XADM: Jak defragmentować bazy danych programu Exchange 2000 Server

Streszczenie

Defragmentacja dysków jest procesem zmiany rozmieszczenia danych przechowywanych na dyskach twardych serwera w celu umieszczenia plików w ciągłych obszarach umożliwiających zwiększenie szybkości dostępu i pobierania danych. Defragmentowanie dysków twardych może zwiększyć ich wydajność oraz zapewnić sprawne i efektywne funkcjonowanie serwerów w organizacji, włącznie z serwerami, na których uruchomiony jest program Exchange 2000. Znaczna fragmentacja dysków może być przyczyną problemów dotyczących wydajności, dlatego konieczne może być użycie programu służącego do defragmentacji dysków, takiego jak Defragmentator dysków firmy Microsoft dostępnego w systemie Windows 2000. Należy korzystać z niego regularnie lub wówczas, gdy wydajność serwera jest niższa od oczekiwanej.

Więcej informacji

Bazy danych programu Exchange 2000 również wymagają defragmentacji. Domyślnie w przypadku baz danych programu Exchange 2000 proces defragmentacji jest uruchamiany codziennie. Ten proces efektywniej porządkuje dane w magazynie skrzynki pocztowej i dane w magazynie folderu publicznego w celu konsolidacji nieużywanego miejsca w magazynie. Można również defragmentować bazy danych programu Exchange 2000 ręcznie w trybie offline.

Defragmentacja w trybie online

Defragmentacja baz danych programu Exchange 2000 w trybie online jest przeprowadzana automatycznie jako część procesu konserwacji bazy danych. Podczas defragmentacji w trybie online nieużywane obiekty są wykrywane i usuwane z bazy danych w celu zwolnienia dodatkowego miejsca w bazie danych. Proces defragmentacji w trybie online umożliwia zwiększenie ilości wolnego miejsca w bazie danych bez zmiany rozmiaru pliku bazy danych. Domyślnie program Exchange 2000 jest konfigurowany do przeprowadzania defragmentacji w trybie online codziennie w godz. od 01:00 do 05:00.

UWAGA: Aby zwiększyć efektywność procesów związanych z konserwacją i wykonywaniem kopii zapasowych, konieczne może być planowanie uruchamiania w różnych godzinach procesów związanych z konserwacją i operacji związanych z wykonywaniem kopii zapasowych.

Dostępne są dwie metody planowania defragmentacji baz danych:

  • Aby planować defragmentację pojedynczej bazy danych, skonfiguruj interwał konserwacji przy użyciu opcji Interwał konserwacji na karcie bazy danych Baza danych obiektu magazynu skrzynki pocztowej lub folderu publicznego.
  • Aby planować defragmentację bazy danych dla kolekcji magazynów skrzynki pocztowej i folderu publicznego, skonfiguruj interwał konserwacji przy użyciu opcji Interwał konserwacji na karcie Baza danych (zasady) zasad magazynu skrzynki pocztowej lub folderu publicznego.

Defragmentacja w trybie offline

Chociaż defragmentacja w trybie online umożliwia uzyskanie dodatkowego wolnego miejsca w bazie danych, to w celu redukcji fizycznego rozmiaru bazy danych programu Exchange 2000 baza ta musi być defragmentowana w trybie offline. Do przeprowadzenia defragmentacji w trybie offline można wykorzystać narzędzie Ese (Eseutil), podczas gdy magazyny skrzynki pocztowej i magazyny folderu publicznego funkcjonują w trybie offline.

Na przykład defragmentację w trybie offline można przeprowadzić, jeżeli ostatnio przeniesiono dużą liczbę użytkowników z serwera, na którym jest uruchomiony program Exchange 2000. W takim przypadku defragmentacja w trybie offline przyczynia się do redukcji rozmiaru baz danych programu Exchange 2000 dzięki zmianie rozmieszczenia danych w bazach danych programu Exchange 2000 na serwerze i odrzuceniu nieużywanych stron bazy danych.

UWAGA: Narzędzie Eseutil programu Exchange 2000 może służyć do defragmentacji, naprawy i sprawdzania integralności baz danych programu Exchange 2000. Narzędzie Eseutil jest dostępne na dysku CD programu Exchange 2000. Informacje dotyczące korzystania z narzędzia Eseutil są dostępne w pliku Eseutil.rtf w folderze Support\Utils na dysku CD programu Exchange 2000.

Domyślnie polecenie Eseutil /d powoduje defragmentację bazy danych przez utworzenie nowej bazy danych, kopiowanie rekordów ze starej do nowej bazy danych oraz odrzucenie nieużywanych stron bazy danych w celu uzyskania uporządkowanego, kompaktowego pliku bazy danych.

W przypadku defragmentacji baz danych programu Exchange 2000 za pomocą narzędzia Eseutil konieczne może być korzystanie z następujących opcji:

  • Uruchamiając narzędzie Eseutil z opcją /d /p w wierszu polecenia, można skonfigurować narzędzie Eseutil do tworzenia nowej zdefragmentowanej bazy danych w oddzielnej lokalizacji, na przykład lokalizacji na innym dysku twardym. Jeżeli mechanizm tworzenia wystąpienia bazy danych zostanie wyłączony (na przykład w przypadku korzystania z opcji /d /p), w procesie defragmentacji w trybie offline nieskompaktowana oryginalna baza danych jest zachowywana, a tworzony plik tymczasowy jest zdefragmentowaną wersją bazy danych. W przeciwieństwie do standardowego procesu defragmentacji w trybie offline (Eseutil /d), jeżeli narzędzie Eseutil jest uruchamiane z opcją /d /p, oryginalna baza danych nie jest zastępowana nową zdefragmentowaną bazą danych po zakończeniu procesu defragmentacji w trybie offline.
Opcja /d /p może również przyczynić się do znacznej redukcji czasu trwania defragmentacji dużych baz danych, ponieważ zdefragmentowana baza danych nie jest kopiowana z lokalizacji tymczasowej i nie zastępuje oryginalnego pofragmentowanego pliku. Jeżeli jednak konieczna jest instalacja zdefragmentowanej bazy danych po wykorzystaniu tej opcji, należy ręcznie przenieść zdefragmentowane pliki .edb i .stm do ścieżki bazy danych i zmienić ich nazwy zgodnie z poprawnymi nazwami plików bazy danych. Na przykład, jeżeli pliki Tempdfg.edb i Tempdfg.stm są zdefragmentowanymi plikami utworzonymi przy użyciu opcji /d /p, należy zmienić nazwy plików odpowiednio na Priv1.edb i Priv2.stm (jeżeli Priv1.edb i Priv1.stm są bazami danych defragmentowanymi przy użyciu narzędzia Eseutil). Następujące polecenie przykładowe defragmentuje bazę danych o nazwie magazyn_skrzynki_pocztowej.edb i odpowiedni plik służący do przetwarzania strumieni danych, wyłącza mechanizm tworzenia wystąpienia i tworzy zdefragmentowane bazy danych na dysku D (należy zauważyć, że po opcji /t nie jest wpisywana spacja):

eseutil /d /p "c:\program files\exchsrvr\mdbdata\magazyn_skrzynki_pocztowej.edb" /t"d:\tempdfg.edb"
UWAGA: Jeżeli opcja /t nie jest używana, plik Tempdfgxxxx.edb i plik Tempdfgxxxx.stm (xxxx jest liczbą losową) są tworzone w lokalizacji, z której uruchomiono narzędzie Eseutil.

Defragmentacja w trybie offline jest związana ze zmianą rozmieszczenia danych w bazach danych programu Exchange 2000, dlatego należy używać narzędzia Kopia zapasowa natychmiast po defragmentacji do wykonania standardowych kopii zapasowych baz danych, dzięki czemu nowe rozmieszczenie danych zostanie zabezpieczone. Dotychczas wykonywane kopie przyrostowe lub różnicowe nie będą już użyteczne, ponieważ dotyczą stron bazy danych, których rozmieszczenie zostało zmienione podczas procesu defragmentacji. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących typów kopii zapasowych, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web w celu pobrania zestawu Exchange 2000 Resource Kit:

MATERIAŁY REFERENCYJNE

Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące używania polecenia Eseutil /d do defragmentowania baz danych i pliku służącego do przetwarzania strumieni danych, związanego z bazą danych, kliknij numer artykułu poniżej w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
254132 XADM: Eseutil /d Defragments the Database and the Streaming File
Właściwości

Identyfikator artykułu: 328804 — ostatni przegląd: 17.07.2003 — zmiana: 1

Opinia