Jak skonfigurować limity rozmiaru dla wiadomości w programie Exchange Server

Streszczenie

W tym artykule opisano różne rodzaje limitów dotyczących rozmiaru wiadomości, które można skonfigurować w programach Microsoft Exchange 2000 Server i Microsoft Exchange Server 2003. Wyjaśniono również, jak można konfigurować te limity.

Uwaga: Jeżeli skonfigurowano limit rozmiaru dotyczący wiadomości wysyłanych (Send) lub odbieranych (Receive) w ustawieniach globalnych, bardziej restrykcyjny limit jest stosowany w odniesieniu do zarówno przychodzących, jak i wychodzących wiadomości e-mail.

Więcej informacji

Limity rozmiaru wiadomości są zależne od różnych ustawień. Ustawienia mogą być różne dla poszczególnych użytkowników. Można dostosować ustawienia dla organizacji, określonego łącznika, określonego serwera wirtualnego oraz indywidualnego użytkownika w programach Exchange 2000 lub Exchange 2003.

Nadawcy mogą odbierać raport o niedostarczeniu (NDR) podobny do raportu przedstawionego w następującym przykładzie, jeżeli ich wiadomości przekraczają odpowiednie limity rozmiaru:

Your message did not reach some or all of the intended recipients. (Twoja wiadomość nie dotarła do niektórych lub do wszystkich adresatów).

Subject (Temat):Test
Sent (Wysłano):7/18/2002 2:40 PM
The following recipient(s) could not be reached (Następujący adresaci nie są osiągalni):
Test Recipient on 7/18/2002 2:41 PM (Test dla adresata)
This message is larger than the current system limit or the recipient's mailbox is full. (Ta wiadomość przekracza bieżący limit systemowy lub skrzynka pocztowa adresata jest pełna). Create a shorter message body or remove attachments and try sending it again. (Utwórz krótszą treść wiadomości lub usuń załączniki i ponów próbę wysłania).
<serwer.domena.com #5.2.3>

Ustawienie globalne

To ustawienie określa maksymalny rozmiar wiadomości w organizacji w programie Exchange 2000; dotyczy to wiadomości przychodzących, wychodzących lub wewnętrznych.

Aby skonfigurować ustawienie globalne, należy postępować zgodnie z następującymi krokami:
 1. Uruchom program Exchange System Manager. Aby to zrobić, kliknij przycisk Start, wskaż polecenie Programy, wskaż polecenie Microsoft Exchange, a następnie kliknij polecenie System Manager.
 2. Rozwiń węzeł Global Settings (Ustawienia globalne).
 3. Kliknij prawym przyciskiem myszy pozycję Message Delivery (Dostarczanie wiadomości), a następnie kliknij polecenie Properties (Właściwości).
 4. Kliknij kartę Default (Domyślne), aby skonfigurować ustawienia globalne.

Ustawienie łącznika

Ustawienia dla poszczególnych łączników kontrolują maksymalny rozmiar wiadomości wychodzących, które mogą być wysyłane za pośrednictwem danego łącznika.

Aby skonfigurować ustawienia łącznika, należy postępować zgodnie z następującymi krokami:
 1. Kliknij przycisk Start, wskaż polecenie Programy, wskaż polecenie Microsoft Exchange, a następnie kliknij polecenie System Manager.
 2. Rozwiń węzeł Administrative Groups (Grupy administracyjne), a następnie rozwiń węzeł Nazwa grupy administracyjnej, gdzie Nazwa grupy administracyjnej jest nazwą danej grupy administracyjnej.
 3. Rozwiń węzeł Routing Groups (Grupy routingu), a następnie rozwiń węzeł Nazwa grupy routingu, gdzie Nazwa grupy routingu jest nazwą danej grupy routingu.
 4. Rozwiń węzeł Connectors (Łączniki), kliknij prawym przyciskiem myszy łącznik, który chcesz skonfigurować, a następnie kliknij polecenie Properties (Właściwości).
 5. Na karcie Content Restrictions (Ograniczenia zawartości), w obszarze Allowed sizes (Dozwolnone rozmiary) kliknij, aby zaznaczyć pole wyboru Only messages less than (KB) (Tylko wiadomości mniejsze niż), a następnie wpisz rozmiar (w KB), na który chcesz zezwolić.

Ustawienia wirtualnego serwera SMTP

To ustawienie określa maksymalny rozmiar wiadomości, która może być przekazana przez serwer wirtualny. Serwer wirtualny anonsuje ten limit przy użyciu zlecenia SIZE protokołu ESMTP (Extended Simple Mail Transfer Protocol) (specyfikacja RFC 1870).

Uwaga: Celem ograniczenia rozmiaru związanego z protokołem jest odrzucanie wiadomości na granicach z innymi systemami poczty e-mail. Te ograniczenia dotyczą indywidualnych serwerów i nie powinny być używane do ograniczania rozmiaru w grupie serwerów zrzeszenia (Exchange Enterprise Server) w programie Exchange. Administratorzy mogą konfigurować opcję dostarczania wiadomości w ustawieniach lokalnych w celu ograniczenia i kontrolowania rozmiaru wiadomości w organizacji korzystającej z programów Exchange 2000 lub Exchange 2003.Aby uzyskać dodatkowe informacje, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

326154 The OAB does not replicate if you set a message size restriction at the transport levelAby skonfigurować ustawienie wirtualnego serwera SMTP (Simple Mail Transfer Protocol), wykonaj następujące kroki:
 1. Kliknij przycisk Start, wskaż polecenie Programy, wskaż polecenie Microsoft Exchange, a następnie kliknij polecenie System Manager.
 2. Rozwiń węzeł Administrative Groups (Grupy administracyjne), a następnie rozwiń węzeł Nazwa grupy administracyjnej, gdzie Nazwa grupy administracyjnej jest nazwą danej grupy administracyjnej.
 3. Rozwiń węzeł Servers (Serwery), a następnie rozwiń węzeł Nazwa serwera, gdzie Nazwa serwera jest nazwą danego serwera.
 4. Rozwiń gałąź Protocols (Protokoły), a następnie rozwiń gałąź SMTP.
 5. Kliknij prawym przyciskiem myszy pozycję Nazwa wirtualnego serwera SMTP, gdzie Nazwa wirtualnego serwera SMTP jest nazwą danego wirtualnego serwera SMTP, a następnie kliknij polecenie Properties (Właściwości).
 6. Kliknij kartę Messages (Wiadomości), aby skonfigurować maksymalny rozmiar, na który chcesz zezwolić.

Ustawienie skrzynki pocztowej użytkownika

To ustawienie określa maksymalny rozmiar wiadomości, które mogą być wysyłane lub odbierane przez użytkowników za pośrednictwem ich skrzynek pocztowych. Ustawienia skrzynek pocztowych użytkowników są wymuszane przez magazyn informacji, a nie przez moduł kategoryzowania wiadomości. Magazyn informacji uniemożliwia wysłanie do modułu transportu (Transport) wiadomości, której rozmiar przekracza ustawienie maksymalnego rozmiaru wiadomości skonfigurowane dla skrzynki pocztowej użytkownika.

Aby skonfigurować ustawienia poszczególnych skrzynek pocztowych użytkowników, należy postępować zgodnie z następującymi krokami:
 1. Uruchom przystawkę Użytkownicy i komputery usługi Active Directory, a następnie zlokalizuj konto użytkownika, które chcesz skonfigurować.
 2. Kliknij prawym przyciskiem myszy odpowiednie konto użytkownika, a następnie kliknij polecenie Properties (Właściwości).
 3. Kliknij kartę Exchange General (Exchange: Ogólne), a następnie kliknij przycisk Delivery Restrictions (Ograniczenia w dostarczaniu), aby skonfigurować maksymalny rozmiar, na który chcesz zezwolić.
Uwaga: Rozmiar wiadomości protokołu SMTP przesyłanych między grupami routingu i do Internetu jest zwiększany o około 30 procent w przypadku wiadomości zawierających załączniki binarne lub inne dane 8-bitowe.

Przykłady efektywnych limitów rozmiaru

Przykład 1

W tym przykładzie skonfigurowano następujące limity rozmiaru:
 • Ustawienie globalne: 5 MB.
 • Ustawienie łącznika protokołu SMTP programu Exchange: 3 MB.
 • Ustawienie wirtualnego serwera SMTP: 4 MB.
 • Ustawienie skrzynki pocztowej użytkownika: 2 MB.
Ze względu na te ustawienia użytkownicy w organizacji w programach Exchange 2000 lub Exchange 2003 mogą wysyłać i odbierać wiadomości o rozmiarze maks. 5 MB. Użytkownicy mogą wysyłać za pośrednictwem łącznika wiadomości o rozmiarze maks. 3 MB. Wszystkie wiadomości przekazywane przez wirtualny serwer SMTP (wysyłanie lub odbieranie) są ograniczone do 4 MB. W przypadku indywidualnego użytkownika, dla którego skonfigurowano ustawienie skrzynki pocztowej równe 2 MB, również obowiązuje limit rozmiaru wysyłanych i odbieranych wiadomości równy 2 MB.

Przykład 2

W tym przykładzie skonfigurowano następujące limity rozmiaru:
 • Ustawienie globalne: 2 MB.
 • Ustawienie łącznika protokołu SMTP programu Exchange 2000: 5 MB.
 • Ustawienie wirtualnego serwera SMTP: 2 MB.
 • Ustawienie skrzynki pocztowej użytkownika: 3 MB.
Ustawienie globalne: 2 MB. W przypadku wszystkich użytkowników korzystających z domyślnego ustawienia globalnego w organizacji w programie Exchange 2000 Server lub Exchange Server 2003 obowiązuje więc limit wysyłanych i odbieranych wiadomości równy 2 MB. Jeżeli dla indywidualnego użytkownika skonfigurowano ustawienie skrzynki pocztowej równe 3 MB, w przypadku danego użytkownika to ustawienie zastępuje ustawienie globalne.

Uwaga: W przypadku wszystkich wiadomości e-mail przesyłanych za pośrednictwem Internetu obowiązuje globalne ustawienie limitów dotyczących wysyłania i odbierania. Moduł kategoryzowania wiadomości ocenia limity dotyczące wiadomości wysyłanych przez nadawcę i wiadomości odbieranych przez adresata. W przykładzie 2 użytkownik, dla którego skonfigurowano limit skrzynki pocztowej równy 3 MB, może odbierać wiadomości wysyłane przez innego użytkownika, dla którego skonfigurowano limit wysyłania równy 3 MB. W przypadku użytkowników korzystających z Internetu obowiązuje ustawienie globalne, dlatego mogą oni wysyłać tylko wiadomości, które nie przekraczają limitu 2 MB.
Właściwości

Identyfikator artykułu: 322679 — ostatni przegląd: 25.11.2007 — zmiana: 1

Opinia