Jak rozwiązywać problemy z łączeniem się powodowane przez wpisy rejestru dotyczące protokołów klienta RPC

Ważne: Ten artykuł zawiera informacje dotyczące modyfikowania rejestru. Przed zmodyfikowaniem rejestru wykonaj jego kopię zapasową. Upewnij się, że wiesz, jak przywrócić rejestr w przypadku pojawienia się problemu. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących wykonywania kopii zapasowej, przywracania i modyfikowania rejestru, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
256986 Opis rejestru systemu Microsoft Windows

W TYM ZADANIU

Streszczenie

W tym artykule omówiono klucze rejestru dotyczące protokołu zdalnego wywołania procedur (RPC) i ich wpływ na zdolność łączenia się programu Microsoft Outlook z programem Microsoft Exchange Server. W tym artykule omówiono również podstawowe procedury rozwiązywania problemów.

Program Outlook wykonuje wywołania do sieci przy użyciu zdalnych wywołań procedur. Zdalne wywołania procedur umożliwiają programowi Outlook wysyłanie wywołań do różnych stosów protokołu. Wywołania zależą od tego, jaki stos protokołu jest dostępny na danym komputerze. Najczęściej używany jest protokół TCP/IP. Inne protokoły RPC to NetBIOS, NetBIOS przez TCP/IP i IPX/SPX. Jeśli komputer kliencki wysyła poprawne żądania protokołów RPC, serwer musi mieć te protokoły dostępne.

Powrót do początku

Wpisy rejestru dotyczące zdalnego wywołania procedur

W tej sekcji opisano najważniejsze wpisy rejestru sterujące protokołem RPC używanym przez program Outlook.

Powrót do początku

RPC_Binding_Order

Wpis RPC_Binding_Order jest tworzony wtedy, gdy zostanie zainstalowany klient programu Outlook lub program Exchange Server. Wpis RPC_Binding_Order określa kolejność protokołów stosowaną podczas inicjowania komunikacji RPC programu Outlook.

Uwaga: Wpis RPC_Binding_Order nie jest tworzony w przypadku programu Microsoft Exchange Server 2003 ani Microsoft Exchange 2000 Server. Jest on tworzony tylko w przypadku programu Microsoft Exchange Server 5.5 i starszych wersji programu Exchange Server.

Wpis ten znajduje się w następującym kluczu rejestru:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Exchange\Exchange Provider
Domyślnie wpis Rpc_Binding_Order zawiera następujące dane wartości:
ncalrpc,ncacn_ip_tcp,ncacn_spx,ncacn_np,netbios,ncacn_vns_spp
Aby uzyskać więcej informacji o modyfikowaniu lub przywracaniu kolejności powiązań, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

163576 Changing the RPC binding order

Powrót do początku

RPC_Svr_Binding_Order

Wpis rejestru RPC_Svr_Binding_Order jest tworzony wtedy, gdy zostanie zainstalowany klient programu Outlook lub program Exchange Server. Nie należy go mylić z wpisem rejestru RPC_Binding_Order. Wpis ten nie jest używany w przypadku połączeń RPC programu Outlook. Określa on kolejność protokołów stosowaną na potrzeby pewnej komunikacji między serwerami. W celu ustalenia, których protokołów mogą używać klienci, można się posłużyć narzędziem RPC Dump. Aby uzyskać dodatkowe informacje o narzędziu RPC Dump, zobacz sekcję „Identyfikacja problemów ze zdalnym wywołaniem procedur przy użyciu narzędzia RPC Dump” w tym artykule.

Wpis RPC_Svr_Binding_Order znajduje się w następującym podkluczu rejestru:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Exchange\Exchange Provider
Domyślnie wpis Rpc_Svr_Binding_Order zawiera następujące dane wartości:
ncacn_ip_tcp,ncacn_spx,ncacn_vns_spp
Uwaga: Jeżeli jest zainstalowanych więcej protokołów, mogą występować inne wartości.

Powrót do początku

ClientProtocols

Podklucz rejestru ClientProtocols jest tworzony podczas instalacji systemu operacyjnego i pierwszego protokołu sieciowego. Podklucz rejestru ClientProtocols zawiera wpisy określające, których protokołów może używać system operacyjny komputera klienckiego do łączenia się z programem Exchange Server. Program Outlook może określać, którego protokołu RPC użyje do wysłania; ten podklucz rejestru decyduje, czy system operacyjny obsługuje dany protokół. W systemie Microsoft Windows 2000 i Microsoft Windows XP podklucz ten znajduje się w następującym kluczu rejestru :
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Rpc\ClientProtocols
Domyślnie podklucz ClientProtocols zawiera następujące wpisy rejestru dotyczące protokołu TCP/IP:
NazwaTypDane
ncacn_httpREG_SZrpcrt4.dll
ncacn_ip_tcpREG_SZrpcrt4.dll
ncacn_npREG_SZrpcrt4.dll
ncadg_ip_udpREG_SZrpcrt4.dll
Uwaga: W systemie Microsoft Windows NT 4.0 lokalizacja tego podklucza rejestru jest taka sama, ale domyślne wpisy dotyczące protokołu TCP/IP są inne. Domyślne wpisy dotyczące protokołu TCP/IP dla systemu Windows NT opisano w następującej tabeli:
NazwaTypDane
ncacn_npREG_SZrpcltcl.dll
ncalrpcREG_SZncalrpc
ncacn_ip_tcpREG_SZRpcLtCcm.Dll
ncadg_ip_udpREG_SZRpcLtCcm.Dll
ncadg_nb_tcpREG_SZrpcltccm.dll
ncacn_httpREG_SZrpcltccm.dll
Uwaga: W systemie Microsoft Windows 98 lokalizacja tego podklucza jest taka sama, ale domyślne wpisy dotyczące protokołu TCP/IP są inne. Domyślne wpisy dotyczące protokołu TCP/IP dla systemu Windows 98 opisano w następującej tabeli:
NazwaTypDane
ncacn_npREG_SZrpcltcl.dll
ncalrpcREG_SZncalrpc
ncacn_ip_tcpREG_SZrpcltc3.dll
ncacn_httpREG_SZrpcltccm.dll
Powrót do początku

Rozwiązywanie problemów z wpisami rejestru dotyczącymi zdalnego wywołania procedur

Jeśli brakuje jakiegoś wpisu rejestru dotyczącego zdalnego wywołania procedur, program Outlook może nie być w stanie ustanowić połączenia z programem Exchange Server. Jeśli brakuje podklucza ClientProtocols lub jego wartości danych, użycie oczekiwanego protokołu do ustanowienia połączenia przez klienta programu Outlook może być niemożliwe. Użycie odpowiedniego protokołu RPC przez program Outlook zależy od tego, czy podklucz ClientProtocols istnieje i czy jego wartości danych są prawidłowe.

Na przykład, jeśli na komputerze, na którym jest uruchomiony program Outlook, w podkluczu rejestru ClientProtocols dotyczącym zdalnego wywołania procedur jedynym wpisem jest ncacn_np (z wartością rpcrt4.dll), program Outlook próbuje połączyć się z komputerem, na którym działa program Exchange Server, przy użyciu nazwanych potoków przez TCP/IP przez domyślny port 139. Jeśli połączenie przechodzi przez zaporę, port 139 musi być otwarty. Aby połączenie TCP/IP z programem Exchange Server było obsługiwane przez port 135 lub 445, musi zostać przywrócony brakujący wpis rejestru ncacn_ip_tcp (z wartością rpcrt4.dll).

Ponadto, jeśli na serwerze nie ma wpisów rejestru dotyczących zdalnego wywołania procedur, usługi Exchange nie są zarejestrowane do odpowiadania na żądania komputera klienckiego. Dlatego komputer kliencki nie może się połączyć z programem Exchange przy użyciu żądanego protokołu. Na przykład, jeśli na serwerze nie ma wpisu rejestru ClientProtocols dotyczącego zdalnego wywołania procedur dla ncacn_ip_tcp, magazyn informacji programu Microsoft Exchange jest niedostępny, jeśli użytkownik łączy się przy użyciu protokołu TCP/IP. Problem ten można rozwiązać za pomocą narzędzia RPC Dump.

Powrót do początku

Komunikaty o błędach programu Outlook

Jeśli w rejestrze nie ma wpisów dotyczących zdalnego wywołania procedur lub są one uszkodzone, w kliencie programu Outlook mogą zostać wyświetlone następujące komunikaty o błędach:
 • Zlokalizowanie nazwy nie było możliwe. Książka adresowa programu Microsoft Exchange nie mogła zalogować się do komputera programu Microsoft Exchange Server.
 • Zalogowanie do programu Outlook było niemożliwe. Upewnij się, czy masz połączenie z siecią i czy używasz prawidłowej nazwy serwera i skrzynki pocztowej.
 • Zlokalizowanie nazwy nie było możliwe. Na skutek problemów z siecią nie można się połączyć z komputerem z programem Microsoft Exchange Server. Jeśli stan ten będzie się utrzymywał, skontaktuj się z administratorem systemu.
 • Informacje o logowaniu były niepoprawne. Sprawdź nazwę użytkownika i domenę, a następnie wpisz hasło ponownie. Jeżeli konto jest nowe lub jeżeli administrator wymaga zmiany hasła, musisz kliknąć przycisk Zmień hasło, a następnie zalogować się za pomocą nowego hasła.
 • Nie można uruchomić programu Microsoft Outlook. Próba zalogowania do komputera programu Microsoft Exchange Server nie powiodła się.
 • Serwer zawierający globalną listę adresów nie jest już dostępny. Możesz połączyć się ponownie z innym serwerem, uruchamiając ponownie program Outlook, albo spróbować ponownie wykonać operację, gdy serwer będzie dostępny.
 • Połączenie z serwerem Microsoft Exchange jest niedostępne. Program Outlook musi być w trybie online lub połączony, aby ukończyć tę akcję.
Jeśli wpisy rejestru dotyczące zdalnego wywołania procedur są nieobecne lub uszkodzone, mogą występować następujące problemy:
 • Użytkownicy otrzymują nową pocztę, ale powiadomienia o nowej poczcie nie działają. Ten problem może występować, jeśli brakuje wartości rejestru dotyczących zdalnego wywołania procedur dla protokołu UDP (User Datagram Protocol).
 • Użytkownicy nie mogą łączyć się z komputerem, na którym jest uruchomiony program Exchange Server.
 • Użytkownicy nie mogą zweryfikować nazwy aliasu na globalnej liście adresowej.
 • Użytkownicy są kilkakrotnie monitowani o wprowadzenie poświadczeń logowania, po czym są wyświetlane komunikaty o błędzie opisane powyżej.
 • Drukarki faksów nie są dostępne.
Powrót do początku

Identyfikacja problemów ze zdalnym wywołaniem procedur przy użyciu Monitora sieci

Problemy związane ze zdalnym wywołaniem procedur można zidentyfikować za pomocą Monitora sieci. Na przykład:
 • Jeśli w przechwyconym śladzie nie ma żadnego ruchu zdalnego wywołania procedur od klienta do serwera, być może brakuje całego podklucza dotyczącego zdalnego wywołania procedur. Jeśli podklucz istnieje, upewnij się, że nie brakuje wpisu ncacn_ip_tcp (z wartością rpcrt4.dll). Gdyby brakowało wpisu ncacn_ip_tcp (z wartością rpcrt4.dll), klient nie próbuje łączyć się z protokołem TCP/IP przez port 135. Klient próbuje używać tylko połączeń używających protokołu NetBIOS lub nazwanych potoków przez TCP/IP (port 139 lub 445).
 • Jeśli przechwycony ślad wskazuje, że klient pomyślnie łączy się z programem mapowania punktów końcowych, klient pomyślnie wysyła żądanie opnum0x3 zdalnego wywołania procedur. Klient otrzymuje odpowiedź, w której ostatnie cztery pary danych szesnastkowych wyglądają następująco: D6 A0 C9 16. Zazwyczaj odpowiedź ta zawiera zera, jeśli żądanie zakończyło się powodzeniem. Takie zachowanie może wystąpić, jeśli w podkluczu rejestru ClientProtocols na serwerze nie ma wartości ncacn_ip_tcp. W tym scenariuszu z usługi magazynu informacji programu Microsoft Exchange nie można korzystać przy użyciu protokołu TCP/IP.
Aby uzyskać więcej informacji o analizowaniu ruchu w sieci generowanego przez klienta w programie Exchange Server, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:
Powrót do początku

Identyfikacja problemów ze zdalnym wywołaniem procedur przy użyciu narzędzia RPC Dump

Problemy ze zdalnym wywołaniem procedur można rozwiązać za pomocą narzędzia RPC Dump. Narzędzie to pozwala wyświetlić listę aplikacji RPC uruchomionych na serwerze. Aby klient programu Outlook mógł się pomyślnie połączyć, muszą być dostępne trzy składniki RPC:
 • Program mapowania punktów końcowych.
 • Usługa magazynu informacji programu Microsoft Exchange z identyfikatorem UUID (Universal Unique Identifier) a4f1db00-ca47-1067-b31e-00dd010662da.
 • Interfejs dostawcy usługi nazw (NSPI, Name Service Provider Interface) z identyfikatorem UUID f5cc5a18-4264-101a-8c59-08002b2f8426.
  • W programie Exchange Server 5.5 i starszych wersjach interfejs NSPI był udostępniany przez Usługę katalogową programu Microsoft Exchange.
  • W programach Exchange Server 2003 i Exchange 2000 Server interfejs NSPI jest udostępniany przez serwer wykazu globalnego. Na serwerze wykazu globalnego interfejs NSPI działa w ramach usługi Net Logon (lsass.exe). Serwer Exchange może pełnić funkcje referencyjne i proxy interfejsu NSPI.
  Aby uzyskać więcej informacji dotyczących interfejsu NSPI i klientów programu Outlook, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base.

  256976 XCLN: Uzyskiwanie dostępu do usługi Active Directory przez klientów MAPI

Trzeba uruchomić narzędzie RPC Dump z wiersza polecenia. Oto typowe polecenia stosowane w wierszu polecenia:
 • rpcdump.exe /i > rpcdump.txt
 • rpcdump.exe /p > rpcdump.txt
W przypadku obu tych poleceń generowane dane wyjściowe są kierowane do pliku Rpcdump.txt.

Narzędzie RPC Dump jest zwykle używane w połączeniu z Monitorem sieci. Na przykład, jeśli klient programu Outlook nie może zweryfikować nazwy, można uruchomić narzędzie RPC Dump na serwerze udostępniającym interfejs NSPI.

Uwaga: Jeśli na serwerze wykazu globalnego nie ma interfejsu o identyfikatorze f5cc5a18-4264-101a-8c59-08002b2f8426 dla protokołu TCP/IP (wartość rejestru ncacn_ip_tcp), klienci programu Outlook nie mogą ustanowić połączenia z interfejsem NSPI przy użyciu protokołu TCP/IP.

Narzędziem RPC Dump można się posłużyć także wtedy, gdy klienci programu Outlook mogą zweryfikować nazwy, ale nie mogą się zalogować do skrzynki pocztowej. Dzięki uruchomieniu narzędzia RPC Dump można określić, czy magazyn (a4f1db00-ca47-1067-b31e-00dd010662da) jest zarejestrowany za pomocą zdalnego wywołania procedur przy użyciu protokołu TCP/IP (ncacn_ip_tcp), nazwanych potoków (ncacn_np) lub innych protokołów. Ten problem jest zwykle spowodowany brakiem wpisów rejestru ClientProtocols na serwerze. Może występować także wtedy, gdy zarówno interfejs NSPI, jak i magazyn są statycznie zamapowane na ten sam port.

Aby uzyskać więcej informacji na temat statycznego mapowania portów w programach Exchange Server 2003 i Exchange 2000 Server, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

270836 Exchange Server static port mappings

Uwaga: W narzędziu RPC Dump nie można wyświetlić programu mapowania punktów końcowych. Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące sposobu uzyskania narzędzia RPC Dump, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:Powrót do początku

Przywracanie brakujących wartości rejestru dotyczących zdalnego wywołania procedur

Aby przywrócić brakujące wartości rejestru dotyczące zdalnego wywołania procedur na komputerze klienckim lub serwerze, wykonaj następujące kroki.

Ostrzeżenie: Niepoprawne zmodyfikowanie rejestru przy użyciu Edytora rejestru lub innej metody może stać się przyczyną poważnych problemów. Mogą one wymagać ponownego zainstalowania systemu operacyjnego. Firma Microsoft nie może zagwarantować, że rozwiązanie tych problemów będzie możliwe. Można modyfikować rejestr na własną odpowiedzialność.

Krok 1: Weryfikacja wpisów rejestru

 1. Kliknij przycisk Start, a następnie kliknij polecenie Uruchom.
 2. W polu Otwórz wpisz polecenie regedit, a następnie kliknij przycisk OK.
 3. Zlokalizuj następujący klucz w rejestrze:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Rpc\ClientProtocols
  Na podstawie tabel zawartych w sekcji „ClientProtocols” w tym artykule sprawdź, czy w rejestrze znajdują się wszystkie wpisy i czy są one poprawne.
 4. Jeśli jakichkolwiek wpisów brakuje, dodaj je. Aby to zrobić, wykonaj następujące kroki:
  1. W menu Edycja wskaż polecenie Nowy, a następnie kliknij polecenie Wartość ciągu.
  2. Wpisz nazwę brakującej wartości ciągu, a następnie naciśnij klawisz ENTER.
  3. Naciśnij klawisz ENTER.
  4. W oknie dialogowym Edycja ciągu wpisz brakującą wartość w polu Dane wartości, a następnie kliknij przycisk OK.
 5. Zamknij Edytora rejestru.
 6. Ponownie uruchom komputer.
 7. Sprawdź, czy działa łączność z programem Exchange Server.
Powrót do początku

Krok 2: Weryfikacja wersji pliku DLL

Jeśli wartości rejestru istnieją, sprawdź, jaka jest wersja pliku DLL zdalnego wywołania procedur zapisanego na komputerze. Wersja pliku DLL zdalnego wywołania procedur musi odpowiadać wersji i numerowi kompilacji systemu operacyjnego Windows komputera.

Uwaga: Klucze rejestru opisane powyżej w tym artykule oznaczają nazwy plików dll używanych przez poszczególne zdalne wywołania procedur. Na przykład plik Rpc4rt4.dll to plik dll wykorzystywany przez protokół TCP/IP w systemach Windows 2000 i Windows XP.

Aby określić wersję i numer kompilacji systemu operacyjnego Windows komputera, wykonaj następujące kroki.
 1. Kliknij przycisk Start, a następnie kliknij polecenie Uruchom.
 2. W polu Otwórz wpisz polecenie winver.
 3. Zanotuj wersję i numer kompilacji.
Aby określić wersję pliku dll, wykonaj następujące kroki:
 1. W Eksploratorze Windows zlokalizuj plik dll zdalnego wywołania procedur w folderze Windows\System32.
 2. Kliknij plik prawym przyciskiem myszy, a następnie kliknij polecenie Właściwości.
 3. Kliknij kartę Wersja.
 4. Zanotuj wersję pliku.

  Wersja pliku musi odpowiadać wersji i numerowi kompilacji systemu operacyjnego Windows komputera. Na przykład w systemie Windows XP w wersji 5.1 i o numerze kompilacji 2600 plik Rpcrt4.dll ma numer wersji 5.1.2600.0.
Jeśli wersja pliku dll nie odpowiada wersji i numerowi kompilacji systemu operacyjnego Windows uruchomionego na komputerze, zamień plik dll na jego właściwą wersję. Aby to zrobić, wykonaj następujące kroki:
 1. Zlokalizuj poprawną wersję pliku dll.

  Plik ten można znaleźć na dysku CD z systemem Windows, w dodatkach Service Pack dla systemu Windows lub na innym komputerze, na którym jest uruchomiona ta sama kompilacja systemu Windows.
 2. Zlokalizuj plik dll na komputerze, na którym występuje problem.
 3. Zmień rozszerzenie pliku dll na bak lub old.
 4. Skopiuj poprawny plik dll na komputer, na którym występuje problem.
 5. Ponownie uruchom komputer.
 6. Sprawdź, czy działa łączność z programem Exchange Server.
Powrót do początku

Krok 3: Usunięcie i ponowne zainstalowanie protokołu TCP/IP

Ważne: Ten krok należy wykonać tylko na komputerach klienckich.

Jeśli na komputerze z uruchomionym klientem programu Outlook nie udało się ponownie ustanowić połączenia z programem Exchange Server przez wykonanie kroków 1 i 2, usuń i ponownie zainstaluj protokół TCP/IP. Firma Microsoft zaleca nieusuwanie protokołu TCP/IP z serwera. Aby usunąć i ponownie zainstalować protokół TCP/IP na komputerze klienckim, wykonaj następujące czynności:
 1. Zaloguj się jako administrator lokalny.
 2. Kliknij przycisk Start, a następnie kliknij polecenie Panel sterowania.
 3. Kliknij dwukrotnie aplet Połączenia sieciowe.
 4. Kliknij prawym przyciskiem myszy odpowiednie połączenie lokalne, a następnie kliknij polecenie Właściwości.
 5. Zainstaluj inny protokół, który będzie pełnił rolę symbolu zastępczego dla każdego połączenia. Na przykład zainstaluj protokół NWLink.
 6. Kliknij pole wyboru Protokół internetowy (TCP/IP), aby je wyczyścić, a następnie kliknij przycisk OK.
 7. Kliknij przycisk Tak.
 8. Powtórz kroki od 3 do 5 dla każdego połączenia sieciowego na liście.
 9. Ponownie uruchom komputer.
 10. Kliknij przycisk Start, a następnie kliknij polecenie Panel sterowania.
 11. Kliknij dwukrotnie aplet Połączenia sieciowe.
 12. Kliknij połączenie sieciowe prawym przyciskiem myszy, a następnie kliknij polecenie Właściwości.
 13. Kliknij pole wyboru Protokół internetowy (TCP/IP), aby je wyczyścić, a następnie kliknij przycisk OK.
 14. Kliknij przycisk Tak.
 15. Zainstaluj ponownie protokół TCP/IP w każdym połączeniu sieciowym.
 16. W każdym połączeniu sieciowym usuń protokół, który został zainstalowany, aby utrzymać miejsce (na przykład NWLink). Nie usuwaj protokołów, jeśli były zainstalowane już wcześniej.
 17. Ponownie uruchom komputer.
Powrót do początku

Materiały referencyjne

Aby uzyskać więcej informacji o rozwiązywaniu problemów z łącznością, kliknij następujące numery artykułów w celu wyświetlenia tych artykułów z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

255843 Unable to log on to Exchange Server from a Windows 2000 or Windows XP client

321652 You receive error message and are continuously prompted for your Windows NT domain credentials in Outlook 2000 or in Outlook 2002

319517 You receive an error message when you use Outlook 2002 on Windows 2000 Terminal Services

326036 XADM: Nie można zalogować się na komputerze z programem Exchange 2000 Server przy użyciu poprawnych poświadczeń

319572 Exchange 2000 Server cannot register Outlook new mail notifications

Powrót do początku
Właściwości

Identyfikator artykułu: 325930 — ostatni przegląd: 25.11.2007 — zmiana: 1

Opinia