Jak zainstalować przystawkę Wynikowy zestaw zasad (RSoP) w systemie Windows Server 2003 i korzystać z niej

Streszczenie

W tym artykule opisano sposób instalowania przystawki Wynikowy zestaw zasad (RSoP) oraz metody korzystania z tego narzędzia. Przystawka RSoP jest dodatkiem do Zasad grupy, ułatwiającym implementowanie oraz rozwiązywanie problemów. RSoP to aparat kwerend, który sonduje istniejące i planowane zasady, a następnie raportuje wyniki kwerend. Sondowanie odbywa się w ramach lokacji, domeny, kontrolera domeny oraz jednostki organizacyjnej. Przystawka RSoP zbiera te informacje z bazy danych CIMOM (Common Information Management Object Model) (znanej również jako repozytorium obiektów zgodne z CIM) przy użyciu Instrumentacji zarządzania Windows (WIM).¦

Jest ona wyposażona w trzy następujące funkcje, których można używać do określania wszechstronnych zasad zabezpieczeń spełniających wymagania użytkownika:
 • Zawiera szablony zabezpieczeń służące do tworzenia i przypisywania ustawień zabezpieczeń dla jednego lub więcej komputerów. Szablon zabezpieczeń to plik reprezentujący konfigurację ustawień zabezpieczeń. Szablon można zastosować do komputera lokalnego lub zaimportować do obiektu zasad grupy (GPO) w usłudze Active Directory. Podczas importowania szablonu zabezpieczeń do obiektu GPO Zasady grupy przetwarzają go i wprowadzają odpowiednie zmiany członków tego obiektu zasad grupy (członkami mogą być użytkownicy lub komputery). Przystawka RSoP sprawdza te zmiany. Komputery są sondowane, a wyświetlona zasada wynikowa informuje o nieprawidłowo zastosowanym lub zastąpionym ustawieniu zasad oraz o priorytecie ustawień zasad. Wymienione informacje mogą posłużyć do zlikwidowania luk w zabezpieczeniach.
 • Przystawka RSoP raportuje o zakresie obiektu zasad grupy na podstawie członkostwa w grupie zabezpieczeń. Do wykonania tego zadania wykorzystuje filtrowanie zasad grupy.
 • Następnie przystawka RSoP przetwarza i wyświetla zasady wynikowe dla wszystkich komputerów i użytkowników. Administratorzy mogą użyć indywidualnych ustawień zabezpieczeń do zdefiniowania zasady zabezpieczeń w usłudze Active Directory, która zawiera określone ustawienia zabezpieczeń dla niemal wszystkich obszarów zabezpieczeń. Za pomocą ustawień zabezpieczeń w lokalnym obiekcie zasad grupy można też ustawić zasadę zabezpieczeń na komputerze lokalnym. W przypadku wystąpienia konfliktu ustawień zabezpieczeń ustawienia zdefiniowanie w usłudze Active Directory zawsze zastępują ustawienia zdefiniowane lokalnie.

Jak uruchomić przystawkę RSoP za pomocą polecenia

Jeżeli do uruchomienia przystawki RSoP zostanie użyte polecenie rsop.msc, przystawka zostanie uruchomiona na komputerze, na którym zostało uruchomione polecenie. Przystawka zgromadzi zasady stosowane do zalogowanego użytkownika oraz do konta komputera.
 1. Kliknij przycisk Start, a następnie kliknij polecenie Uruchom.
 2. W polu Otwórz wpisz polecenie rsop.msc, a następnie kliknij przycisk OK.

Jak uruchomić przystawkę RSoP jako przystawkę programu MMC

 1. Uruchom program MMC (Microsoft Management Console), kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, wpisz polecenie mmc, a następnie kliknij przycisk OK.
 2. W menu Plik kliknij polecenie Dodaj/Usuń przystawkę.
 3. Na karcie Autonomiczna kliknij przycisk Dodaj.
 4. W polu Dostępne przystawki autonomiczne kliknij pozycję Wynikowy zestaw zasad, a następnie kliknij przycisk Dodaj.
Uwaga: przystawkę RSoP należy dodać do programu MMC w przypadku każdej nowej kwerendy RSoP.


Jak uzyskać dostęp do danych RSoP dotyczących istniejącego komputera i użytkownika w trybie rejestrowania

 1. W przystawce RSoP kliknij prawym przyciskiem myszy węzeł Wynikowy zestaw zasad, a następnie kliknij polecenie Generuj dane RSoP.
 2. Gdy zostanie uruchomiony Kreator RSoP, kliknij przycisk Dalej.
 3. Kliknij przycisk Tryb rejestrowania, a następnie kliknij przycisk Dalej.
 4. Określ komputer, na którym chcesz uruchomić przystawkę RSoP, a następnie kliknij przycisk Dalej.
 5. Określ użytkownika, dla którego chcesz zebrać dane RSoP, a następnie kliknij przycisk Dalej.
 6. Przejrzyj podsumowanie ustawień, kliknij przycisk Dalej, a następnie poczekaj, aż przystawka zakończy przetwarzanie danych.
 7. Kliknij przycisk Zakończ.
 8. W przystawce RSoP kliknij nowo utworzoną kwerendę RSoP w drzewie konsoli, aby wyświetlić dane.

  Uwaga: widoczni są tylko użytkownicy i komputery zalogowani obecnie do domeny.

Jak zapisać dane pochodzące z kwerendy RSoP

 1. Otwórz kwerendę RSoP w przystawce RSoP.
 2. W drzewie konsoli kliknij węzeł Katalog główny konsoli, a następnie w prawym okienku kliknij dwukrotnie pozycję Konto użytkownika lub konto komputera - RSoP.
 3. W menu Widok kliknij polecenie Archiwizuj dane w pliku konsoli.
 4. W menu Plik kliknij polecenie Zapisz.
 5. W polu Nazwa pliku wpisz nazwę pliku, a następnie kliknij przycisk Zapisz.

Jak zmienić istniejącą kwerendę RSoP

 1. W przystawce RSoP kliknij prawym przyciskiem myszy kwerendę RSoP, którą chcesz zmienić, a następnie kliknij polecenie Zmień kwerendę.
 2. Gdy zostanie uruchomiony Kreator RSoP, kliknij przycisk Dalej, aby wybrać odpowiedni krok dla opcji kwerendy, którą chcesz zmienić.
 3. Kliknij przycisk Zakończ.

Jak odświeżyć kwerendę RSoP

W przystawce RSoP kliknij prawym przyciskiem myszy kwerendę RSoP, którą chcesz odświeżyć, a następnie kliknij polecenie Odśwież kwerendę.

Jak wyświetlić raport przystawki RSoP w formacie HTML

 1. Kliknij przycisk Start, a następnie kliknij polecenie Pomoc i obsługa techniczna.
 2. W obszarze Zadania pomocy technicznej kliknij łącze Narzędzia.
 3. W obszarze Narzędzia kliknij łącze Zaawansowane informacje o systemie.
 4. W obszarze Zaawansowane informacje o systemie kliknij łącze Wyświetl zastosowane ustawienia zasad grupy.
 5. Przewiń do wyników, które chcesz wyświetlić. Uwaga: aby ukryć szczegóły, kliknij strzałkę w prawym górnym rogu kategorii.

Jak uruchomić kwerendę RSoP na koncie komputera

 1. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Panel sterowania, kliknij dwukrotnie ikonę Narzędzia administracyjne, a następnie kliknij polecenie Użytkownicy i komputery usługi Active Directory.
 2. W drzewie konsoli rozwiń węzeł Domena (gdzieDomena jest domeną, w której istnieje konto komputera, na którym chcesz uruchomić przystawkę RSoP), a następnie rozwiń węzeł Komputery.
 3. Kliknij prawym przyciskiem myszy konto komputera, na którym chcesz uruchomić przystawkę, wskaż polecenie Wszystkie zadania, a następnie kliknij polecenie Wynikowy zestaw zasad (rejestrowanie) lub Wynikowy zestaw zasad (planowanie).
Uwaga: kwerendę RSoP można uruchomić również przez dodanie przystawki RSoP do programu MMC.

Jak uruchomić kwerendę RSoP na koncie użytkownika

 1. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Panel sterowania, kliknij dwukrotnie ikonę Narzędzia administracyjne, a następnie kliknij polecenie Użytkownicy i komputery usługi Active Directory.
 2. W drzewie konsoli rozwiń węzeł Domena (gdzieDomena jest domeną, w której istnieje konto użytkownika, na którym chcesz uruchomić przystawkę RSoP), a następnie rozwiń węzeł Użytkownicy.
 3. Kliknij prawym przyciskiem myszy konto użytkownika, na którym chcesz uruchomić przystawkę, wskaż polecenie Wszystkie zadania, a następnie kliknij polecenie Wynikowy zestaw zasad (rejestrowanie) lub Wynikowy zestaw zasad (planowanie).

Jak uruchomić kwerendę RSoP w domenie

 1. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Panel sterowania, kliknij dwukrotnie ikonę Narzędzia administracyjne, a następnie kliknij polecenie Użytkownicy i komputery usługi Active Directory.
 2. W drzewie konsoli rozwiń węzeł Użytkownicy i komputery usługi Active Directory, rozwiń węzeł Domeny, a następnie kliknij prawym przyciskiem myszy domenę, w której chcesz uruchomić przystawkę RSoP.
 3. Wskaż polecenie Wszystkie zadania, a następnie kliknij polecenie Wynikowy zestaw zasad (planowanie).

Jak uruchomić kwerendę RSoP w jednostce organizacyjnej

 1. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Panel sterowania, kliknij dwukrotnie ikonę Narzędzia administracyjne, a następnie kliknij polecenie Użytkownicy i komputery usługi Active Directory.
 2. W drzewie konsoli rozwiń węzeł Użytkownicy i komputery usługi Active Directory, rozwiń węzeł Domeny, rozwiń węzeł Jednostka organizacyjna, a następnie rozwiń węzeł Podrzędna jednostka organizacyjna.
 3. Kliknij prawym przyciskiem myszy jednostkę organizacyjną, w której chcesz uruchomić przystawkę, wskaż polecenie Wszystkie zadania, a następnie kliknij polecenie Wynikowy zestaw zasad (planowanie).

Jak uruchomić kwerendę RSoP w lokacji

 1. Kliknij przycisk Start, wskaż polecenie Wszystkie programy, wskaż polecenie Narzędzia administracyjne, a następnie kliknij polecenie Lokacje i usługi Active Directory.
 2. W drzewie konsoli rozwiń węzeł Lokacje i usługi Active Directory, a następnie rozwiń węzeł Lokacje.
 3. Kliknij prawym przyciskiem myszy lokację, w której chcesz uruchomić przystawkę, wskaż polecenie Wszystkie zadania, a następnie kliknij polecenie Wynikowy zestaw zasad (planowanie).
Uwaga: jeśli ta metoda jest używana do otwarcia przystawki RSoP, w kwerendzie RSoP nie będzie można zmienić nazwy lokacji. Kwerendę RSoP można również uruchomić przez dodanie przystawki RSoP do programu MMC.

Jak uruchomić kwerendę RSoP na komputerze lokalnym

 1. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, wpisz polecenie mmc, a następnie kliknij przycisk OK.
 2. W menu Plik kliknij polecenie Dodaj/Usuń przystawkę.
 3. Kliknij kartę Autonomiczne, a następnie kliknij przycisk Dodaj.
 4. W polu Dostępne przystawki autonomiczne kliknij pozycję Wynikowy zestaw zasad, a następnie kliknij przycisk Dodaj.
 5. W programie MMC kliknij prawym przyciskiem myszy węzeł Wynikowy zestaw zasad, a następnie kliknij polecenie Generuj dane RSoP.
 6. Gdy zostanie uruchomiony Kreator wynikowego zestawu zasad, kliknij przycisk Dalej.
 7. Kliknij przycisk Tryb rejestrowania, a następnie kliknij przycisk Dalej.

  Uwaga: tryb rejestrowania jest jedynym trybem dostępnym dla kwerendy RSoP na komputerze lokalnym.
 8. Kliknij opcję Ten komputer, a następnie kliknij przycisk Dalej, aby kontynuować pracę Kreatora wynikowego zestawu zasad.

Materiały referencyjne

Aby uzyskać dodatkowe informacje na ten temat, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
304478 Registry Has Group Policy Setting That RSoP Does Not Display
Właściwości

Identyfikator artykułu: 323276 — ostatni przegląd: 05.06.2009 — zmiana: 1

Opinia