Jak zaimportować kontakty i obiekty użytkowników do usługi Active Directory za pomocą programu Csvde

Streszczenie

W tym artykule opisano „krok po kroku”, jak korzystać z programu narzędziowego Csvde.exe do tworzenia kontaktów i kont użytkowników w usłudze Active Directory. Metoda ta ma zastosowanie w kilku przypadkach, na przykład wtedy, gdy administratorzy chcą eksportować odbiorców niestandardowych z serwera Microsoft Exchange Server 5.5 i importować ich do usługi Active Directory jako kontakty systemu Microsoft Windows.

Csvde.exe jest narzędziem wiersza polecenia w systemie Microsoft Windows 2000 umieszczonym po zainstalowaniu systemu w folderze SystemRoot\System32. Csvde.exe działa podobnie do programu Ldifde.exe, ale wyodrębnia informacje do pliku rozdzielanego przecinkami (CSV). Program Csvde służy do importowania i eksportowania danych usługi Active Directory, wykorzystując format wartości rozdzielanych przecinkami. Za pomocą programu takiego jak Microsoft Excel można otworzyć plik .csv i wyświetlić informacje o nagłówku i wartościach. W pomocy programu Microsoft Excel można uzyskać informacje o funkcjach, np. funkcji Złącz, która upraszcza proces tworzenia pliku .csv.

Uwaga Chociaż program Csvde jest podobny do programu Ldifde, Csvde ma istotne ograniczenie: może jedynie importować i eksportować dane usługi Active Directory, używając formatu danych rozdzielanych przecinkami (.csv). Do operacji modyfikowania lub usuwania firma Microsoft zaleca używanie programu Ldifde. Ponadto nazwa wyróżniająca (występująca też jako DN) importowanego elementu musi znajdować się w pierwszej kolumnie pliku .csv — w przeciwnym wypadku operacja importowania nie powiedzie się.

Plik źródłowy .csv może pochodzić z eksportu katalogu Exchange Server. Jednak z powodu różnicy mapowań katalogów Exchange Server i Active Directory, konieczne jest dokonanie pewnych modyfikacji pliku .csv. Na przykład wyeksportowane dane katalogu Exchange Server mają kolumnę o nazwie „obj-class”, którą trzeba zamienić na „objectClass”. Trzeba także zmienić nazwę „Display Name” na „displayName”.

Aby uzyskać więcej informacji na temat mapowania atrybutów, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

281563 Exchange Server 5.5 to Exchange 2000 attribute mappings for the Migration Wizard

Do uruchamiania narzędzia z wiersza polecenia służy następująca składnia:
csvde -i -f c:\plik.csv
W niniejszym artykule wymieniono minimalne atrybuty dla każdego typu tworzonego obiektu, a także przedstawiono przykładowe nagłówki plików. Trzeba pamiętać, że minimalne wymagane atrybuty w jednej organizacji nie muszą odpowiadać wymaganiom innych organizacji. Za pomocą przystawki ADSI Edit lub programu Ldp.exe można wyświetlić atrybuty istniejących użytkowników i zweryfikować, jakie atrybuty mogą być potrzebne w danym przypadku.

Ostrzeżenie Jeżeli jest używana przystawka Edycja ADSI, narzędzie LDP lub inny klient LDAP w wersji 3, a atrybuty obiektów usługi Active Directory zostaną niepoprawnie zmodyfikowane, mogą wystąpić poważne problemy. Konieczna może być ponowna instalacja systemu Microsoft Windows 2000 Server, Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Exchange 2000 Server, Microsoft Exchange Server 2003 lub zarówno systemu Windows, jak i programu Exchange. Firma Microsoft nie może zagwarantować, że będzie możliwe rozwiązanie problemów spowodowanych niepoprawną modyfikacją atrybutów obiektów usługi Active Directory. Te atrybuty możesz modyfikować na własną odpowiedzialność.


Kontakt bez adresu e-mail w systemie Windows 2000


Na liście w tej sekcji opisano minimalne wymagane atrybuty kontaktu w systemie Windows 2000, który nie ma adresu e-mail. Do spełnienia wymagań może być potrzebna większa liczba atrybutów. Na przykład można łatwo dodać atrybut telephoneNumber (numer telefonu) do pliku .csv.
  • objectClass. Ten atrybut określa typ tworzonego obiektu.
  • DN (nazwa wyróżniająca). Ten atrybut określa nazwę wyróżniającą nowego obiektu użytkownika.
  • displayName. Atrybut displayName (nazwa wyświetlana) zawiera nazwę obiektu pojawiającą się na globalnej liście adresów i wszystkich innych listach, do których obiekt należy.
Te wymagane atrybuty muszą być umieszczone w nagłówkach kolumn pliku .csv, tak jak jest to pokazane w następującym przykładzie.

objectClassDNdisplayName
kontaktnazwa wyróżniająca obiektu użytkownikaNazwa wyświetlana


Pozycja nazwa wyróżniająca obiektu użytkownika w tej tabeli zawiera nazwę wyświetlaną tworzonego obiektu wraz z nazwą wyróżniającą jednostki organizacyjnej (OU), w której ten obiekt ma zostać utworzony.

Na przykład, aby utworzyć kontakt o nazwie KontaktBezPoczty w jednostce organizacyjnej, wartość powinna być podobna do następującej:

cn=MailDisabledContact,OU=nazwa_jednostki_organizacyjnej,DC=nazwa_domeny,DC=com

Jest to także prawda dla wszystkich innych typów importu opisanych w dalszej części tego artykułu.


Użytkownik bez skrzynki pocztowej i adresu e-mail w systemie Windows 2000

Na liście w tej sekcji opisano minimalne wymagane atrybuty użytkownika w systemie Windows 2000, który nie ma skrzynki pocztowej ani adresu e-mail.
  • objectClass. Atrybut objectClass określa typ tworzonego obiektu.
  • DN (nazwa wyróżniająca). Ten atrybut określa nazwę wyróżniającą nowego obiektu użytkownika.
  • displayName. Atrybut displayName (nazwa wyświetlana) zawiera nazwę obiektu pojawiającą się na globalnej liście adresów i wszystkich innych listach, do których obiekt należy.
  • sAMAccountName. Ten atrybut jest odwzorowaniem elementu Nazwa logowania Pre Windows 2000 w interfejsie użytkownika i zwykle jest taki sam jak Nazwa logowania użytkownika.
  • userAccountControl. Ustaw dla tego atrybutu wartość 512.
Te wymagane atrybuty muszą być umieszczone w nagłówkach kolumn pliku .csv, tak jak pokazano je w następującym przykładzie.

objectClassDNdisplayNamesAMAccountName.userAccountControl.
użytkowniknazwa wyróżniająca obiektu użytkownikaUżytkownikBezPocztyUżytkownikBezPoczty66048


Rozwiązywanie problemów

Na ogół program Csvde podaje jasne wskazówki, co jest dozwolone w pliku .csv, a co nie. Na przykład nie można używać programu Csvde do duplikowania pewnych atrybutów, jeśli one już istnieją w usłudze Active Directory. Przy takiej próbie pojawia się następujący komunikat:
C:\WINNT\system32>csvde -i -f mailenabledcontactimport.csv
Connecting to "(null)"
Logging in as current user using SSPI
Importing directory from file "mailenabledcontactimport.csv"
Loading entries.
Add error on line 2: Already Exists
The server side error is "An attempt was made to add an object to the directory with a name that is already in use."
0 entries modified successfully.
An error has occurred in the program.
Jeśli w pliku .csv nie ma wymaganego atrybutu, pojawia się komunikat:
C:\csvde>csvde -i -f mailenableduserimport1.csv
Connecting to "(null)"
Logging in as current user using SSPI
Importing directory from file "mailenableduserimport1.csv"
Loading entries.
Add error on line 2: Constraint Violation The server side error is "A required attribute is missing."
0 entries modified successfully.
An error has occurred in the program.
Program Csvde nie rejestruje zdarzeń w dzienniku zdarzeń aplikacji. Do rozwiązywania problemów w programie Csvde trzeba wyświetlić to, co pojawia się w wierszu polecenia i użyć programu LDP lub przystawki ADSI Edit do porównania pliku z atrybutami istniejących obiektów użytkowników. Nie należy modyfikować obiektów w usłudze Active Directory bez wcześniejszego dokładnego przetestowania procesu w środowisku testowym.

Materiały referencyjne

Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujące numery artykułów w celu wyświetlenia tych artykułów z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

233209 Windows 2000 contacts and users

304935 How to set Exchange Server 2000 and 2003 mailbox rights at the time of mailbox creation

281563 Exchange Server 5.5 to Exchange 2000 attribute mappings for the Migration Wizard

324353 Users cannot access public folders or delegate mailboxes on a separate server

Właściwości

Identyfikator artykułu: 327620 — ostatni przegląd: 23.04.2007 — zmiana: 1

Opinia