Przy próbie zainstalowania drukarki Plug and Play zostaje wyświetlony monit o poświadczenia Administratora

Symptomy

Po zalogowaniu się do komputera jako członek grupy Użytkownicy zaawansowani, który ma prawo „Ładowanie i zwalnianie sterowników urządzeń”, i po podłączeniu drukarki Plug and Play do lokalnego portu w komputerze może zostać wyświetlony monit o wprowadzenie poświadczeń administratora umożliwiających zainstalowanie drukarki.


Jeśli wprowadzono poświadczenia administratora, Kreator dodawania nowego sprzętu przeprowadzi użytkownika przez proces instalacji. Być może zostanie wyświetlony monit o dodatkowe informacje potrzebne do pomyślnej instalacji drukarki.


Jeśli nie wprowadzono poświadczeń administratora i anulowano instalację, pojawi się następujący komunikat o błędzie i sterownik drukarki nie zostanie zainstalowany:

Nie masz wystarczających uprawnień zabezpieczeń, aby instalować sprzęt na tym komputerze. Skontaktuj się z Administratorem lub wyloguj się i zaloguj ponownie jako administrator, a następnie ponów próbę.
UWAGA: Jeśli do instalacji drukarki użyto Kreatora dodawania drukarki, monit o poświadczenia administratora nie pojawi się i instalacja drukarki zakończy się pomyślnie.


Instalacja niektórych drukarek Plug and Play nie wymaga żadnej interwencji ze strony użytkownika. Mogą się pojawiać niektóre komunikaty Kreatora dodawania nowego sprzętu, jednak monit o wprowadzenie poświadczeń administratora nie zostanie wyświetlony.

Przyczyna

Ze względów bezpieczeństwa system Windows XP nie może zezwolić na instalację urządzenia na komputerze przez użytkownika innego niż administrator. Jeśli zalogowano się przy użyciu poświadczeń nieadministracyjnych, prawo „Ładowanie i zwalnianie sterowników urządzeń” umożliwia dokonanie jedynie nietrwałych zmian w stanie sterowników, które uruchomiono na komputerze. Zmiana nietrwała to zmiana, która nie będzie uwzględniana po ponownym uruchomieniu komputera (na przykład polecenie takie jak net start lub net stop).


Lista kontroli dostępu (ACL, Access Control List) umożliwia określenie, czy dany użytkownik może dokonywać trwałych zmian na komputerze. Lista kontroli dostępu nie jest tożsama z zestawem praw użytkownika. Trwałe zmiany na komputerze mogą być wykonywane tylko przez członków grupy Administratorzy, którzy znajdują się wystarczająco wysoko na liście kontroli dostępu. Zmiana trwała (na przykład zainstalowanie urządzenia) jest zmianą, która będzie uwzględniana nawet po ponownym uruchomieniu komputera (na przykład dokonanie trwałej zmiany w rejestrze lub zainstalowanie nowego pliku na dysku twardym).


Jedna z zaprojektowanych funkcji bufora wydruku służy do udzielania zezwolenia na instalację drukarek sieciowych. Będąc członkiem grupy Użytkownicy zaawansowani i mając prawo użytkownika „Ładowanie i zwalnianie sterowników urządzeń”, można skorzystać z tej funkcji, aby zainstalować drukarkę przy użyciu Kreatora dodawania drukarki. Podczas wykonywania tej czynności bufor wydruku pełni rolę serwera proxy, dzięki czemu można dokonywać trwałych zmian, które są potrzebne do zainstalowania sterownika drukarki. Bufor wydruku nie korzysta z instalacji Plug and Play, dlatego system Windows XP przed zainstalowaniem drukarki nie sprawdza listy kontroli dostępu. Jednak po podłączeniu drukarki Plug and Play do portu w komputerze lokalnym usługa Plug and Play wykryje drukarkę i użyje reguł Plug and Play do zainstalowania sterownika. Jeśli użytkownik zalogował się jako członek grupy Użytkownicy zaawansowani, w systemie Windows XP zostanie wyświetlony monit o poświadczenia administratora, ponieważ użytkownik nie znajduje się wystarczająco wysoko na liście kontroli dostępu, aby móc zainstalować urządzenie przy użyciu technologii Plug and Play. Taka sytuacja występuje nawet, jeśli użytkownik ma prawo „Ładowanie i zwalnianie sterowników urządzenia”.

Stan

Zachowanie takie jest zgodne z projektem programu.

Więcej informacji

W systemie Windows XP obsługiwane są dwie metody instalacji urządzeń Plug and Play: instalacja po stronie serwera i instalacja po stronie klienta. Na jednym komputerze mogą być stosowane obie metody.


Instalacja po stronie serwera ma miejsce w systemie Windows XP, jeśli do zainstalowania drukarki Plug and Play nie jest wymagane wprowadzanie dodatkowych informacji. Urządzenie może zostać zainstalowane w systemie Windows XP po stronie serwera, jeśli jego producent wprowadził w plikach .inf i .pnf wszystkie informacje o instalacji wstępnej, a pliki są zaufane (zostały podpisane cyfrowo). Instalacje po stronie serwera nie wymagają interwencji ze strony administratora.


Instalacja po stronie klienta ma miejsce w systemie Windows XP, jeśli do zainstalowania drukarki Plug and Play wymagane jest wprowadzenie dodatkowych informacji. Podczas instalacji po stronie klienta można wybierać pliki sterowników, ścieżki do plików oraz inne opcje. Aby jednak w systemie Windows XP przeprowadzić instalację po stronie klienta, należy wprowadzić poświadczenia administratora.

Instalacje po stronie serwera

Instalacja urządzenia po stronie serwera jest przeprowadzana w całości przez menedżera Plug and Play. Instalacja po stronie serwera może mieć miejsce tylko wtedy, gdy zostały spełnione następujące warunki:

 • Sterownik magistrali wykrył urządzenie i powiadomił o tym menedżera Plug and Play.
 • Menedżer Plug and Play odnalazł plik .inf, w którym znajduje się identyfikator sprzętu zgodny z identyfikatorem sprzętu danego urządzenia.
 • Plik .inf oraz sterowniki urządzenia zostały podpisane cyfrowo.
 • System Windows XP może zlokalizować wszystkie sterowniki urządzenia bez konieczności wyświetlania monitu o wprowadzenie ich lokalizacji nośnika (na przykład sterowniki dołączono do systemu operacyjnego, sterownik producenta został wcześniej zainstalowany lub jego pliki zostały wstępnie zainstalowane).
 • Właściwości urządzenia nie są otwierane na koniec instalacji przez instalatora klasy i współinstalatory urządzenia.
 • W pliku .inf nie ma informacji o tym, że urządzenie wymaga instalacji interakcyjnej.
 • We wpisach rejestru RunOnce znajdują się tylko wywołania pliku Rundll32.exe.
Instalacja po stronie serwera nie powoduje wyświetlenia monitu o wprowadzenie dodatkowych informacji, a do jej przeprowadzenia nie są wymagane poświadczenia administratora. Taki typ instalacji jest nazywany instalacją „po stronie serwera”, ponieważ jest ona przeprowadzana przez menedżera Plug and Play i nie wymaga żadnej interakcji z klientem trybu użytkownika.

Instalacje po stronie klienta

Instalacja po stronie klienta to instalacja urządzenia, podczas której wymagana jest komunikacja z użytkownikiem. Instalacja po stronie klienta może mieć miejsce, jeśli został spełniony jeden z następujących warunków:

 • Menedżer Plug and Play nie może odnaleźć pliku .inf, w którym znajdowałby się identyfikator sprzętu zgodny z identyfikatorem sprzętu danego urządzenia.
 • Menedżer Plug and Play nie może zlokalizować wszystkich wymaganych plików sterownika.
 • Pliku .inf lub sterowników urządzenia nie podpisano cyfrowo.
 • System Windows XP musi wyświetlać monit, aby uzyskać od użytkownika dodatkowe informacje na temat instalacji (na przykład informacje o lokalizacji plików sterownika).
 • Właściwości urządzenia zostały otwarte na koniec instalacji przez instalatora klasy i współinstalatory urządzenia.
 • Urządzenie, magistrala lub sterownik magistrali nie obsługują technologii Plug and Play.
Instalacja po stronie klienta wymaga oprogramowania do instalacji klienckiej (na przykład Kreatora dodawania sprzętu, Kreatora znajdowania nowego sprzętu lub programu służącego do instalacji urządzenia, który został dostarczony przez producenta). Podczas instalacji urządzenia oprogramowanie klienckie korzysta z interfejsu API Instalatora, w którym, w razie potrzeby, mają zastosowanie usługi dostarczone przez menedżera Plug and Play.
Właściwości

Identyfikator artykułu: 326473 — ostatni przegląd: 17.04.2003 — zmiana: 1

Opinia