Komunikat o błędzie podczas sprawdzania aktualizacji w witrynie Windows Update: „0X800A138F: Obecnie brak aktualizacji”

WPROWADZENIE

Ten artykuł zawiera kilka metod, które mogą być pomocne, jeśli próba zainstalowania aktualizacji z witryny Windows Update skutkuje wyświetleniem komunikatu o błędzie „0X800A138F”. W tym artykule zamieszczono również zaawansowane metody rozwiązywania problemów dla bardziej doświadczonych użytkowników komputerów.

Ten artykuł jest przeznaczony dla początkujących i średnio zaawansowanych użytkowników komputerów.
Wykonanie opisanych kroków może być łatwiejsze, jeśli wcześniej artykuł zostanie wydrukowany.

Symptomy

Po wyszukaniu aktualizacji w witrynie Windows Update w sieci Web może zostać wyświetlony następujący komunikat o błędzie:
Obecnie brak aktualizacji
Brak aktualizacji dla tego komputera. Sprawdź później.
Ponadto menu w lewej części strony jest wyszarzone, a łącze Wybierz aktualizacje do zainstalowania jest niedostępne.

Może także zostać wyświetlony monit o wysłanie raportu o błędzie podobny do następującego raportu:
Aktualizacja oprogramowania nie została zakończona
Program Windows Update nie wykonał pomyślnie aktualizacji.
Wyślij numer błędu do firmy Microsoft (0x800A138F)
Ponadto w pliku Windows Update.log może znajdować się komunikat podobny do następującego komunikatu:
Wystąpił błąd IUENGINE podczas wysyłania kwerendy do katalogu aktualizacji oprogramowania z https://v4.windowsupdate.microsoft.com/getmanifest.asp (błąd 0x80072F05)

Przyczyna

Takie zachowanie może być spowodowane kilkoma przyczynami. Ten problem może wystąpić, jeśli jest spełniony jeden lub większa liczba poniższych warunków:
 • Ustawienia programu Internet Explorer mogą być niepoprawne.
 • Niektóre aplikacje innych firm, takie jak zapory, akceleratory sieci Web i programy antywirusowe, mają niekorzystny wpływ na możliwość połączenia się komputera z witryną Windows Update w sieci Web.
 • Uszkodzone lub niezgodne ustawienia programu Internet Explorer mogą uniemożliwiać dostęp do witryny Windows Update.

Procedura rozwiązywania problemu

Ponieważ ten problem może wystąpić z kilku różnych powodów, może zajść potrzeba zastosowania więcej niż jednej metody w celu jego rozwiązania. Jednak przedstawione metody rozpoczynają się od najprostszej i zawierają instrukcje krok po kroku. Jeśli użytkownik nie jest w stanie rozwiązać problemu lub uważa, że ma za mało doświadczenia, aby wypróbować metody zaawansowane, może w tym artykule znaleźć informacje o kontaktowaniu się z firmą Microsoft w celu uzyskania dodatkowej pomocy technicznej.

Przed rozpoczęciem należy ustalić, która wersja programu Internet Explorer jest używana na komputerze. Jeśli wersja używanego programu Internet Explorer jest znana, można przejść do metody 1. W przeciwnym wypadku wykonaj następujące czynności:
 1. Uruchom program Internet Explorer.
 2. W menu Pomoc kliknij polecenie Internet Explorer — informacje.

  Informacje na temat produktu i wersji znajdują się w wyświetlonym oknie dialogowym Internet Explorer — informacje.
Gdy już wiadomo, która wersja przeglądarki jest używana na komputerze, można wypróbować metodę 1.

Metoda 1. Zresetowanie ustawień programu Internet Explorer

Jeśli przyczyną problemu są uszkodzone lub niezgodne ustawienia albo dodatki programu Internet Explorer, zazwyczaj można go rozwiązać przez zresetowanie ustawień programu Internet Explorer. Zresetowanie ustawień programu Internet Explorer powoduje usunięcie wszystkich dodatków i dostosowań. Oznacza to rozpoczęcie pracy ze „świeżą” wersją programu Internet Explorer.

Zresetowanie ustawień programu Internet Explorer przywraca ustawienia domyślne następujących funkcji:
 • Strony główne
 • Dostawcy wyszukiwania, ustawienia przeglądania na kartach
 • Historia przeglądania
 • Dane formularzy
 • Hasła
 • Ustawienia kolorów, języków, czcionek i ułatwień dostępu
 • Paski narzędzi
 • Formanty ActiveX
Uwaga Zresetowanie ustawień programu Internet Explorer powoduje przywrócenie go do stanu, w jakim się znajdował po pierwszym zainstalowaniu na komputerze. Resetowanie usuwa wszystkie informacje przechowywane w ustawieniach wymienionych w tej sekcji.

Aby automatycznie zresetować ustawienia programu Internet Explorer, przejdź do sekcji Automatyczne rozwiązywanie problemu. Aby samodzielnie zresetować ustawienia programu Internet Explorer, przejdź do sekcji Samodzielne rozwiązywanie problemu.

Automatyczne rozwiązywanie problemuAby automatycznie zresetować ustawienia programu Internet Explorer, należy kliknąć przycisk lub łącze Rozwiąż ten problem. Następnie należy kliknąć przycisk Uruchom w oknie dialogowym Pobieranie pliku i wykonać kroki kreatora rozwiązywania problemu.Uwaga Ten kreator może być dostępny tylko w języku angielskim. Jednak ta poprawka automatyczna działa również w innych wersjach językowych systemu Windows.

Uwaga Jeśli używany komputer nie jest tym, którego dotyczy problem, można zapisać tę poprawkę automatyczną na dysku flash lub dysku CD i uruchomić ją na odpowiednim komputerze.

Teraz przejdź do sekcji Czy problem został rozwiązany?Samodzielne rozwiązywanie problemu

Ważne W tej sekcji, metodzie lub w tym zadaniu podano informacje dotyczące modyfikowania rejestru. Niepoprawne zmodyfikowanie rejestru może jednak być przyczyną poważnych problemów. Dlatego należy uważnie wykonywać podane czynności. Aby zapewnić dodatkową ochronę, przed zmodyfikowaniem rejestru należy wykonać jego kopię zapasową. Dzięki temu będzie można przywrócić rejestr w przypadku wystąpienia problemu. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących wykonywania kopii zapasowej i przywracania rejestru, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
322756 Jak wykonywać kopię zapasową rejestru, edytować go i przywracać w systemach Windows XP i Windows Server 2003
Aby zresetować ustawienia programu Microsoft Internet Explorer 6, wykonaj następujące czynności:
 1. Usuń historię przeglądania i tymczasowe pliki internetowe.
  1. Kliknij przycisk Start, a następnie kliknij polecenie Uruchom.
  2. W polu Uruchom wpisz ciąg inetcpl.cpl, a następnie naciśnij klawisz ENTER. Zostanie wyświetlone okno dialogowe Opcje internetowe.
  3. Kliknij kartę Ogólne.
  4. W sekcji Tymczasowe pliki internetowe kliknij pozycję Usuń pliki cookie, a następnie kliknij przycisk OK.
  5. Na tej samej karcie kliknij pozycję Usuń pliki.
  6. Kliknij pole wyboru Usuń całą zawartość offline, aby je zaznaczyć, a następnie kliknij przycisk OK.
 2. Ustaw preferencje językowe.
  1. Na karcie Ogólne kliknij pozycję Języki.
  2. Jeśli na liście Lista języków nie jest zaznaczony żaden język, dodaj preferencje językowe. Preferowana jest opcja Angielski (Stany Zjednoczone) [en-us]. Po wybraniu języka kliknij przycisk OK.

   Uwaga Jeśli została wybrana więcej niż jedna preferencja językowa, na liście Język należy usunąć wszystkie języki oprócz jednego.
 3. Zresetuj ustawienia sieci Web.
  1. Kliknij kartę Programy, kliknij pozycję Resetuj ustawienia sieci Web, a następnie kliknij przycisk Tak.
  2. Kliknij kartę Zaawansowane, a następnie kliknij pozycję Przywróć domyślne.
  3. Na tej samej karcie kliknij pole wyboru Włącz rozszerzenia przeglądarki innych firm, aby je wyczyścić, a następnie kliknij przycisk OK.
 4. Uruchom program Internet Explorer i spróbuj zainstalować aktualizacje.
Aby zresetować ustawienia programu Windows Internet Explorer 7, wykonaj następujące czynności:
 1. W programie Internet Explorer kliknij menu Narzędzia, a następnie kliknij polecenie Opcje internetowe.
 2. Na karcie Zaawansowane kliknij przycisk Resetuj.
 3. W oknie dialogowym Resetowanie ustawień programu Internet Explorer kliknij przycisk Resetuj.
 4. Gdy program Internet Explorer 7 zakończy przywracanie ustawień domyślnych, kliknij przycisk Zamknij, a następnie kliknij przycisk OK i ponownie kliknij przycisk OK.
 5. Zakończ program Internet Explorer 7. Zmiany zaczną obowiązywać po następnym uruchomieniu programu Internet Explorer 7. Jeśli nadal występują problemy z witryną Windows Update, przejdź do metody 2.
Uwaga Jeśli z jakiegoś powodu nie można uruchomić programu Internet Explorer 7, wykonaj następujące czynności:
 1. Kliknij przycisk Start, a następnie kliknij polecenie Panel sterowania.
 2. Kliknij pozycję Sieć i Internet, a następnie kliknij pozycję Opcje internetowe.
 3. Na karcie Zaawansowane kliknij przycisk Resetuj.
Aby uzyskać więcej informacji dotyczących funkcji Resetowanie ustawień programu Internet Explorer (RIES) w programie Internet Explorer 7, kliknij następujące numery artykułów w celu wyświetlenia tych artykułów z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

923737 Jak zresetować ustawienia programu Internet Explorer
926717 Funkcja Resetowanie ustawień programu Internet Explorer nie resetuje pewnych ustawień w programie Internet Explorer 7Czy problem został rozwiązany?

Należy sprawdzić, czy problem został rozwiązany, próbując zainstalować aktualizacje z witryny Windows Update. Jeśli można zainstalować aktualizacje z witryny Windows Update, to koniec pracy z tą sekcją. Jeśli problem nie został rozwiązany, można skontaktować się z pomocą techniczną.

Zaawansowane rozwiązywanie problemów

Ta sekcja jest przeznaczona dla zaawansowanych użytkowników komputerów. W przypadku braku doświadczenia z zaawansowanym rozwiązywaniem problemów można poprosić kogoś o pomoc lub skontaktować się z pomocą techniczną. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobu kontaktowania się z pomocą techniczną firmy Microsoft, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:

Metoda 2. Tymczasowe wyłączenie programów działających w tle

Programy, takie jak zapora lub akcelerator internetowy, mogą zakłócać działanie usługi Windows Update. Mimo że użytkownik może posiadać program typu zapora lub akcelerator internetowy, który działał przez jakiś czas, nie powodując żadnych problemów z dostępem do witryny Windows Update, to nowe aktualizacje tych programów mogą generować nieprzewidziane problemy. Poniżej wymieniono niektóre popularne aplikacje mogące powodować problemy z witryną Windows Update:
 • Akcelerator NetZero HiSpeed
 • Akcelerator Netscape Internet Service
 • Slipstream
 • Usługa Telus Fast Dial up
 • Sygate Personal Firewall
 • Norton Internet Security
 • Freedom Firewall
 • ZoneAlarm Firewall
 • Akcelerator Callwave
 • Juno SpeedBand
Aby sprawdzić, czy te programy zakłócają działanie witryny Windows Update, można je tymczasowo wyłączyć. Aby uzyskać więcej informacji na temat sposobu wyłączania tych aplikacji, należy zapoznać się z dokumentacją dołączoną do aplikacji lub skontaktować się z dostawcą programu.

Aby uzyskać informacje dotyczące sposobu kontaktowania się z dostawcą aplikacji, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web: Jeśli programy innych firm działające w tle zostały wyłączone i nie umożliwiło to skutecznego pobrania aktualizacji z witryny Windows Update, przejdź do metody 3.

Metoda 3. Skonfigurowanie ustawień serwera proxy

 1. Uruchom program Internet Explorer.
 2. Kliknij menu Narzędzia, a następnie kliknij polecenie Opcje internetowe.
 3. Kliknij kartę Zaawansowane, kliknij pola wyboru Użyj protokołu HTTP 1.1 i Użyj protokołu HTTP 1.1 dla połączeń przez serwer proxy, aby je zaznaczyć, a następnie kliknij przycisk OK.
 4. Zakończ program Internet Explorer.
 5. Uruchom ponownie program Internet Explorer, a następnie spróbuj zainstalować aktualizacje.

Metoda 4. Ręczne ustawienie adresu i portu serwera proxy

Aby skorzystać z tej procedury, należy znać informacje dotyczące serwera proxy, które może dostarczyć jedynie administrator systemu lub usługodawca internetowy. Z tego powodu może zajść potrzeba skontaktowania się z administratorem systemu lub usługodawcą internetowym przed kontynuacją.
 1. W programie Internet Explorer kliknij menu Narzędzia, a następnie kliknij polecenie Opcje internetowe.
 2. Kliknij kartę Połączenia, a następnie kliknij przycisk Ustawienia sieci LAN.
 3. W obszarze Serwer proxy kliknij pole wyboru Użyj serwera proxy dla sieci LAN (te ustawienia nie są stosowane dla połączeń telefonicznych lub VPN), aby je zaznaczyć, a następnie kliknij pozycję Zaawansowane.
  Uwaga Jeśli serwer proxy nie jest używany, należy się upewnić, że pole wyboru Użyj serwera proxy dla sieci LAN (te ustawienia nie są stosowane dla połączeń telefonicznych lub VPN) jest wyczyszczone.
 4. Wpisz odpowiedni adres i port serwera proxy w polu Zabezpieczone i kliknij przycisk OK.
 5. Spróbuj zainstalować aktualizacje.

Metoda 5. Zarejestrowanie plików aparatu Windows Update

Jeśli pliki systemowe DLL, które są wymagane do uruchomienia usługi Windows Update, nie zostały poprawnie zarejestrowane w systemie, może to powodować problemy z witryną Windows Update.

Aby zarejestrować te pliki w systemie Windows Vista, wykonaj następujące czynności:
 1. Kliknij przycisk StartPrzycisk Start , w polu Rozpocznij wyszukiwanie wpisz ciąg notatnik, a następnie kliknij pozycję Notatnik na liście Programy.
 2. Skopiuj następujące polecenia, a następnie wklej je do otwartego pliku Notatnika:

  NET STOP BITS
  NET STOP WUAUSERV
  REGSVR32 C:\WINDOWS\SYSTEM32\WUAUENG.DLL /U /S
  REGSVR32 C:\WINDOWS\SYSTEM32\WUAUENG1.DLL /U /S
  REGSVR32 C:\WINDOWS\SYSTEM32\WUAPI.DLL /U /S
  REGSVR32 C:\WINDOWS\SYSTEM32\ATL.DLL /U /S
  REGSVR32 C:\WINDOWS\SYSTEM32\WUCLTUI.DLL /U /S
  REGSVR32 C:\WINDOWS\SYSTEM32\WUPS.DLL /U /S
  REGSVR32 C:\WINDOWS\SYSTEM32\WUPS2.DLL /S
  REGSVR32 C:\WINDOWS\SYSTEM32\IUENGINE.DLL /U /S
  REGSVR32 C:\WINDOWS\SYSTEM32\WUWEB.DLL /U /S
  REN "%WINDIR%\SOFTWAREDISTRIBUTION" "OLDSDVINOD"
  REGSVR32 C:\WINDOWS\SYSTEM32\WUAUENG.DLL /S
  REGSVR32 C:\WINDOWS\SYSTEM32\WUAUENG1.DLL /S
  REGSVR32 C:\WINDOWS\SYSTEM32\WUAPI.DLL /S
  REGSVR32 C:\WINDOWS\SYSTEM32\ATL.DLL /S
  REGSVR32 C:\WINDOWS\SYSTEM32\WUCLTUI.DLL /S
  REGSVR32 C:\WINDOWS\SYSTEM32\WUPS.DLL /S
  REGSVR32 C:\WINDOWS\SYSTEM32\IUENGINE.DLL /S
  REGSVR32 C:\WINDOWS\SYSTEM32\WUWEB.DLL /S
  NET START BITS
  NET START WUAUSERV
  NET START CRYPTSVC
  REGSVR32 VBSCRIPT.DLL /S
  REGSVR32 JSCRIPT.DLL /S
  REGSVR32 SCRRUN.DLL /S
  REGSVR32 DISPEX.DLL /S
  REGSVR32 MSSCRIPT.DLL /S
  REGSVR32 SOFTPUB.DLL /S
  REGSVR32 WINTRUST.DLL /S
  REGSVR32 INITPKI.DLL /S
  REGSVR32 URLMON.DLL /S
  REGSVR32 DSSENH.DLL /S
  REGSVR32 MSXML.DLL /S
  REGSVR32 MSXML2.DLL /S
  REGSVR32 MSXML3.DLL /S
  REGSVR32 RSAENH.DLL /S
  REGSVR32 GPKCSP.DLL /S
  REGSVR32 SCCBASE.DLL /S
  REGSVR32 SLBCSP.DLL /S
  REGSVR32 CRYPTDLG.DLL /S
  REGSVR32 MSSIP32.DLL /S
 3. W Notatniku kliknij menu Plik, kliknij polecenie Zapisz jako, a następnie wpisz ciąg register.bat.
 4. Kliknij pozycję Zapisz jako typ, a następnie wybierz pozycję Wszystkie pliki (*).
 5. Zapisz plik register.bat na pulpicie.
 6. Na pulpicie kliknij prawym przyciskiem myszy plik register.bat, a następnie kliknij polecenie Uruchom jako administrator. Kontrola konta użytkownika — zgoda na uruchomienie programu Jeśli zostanie wyświetlony monit o hasło administratora lub potwierdzenie, wpisz hasło lub kliknij przycisk Zezwalaj.
 7. Wyszukaj aktualizacje i zainstaluj je.
Aby zarejestrować te pliki w systemie Windows XP, Microsoft Windows 2000 lub Windows Server 2003, wykonaj następujące czynności:
 1. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, wpisz ciąg notepad, a następnie kliknij przycisk OK.
 2. Skopiuj następujące polecenia, a następnie wklej je do otwartego pliku Notatnika:

  NET STOP BITS
  NET STOP WUAUSERV
  REGSVR32 C:\WINDOWS\SYSTEM32\WUAUENG.DLL /U /S
  REGSVR32 C:\WINDOWS\SYSTEM32\WUAUENG1.DLL /U /S
  REGSVR32 C:\WINDOWS\SYSTEM32\WUAPI.DLL /U /S
  REGSVR32 C:\WINDOWS\SYSTEM32\ATL.DLL /U /S
  REGSVR32 C:\WINDOWS\SYSTEM32\WUCLTUI.DLL /U /S
  REGSVR32 C:\WINDOWS\SYSTEM32\WUPS.DLL /U /S
  REGSVR32 C:\WINDOWS\SYSTEM32\WUPS2.DLL /S
  REGSVR32 C:\WINDOWS\SYSTEM32\IUENGINE.DLL /U /S
  REGSVR32 C:\WINDOWS\SYSTEM32\WUWEB.DLL /U /S
  REN "%WINDIR%\SOFTWAREDISTRIBUTION" "OLDSDVINOD"
  REGSVR32 C:\WINDOWS\SYSTEM32\WUAUENG.DLL /S
  REGSVR32 C:\WINDOWS\SYSTEM32\WUAUENG1.DLL /S
  REGSVR32 C:\WINDOWS\SYSTEM32\WUAPI.DLL /S
  REGSVR32 C:\WINDOWS\SYSTEM32\ATL.DLL /S
  REGSVR32 C:\WINDOWS\SYSTEM32\WUCLTUI.DLL /S
  REGSVR32 C:\WINDOWS\SYSTEM32\WUPS.DLL /S
  REGSVR32 C:\WINDOWS\SYSTEM32\IUENGINE.DLL /S
  REGSVR32 C:\WINDOWS\SYSTEM32\WUWEB.DLL /S
  NET START BITS
  NET START WUAUSERV
  NET START CRYPTSVC
  REGSVR32 VBSCRIPT.DLL /S
  REGSVR32 JSCRIPT.DLL /S
  REGSVR32 SCRRUN.DLL /S
  REGSVR32 DISPEX.DLL /S
  REGSVR32 MSSCRIPT.DLL /S
  REGSVR32 SOFTPUB.DLL /S
  REGSVR32 WINTRUST.DLL /S
  REGSVR32 INITPKI.DLL /S
  REGSVR32 URLMON.DLL /S
  REGSVR32 DSSENH.DLL /S
  REGSVR32 MSXML.DLL /S
  REGSVR32 MSXML2.DLL /S
  REGSVR32 MSXML3.DLL /S
  REGSVR32 RSAENH.DLL /S
  REGSVR32 GPKCSP.DLL /S
  REGSVR32 SCCBASE.DLL /S
  REGSVR32 SLBCSP.DLL /S
  REGSVR32 CRYPTDLG.DLL /S
  REGSVR32 MSSIP32.DLL /S
 3. W Notatniku kliknij menu Plik, kliknij polecenie Zapisz jako, a następnie wpisz ciąg register.bat.
 4. Kliknij pozycję Zapisz jako typ, a następnie wybierz pozycję Wszystkie pliki (*.*).
 5. Zapisz plik register.bat na pulpicie.
 6. Na pulpicie kliknij dwukrotnie plik register.bat, aby zarejestrować pliki usługi Windows Update.
 7. Wyszukaj aktualizacje i zainstaluj je.

Więcej informacji

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących konfigurowania programu Internet Explorer, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

135982 Jak skonfigurować program Internet Explorer do korzystania z serwera proxy
Jeśli informacje zawarte w tym artykule nie są pomocne w rozwiązaniu problemu lub jeśli występują symptomy inne, niż tu opisano, należy poszukać dodatkowych informacji w bazie wiedzy Microsoft Knowledge Base. Aby przeszukać bazę wiedzy Microsoft Knowledge Base, należy odwiedzić następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:Następnie należy wpisać otrzymywany komunikat o błędzie lub opis problemu w polu Wyszukaj.
Właściwości

Identyfikator artykułu: 326253 — ostatni przegląd: 14.09.2010 — zmiana: 1

Opinia