10 lipca 2018 r. — KB4338819 (kompilacja systemu operacyjnego 17134.165)

Dotyczy: Windows 10, version 1803

Uwaga  Ta wersja zawiera także aktualizacje oprogramowania urządzenia Microsoft HoloLens (kompilacja systemu operacyjnego 17134.165), które zostały wydane 10 lipca 2018 r.

Ulepszenia i poprawki


Ta aktualizacja zawiera ulepszenia związane z jakością. W tej aktualizacji nie wprowadzono żadnych nowych funkcji systemu operacyjnego. Niektóre kluczowe zmiany:

  • Zwiększa zdolność rodziny funkcji Ctype uniwersalnego środowiska CRT do prawidłowej obsługi zdarzeń EOF jako prawidłowych danych wejściowych. 
  • Umożliwia debugowanie zawartości widoku sieci Web w aplikacjach platformy UWP za pomocą aplikacji Microsoft Edge DevTools Preview dostępnej w sklepie Microsoft Store.
  • Rozwiązuje problem, który może powodować niepowodzenie działania rozszerzenia zasad grupy Opcje łagodzenia działającego po stronie klienta podczas przetwarzania zasad grupy. Zgłaszany komunikat o błędzie to „System Windows nie może zastosować ustawień rozszerzenia MitigationOptions. Ustawienia rozszerzenia MitigationOptions mogą mieć własny plik dziennika.” lub „ ProcessGPOList: Rozszerzenie MitigationOptions zwraca wartość 0xea”. Ten problem występuje, gdy rozszerzenie Opcje łagodzenia zdefiniowano ręcznie, przy użyciu zasad grupy na komputerze z programem Windows Defender Security Center lub przy użyciu polecenia cmdlet Set-ProcessMitigation programu PowerShell. 
  • Ocenia cały ekosystem systemu Windows w celu zapewnienia zgodności aplikacji i urządzeń ze wszystkimi aktualizacjami systemu Windows.

  • Rozwiązuje problem, który uniemożliwia odebranie aktualizacji Windows 10 (wersja 1803) na urządzeniach w jednostce SKU Workstation Pro.

  • Zaktualizowano zabezpieczenia programu Internet Explorer, aplikacji systemu Windows, mechanizmu obsługi grafiki w systemie Windows, funkcji sieci w centrach danych w systemie Windows, obsługi sieci bezprzewodowych przez system Windows, mechanizmu wirtualizacji w systemie Windows, jądra systemu Windows i programu Windows Server.

Jeśli zainstalowano wcześniejsze aktualizacje, tylko nowe poprawki w tym pakiecie zostaną pobrane i zainstalowane w urządzeniu.

Aby uzyskać więcej informacji o usuniętych lukach zabezpieczeń, zobacz Przewodnik aktualizacji zabezpieczeń.

Znane problemy z tą aktualizacją


Objaw Obejście
Po zainstalowaniu tej aktualizacji na serwerze DHCP pracy awaryjnej urządzenia klienckie z wersją Enterprise mogą otrzymywać nieprawidłową konfiguracji w odpowiedzi na żądanie nowego adresu IP.  Może to spowodować utratę łączności, ponieważ systemy nie są w stanie odnowić swoich dzierżaw.

Ten problem został rozwiązany w aktualizacji KB4345421.

Po zainstalowaniu tej aktualizacji na niektórych urządzeniach, gdzie są wykonywane zadania monitorowania sieci, może wystąpić błąd zatrzymania 0xD1 z powodu sytuacji wyścigu.

Ten problem został rozwiązany w aktualizacji KB4345421.

Ponowne uruchomienie usługi SQL Server może się czasami nie powieść z powodu błędu „Port Tcp jest już w użyciu”. Ten problem został rozwiązany w aktualizacji KB4345421.
Gdy administrator próbuje zatrzymać Usługę publikowania w sieci World Wide Web (W3SVC), usługa W3SVC pozostaje w stanie „Zatrzymywanie”, ale nie może się całkowicie zatrzymać ani zostać ponownie uruchomiona. Ten problem został rozwiązany w aktualizacji KB4345421.

Po zainstalowaniu jednej z aktualizacji zabezpieczeń.NET Framework z lipca 2018 r nie można załadować składnika COM i wyświetlany jest komunikat „Odmowa dostępu”, „Klasa niezarejestrowana” lub „Z nieznanych powodów wystąpił błąd wewnętrzny”. Najczęstszy podpis błędu jest następujący:

Typ wyjątku: System.UnauthorizedAccessException

Komunikat: odmowa dostępu. (Wyjątek od HRESULT: 0x80070005 (E_ACCESSDENIED))

Ten problem został rozwiązany w aktualizacji KB4343909.

Jak uzyskać tę aktualizację


Ta aktualizacja zostanie automatycznie pobrana z witryny Windows Update i zainstalowana. Aby uzyskać autonomiczny pakiet tej aktualizacji, przejdź do witryny internetowej Wykaz usługi Microsoft Update.

Ważne Podczas instalowania aktualizacji SSU (servicing stack update) KB4343669 i LCU (latest cumulative update) z wykazu usługi Microsoft Update zainstaluj SSU przed zainstalowaniem LCU.

Informacje o plikach

Aby poznać listę plików zawartych w tej aktualizacji, pobierz informacje o plikach dla aktualizacji zbiorczej 4338819