Najważniejsze wskazówki dotyczące korzystania z dysków dynamicznych na komputerach z systemem Windows 2000

Ważne: Niniejszy artykuł zawiera informacje dotyczące modyfikowania rejestru. Przed zmodyfikowaniem rejestru wykonaj jego kopię zapasową. Upewnij się, że wiesz, jak przywrócić rejestr w przypadku pojawienia się problemu. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących wykonywania kopii zapasowej, przywracania i modyfikowania rejestru, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
256986 Opis rejestru systemu Microsoft Windows

Streszczenie

W tym artykule podano najważniejsze wskazówki dotyczące korzystania z dysków dynamicznych na komputerach z systemem Windows 2000.

Więcej informacji

Dyski dynamiczne oferują pewne korzyści w porównaniu z dyskami podstawowymi, które do przechowywania informacji o podziale na partycje podstawowe i dyski logiczne używają tabel partycji głównego rekordu rozruchowego (MBR, Master Boot Record) w stylu systemu MS-DOS. Dyski dynamiczne używają prywatnego regionu dysku do przechowywania bazy danych menedżera dysków logicznych (LDM, Logical Disk Manager), która zawiera informacje o typie woluminu, przesunięciu, członkostwie i literze dysku każdego woluminu. Baza danych LDM jest również replikowana, więc każdy dysk dynamiczny zna konfigurację każdego innego dysku dynamicznego. Dzięki tej funkcji dyski dynamiczne są bardziej niezawodne i łatwiejsze do odzyskania niż dyski podstawowe.

Następujące artykuły zawierają informacje niezbędne do zrozumienia treści niniejszego artykułu. Aby uzyskać więcej informacji o dyskach dynamicznych, ograniczeniach sprzętowych i terminologii używanej w tym artykule, kliknij następujące numery artykułów w celu wyświetlenia tych artykułów z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

175761 Dynamic vs. basic storage in Windows 2000

254105 Dynamic disk hardware limitations

Najważniejsze wskazówki i ograniczenia dotyczące korzystania z dysków dynamicznych

Przed użyciem dysków dynamicznych należy wziąć pod uwagę poniższe najważniejsze wskazówki i ograniczenia dotyczące korzystania z dysków dynamicznych.

Najnowsze poprawki

Jeśli jest używany system Windows 2000 i są w nim skonfigurowane dyski dynamiczne lub planowane jest uaktualnienie jakichkolwiek dysków podstawowych do dysków dynamicznych, firma Microsoft stanowczo zaleca zainstalowanie dodatku Windows 2000 Service Pack 3 (SP3) lub nowszego. Dodatek SP3 zawiera kilka istotnych poprawek związanych z konwersją dysków podstawowych na dynamiczne i rozszerzaniem sprzętowych woluminów RAID, jeśli dysk już jest dynamiczny.

Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące poprawek zawartych w dodatku SP3, kliknij numer artykułu poniżej w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
294244 Rozszerzenie sprzętowej macierzy RAID może spowodować błąd dysku Dynamiczny Nieodczytywalny lub Dynamiczny Offline

Ponadto firma Microsoft stanowczo zaleca zainstalowanie obsługiwanej i dostępnej poprawki rozwiązującej problem, który występuje podczas uruchamiania przystawki Zarządzanie dyskami. Ta poprawka jest dołączona do dodatku Windows 2000 SP3.
Aby uzyskać więcej informacji na temat tej poprawki, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

327020 Podczas uruchamiania narzędzia Zarządzanie dyskami po rozbudowie macierzy sprzętowej pojawia się komunikat o błędzie

Dyski dynamiczne a dyski podstawowe

Przed przekonwertowaniem dysków podstawowych na dynamiczne należy sprawdzić, czy są potrzebne funkcje oferowane tylko przez dyski dynamiczne. Jeśli nie są potrzebne woluminy łączone, woluminy rozłożone, woluminy dublowane ani zestawy RAID-5, najlepiej używać dysków podstawowych.

Uwaga: System Windows 2000 obsługuje dyski fizyczne o pojemności do 2TB. Jeśli producent sprzętu umożliwia zwiększenie rozmiaru jednostki logicznej (LUN) sprzętowego dysku RAID-5 do granicy 2TB, nie musisz rozszerzać woluminu systemu plików NTFS na różne dyski fizyczne (jednostki LUN). Zamiast tego zaleca się kontynuowanie używania dysków podstawowych i skorzystanie z narzędzia DiskPart.exe do rozszerzenia woluminu NTFS po dodaniu nowej przestrzeni magazynowania do jednostki LUN sprzętowego dysku RAID. Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

325590 Jak użyć programu Diskpart.exe w celu rozszerzenia woluminów danych w systemie Windows Server 2003, Windows XP oraz Windows 2000

Jeśli musisz rozszerzyć wolumin NTFS na wiele dysków twardych (jednostek LUN) w celu utworzenia woluminu łączonego, użyj dysków dynamicznych. W systemie Windows 2000 (tylko) wolumin NTFS trzeba pierwotnie utworzyć na dysku dynamicznym, aby można było ten wolumin skonfigurować jako łączony. Nie można rozszerzyć ani przekształcić w wolumin łączony woluminu utworzonego na dysku podstawowym, który został przekonwertowany na dysk dynamiczny. To ograniczenie nie dotyczy systemu Windows XP ani systemów nowszych. Aby uzyskać więcej informacji o tym ograniczeniu systemu Windows 2000, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

225551 Restrictions on extending or spanning simple volumes on dynamic disks

Urządzenia magazynujące

Jeśli zdecydujesz się na używanie dysków dynamicznych i masz zarówno urządzenia magazynujące podłączone lokalnie (oparte na standardzie IDE lub SCSI [Small Computer System Interface]), jak i urządzenia magazynujące umieszczone w sieci magazynowania (sieci SAN [Storage Area Network], która zazwyczaj jest podłączona za pomocą kanału światłowodowego), wybierz jedno z następujących rozwiązań, w zależności od danej sytuacji:

 • Użyj dysków dynamicznych tylko w przypadku urządzeń magazynujących SAN, a w przypadku urządzeń magazynujących podłączonych lokalnie pozostaw dyski podstawowe.

  -lub-
 • Użyj dysków podstawowych w przypadku urządzeń magazynujących SAN i skonfiguruj urządzenia magazynujące podłączone lokalnie jako dyski dynamiczne.
To zalecenie jest oparte na sposobie, w jaki menedżer dysków logicznych (LDM) śledzi dyski dynamiczne i synchronizuje bazy danych. Jeśli skorzystasz z tego zalecenia i pojawią się problemy (na przykład problemy ze światłowodem lub przerwa w zasilaniu), w wyniku których stracisz dostęp do urządzenia magazynującego SAN zawierającego dyski dynamiczne, w tym samym momencie wszystkie dyski dynamiczne przejdą w tryb offline w systemie Windows 2000. Jeśli nie ma dysków dynamicznych podłączonych lokalnie, nie ma problemów z synchronizacją baz danych LDM, które trzeba by usunąć, gdy dyski SAN w końcu powrócą do trybu online. Jeśli choć jeden dysk dynamiczny znajduje się na urządzeniu magazynującym podłączonym lokalnie, istnieje ryzyko związane z niedopasowaniem baz danych LDM i może być kłopot z przełączeniem z powrotem do trybu online jednego lub większej liczby dysków dynamicznych podłączonych do sieci SAN.

Aby rozwiązać ten problem, jeśli są potrzebne dyski dynamiczne w konfiguracji mieszanej urządzeń magazynujących podłączonych lokalnie i do sieci SAN, dobrze jest zabezpieczyć wszystkie koncentratory światłowodowe, routery, przełączniki, szafki SAN i serwer przed awarią zasilania, używając zasilaczy awaryjnych UPS dla wszystkich urządzeń łączących.

Uwaga
 • W mieszanej konfiguracji dysków dynamicznych, jeśli dla celów konserwacji trzeba przełączyć do trybu offline urządzenie magazynujące SAN, najlepiej najpierw wyłączyć serwer, a następnie przed ponownym włączeniem serwera upewnić się, że wszystkie urządzenia SAN są dostępne.

 • System Windows nie obsługuje jednoczesnego instalowania woluminu dysku na wielu hostach. To ograniczenie dotyczy woluminów znajdujących się na dysku podstawowym lub dysku dynamicznym. Jeśli obydwa hosty będą wprowadzać zmiany w woluminie, może on zostać uszkodzony. System Windows nie obsługuje również równoczesnego ujawniania, a następnie importowania dysków dynamicznych na wielu hostach (węzłach). W takim przypadku może wystąpić utrata danych lub uszkodzenie bazy danych LDM.

Klastry serwerów

Używanie dysków dynamicznych z usługą klastrowania systemu Windows nie jest obsługiwane. Systemy Windows 2000 Advanced Server i Windows Datacenter Server, które nie są wersjami OEM, nie obsługują dysków dynamicznych w infrastrukturze klastra serwerów.

To ograniczenie nie uniemożliwia rozszerzenia woluminu NTFS znajdującego się na współużytkowanym dysku klastrowym (dysku współużytkowanym przez komputery w klastrze), który jest dyskiem podstawowym. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących rozszerzania woluminu NTFS na udostępnionym dysku klastra, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

304736 How to extend the partition of a cluster shared disk

Aby dodać funkcje dysków dynamicznych do infrastruktury klastra serwerów, można użyć oprogramowania dodatkowego innej firmy — Veritas Volume Manager dla systemu Windows 2000. Jeśli zainstalujesz program Veritas Volume Manager i skonfigurujesz zasoby Volume Manager Disk Group, skontaktuj się z Pomocą techniczną firmy Veritas, aby uzyskać informacje dotyczące problemów z klastrem serwerów związanych z tymi zasobami. Aby uzyskać więcej informacji o programie Veritas Volume Manager, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

237853 Dynamic disk configuration unavailable for server cluster disks

Produkty omówione w tym artykule są wytwarzane przez producentów niezależnych od firmy Microsoft. Firma Microsoft nie daje żadnych gwarancji, domyślnych ani żadnego innego rodzaju, odnośnie do wydajności lub niezawodności tych produktów.

Przenoszenie dysków dynamicznych

Jeśli przeniesiesz dyski dynamiczne między systemami, ponowne przeniesienie dysków dynamicznych do ich pierwotnego hosta może okazać się niemożliwe. Jeśli musisz je przenosić, przenieś wszystkie dyski dynamiczne z komputera naraz i upewnij się, że wszystkie są w trybie online i działają, zanim spróbujesz zaimportować je do nowego hosta. Pamiętaj o tej kolejności; to ważne, jeśli chce się zachować nazwę grupy dysków oraz identyfikator podstawowej grupy dysków na hoście (jeśli dysk dynamiczny jest obecny). Zachowanie zależy od tego, czy w systemie docelowym jest co najmniej jeden dysk dynamiczny. Jeśli w systemie docelowym nie ma dysku dynamicznego (a więc po przeniesieniu dysku do komputera docelowego znajdą się tam te same nazwy grup dysków, co na komputerze źródłowym), a następnie chce się przenieść dyski z powrotem na komputer źródłowy, może pojawić się problem. Problem może również wystąpić, gdy importowane dyski zewnętrzne zawierają grupy dysków o nazwach, które występują również na komputerze lokalnym.

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących przenoszenia dysków dynamicznych, kliknij następujące numery artykułów w celu wyświetlenia tych artykułów z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

222189 Description of disk groups in Windows disk management

260113 "Internal error - Disk group exists and is imported" error message while importing foreign disk

Kreator zapisywania podpisu i uaktualniania dysku

Po uruchomieniu przystawki Zarządzanie dyskami wylicza ona wszystkie dyski w systemie, aby sprawdzić, czy jakieś dyski nie uległy zmianie lub czy nie dołączono do systemu nowych dysków. Jeśli przystawka Zarządzanie dyskami znajdzie jakiekolwiek dyski, które są nieznane, są niezainicjowane lub nie mają podpisu dysku w rekordzie MBR, uruchamia Kreatora zapisywania podpisu i uaktualniania dysku.

Kreator najpierw monituje o wybranie dysków, na których chcesz zapisać podpis dysku; domyślnie nie są wybrane żadne dyski. Aby wybrać dyski, kliknij pola wyboru obok numerów dysków.

Następnie kreator monituje o wybranie dysków, które chcesz uaktualnić do dysków dynamicznych. Każdy dysk zaznaczony na pierwszej stronie, automatycznie jest zaznaczony tutaj. W przypadku kontynuowania bez wyczyszczenia żadnych pól wyboru dysków menedżer LDM automatycznie zapisuje podpis dysku i uaktualnia wszystkie wybrane dyski do dysków dynamicznych.

Uwaga: Ten kreator uległ zmianie w systemie Windows XP i w systemach nowszych. Nie wybiera on już automatycznie dysków, które mają być uaktualnione do dysków dynamicznych.

Jeśli rekord MBR dysku dynamicznego jest wyzerowany (na przykład z powodu problemu ze sprzętem), wraz z przystawką Zarządzanie dyskami uruchamiany jest Kreator zapisywania podpisu i uaktualniania dysku. Jeśli zezwolisz na ponowne przekonwertowanie dysku na dynamiczny, oryginalna baza danych LDM zostaje zastąpiona nowo zainicjowaną bazą danych LDM. Przystawka Zarządzanie dyskami pokazuje ten dysk jako „zdrowy” i pokazuje tylko nieprzydzielone wolne miejsce. Jeśli w czasie konwersji w systemie jest inny zdrowy dysk dynamiczny, jego baza danych LDM zostaje następnie zreplikowana na nowo przekonwertowanym dysku dynamicznym i „brakujący” dysk (reprezentujący oryginalny dysk dynamiczny) również jest pokazywany w przystawce Zarządzanie dyskami.

Z tego powodu najlepiej wyłączyć Kreatora zapisywania podpisu i uaktualniania dysku w systemie Windows 2000 lub poinformować użytkowników o zachowaniu domyślnym tego kreatora, a ponadto należy uważać, aby przypadkowo nie przekonwertować ponownie dysku, który jest już dyskiem dynamicznym.

Aby ręcznie wyłączyć tego kreatora, wykonaj poniższe kroki.

Uwaga: Jeśli w kreatorze zaznaczono uprzednio pole wyboru Nie pokazuj więcej tego kreatora, nie musisz wykonywać tej procedury, ponieważ klucz i wartość, które są w niej dodawane, już istnieją i jest dla nich ustawiona wartość 0x1 (wyłączony).

Ostrzeżenie: Niepoprawne zmodyfikowanie rejestru przy użyciu Edytora rejestru lub innej metody może stać się przyczyną poważnych problemów. Mogą one wymagać ponownego zainstalowania systemu operacyjnego. Firma Microsoft nie może zagwarantować, że rozwiązanie tych problemów będzie możliwe. Można modyfikować rejestr na własną odpowiedzialność.
 1. Uruchom Edytor rejestru.
 2. Zlokalizuj i kliknij następujący klucz rejestru:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft
 3. W menu Edycja kliknij polecenie Dodaj klucz, wpisz Logical Disk Manager jako nazwę klucza, a następnie kliknij przycisk OK.
 4. Kliknij nowo utworzony klucz Logical Disk Manager.
 5. W menu Edycja kliknij polecenie Dodaj wartość, wpisz Dont Show InitWizard jako nazwę wartości, kliknij REG_DWORD jako typ danych, a następnie kliknij przycisk OK. Wpisz 1 jako wartość danych.

  Aby w przyszłości ponownie uaktywnić tego kreatora, zmień tę wartość danych z powrotem na 0.
Uwaga: Po wyłączeniu tego kreatora, jeśli musisz zapisać podpis dysku na nowym dysku, kliknij prawym przyciskiem myszy numer danego dysku fizycznego w przystawce Zarządzanie dyskami, a następnie kliknij polecenie Zapisz podpis.


„Brakujące” dyski dynamiczne

Jeśli przystawka Zarządzanie dyskami pokazuje dysk dynamiczny jako „brakujący”, oznacza to, że nie może zlokalizować dysku dynamicznego, który był dołączony do systemu. Ponieważ każdy dysk dynamiczny w systemie ma informacje o każdym innym dysku dynamicznym, ten „brakujący” dysk jest pokazywany w przystawce Zarządzanie dyskami. NIE usuwaj woluminów dysku brakującego ani nie zaznaczaj opcji Usuń dysk w przystawce Zarządzanie dyskami, chyba że dany dysk fizyczny został celowo usunięty z systemu i nie jest planowane jego ponowne podłączenie. To zalecenie jest ważne, ponieważ po usunięciu rekordów dysku i woluminu z baz danych LDM pozostałych dysków dynamicznych, jeśli ponownie podłączysz dysk fizyczny, importowanie brakującego dysku i ponowne przełączenie go do trybu online w tym samym systemie może okazać się niemożliwe.

Instalacja w trybie tekstowym i konsola odzyskiwania

Nigdy nie usuwaj i nie twórz partycji na dysku dynamicznym podczas fazy instalacji w trybie tekstowym systemu Windows 2000 lub Windows XP ani po uruchomieniu komputera za pomocą konsoli odzyskiwania. Może to doprowadzić do trwałej utraty danych.

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących tego zalecenia, kliknij następujące numery artykułów w celu wyświetlenia tych artykułów z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

227364 Dynamic volumes are not displayed accurately in text-mode setup or recovery console

236086 System or boot disk listed as dynamic unreadable in disk management

Dysk dublowany

Nigdy nie przerywaj dublowania woluminu dublowanego na zdrowym dysku systemowym ani rozruchowym dysku dynamicznym i nie oczekuj, że dysk dublowany zastąpi oryginalny dysk podstawowy, jeśli ten ulegnie awarii. Dyskowi dublowanemu, którego dublowanie zostanie przerwane ręcznie, jest przypisywana kolejna dostępna litera dysku i jest to trwały rekord w bazie danych LDM. Oznacza to, że niezależnie od miejsca, jakie zajmuje dany dysk w procesie rozruchowym, zostaje mu przypisana nowa (i niewłaściwa) litera dysku, więc system operacyjny nie może działać poprawnie.

Aby uzyskać więcej informacji o typowych symptomach związanych z niepoprawną literą dysku partycji rozruchowej, kliknij numery artykułów poniżej w celu wyświetlenia tych artykułów z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

249321 Nie można się zalogować, jeżeli zmieniła się litera dysku partycji rozruchowej

258062 "Directory Services cannot start" error message when you start your Windows-based or SBS-based domain controller


Uwaga: W systemie Windows dublowanie programowe jest odpornym na uszkodzenia rozwiązaniem, które zapewnia dostęp do danych w przypadku sprzętowej awarii dysku. Dublowanie programowe nie zostało zaprojektowane jako mechanizm kopii zapasowych offline.

Dublowanie sprzętowe

Jeśli używasz dysków dynamicznych z dublowaniem sprzętowym, bardzo istotne znaczenie ma, aby jednocześnie nie udostępniać OBYDWU połówek dysków dublowanych sprzętowo temu samemu systemowi operacyjnemu. W tym celu przerwij dublowanie sprzętowe za pomocą narzędzia konfiguracyjnego OEM RAID, a następnie skonfiguruj obydwa dyski jako dyski autonomiczne, dostępne dla danego systemu operacyjnego. Bazy danych LDM będą dokładnie takie same (ponieważ zostaną zdublowane sprzętowo), podczas gdy każdy dysk dynamiczny w systemie będzie zawierał unikatowy identyfikator DiskID w nagłówku LDM, więc menedżer LDM będzie mógł odróżnić jeden dysk dynamiczny od drugiego.

To samo tyczy się używania produktów programowych służących do tworzenia obrazów dysków, które duplikują dyski twarde sektor po sektorze. Jeśli dwa dokładnie takie same dyski dynamiczne zostaną jednocześnie udostępnione temu samemu systemowi operacyjnemu, grozi to pojawieniem się wyników nie do przewidzenia, najprawdopodobniej niepożądanych.
Maksymalne rozmiary woluminie systemu plików NTFS

Przed sformatowaniem woluminu NTFS oceń typy plików, które będą przechowywane na nim, aby określić, czy użyć klastra o domyślnym rozmiarze. Podczas formatowania woluminów NTFS można określić rozmiar do 64 kilobajtów (KB), używając przystawki Zarządzanie dyskami. Jeśli wolumin zostanie sformatowany bez określenia rozmiaru klastra, zostaną użyte domyślne wartości. Jeśli zajdzie potrzeba zmiany rozmiaru klastra po sformatowaniu woluminu, konieczne będzie ponowne formatowanie woluminu. Przed wybraniem rozmiaru klastra należy zwrócić uwagę na następujące istotne ograniczenia:

 • W systemach Microsoft Windows NT, Windows 2000, Windows XP oraz Windows Server 2003 rozmiar klastra dla woluminów FAT16 o rozmiarze od 2 gigabajtów (GB) do 4 GB wynosi 64 KB. Może to spowodować problemy ze zgodnością z niektórymi aplikacjami. Na przykład programy instalacyjne nie obliczają poprawnie ilości wolnego miejsca na woluminie z klastrami o rozmiarze 64-KB i nie mogą działać, ponieważ uznają, że nie ma wystarczającej ilości miejsca. Dlatego woluminy o rozmiarze większym niż 2GB należy formatować w systemach plików NTFS lub FAT32.

 • Ponieważ nie jest obsługiwana kompresja plików, gdy rozmiar klastra jest większy od 4 KB, domyślny rozmiar klastra NTFS w systemie Windows Server 2003 nigdy nie przekracza 4 KB. Teoretycznie maksymalny rozmiar woluminu NTFS to 2^64 klastrów minus 1 klaster. Jednak maksymalny rozmiar NTFS woluminu implementowany w systemie Windows Server 2003 to 2^32 klastry minus 1 klaster. Na przykład, gdy są używane klastry o rozmiarze 64 KB, maksymalny rozmiar woluminu NTFS wynosi 256 terabajty minus 64 KB. Gdy jest używany domyślny rozmiar klastra, czyli 4 KB, maksymalny rozmiar woluminu NTFS wynosi 16 terabajty minus 4 KB. Aby uzyskać więcej informacji na ten temat, odwiedź następującą witrynę sieci Web:
  http://technet2.microsoft.com/windowsserver/en/library/8cc5891d-bf8e-4164-862d-dac5418c59481033.mspx

Wniosek

Używając dysków dynamicznych, można tworzyć woluminy odporne na uszkodzenia (woluminy dublowane i zestawy RAID-5) oraz bardzo duże woluminy wielodyskowe (z wieloma jednostkami LUN) przy wykorzystaniu woluminów rozłożonych i łączonych. Te funkcje są dostępne tylko na dyskach dynamicznych. Dyski dynamiczne są sprawniejsze i bardziej odporne na uszkodzenia, co wynika ze sposobu, w jaki przechowują i replikują informacje o konfiguracji dysków i woluminów. Główne założenie projektowe jest takie, że dyski dynamiczne mają być „online” przez cały czas i dlatego nie są one dostępne na dyskach wymiennych. Przestrzeganie zaleceń przedstawionych w tym artykule zapewnia, że dane pozostają w trybie online i są dostępne w różnych sytuacjach, zarówno takich, które podlegają kontroli, jak i niekontrolowanych.
Właściwości

Identyfikator artykułu: 329707 — ostatni przegląd: 24.05.2006 — zmiana: 1

Opinia