19 sierpnia 2019 r. — KB4512509 (kompilacja systemu operacyjnego 17134.984)

Dotyczy: Windows 10, version 1803

Najważniejsze informacje


 • Rozwiązuje problem z przypadkowym usuwaniem poświadczeń usługi Windows Hello.
 • Rozwiązuje problem powodujący, że strona Ustawienia przestaje działać i sporadycznie uniemożliwia poprawne ustawienie aplikacji domyślnych.
 • Rozwiązuje problem z pobieraniem chronionych prawem autorskim mediów cyfrowych (muzyka, programy telewizyjne, filmy itp.) z niektórych witryn internetowych korzystających z przeglądarki Microsoft Edge i Internet Explorer.

Ulepszenia i poprawki


Ta aktualizacja niezwiązana z zabezpieczeniami zawiera ulepszenia dotyczące jakości. Niektóre kluczowe zmiany:

 • Rozwiązuje problem z pobieraniem plików zarządzania prawami cyfrowymi (DRM) z niektórych witryn internetowych przy użyciu przeglądarki Microsoft Edge i Internet Explorer.
 • Rozwiązuje problem polegający na tym, że narzędzia Deployment Image Servicing and Management (DISM) sporadycznie przestają reagować podczas cofania obsługi niektórych aplikacji wstępnie zainstalowanych za pomocą programu Microsoft System Center Configuration Manager (SCCM).
 • Rozwiązuje problem polegający na tym, że klawiatura domyślna dla ustawień regionalnych Angielski (Cypr) (en-CY) nie była ustawiona właściwie.
 • Rozwiązuje problem powodujący, że strona Ustawienia przestaje działać i sporadycznie uniemożliwia poprawne ustawienie aplikacji domyślnych.
 • Rozwiązuje problem powodujący, że żądanie zapytania klasy Win32_LogonSession dotyczące parametru StartTime wyświetla wartość epoki (na przykład 1-1-1601 1:00:00) zamiast rzeczywistego czasu logowania. Dzieje się tak, gdy użytkownik, który nie jest administratorem, tworzy żądanie zapytania.
 • Rozwiązuje problem powodujący, że wywołanie Instrumentacji zarządzania Windows (WMI) w celu nawiązania połączenia z hostem Windows PE (WinPE) kończy się niepowodzeniem z powodu błędu „0x80070721”.
 • Rozwiązuje problem uniemożliwiający otwieranie aplikacji App-V. Jest wyświetlany błąd sieci. Ten problem występuje w pewnych okolicznościach, na przykład w przypadku wyczerpania baterii zasilającej system lub awarii zasilania.
 • Rozwiązuje problem z przypadkowym usuwaniem poświadczeń usługi Windows Hello po zainstalowaniu aktualizacji KB4489894.
 • Rozwiązuje rzadki problem powodujący, że Zaawansowana ochrona przed zagrożeniami w usłudze Windows Defender (ATP) tymczasowo uniemożliwia innym procesom uzyskiwanie dostępu do plików.
 • Rozwiązuje problem powodujący, że stacja robocza przestaje działać w przypadku logowania przy użyciu zaktualizowanej nazwy głównej użytkownika (UPN) (na przykład zmiana z UserN@contoso.com na User.Name@contoso.com).
 • Rozwiązuje problem polegający na tym, że funkcja Kontrola aplikacji usługi Windows Defender nie zezwala na wczytywanie plików binarnych innych firm z aplikacji platformy uniwersalnej systemu Windows. Błąd zdarzenia CodeIntegrity 3033 ma następującą treść: „Funkcja integralności kodu określiła, że proces (<nazwa procesu>) próbował wczytać element <nazwa elementu binarnego>, który nie spełniał wymagań poziomu podpisu sklepu Microsoft Store”.
 • Usuwa problem, który może spowodować zerwanie relacji zaufania domeny, gdy Kosz jest skonfigurowany w domenie, której przypisano relację zaufania.
 • Rozwiązuje problem uniemożliwiający niektórym użytkownikom otrzymywanie wartości czasu wygaśnięcia (TTL), gdy są dodani jako elementy członkowskie w tle. Dzieje się tak w przypadku użytkowników, których nazwa wyróżniająca (DN) zawiera znak ucieczki. Wartość czasu wygaśnięcia jest teraz dodawana zgodnie z oczekiwaniami.
 • Rozwiązuje problem, który może uniemożliwić uruchomienie urządzeń w przypadku ich uruchamiania za pomocą obrazów środowiska wykonawczego przed uruchomieniem systemu (PXE) z poziomu usług wdrażania systemu Windows (WDS) lub programu System Center Configuration Manager (SCCM). Błąd to: „Stan: 0xc0000001, Informacja: Wymagane urządzenie jest niepodłączone lub niedostępne”.
 • Rozwiązuje problem, który może spowodować, że następujące programy przestaną reagować:
  • Aplikacje utworzone w języku Visual Basic 6 (VB6).
  • Makra korzystające z języka Visual Basic for Applications (VBA).
  • Skrypty lub aplikacje korzystające z języka Visual Basic Scripting Edition (VBScript).

Może być również wyświetlany błąd „Nieprawidłowe wywołanie procedury”.

Jeśli zainstalowano wcześniejsze aktualizacje, tylko nowe poprawki zawarte w tym pakiecie zostaną pobrane i zainstalowane w urządzeniu.

Znane problemy z tą aktualizacją


Objaw Obejście
Niektóre operacje, takie jak zmiana nazwy, wykonywane na plikach lub folderach znajdujących się na udostępnionym woluminie klastra (CSV) mogą kończyć się niepowodzeniem z powodu błędu „STATUS_BAD_IMPERSONATION_LEVEL (0xC00000A5)”. Dzieje się tak podczas wykonywania operacji na węźle-właścicielu woluminu CSV z poziomu procesu bez uprawnień administratora.

Wykonaj jedną z następujących czynności:

 • Wykonaj operację z poziomu procesu, który ma uprawnienia administratora.
 • Wykonaj operację z poziomu węzła, który nie ma własności woluminów CSV.
Microsoft pracuje nad rozwiązaniem tego problemu i udostępni aktualizację w najbliższej wersji.
Analizujemy zgłoszenia mówiące o tym, że po zainstalowaniu aktualizacji niewielka liczba urządzeń uruchamia się do czarnego ekranu podczas pierwszego logowania.

Aby ograniczyć ten problem, naciśnij klawisze Ctrl+Alt+Delete, a następnie wybierz przycisk Zasilanie w dolnym prawym rogu i opcję Uruchom ponownie. Urządzenie powinno teraz zostać ponownie uruchomione normalnie.

Pracujemy nad rozwiązaniem tego problemu i udostępnimy aktualizację w najbliższej wersji.

Po zainstalowaniu tej aktualizacji użytkownicy portalu rzeczywistości mieszanej Windows mogą sporadycznie otrzymywać kod błędu „15-5”. W niektórych przypadkach portalu rzeczywistości mieszanej Windows może zgłaszać, że zestaw słuchawkowy jest uśpiony, a naciśnięcie przycisku Wake up może nie wywoływać żadnej akcji.

Aby ograniczyć ten problem, wykonaj następujące czynności:

 1. Zamknij portal rzeczywistości mieszanej Windows, jeśli jest uruchomiony.
 2. Otwórz Menedżera zadań, naciskając przycisk Start , a następnie wpisując frazę menedżer zadań.
 3. W Menedżerze zadań na karcie Procesy kliknij prawym przyciskiem myszy pozycję Eksplorator Windows, a następnie wybierz opcję Uruchom ponownie.
 4. Otwórz portal rzeczywistości mieszanej Windows.

Pracujemy nad rozwiązaniem tego problemu i udostępnimy aktualizację w najbliższej wersji.

Jak uzyskać tę aktualizację


Przed zainstalowaniem tej aktualizacji

Microsoft zdecydowanie zaleca zainstalowanie najnowszej aktualizacji stosu obsługi (SSU) dla Twojego systemu operacyjnego przed zainstalowaniem najnowszej aktualizacji zbiorczej (LCU). SSU poprawiają skuteczność procesu aktualizacji i ograniczają potencjalne problemy podczas instalowania LCU. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Aktualizacja stosu obsługi.

Jeśli używasz usługi Windows Update, najnowsze aktualizacje stosu obsługi SSU (KB4509094) zostaną zaproponowane automatycznie. Aby pobrać pakiet autonomiczny dla najnowszej aktualizacji SSU, wyszukaj go w wykazie usługi Microsoft Update

Zainstaluj tę aktualizację

Kanał wersji Dostępne Następny krok
Usługa Windows Update lub Microsoft Update Tak Przejdź do obszaru Ustawienia > Aktualizacje i zabezpieczenia > Windows Update i wybierz opcję Sprawdź dostępność aktualizacji.
Wykaz usługi Microsoft Update Tak Aby uzyskać autonomiczny pakiet tej aktualizacji, przejdź do obszaru Wykaz usługi Microsoft Update.
Program Windows Server Update Services (WSUS) Tak

Ta aktualizacja zostanie automatycznie zsynchronizowana z programem WSUS w przypadku skonfigurowania produktów i klasyfikacji następująco:

Produkt: Windows 10

Klasyfikacja: Aktualizacja

Informacje o plikach

Aby poznać listę plików zawartych w tej aktualizacji, pobierz informacje o plikach dla aktualizacji zbiorczej 4512509