JAK: Integrowanie DNS systemu Windows Server 2003 z istniejącą w systemie Windows Server 2003 infrastrukturą DNS

Streszczenie

W tym artykule opisano „krok po kroku”, jak instalować i konfigurować nowy serwer DNS (Domain Name Services) systemu Windows Server 2003 w środowisku serwera DNS, w którym usługa Active Directory nie jest włączona. Nowy serwer DNS systemu Windows Server 2003 dostarcza usługi rozpoznawania nazw lokalnych klientom i serwerom w systemie Windows Server 2003, jednocześnie efektywnie pracując z istniejącym środowiskiem serwera DNS.

Dodawanie serwera DNS systemu Windows 2003 Server do środowiska

Aby utworzyć nowy serwer DNS systemu Windows Server 2003, trzeba zainstalować system Windows Server 2003 na serwerze przyłączonym do tej sieci. Usługa DNS nie jest domyślnie instalowana podczas instalowania systemu Windows Server 2003. Należy zainstalować usługę DNS na serwerze. Można zainstalować usługę DNS systemu Windows Server 2003 albo podczas instalowania produktów systemu Windows Server 2003, albo po początkowej instalacji.

Instalowanie usługi DNS systemu Windows Server 2003 na serwerze z uruchomionym systemem Windows Server 2003

 1. Kliknij przycisk Start, wskaż polecenie Ustawienia, a następnie kliknij polecenie Panel sterowania.
 2. Kliknij dwukrotnie ikonę Dodaj lub usuń programy, a następnie kliknij przycisk Dodaj/Usuń składniki systemu Windows.
 3. W Kreatorze składników systemu Windows kliknij na liście Składniki pozycję Usługi sieciowe, a następnie kliknij przycisk Szczegóły.
 4. W polu Usługi sieciowe kliknij, aby zaznaczyć pole wyboru System nazw domen (DNS), jeśli nie zostało jeszcze zaznaczone, a następnie kliknij przycisk OK.
 5. W oknie Kreatora składników Windows kliknij przycisk Dalej. Włóż dysk CD z systemem Windows Server 2003 do stacji CD-ROM, jeśli pojawi się odpowiedni monit. Instalator skopiuje na komputer serwer DNS i pliki narzędzi.
 6. Po zakończeniu instalacji kliknij przycisk Zakończ.

Integrowanie DNS systemu Windows Server 2003 z domeną DNS

Jeśli w środowisku jest już domena DNS i infrastruktura DNS, a usługa Active Directory nie została włączona, można wykorzystać istniejącą domenę DNS i delegować pewne strefy do serwera. Z istniejącej domeny DNS korzysta się na przykład wtedy, gdy na komputerze jest uruchomiony program wymagający wyszukiwania DNS, którego dane serwery DNS nie mogą obsłużyć, na przykład wyszukiwania DNS rekordów usługi SRV. Aby zakończyć następny krok, trzeba najpierw zainstalować serwer DNS systemu Windows Server 2003.

Jeśli serwer DNS danej organizacji nie może wyszukiwać rekordów usługi SRV (i nie może zastać uaktualniony, by mógł to robić), można zintegrować serwer DNS systemu Windows Server 2003 bezpośrednio z istniejącą strefą. Aby to zrobić, można delegować pewne strefy do serwera DNS systemu Windows Server 2003. Dodatkowe kroki obejmują tworzenie nowych stref na serwerze DNS systemu Windows Server 2003 dla określonych stref na innych serwerach DNS oraz włączanie nowych stref dla dynamicznych aktualizacji.

Korzystanie z Kreatora konfiguracji serwerów DNS do delegowania stref do serwera DNS

 1. Kliknij przycisk Start, wskaż polecenie Programy, kliknij polecenie Narzędzia administracyjne, a następnie kliknij polecenie DNS.
 2. Kliknij obiekt serwera DNS dla tego serwera w lewym okienku konsoli i rozwiń obiekt serwera, aby rozwinąć drzewo.
 3. Kliknij prawym przyciskiem myszy obiekt serwera, a następnie kliknij polecenie Konfiguruj serwer DNS, aby rozpocząć działanie Kreatora konfiguracji serwerów DNS. Kliknij przycisk Dalej.
 4. Kliknij opcję Utwórz strefę wyszukiwania do przodu (zalecane dla małych sieci), a następnie kliknij przycisk Dalej.
 5. Kliknij opcję Usługodawca internetowy przechowuje strefę, a pomocnicza kopia służąca tylko do odczytu rezyduje na tym serwerze.
 6. W oknie dialogowym Nazwa strefy wpisz nazwę strefy (na przykład
  microsoft.com lub
  newzone.microsoft.com).
 7. W oknie dialogowym Nadrzędne serwery DNS wpisz adres IP znanego serwera DNS. Kliknij przycisk Dalej.
 8. Kliknij opcję Nie, nie powinien przesyłać kwerend dalej, a następnie kliknij przycisk Dalej.
 9. Kliknij przycisk Zakończ, aby zapisać nową konfigurację i skonfigurować serwer DNS.
Ponieważ ten serwer DNS jest odpowiedzialny jedynie za obsługę stref, które obsługują rekordy SRV i dynamiczne aktualizacje, pewne strefy innych serwerów DNS muszą być delegowane na ten serwer. Do tych stref należą:
 • _tcp.nazwa domeny DNS (na przykład: _tcp.mojafirma.com)
 • _udp.nazwa domeny DNS (na przykład: _udp.mojafirma.com)
 • _msdcs.nazwa domeny DNS (na przykład: _msdcs.mojafirma.com)
 • _sites.nazwa katalogu domeny DNS(na przykład: _sites.mojafirma
  .com)
Należy powtórzyć następujące dwie sekcje dla każdej tworzonej strefy. Po delegowaniu stref do serwera DNS trzeba utworzyć strefę dla każdej strefy z listy kroków na serwerze DNS systemu Windows Server 2003.

Tworzenie nowej strefy dla stref na serwerze DNS systemu Windows Server 2003

 1. Kliknij przycisk Start, wskaż polecenie Programy, wskaż polecenie Narzędzia administracyjne, a następnie kliknij polecenie DNS.
 2. Kliknij obiekt serwera DNS dla tego serwera w lewym okienku konsoli i rozwiń obiekt serwera, aby rozwinąć drzewo.
 3. Kliknij prawym przyciskiem myszy polecenie Strefy wyszukiwania do przodu, a następnie kliknij polecenie Nowa strefa. Kliknij przycisk Dalej.
 4. Kliknij opcję Strefa podstawowa, aby utworzyć nadrzędną kopię nowej strefy. Kliknij przycisk Dalej.
 5. Wpisz nazwę nowej strefy (na przykład_tcp.moja firma.com), a następnie kliknij przycisk Dalej.
 6. Kliknij przycisk Akceptuj, aby zaakceptować domyślną nazwę pliku dla pliku nowej strefy, a następnie kliknij przycisk Dalej.
 7. Kliknij opcję Zezwalaj na dowolne aktualizacje dynamiczne, a następnie kliknij przycisk Dalej.
 8. Kliknij przycisk Zakończ.

Włączanie nowej strefy dla Aktualizacji dynamicznych

 1. W konsoli zarządzania DNS kliknij obiekt serwera DNS dla tego serwera w lewym okienku konsoli, a następnie rozwiń obiekt serwera, aby rozwinąć drzewo.
 2. Kliknij prawym przyciskiem myszy obiekt serwera, a następnie kliknij polecenie Właściwości.
 3. Na karcie Ogólne kliknij pole rozwijane Zezwalaj na aktualizacje dynamiczne, a następnie kliknij opcję Tak. Kliknij przycisk OK.
Powtórz kroki z sekcji tego artykułu Tworzenie nowej strefy dla stref na serwerze DNS systemu Windows Server 2003, następnie powtórz kroki z sekcji tego artykułu Włączanie nowej strefy dla aktualizacji dynamicznych dla każdej strefy, którą tworzysz na serwerze DNS systemu Windows Server 2003.

Rozwiązywanie problemów

W następującej sekcji opisano, jak rozwiązywać problemy.

Opcje konfigurowania wskazówek dotyczących serwera głównego lub usług przesyłania dalej, jeśli są niedostępne

Jeśli żadne serwery DNS nie zostały wykryte w początkowej konfiguracji serwera DNS systemu Windows Server 2003, system zazwyczaj wyznacza nowy serwer DNS jako „serwer główny”, będący ostatecznym autorytetem dla wszystkich działań rozpoznawania nazw. W rezultacie nowy serwer DNS nie może przekazywać żadnej kwerendy rozpoznawania nazw, której nie może rozwiązać, do innego serwera ani do serwerów głównych w Internecie. W konsekwencji serwer DNS systemu Windows Server 2003, który został skonfigurowany jako serwer główny, wyłącza opcje automatycznego dodawania serwerów przesyłających dalej.

Jeśli okaże się później, że serwer DNS musi być zintegrowany z większym środowiskiem, takim jak Internet, należy usunąć „główną” strefę wyszukiwania do przodu.

Aby usunąć główną strefę wyszukiwania do przodu, wykonaj następujące kroki:
 1. Kliknij przycisk Start, wskaż polecenie Programy, wskaż polecenie Narzędzia administracyjne, a następnie kliknij polecenie DNS.
 2. Kliknij obiekt serwera DNS dla tego serwera w lewym okienku konsoli i rozwiń obiekt serwera, aby rozwinąć drzewo.
 3. Kliknij pozycję Strefy wyszukiwania do przodu, aby ją rozwinąć.
 4. Kliknij strefę oznaczoną kropką, a następnie naciśnij klawisz DELETE.
 5. Kliknij przycisk OK, aby potwierdzić, że chcesz usunąć strefę.Właściwości

Identyfikator artykułu: 323417 — ostatni przegląd: 17.07.2008 — zmiana: 1

Opinia