Rozwiązywanie problemów z niewyświetlanymi ikonami narzędzia Połączenia sieciowe i telefoniczne

Streszczenie

W tym artykule opisano metody rozwiązywania problemów z niewyświetlanymi ikonami narzędzia Połączenia sieciowe i telefoniczne. Po kliknięciu przycisku Start, wskazaniu polecenia Ustawienia, a następnie dwukrotnym kliknięciu ikony Połączenia sieciowe i telefoniczne lub po kliknięciu prawym przyciskiem myszy ikony na pulpicie Moje miejsca sieciowe, a następnie kliknięciu polecenia Właściwości mogą wystąpić następujące problemy.
 • Nie jest wyświetlana ikona Połączenie lokalne.
 • Nie są wyświetlane ikony połączenia telefonicznego.
 • Nie jest wyświetlana ikona kreatora Tworzenie nowego połączenia.
 • Pojawia się tylko ikona Utwórz nowe połączenie, jak również jedna lub kilka ikon połączeń telefonicznych.
 • Po kliknięciu menu Zaawansowane, a następnie polecenia Ustawienia zaawansowane, w okienku Połączenia pojawia się tylko pozycja [Połączenia dostępu zdalnego].
 • Eksplorator połączeń sieciowych i telefonicznych przestaje odpowiadać (zawiesza się) po wybraniu połączenia sieciowego i kliknięciu przycisku Właściwości.
Mimo wystąpienia tych problemów sieć nadal działa poprawnie, a narzędzie Ipconfig nadal poprawnie pokazuje wszystkie informacje o połączeniu i karcie sieciowej.

Więcej informacji

Aby rozwiązać te problemy, wykonaj następujące kroki:
 1. Sprawdź ustawienie karty sieciowej:
  1. Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę Mój komputer, a następnie kliknij polecenie Właściwości.
  2. Kliknij kartę Sprzęt, a następnie kliknij przycisk Menedżer urządzeń.
  3. Rozwiń węzeł Karty sieciowe, a następnie sprawdź, czy na liście znajduje się poprawna karta sieciowa.
  4. Kliknij dwukrotnie nazwę karty sieciowej, a następnie sprawdź, czy w polu Stan urządzenia na karcie Ogólne pojawił się komunikat „To urządzenie działa poprawnie”.
 2. Sprawdź, czy uruchomiono następujące usługi:
  1. Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę Mój komputer, a następnie kliknij polecenie Zarządzaj.
  2. Rozwiń węzeł Aplikacje i usługi, a następnie kliknij pozycję Usługi.
  3. W prawym okienku sprawdź, czy uruchomiono następujące usługi:
   • Zdalne wywoływanie procedur (RPC)
   • Połączenia sieciowe (ta usługa zależy od usługi RPC)
   • Plug and Play
   • System zdarzeń COM+ (ta usług zależy od usługi RPC)
   • Menedżer połączeń usługi Dostęp zdalny (ta usługa zależy od usługi Telefonia)
   • Telefonia (ta usługa zależy od usług RPC i PnP)
 3. Sprawdź ustawienia logowania:
  1. Kliknij dwukrotnie usługę System zdarzeń COM+.
  2. Kliknij kartę Logowanie.
  3. W obszarze Zaloguj jako sprawdź, czy wybrano opcję Lokalne konto systemowe. Jest to ustawienie domyślne.
 4. Sprawdź ustawienie współdziałania z pulpitem:
  1. Kliknij dwukrotnie usługę Połączenie sieciowe.
  2. W obszarze Lokalne konto systemowe sprawdź, czy uruchomiono tę usługę.
  3. Sprawdź, czy włączono opcję Zezwalaj usłudze na współdziałanie z pulpitem.
 5. Sprawdź ustawienie usług sieciowych:
  1. W Panelu sterowania kliknij dwukrotnie ikonę Dodaj/Usuń programy.
  2. Kliknij przycisk Dodaj/Usuń składniki systemu Windows.
  3. W obszarze Usługi sieciowe sprawdź, czy włączono opcję Usługi Simple TCP/IP.
 6. Sprawdź, czy sieciowe biblioteki DLL, które podano na liście w następującym artykule bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base, zostały poprawnie zarejestrowane:
  254631 Niektóre ikony połączeń sieciowych i telefonicznych mogą nie być wyświetlane
 7. W wierszu polecenia wpisz polecenie sfc /purgecache, a następnie naciśnij klawisz ENTER. Zostanie uruchomione narzędzie Kontroler plików systemu Windows. Sprawdź, czy nie naruszono żadnych chronionych plików systemu Windows w folderze System32.
 8. Sprawdź, czy klucze rejestru są nienaruszone i poprawne:
  1. Uruchom program Edytor rejestru.
  2. Zlokalizuj i kliknij następujący klucz rejestru:
   HKEY_CLASSES_ROOT\Interface
   Jeśli klucz nie istnieje, utwórz go.
  3. Sprawdź, czy klucz ten ma wartość:
   {0000010C-0000-0000-C000-000000000046}
   Jeśli tak nie jest, zmodyfikuj go, ustawiając tę wartość. Aby uzyskać dodatkowe informacje, kliknij numer artykułu poniżej w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
   269019 Brak ikon folderu Połączenia sieciowe i telefoniczne
 9. Przy użyciu programu Dcomcnfg.exe zresetuj ustawienie Domyślny poziom personifikacji:
  1. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, wpisz polecenie dcomcnfg, a następnie kliknij przycisk OK.
  2. Na karcie Właściwości domyślne w polu Domyślny poziom personifikacji kliknij ustawienie inne niż Anonimowo.Aby uzyskać dodatkowe informacje, kliknij numer artykułu poniżej w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
   273461 Po użyciu programu Dcomcnfg.exe do ustawienia domyślnego poziomu personifikacji na Anonimowo ikona Połączenia sieciowe i telefoniczne przestaje być wyświetlana
 10. Jeśli brak tylko ikon połączeń telefonicznych, dodaj tymczasowo fikcyjny modem standardowy, a następnie sprawdź, czy ikony pojawiły się.
 11. Usuń, a następnie ponownie zainstaluj najnowszy dodatek Service Pack dla systemu operacyjnego Windows. Aby uzyskać najnowszy dodatek Service Pack dla systemu Windows 2000, kliknij numer artykułu poniżej w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
  260910 Jak uzyskać najnowszy dodatek Service Pack dla systemu Windows 2000
 12. Usuń i ponownie zainstaluj kartę sieciową:
  1. W Panelu sterowania kliknij dwukrotnie ikonę Dodaj/Usuń sprzęt.
  2. Usuń kartę sieciową.
  3. Uruchom ponownie komputer, a następnie pozwól, aby system automatycznie wykrył i zainstalował sterowniki karty sieciowej.
 13. Usuń wszelkie oprogramowanie zarządzające kartą sieciową autorstwa innych firm. Tymczasowo usuń wszelkie oprogramowanie zespalające. O następujących konfiguracjach wiadomo, że są niezgodne:
  Karta Dual-Port Intel Pro 100+ Server Adapter z oprogramowaniem Intel Teaming Software uruchomionym jako składnik protokołu SNMP, na przykład Dell Open Manage Server Agents.
  Korzystając z takiej konfiguracji, należy usunąć składnik Dell Open Manage Server Agents. Aby uzyskać zaktualizowaną wersję i więcej informacji, skontaktuj się z producentem karty sieciowej lub sprzedawcą oprogramowania danej firmy.
 14. Jeśli tuż po fizycznym podłączeniu użytkownika do sieci następuje usunięcie identyfikatora połączenia, wykonaj następujące kroki:
  1. Uruchom ponownie komputer bez łączenia go z siecią, aby sprawdzić, czy jest pobierany obiekt zasad grupy (GPO, Group Policy Object).
  2. Uruchom narzędzie GPresult, aby dowiedzieć się, które obiekty zasad grupy zastosowano.
  3. Zlokalizuj i otwórz zasadę Zasady grupy/Konfiguracja użytkownika/Ustawienia systemu Windows/Konserwacja programu Internet Explorer/Połączenie/Ustawienia połączenia/. Kliknij, aby usunąć zaznaczenie pola wyboru Usuń istniejące ustawienia połączenia. Aby uzyskać dodatkowe informacje o tym, jak korzystać z narzędzia GPresult, kliknij numer artykułu poniżej w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
   321709 JAK: Używanie narzędzia Group Policy Results w systemie Windows 2000
 15. W wierszu polecenia wpisz polecenie winmgmt /clearadap, a następnie naciśnij klawisz ENTER. To polecenie usuwa wszystkie wartości dotyczące usługi WMI z klucza wydajności tej usługi w rejestrze.
  Aby uzyskać dodatkowe informacje, kliknij numer artykułu poniżej w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
  266416 Jak rozwiązywać problemy z błędami licznika wydajności opartego na usłudze WinMgmt
Produkty innych firm omówione w tym artykule są wytwarzane przez producentów niezależnych od firmy Microsoft. Firma Microsoft nie daje żadnych gwarancji, domyślnych ani żadnego innego rodzaju, odnośnie wydajności lub niezawodności tych produktów.

Materiały referencyjne

Aby uzyskać dodatkowe informacje, kliknij następujące numery artykułów w celu wyświetlenia tych artykułów z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base.
254631 Niektóre ikony połączeń sieciowych i telefonicznych mogą nie być wyświetlane
273461 Po użyciu programu Dcomcnfg.exe do ustawienia domyślnego poziomu personifikacji na Anonimowo ikona Połączenia sieciowe i telefoniczne przestaje być wyświetlana
269019 Brak ikon folderu Połączenia sieciowe i telefoniczne
Właściwości

Identyfikator artykułu: 329050 — ostatni przegląd: 01.10.2003 — zmiana: 1

Opinia