest inne niż zachowanie systemów wcześniejszych niż Windows 2000. Te systemy operacyjne nie zawierają funkcji buforowania DNS po stronie klienta. W tym artykule jest opisany sposób wyłączania buforowania DNS.

UWAGA: Ten artykuł odwołuje się do części klienckiej systemu DNS. Nie należy używać tych informacji do modyfikowania serwerów DNS.

Więcej informacji


Aby zatrzymać buforowanie DNS, należy uruchomić jedno z następujących poleceń:
 • net stop dnscache

  lub
 • sc nazwa_serwera stop dnscache
Aby na stałe wyłączyć pamięć podręczną DNS w systemie Windows, należy ustawić typ uruchamiania usługi Klient DNS na Wyłączona przy użyciu narzędzia Kontroler usług lub narzędzia Usługi. Należy zwrócić uwagę, że nazwa usługi Klient DNS systemu Windows może brzmieć „Dnscache”.

Uwaga Jeśli pamięć podręczna programu rozpoznawania nazw DNS jest wyłączona, zmniejsza się całkowita wydajność komputera klienckiego i zwiększa się ruch sieciowy wynikający z kwerend DNS.

Usługa Klient DNS optymalizuje wydajność rozpoznawania nazw DNS, przechowując w pamięci wcześniej rozpoznane nazwy. Jeśli usługa Klient DNS jest wyłączona, komputer nadal może rozpoznawać nazwy DNS przy użyciu sieciowych serwerów DNS.

Program rozpoznawania nazw systemu Windows, który otrzymuje pozytywną lub negatywną odpowiedź na kwerendę, dodaje ją do pamięci podręcznej i w efekcie tworzy rekord zasobu DNS. Program rozpoznawania nazw zawsze sprawdza zawartość pamięci podręcznej przed wykonaniem kwerendy na jakimkolwiek serwerze DNS. Jeśli rekord zasobu DNS znajduje się w pamięci podręcznej, program używa rekordu z buforu zamiast wykonywać kwerendę na serwerze. Takie zachowanie przyspiesza przeprowadzanie kwerend i zmniejsza ruch sieciowy generowany przez kwerendy DNS.

Za pomocą narzędzia Ipconfig można wyświetlić i opróżnić bufor programu rozpoznawania nazw DNS. Aby wyświetlić bufor programu rozpoznawania nazw DNS, należy wpisać polecenie
ipconfig /displaydns w wierszu polecenia. Narzędzie Ipconfig wyświetli zawartość buforu programu rozpoznawania nazw DNS, w tym rekordy zasobów DNS wstępnie załadowane z plików hostów oraz wszystkie wyszukane nazwy, które zostały ostatnio rozpoznane przez system. Po pewnym czasie program rozpoznawania nazw usuwa rekord z pamięci podręcznej. Ten okres jest określony przez czas wygaśnięcia skojarzony z rekordem zasobu DNS. Bufor można także opróżnić ręcznie. Po opróżnieniu buforu komputer musi ponownie wykonać kwerendy na serwerach DNS w poszukiwaniu rekordów zasobów DNS wcześniej rozpoznanych przez komputer. Aby usunąć wpisy w buforze programu rozpoznawania nazw DNS, należy wpisać polecenie ipconfig /flushdns w wierszu polecenia.

Wykorzystywanie Rejestru do kontrolowania czasu buforowania

WAŻNE: Ten artykuł zawiera informacje na temat modyfikowania rejestru. Przed zmodyfikowaniem rejestru utwórz jego kopię zapasową i upewnij się, że wiesz, jak przywrócić rejestr w przypadku pojawienia się problemu. Aby uzyskać informacje dotyczące wykonywania kopii zapasowej, przywracania i edytowania rejestru, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
256986 Opis Rejestru systemu Microsoft Windows
Okres buforowania pozytywnej lub negatywnej odpowiedzi zależy od wartości wpisów w następującym kluczu rejestru:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\DNSCache\Parameters
Czas wygaśnięcia pozytywnych odpowiedzi jest mniejszą z następujących wartości:
 • Liczba sekund określona w odpowiedzi na kwerendę uzyskanej przez program rozpoznawania nazw
 • Wartość MaxCacheTtl ustawienia rejestru.

Uwagi
 • Domyślna wartość czasu wygaśnięcia pozytywnych odpowiedzi wynosi 86 400 sekund (1 dzień).
 • Czas wygaśnięcia negatywnych odpowiedzi to liczba sekund określona w ustawieniu rejestru MaxNegativeCacheTtl.
 • Domyślny czas wygaśnięcia negatywnych odpowiedzi to 900 sekund (15 minut).
Jeśli negatywne odpowiedzi nie mają być buforowane, należy ustawić klucz rejestru MaxNegativeCacheTtl na 0.

Aby ustawić czas buforowania na komputerze klienckim:
 1. Uruchom Edytor rejestru (Regedit.exe).
 2. Zlokalizuj i kliknij następujący klucz rejestru:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Dnscache\Parameters
 3. W menu Edycja wskaż polecenie Nowy, kliknij pozycję Wartość DWORD i dodaj następujące wartości rejestru:
  Nazwa wartości: MaxCacheTtl
  Typ danych: REG_DWORD
  Wartość domyślna: 86 400 sekund
  Dane wartości: po zmniejszeniu wartości maksymalnego czasu wygaśnięcia w buforze DNS klienta do 1 sekundy wydaje się, że bufor DNS po stronie klienta jest wyłączony.

  Nazwa wartości: MaxNegativeCacheTtl
  Typ danych: REG_DWORD
  Wartość domyślna: 900 sekund
  Dane wartości: ustaw wartość 0, jeśli negatywne odpowiedzi nie powinny być buforowane.
 4. Wpisz wartość, której chcesz użyć, a następnie kliknij przycisk OK.
 5. Zamknij Edytor rejestru.

Nadawanie priorytetu podsieci

Program rozpoznawania nazw DNS w systemie Windows XP korzysta także z nadawania priorytetu podsieci. Jeśli odebrano wiele mapowań adresów IP (rekordów zasobów A) z serwera DNS i niektóre rekordy mają adresy IP pochodzące z sieci, do której komputer jest bezpośrednio podłączony, program rozpoznawania nazw umieszcza te rekordy zasobów na początku. Takie zachowanie zmniejsza ruch sieciowy przez podsieci, ponieważ wymusza na komputerach łączenie się z zasobami sieciowymi, które znajdują się bliżej.


Chociaż nadawanie priorytetu podsieci redukuje ruch sieciowy przez podsieci, w niektórych przypadkach może być preferowane zastosowane funkcji karuzeli, której działanie opisano w artykule RFC 1794. Jeśli istnieje taka potrzeba, można wyłączyć funkcję nadawania priorytetu podsieci na komputerze klienckim, dodając wpis rejestru PrioritizeRecordData z wartością 0 (typ danych REG_DWORD) w następującym kluczu rejestru:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\DnsCache\Parameters
Aby uzyskać dodatkowe informacje, kliknij następujące numery artykułów w celu wyświetlenia tych artykułów z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base.
297510 How to Modify Time to Live on Domain Name System Records
286834 The DNS Client Service Does Not Revert to Using the First Server
Więcej informacji można znaleźć w dokumentacji dotyczącej usługi DNS systemu Windows 2000. Aby ją wyświetlić, odwiedź jedną z następujących witryn firmy Microsoft w sieci Web:
Więcej informacji można znaleźć w dokumentacji zestawu Microsoft Windows XP Professional Resource Kit, w rozdziale „DNS Caching, Network Prioritization, and Security”.