Jak używać narzędzia Robocopy do kopiowania informacji dotyczących zabezpieczeń bez kopiowania danych plików

Streszczenie

Dokumentacja narzędzia Robocopy jest dostarczana w pliku Robocopy.doc w zestawach Windows NT 4.0 Resource Kit i Windows 2000 Resource Kit. W sekcji „Copying NTFS Security Information (Kopiowanie informacji dotyczących zabezpieczeń systemu NTFS)” w pliku Robocopy.doc opisano sposób używania parametru wiersza polecenia /secfix do kopiowania list kontroli dostępu (ACL) systemu plików NTFS dla istniejących plików, które nie zostały zmodyfikowane. W tej sekcji nie opisano jednak szczegółowo sposobu kopiowania informacji dotyczących zabezpieczeń bez równoczesnego kopiowania danych plików (w przypadku plików, które zostały zmodyfikowane). (Kroki wymagane do wykonania tej procedury omówiono w innych częściach pliku Robocopy.doc). W tym artykule opisano sposób użycia narzędzia Robocopy do kopiowania informacji dotyczących zabezpieczeń pliku bez kopiowania danych z danego pliku.

Więcej informacji

Domyślnie narzędzie Robocopy kopiuje dane z każdego pliku, który uzna za starszy, nowszy lub zmieniony. Korzystając z parametru /secfix podczas uruchamiania wiersza polecenia narzędzia Robocopy, można kopiować tylko informacje dotyczące zabezpieczeń istniejących plików. Należy również użyć parametru /xo, parametru /xn i parametru /xc podczas uruchamiania polecenia Robocopy z parametrem /secfix, na przykład:

robocopy source destination /secfix /xo /xn /xc
Jeżeli to polecenie zostanie uruchomione, narzędzie Robocopy odświeża tylko informacje dotyczące zabezpieczeń istniejących plików; narzędzie nie kopiuje żadnych danych plików.

Jeżeli folder docelowy powinien być identyczny z folderem źródłowym, należy uruchomić polecenie Robocopy z odpowiednimi parametrami w celu odświeżenia tylko informacji dotyczących zabezpieczeń, a następnie uruchomić polecenie Robocopy bez parametrów /xo, /xn lub /xc. Po wykonaniu tej operacji zawartość danych pliku źródłowego jest zgodna z zawartością danych pliku docelowego.

Definicje terminów związanych z narzędziem Robocopy, używanych w tym artykule, oraz informacje dotyczące innych funkcji narzędzia Robocopy zamieszczono w pliku Robocopy.doc.
Właściwości

Identyfikator artykułu: 323275 — ostatni przegląd: 23.01.2006 — zmiana: 1

Opinia