Jak włączyć funkcję Uruchom jako w systemie Windows Server 2003 i używać jej

Wersja tego artykułu dla systemu Microsoft Windows XP: 294676 .

Streszczenie

W tym artykule opisano krok po kroku włączanie i używanie funkcji Uruchom jako w systemie Windows Server 2003.

Funkcji tej można użyć do uruchomienia programu, konsoli MMC lub Panelu sterowania, korzystając z poświadczeń użytkownika innego niż obecnie zalogowany. Dzięki temu użytkownik dysponujący wieloma kontami może uruchomić program jako inny użytkownik. Na przykład funkcji Uruchom jako można użyć do uruchomienia programu jako administrator (jeśli zamierza się wykonywać zadania administracyjne) po zalogowaniu jako członek innej grupy, takiej jak Użytkownicy czy Użytkownicy zaawansowani.

Aby można było użyć funkcji Uruchom jako, musi być uruchomiona usługa logowania pomocniczego.

Włączanie usługi logowania pomocniczego

Domyślnie usługa logowania pomocniczego jest uruchamiana automatycznie podczas uruchamiania systemu Windows. Administrator może jednak wyłączyć tę usługę. Aby włączyć usługę (jeżeli jest wyłączona):
 1. Zaloguj się jako Administrator lub jako członek grupy Administratorzy.
 2. Kliknij przycisk Start, wskaż polecenie Narzędzia administracyjne, a następnie kliknij polecenie Zarządzanie komputerem.
 3. Rozwiń węzeł Usługi i aplikacje, a następnie kliknij pozycję Usługi.
 4. W prawym okienku kliknij prawym przyciskiem myszy pozycję Logowanie pomocnicze, a następnie kliknij polecenie Właściwości.
 5. Kliknij kartę Ogólne.
 6. Na liście Typ uruchomienia kliknij pozycję Automatyczny, a następnie w obszarze Stan usługi kliknij przycisk Start.
 7. Kliknij przycisk OK, a następnie zamknij przystawkę Zarządzanie komputerem.

Uruchamianie programu jako inny użytkownik za pomocą funkcji Uruchom jako

Aby uruchomić program jako inny użytkownik za pomocą funkcji Uruchom jako:
 1. W Eksploratorze Windows, konsoli MMC lub Panelu sterowania znajdź program, który chcesz uruchomić.
 2. Klikając prawym przyciskiem myszy plik wykonywalny lub ikonę programu, naciśnij i przytrzymaj klawisz SHIFT, a następnie kliknij polecenie Uruchom jako.
 3. Kliknij polecenie Następujący użytkownik.
 4. W polach Nazwa użytkownika i Hasło wpisz nazwę i hasło użytkownika, którego poświadczeń chcesz użyć do uruchomienia programu, a następnie kliknij przycisk OK.
Uwaga: można również użyć polecenia wiersza polecenia runas. Aby uzyskać więcej informacji, kliknij przycisk Start, a następnie kliknij polecenie Uruchom. W polu Otwórz wpisz polecenie cmd, a następnie kliknij przycisk OK. W wierszu polecenia wpisz runas /?, a następnie naciśnij klawisz ENTER.

Rozwiązywanie problemów

 • Niektóre programy mogą nie obsługiwać polecenia runas.
 • Polecenie runas nie działa prawidłowo, gdy jest uruchamiane przy użyciu lokalnego konta systemowego.
 • Uruchomienie programu, konsoli MMC lub Panelu sterowania z lokalizacji sieciowej za pomocą funkcji Uruchom jako może zakończyć się niepowodzeniem, jeśli poświadczenia służące do łączenia się z udziałem sieciowym są różne od poświadczeń służących do uruchamiania aplikacji. Dostęp do tego samego udziału sieciowego przy użyciu poświadczeń służących do uruchamiania programu może okazać się niemożliwy.

Materiały referencyjne

Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące korzystania z funkcji Uruchom jako, kliknij numer artykułu poniżej w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
325362 JAK: Uruchamianie aplikacji z konta administratora w systemie Windows Server 2003 za pomocą polecenia „Uruchom jako”
Właściwości

Identyfikator artykułu: 325859 — ostatni przegląd: 05.06.2009 — zmiana: 1

Opinia