Jak tworzyć makra?

Dotyczy: Microsoft accessories

Makra to sekwencje zdarzeń (takich jak naciśnięcia klawiszy, kliknięcia myszą i opóźnienia), które mogą być wielokrotnie odtwarzane i w ten sposób ułatwiać wykonywanie powtarzających się zadań. Mogą także służyć do powtarzania sekwencji, które są długie lub trudne do uruchomienia. Makro zarejestrowane w aplikacji Microsoft Mouse and Keyboard Center można przypisać do klawisza lub przycisku myszy. Można również użyć funkcji Powtórz makro, aby odtwarzać i powtarzać makro w sposób ciągły, po czym je zatrzymać w dowolnym momencie.

Makra programu Microsoft Mouse and Keyboard Center używają rozszerzenia .mhm i są zapisywane jako osobne pliki w domyślnym podfolderze folderu Documents\Microsoft Hardware\Macros. Makra zarejestrowane dla klawiatury i myszy są wymienne. Można je uruchamiać i edytować w obu programach (do obsługi myszy i klawiatury).

 1. Za pomocą myszy, którą chcesz skonfigurować, uruchom Microsoft Mouse and Keyboard Center.

 2. Na liście w obszarze przycisku, którego przypisanie chcesz zmienić, wybierz opcję Makro.

 3. Kliknij pozycję Utwórz nowe makro.

  Zostanie utworzone puste makro i dodane do listy makr.

 4. W polu Nazwa nadaj nazwę nowemu makru.

 5. Kliknij w obszarze Edytor i wprowadź treść makra.

  Można rejestrować zdarzenia takie jak naciśnięcia klawiszy, kliknięcia myszą i opóźnienia między akcjami. Nie można rejestrować ruchów myszy ani akcji wykonywanych przez makra przypisane do klawiszy, którym można zmieniać przypisania.

 6. Na liście Dostępne makra upewnij się, że nowe makro jest zaznaczone.

Aby zarejestrować dwa lub więcej zdarzeń w tym samym czasie

 1. Wprowadź pierwsze zdarzenie (na przykład naciśnij klawisz SHIFT).

 2. Kliknij to zdarzenie prawym przyciskiem myszy i wybierz polecenie Podziel. Zdarzenie zostanie podzielone na trzy odrębne zdarzenia: naciśnięcie i przytrzymanie przycisku, opóźnienie czasowe i zwolnienie przycisku.

 3. Kliknij między dwoma odrębnymi zdarzeniami (przed lub po opóźnieniu).

 4. Wprowadź drugie zdarzenie (na przykład: Przycisk myszy 1).

Aby edytować istniejące makro

 1. Za pomocą myszy, którą chcesz skonfigurować, uruchom Microsoft Mouse and Keyboard Center.

 2. Na liście w obszarze przycisku, którego przypisanie chcesz zmienić, wybierz opcję Makro.

 3. Na liście Dostępne makra zaznacz makro, które chcesz edytować.

 4. Kliknij w obszarze Edytor i zmodyfikuj makro lub wprowadź nowe zdarzenia.

Aby odtworzyć makro

 • Kliknij przycisk przypisany do makra.

Aby anulować makro podczas odtwarzania

 • Ponownie kliknij przycisk przypisany do makra lub uruchom inne makro.

Aby włączyć funkcję Powtórz makro (nieprzerwane odtwarzanie makra)

 1. W edytorze makr zaznacz makro na liście Dostępne makra.

 2. Kliknij ikonę Edytuj makro

 3. Włącz opcję Powtórz.

Aby włączyć lub wyłączyć powtarzane makro

 • Gdy dla makra włączysz funkcję Powtórz makro, naciśnij klawisz przypisany do makra, aby je uruchomić.

Naciśnij przycisk ponownie, aby zatrzymać powtarzanie się makra.
Alternatywnie w celu zatrzymania powtarzanego makra i uruchomienia innego makra naciśnij klawisz przypisany do tego drugiego makra.