Jak używać funkcji Określ dostęp do programów i ich ustawienia domyślne w dodatku Service Pack 1 dla systemu Windows XP

Dla wersji systemu Microsoft Windows 2000 niniejszego artykułu zobacz 327931 .W tym artykule opisano sposób korzystania z funkcji Określ dostęp do programów i ich ustawienia domyślne, który jest dołączony do systemu Windows XP z dodatkiem Service Pack 1 (SP1) do wykonywania następujących zadań:
 • Wybierz programy domyślne, umożliwiających wykonywanie takich czynności, takich jak przeglądanie sieci Web, wysyłanie wiadomości e-mail czy odtwarzanie multimediów.

 • Usuwanie dostępu do programów Microsoft Windows.

 • Administrowanie dwie zasady, które kontrolują funkcji Określ dostęp do programów i ich ustawienia domyślne. Jedna zasada usuwa ikonę z Start menu, a jedna zasada ukrywa sekcję Określ dostęp do programów i ich ustawienia domyślne w narzędziu Dodaj lub usuń programy w Panelu sterowania.

 • Rozwiązywanie znanych problemów z funkcją Określ dostęp do programów i ich ustawienia domyślne.

W TYM ZADANIU

WPROWADZENIE

W tym artykule opisano sposób korzystania z funkcji Określ dostęp do programów i ich ustawienia domyślne, który jest dołączony do systemu Windows XP z dodatkiem Service Pack 1 (SP1). Te informacje są przeznaczone dla użytkowników zaawansowanych i informatyków. Aby uzyskać więcej informacji w tym podstawowe informacje dotyczące funkcji Określ dostęp do programów i ich ustawienia domyślne w dodatku SP1 dla systemu Windows XP, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

332003 jak zmienić domyślne programy oraz włączyć lub wyłączyć dostępu do programu Microsoft Windows i programy firmy Microsoft

Uwaga Aby programy w aplecie Określ dostęp do programów i ich ustawienia domyślne muszą być zarejestrowane. Aby uzyskać informacje dotyczące dostawców oprogramowania można zarejestrować swoje programy, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:

Określić programy domyślne

Ikony Ustaw dostęp do programów i ich ustawienia domyślne znajduje się w Start menu i w narzędziu Dodaj lub usuń programy w Panelu sterowania. Jeśli jesteś administratorem komputera, można użyć Określ dostęp do programów i ustawienia domyślne funkcji do określenia domyślnego programu dla niektórych działań, takich jak przeglądanie sieci Web, wysyłanie wiadomości e-mail czy odtwarzanie multimediów. Można również kontrolować sposób wyświetlania ikony, skróty i wpisy w menu programu.

Aby uzyskać więcej informacji na temat sposobu określania programów domyślnych kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

332003 jak zmienić domyślne programy oraz włączyć lub wyłączyć dostępu do programu Microsoft Windows i programy firmy Microsoft

Uwaga Microsoft Windows Messenger, Microsoft Windows Media Player i maszyna wirtualna firmy Microsoft (VM) nie są dołączone do systemu Windows XP 64-bit Edition. Programy te są niewidoczne w funkcji Określ dostęp do programów i ich ustawienia domyślne w systemie Windows XP 64-bit Edition.

Usunąć dostęp do programów Microsoft Windows

Aby usunąć dostęp do programów, takich jak program Microsoft Internet Explorer, Microsoft Outlook Express, Windows Media Player lub Windows Messenger, jeśli jesteś administratorem komputera (lub członkiem grupy Administratorzy), można użyć Panelu sterowania (jak opisano wcześniej), instalacji nienadzorowanej, lub narzędzia Sysprep lub narzędzia Factory, po uruchomieniu programu instalacyjnego.


Po zastosowaniu tych metod, aby usunąć dostęp do programów, standardowe skróty i ikony programów, programy te są usuwane z Start menu, pulpitu i innych lokalizacji. Metody te nie usunięte pliki wykonywalne (pliki .exe lub .dll) dla tych programów lub wyłączyć wszelkie skojarzenia plików i protokołów, które program może mieć zarejestrowany dla siebie. Aby skojarzyć odpowiednie typy plików i protokoły z innego programu, należy go skonfigurować jako domyślnego programu. Jeśli program nie jest zarejestrowany w Określ dostęp do programów i ich ustawienia domyślne, skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać informacje o tym, jak do tego programu jako programu domyślnego lub kojarzenia typów plików i protokołów z programem.

Korzystanie z instalacji nienadzorowanej

Będąc administratorem, można usunąć dostęp do programu Internet Explorer, Outlook Express, Windows Media Player lub Windows Messenger w ramach instalacji nienadzorowanej lub po uruchomieniu instalacji za pomocą narzędzia Sysprep lub Factory. Te metody przyjęto założenie, że używana jest metoda instalacji zintegrowanej. Ta metoda umożliwia zainstalowanie systemu Windows XP i usługa pack w tym samym czasie.


Aby usunąć dostęp do programu Internet Explorer, Outlook Express, Windows Media Player i Windows Messenger podczas instalacji nienadzorowanej lub programu Sysprep, należy dodać sekcję [Components] do pliku Unattend.txt, który zawiera następujące opcje:

[Components]IEAccess = Off
OEAccess = Off
WMPOCM = Off
WMAccess = Off
Aby uzyskać dodatkowe informacje na temat tej metody należy uzyskać ten plik Deploy.cab. Ten plik jest plikiem skompresowanym, który zawiera zestaw narzędzi. Plik Deploy.cab znajduje się w folderze Support\Tools na dysku CD z systemu Windows XP z dodatkiem SP1. Aby uzyskać informacje o narzędziach do wdrażania, zobacz "Podręcznik Microsoft Windows Corporate użytkownika narzędzi do wdrażania" pliku pomocy (Deploy.chm). Ten plik znajduje się w pliku Deploy.cab. Ten plik Pomocy zawiera listę narzędzi, instrukcje dotyczące sposobu używania ich i dodatkowe informacje na temat sposobu preinstalowanie, dostosowywanie i wdrażanie dodatku service pack.

Użyj narzędzia Sysprep lub Factory po instalacji

Aby usunąć dostęp do programu Internet Explorer, Outlook Express, Windows Media Player lub Windows Messenger po zainstalowaniu systemu Windows, należy wykonać jedną z metod opisanych w tej sekcji.


Aby usunąć dostęp za pomocą narzędzia Sysprep

Aby usunąć dostęp do programu Internet Explorer, Outlook Express, Windows Media Player i Windows Messenger za pomocą narzędzia Sysprep:

 1. Dodaj sekcję [Components] do pliku Unattend.txt, który zawiera następujące opcje:
  [Components]IEAccess = Off
  OEAccess = Off
  WMPOCM = Off
  WMAccess = Off
 2. Przed uruchomieniem narzędzia Sysprep należy dodać następujący wiersz polecenia do sekcji [GuiRunOnce] pliku Sysprep.inf:
  [GuiRunOnce] 
  sysocmgr /i:%windir%\inf\sysoc.inf /u:unattend.txt /q /r /c /x

Aby usunąć dostęp za pomocą pliku Winbom.ini i narzędzia Factory
 1. Utwórz z zapisami, które są opisane wcześniej w sekcji [Components] pliku Winbom.ini.
 2. Dodaj następujący wiersz polecenia do sekcji [GuiRunOnce] pliku Sysprep.inf przed uruchomieniem sysprep-factory:
  [GuiRunOnce]sysocmgr /i:%windir%\inf\sysoc.inf /u:winbom.ini /q /r /c /x
Aby uzyskać dodatkowe informacje na temat tej metody należy uzyskać ten plik Deploy.cab. Ten plik jest plikiem skompresowanym, który zawiera zestaw narzędzi. Plik Deploy.cab znajduje się w folderze Support\Tools na dysku CD z systemu Windows XP z dodatkiem SP1. Aby uzyskać informacje o narzędziach do wdrażania, zobacz "Podręcznik Microsoft Windows Corporate użytkownika narzędzi do wdrażania" pliku pomocy (Deploy.chm). Ten plik znajduje się w pliku Deploy.cab. Ten plik Pomocy zawiera listę narzędzi, instrukcje dotyczące sposobu używania ich i dodatkowe informacje na temat sposobu preinstalowanie, dostosowywanie i wdrażanie dodatku service pack.

Zasady administracyjne dotyczące funkcji Określ dostęp do programów i ich ustawienia domyślne

Istnieją dwie zasady administracyjne umożliwiające sterowanie funkcją Określ dostęp do programów i ich ustawienia domyślne. Jedna zasada usuwa ikonę z Start menu, a jedna zasada ukrywa sekcję Określ dostęp do programów i ich ustawienia domyślne w narzędziu Dodaj lub usuń programy w Panelu sterowania.

Usuń ikonę Ustaw dostęp do programów i ich ustawienia domyślne z Start menu

Ważne Niniejsza sekcja, metoda lub zadanie zawiera informacje dotyczące modyfikowania rejestru. Jednak niepoprawne zmodyfikowanie rejestru może spowodować poważne problemy. W związku z tym upewnij się, że wykonujesz następujące kroki ostrożnie. Aby zapewnić sobie dodatkową ochronę, wykonaj kopię zapasową rejestru przed przystąpieniem do modyfikacji. Wtedy będziesz mógł przywrócić rejestr w przypadku wystąpienia problemu. Aby uzyskać więcej informacji na temat wykonywania kopii zapasowej i przywracania rejestru, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
322756 jak wykonać kopię zapasową i przywrócić rejestr w systemie Windows

Aby usunąć ikonę Ustaw dostęp do programów i ich ustawienia domyślne z Start menu, użyj jednej z następujących metod:

 • Dla wszystkich użytkowników należy dodać wartość DWORD o nazwie NoSMConfigurePrograms , który ma wartość 1, aby następujące ustawienie rejestru:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer
 • Dla bieżącego użytkownika należy dodać wartość DWORD o nazwie NoSMConfigurePrograms , który ma wartość 1, aby następujące ustawienie rejestru:
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer
Aby dodać te wartości rejestru:
 1. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, wpisz polecenie regedit w polu Otwórz , a następnie kliknij przycisk OK.
 2. Zlokalizuj i kliknij następujący klucz w rejestrze:
  • Dla wszystkich użytkowników:
   HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer
  • Dla bieżącego użytkownika:
   HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer
 3. Jeśli podklucz Explorer nie istnieje:
  1. W menu Edycja wskaż polecenie Nowy, a następnie kliknij Klucz.
  2. Wpisz Explorer jako nazwę nowego podklucza, a następnie kliknij przycisk OK.
 4. W menu Edycja wskaż polecenie Nowy, a następnie kliknij polecenie Wartość DWORD.
 5. Wpisz nosmconfigureprograms jako nazwę wartości DWORD, a następnie kliknij przycisk OK.
 6. Kliknij prawym przyciskiem myszy nazwę NoSMConfigurePrograms, a następnie kliknij polecenie Modyfikuj.
 7. W polu Dane wartości wpisz wartość 1, a następnie kliknij przycisk OK.
 8. Zamknij Edytor rejestru.
 9. Uruchom ponownie komputer.

Ukryj Ustaw dostęp do programów i ustawienia domyślne w Dodaj lub usuń programy

Aby ukryć funkcji Określ dostęp do programów i ich ustawienia domyślne w narzędziu Dodaj lub usuń programy w Panelu sterowania, użyj jednej z następujących metod:

 • Dla wszystkich użytkowników należy dodać wartość DWORD o nazwie NoChooseProgramsPage , który ma wartość 1, aby następujące ustawienie rejestru:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Uninstall
 • Dla bieżącego użytkownika należy dodać wartość DWORD o nazwie NoChooseProgramsPage, który ma wartość 1, aby następujące ustawienie rejestru:
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Uninstall
Aby dodać te wartości rejestru:

 1. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, wpisz polecenie regedit w polu Otwórz , a następnie kliknij przycisk OK.
 2. Zlokalizuj i kliknij dwukrotnie następujący klucz w rejestrze:
  • Dla wszystkich użytkowników:
   HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies
  • Dla bieżącego użytkownika:
   HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies
 3. Jeśli podklucz Uninstall jeszcze nie istnieje:
  1. W menu Edycja wskaż polecenie Nowy, a następnie kliknij Klucz.
  2. Wpisz nazwę nowego podklucza Odinstaluj , a następnie kliknij przycisk OK.
 4. Kliknij podklucz Uninstall , wskaż polecenie Nowy w menu Edycja , a następnie kliknij polecenie Wartość DWORD.
 5. Wpisz nochooseprogramspage jako nazwę wartości DWORD, a następnie kliknij przycisk OK.
 6. Kliknij prawym przyciskiem myszy pozycję NoChooseProgramsPage, a następnie kliknij polecenie Modyfikuj.
 7. W polu Dane wartości wpisz wartość 1, a następnie kliknij przycisk OK.
 8. Zamknij Edytor rejestru.

Rozwiązywanie problemów

Poniżej opisano znane problemy, które mogą wystąpić podczas korzystania z funkcji Określ dostęp do programów i ich ustawienia domyślne w systemie Windows XP z dodatkiem SP1:

 • Może zostać wyświetlony następujący komunikat o błędzie:
  Nie masz uprawnień do określania dostępu do programów i ich ustawienia domyślne
  Funkcja Określ dostęp do programów i ich ustawienia domyślne jest tylko dostępne dla administratorów komputerów. Aby uzyskać pomoc, skontaktuj się z administratorem komputera.
 • Nie można określić różne ustawienia domyślne dla różnych użytkowników.

  Funkcja Określ dostęp do programów i ich ustawienia domyślne dotyczy wszystkich użytkowników komputera. Nie można określić różne programy domyślne dla różnych użytkowników lub usunąć dostęp do programów tylko dla niektórych użytkowników.
 • Program Windows Messenger uruchamia się po otwarciu programu Outlook Express po usunięciu dostępu do programu Windows Messenger.


  Po usunięciu dostępu do programu Windows Messenger, Windows Messenger nadal uruchamia się, po otwarciu programu Outlook Express. Ten stan może wystąpić po wykonaniu jednej z następujących czynności:
  • Wyczyść pole wyboru Włącz dostęp do tego programu w Określ dostęp do programów i ich ustawienia domyślne.
  • Usuwanie dostępu do programu Windows Messenger za pomocą funkcji Dodaj/Usuń składniki systemu Windows w narzędziu Dodaj lub usuń programy.
  Aby uzyskać więcej informacji na temat tego problemu kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

  327390 program Windows Messenger jest uruchamiana podczas uruchamiania programu Outlook Express po usunięciu dostępu do programu Windows Messenger

Powiązane artykuły

Aby uzyskać więcej informacji o funkcji Określ dostęp do programów i ich ustawienia domyślne, który jest dołączony do systemu Windows XP z dodatkiem SP1 odwiedź następujące witryny firmy Microsoft w sieci Web:

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobu uzyskiwania dodatku SP1 dla systemu Windows XP kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

322389 jak uzyskać najnowszy dodatek service pack dla systemu Windows XP

Produkty innych firm omówione w tym artykule są wytwarzane przez producentów niezależnych od firmy Microsoft. Firma Microsoft nie udziela żadnych gwarancji, domyślnych ani żadnego innego rodzaju, odnośnie do wydajności lub niezawodności tych produktów.

Właściwości

Identyfikator artykułu: 328326 — ostatni przegląd: 16.02.2017 — zmiana: 2

Opinia