Jak utworzyć niestandardowe pliki szablonów administracyjnych w systemie Windows 2000

Streszczenie

Ten artykuł wyjaśnia krok po kroku, w jaki sposób utworzyć niestandardowe szablony administracyjne, których można używać z ustawieniami zasad grupy w domenie z systemem Windows 2000.

Szablony zasad grupy udostępniają interfejs, którego można użyć, aby zastosować zmiany w rejestrze na komputerze docelowym. W przeciwieństwie do ustawień zasad tworzonych w systemie Microsoft Windows NT 4.0 w przypadku użycia Zasad grupy do zastosowania zmian w rejestrze można sprawić, że nie będą one trwałe. Oznacza to, że w momencie wylogowania z komputera lub wyłączenia komputera, ustawienia zasad są usuwane. Aby utworzyć nietrwałe ustawienia zasad, należy dokonać zmian w rejestrze komputera docelowego w jednej z następujących lokalizacji rejestru:

 • Dla ustawień zasad komputera:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies
  -lub-
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies
 • Dla ustawień zasad użytkownika:
  HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Policies-lub-
  HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies
Firma Microsoft zaleca skopiowanie struktury rejestru istniejącego elementu przed utworzeniem szablonu administracyjnego. Na przykład użytkownik może chcieć zmodyfikować element w następującej lokalizacji rejestru:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\<componentname>
W takim przypadku należy utworzyć szablon administracyjny z odwołaniem do następującej lokalizacji rejestru:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\<componentname>
UWAGA: Jeśli zasada grupy zmienia docelowy rejestr komputera w lokalizacji innej niż podane, dokonane zmiany będą trwałe. Zmiany nie zostaną usunięte w momencie wylogowania lub wyłączenia komputera. Takie zachowanie jest również nazywane „tatuowaniem” rejestru.

Choć możliwe jest edytowanie szablonów administracyjnych dostępnych w systemie Windows 2000, firma Microsoft zaleca utworzenie nowego szablonu lub edytowanie kopii istniejącego szablonu administracyjnego. Jest to konieczne, ponieważ istniejące szablony mogły zostać zaktualizowane lub zmienione po zainstalowaniu dodatków Service Pack lub innych aktualizacji dla systemu Windows.

Powrót do początku

Jak utworzyć obiekt zasad grupy

Aby utworzyć obiekt zasad grupy (GPO), do którego można zaimportować niestandardowy szablon administracyjny:
 1. Kliknij przycisk Start, wskaż polecenie
  Programy, wskaż polecenie Narzędzia administracyjne, a następnie kliknij polecenie Użytkownicy i komputery usługi Active Directory.
 2. W drzewie konsoli kliknij prawym przyciskiem myszy jednostkę organizacyjną lub domenę, w której chcesz utworzyć ustawienie zasad grupy, a następnie kliknij przycisk Właściwości.
 3. Kliknij kartę Zasady grupy, a następnie kliknij przycisk Nowy.
 4. Wprowadź nazwę ustawienia zasad grupy (na przykład
  niestandardowa zasada rejestru), a następnie naciśnij klawisz ENTER.
 5. Kliknij przycisk Zamknij.
Powrót do początku

Jak utworzyć szablon administracyjny

 1. Uruchom program Notatnik lub inny edytor tekstu, a następnie wpisz informacje dotyczące szablonu administracyjnego.
 2. Zapisz plik w folderze
  Windows_folder\Inf, a następnie zmień jego rozszerzenie na .adm.
 3. Zamknij edytor tekstu.
Powrót do początku

Jak załadować szablon administracyjny

 1. Kliknij przycisk Start, wskaż polecenie
  Programy, wskaż polecenie Narzędzia administracyjne, a następnie kliknij polecenie Użytkownicy i komputery usługi Active Directory.
 2. Kliknij prawym przyciskiem myszy domenę lub jednostkę organizacyjną, którą chcesz skonfigurować, a następnie kliknij polecenie
  Właściwości.
 3. Kliknij kartę Zasady grupy, kliknij ustawienie zasad grupy, które chcesz edytować, a następnie kliknij przycisk
  Edytuj.
 4. W obszarze Konfiguracja komputera lub
  Konfiguracja użytkownika, kliknij prawym przyciskiem myszy pozycję Szablony administracyjne, a następnie polecenie
  Dodaj/Usuń szablony.
 5. Kliknij kolejno przycisk Dodaj, szablon, który chcesz dodać, a następnie przycisk Otwórz.
 6. Kliknij przycisk Zamknij.
Powrót do początku

Przykład

W poniższym przykładzie opisano sposób utworzenia niestandardowego szablonu administracyjnego:
 1. Uruchom program Notatnik.
 2. Wpisz następujący kod:
  CLASS USER — modyfikuje część rejestru HKEY_CURRENT_USER
  ; następujące polecenie tworzy węzeł zwany Ustawieniami pulpitu
  ; pod węzłem Konfiguracja użytkownika.
  CATEGORY !!nazwakategorii

  ; poniższe polecenie określa, który klucz rejestru zostanie zmodyfikowany
  KEYNAME "SOFTWARE\Policies\System"

  ; poniższe polecenie określa nazwę zasady
  ; przez użycie zmiennej „nazwazasady”
  POLICY !!nazwazasady

  ; poniższe polecenie określa tekst na karcie Wyjaśnienie
  EXPLAIN !!tekstwyjaśnienia

  ; poniższe polecenie umożliwia utworzenie części (PART) zawierającej pole listy
  PART !!tekstetykiety DROPDOWNLIST REQUIRED

  ; poniższa instrukcja określa, która wartość rejestru zostanie zmodyfikowana
  VALUENAME "NoDriveTypeAutoRun"

  ; poniższa instrukcja wypełnia listę rozwijaną
  ITEMLIST
  NAME !!no_cd VALUE NUMERIC 181 DEFAULT
  NAME !!no_drives VALUE NUMERIC 255
  END ITEMLIST
  END PART
  END POLICY
  END CATEGORY

  ; poniższa sekcja ciągów przypisuje ciągi znaków
  ; do nazw zmiennych określonych w poprzedniej sekcji
  [strings]
  categoryname="Desktop Settings"
  policyname="Disable the autoplay feature"
  explaintext="This policy disables the autoplay feature on the selected drive(s)"
  labeltext="Disable autoplay on"
  no_cd="CD-ROM drives"
  no_drives="All drives"
 3. W menu Plik kliknij polecenie
  Zapisz jako.
 4. W polu Zapisz jako typ kliknij pozycję
  Wszystkie pliki.
 5. Wprowadź polecenie
  windows_folder\inf\example.adm w polu
  Nazwa pliku, a następnie kliknij przycisk
  Zapisz.
 6. Zamknij Notatnik.
 7. Kliknij przycisk Start, wskaż polecenie
  Programy, wskaż polecenie Narzędzia administracyjne, a następnie kliknij polecenie Użytkownicy i komputery usługi Active Directory.
 8. Kliknij prawym przyciskiem myszy domenę, a następnie kliknij polecenie Właściwości.
 9. Kliknij kartę Zasady grupy, a następnie kliknij przycisk Nowy, wpisz testowanie zasady w polu Nowy obiekt zasad grupy, a następnie naciśnij klawisz ENTER.
 10. Kliknij przycisk Edytuj, prawym przyciskiem myszy kliknij Szablony administracyjne pod obszarem Konfiguracja użytkownika, a następnie kliknij polecenie Dodaj/Usuń szablony.
 11. Kliknij kolejno przycisk Dodaj, plik
  Example.adm, a następnie przycisk
  Otwórz.
 12. Po pojawieniu się na liście Bieżące szablony zasad szablonu „Przykład” kliknij przycisk
  Zamknij.
 13. W obszarze Konfiguracja użytkownika rozwiń pozycję Szablony administracyjne, a następnie kliknij nowy węzeł Ustawienia pulpitu.
 14. W prawym okienku kliknij dwukrotnie zasadę Disable the autoplay feature (Wyłącz funkcję autoodtwarzania).

  Uwaga: Jeśli nowe ustawienie zasady nie jest wyświetlane w prawym okienku zgodnie z oczekiwaniami, kliknij prawym przyciskiem myszy nowy węzeł
  Ustawienia pulpitu, wskaż polecenie Widok, a następnie kliknij, aby usunąć zaznaczenie przy elemencie menu Pokaż tylko zasady.
 15. Kliknij polecenie Włączony, a następnie upewnij się, czy ustawienie zasad obejmuje funkcje określone w przykładowym kodzie.
Powrót do początku

Rozwiązywanie problemów

W niektórych przypadkach określenie ścieżki rejestru używanej do utworzenia szablonu administracyjnego może nie być możliwe. Można użyć narzędzi do monitorowania rejestru. Aby uzyskać dodatkowe informacje o narzędziu Regmon, odwiedź następującą witrynę firmy Sysinternals w sieci Web: Firma Microsoft udostępnia informacje dotyczące sposobów kontaktowania się z innymi firmami, aby ułatwić uzyskiwanie niezbędnej pomocy technicznej. Informacje tego typu mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Firma Microsoft nie gwarantuje dokładności informacji dotyczących innych firm.
Powrót do początku

Materiały referencyjne

Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
259576 Reguły stosowania zasad grupy dla kontrolerów domeny

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących ustawień zasad i szablonów, kliknij następujące numery artykułów w celu wyświetlenia tych artykułów z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
216661 How to implement a policy to set the date format

294832 How to disable Windows 2000 dynamic domain name system registrations with group policy

313924 JAK: Wyłączanie przycisku Zamknij w oknie dialogowym logowania w systemie Windows 2000

307882 JAK: Korzystanie z edytora zasad grupy do zarządzania zasadami komputera lokalnego w systemie Windows XP

Więcej informacji o zasadach grupy można znaleźć w dokumencie „Introduction to Windows 2000 Group Policy”, dostępnym w witrynie sieci Web firmy Microsoft: Powrót do początku
Właściwości

Identyfikator artykułu: 323639 — ostatni przegląd: 12.05.2007 — zmiana: 1

Opinia