Jak konwertować atrybuty daty/godziny w usłudze Active Directory do standardowego formatu czasu

Dotyczy: Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition (32-bit x86)Microsoft Windows Server 2003 Web EditionMicrosoft Windows Server 2003 Enterprise Edition for Itanium-based Systems

Autor:


Abdullah Shijaz MVP

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE WSPÓLNOTOWYCH ROZWIĄZAŃ ZAWARTOŚCI


MICROSOFT CORPORATION LUB JEJ DOSTAWCY NIE SKŁADAJĄ ŻADNYCH OŚWIADCZEŃ O PRZYDATNOŚĆ, WIARYGODNOŚĆ LUB DOKŁADNOŚCI INFORMACJI I POKREWNE GRAFIKI ZAWARTE W NINIEJSZYM DOKUMENCIE. WSZYSTKIE TAKIE INFORMACJE I ILUSTRACJE SĄ DOSTARCZANE "TAK JAK SĄ" BEZ JAKIEJKOLWIEK GWARANCJI. FIRMA MICROSOFT LUB JEJ DOSTAWCY NINIEJSZYM ZRZEKAJĄ SIĘ WSZELKICH GWARANCJI I WARUNKÓW DOTYCZĄCYCH TYCH INFORMACJI I GRAFIKI, ZWIĄZANE Z TYM WSZELKIE DOROZUMIANYCH GWARANCJI PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU, ŁATWOŚCI OBSŁUGI WYSIŁKU, TYTUŁU I NIENARUSZALNOŚCI. W SZCZEGÓLNOŚCI UZGADNIAJĄ ŻE w ŻADNYM WYPADKU FIRMA MICROSOFT LUB JEJ DOSTAWCÓW PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK SZKODY BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE, KARNE, PRZYPADKOWE, SPECJALNE, WTÓRNE ANI ŻADNYCH SZKODY TYM, BEZ OGRANICZEŃ, ODSZKODOWANIA Z TYTUŁU UTRATY MOŻLIWOŚCI, DANYCH LUB ZYSKI WYNIKAJĄCE Z LUB W JAKIKOLWIEK SPOSÓB ZWIĄZANE Z KORZYSTANIEM Z LUB NIEMOŻNOŚCI KORZYSTANIA Z INFORMACJI I POKREWNE GRAFIKI ZAWARTE W NINIEJSZYM DOKUMENCIE, CZY NA PODSTAWIE UMOWY, CZYNÓW NIEDOZWOLONYCH, ZANIEDBANIA, ODPOWIEDZIALNOŚCI NA ZASADZIE RYZYKA LUB W INNY SPOSÓB, NAWET JEŚLI ZOSTAŁ MICROSOFT LUB KTÓRYKOLWIEK Z JEJ DOSTAWCÓW POINFORMOWANA O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA SZKÓD.

PODSUMOWANIE


W tym artykule opisano, jak atrybuty zawierające wartości daty i godziny można przekonwertować formaty standardowe znaczące Data/Godzina.

Streszczenie


Usługa Active Directory przechowuje wartości daty/godziny jako liczbę interwałów 100 nanosekund, które upłynęły od godziny 0 na 1 stycznia 1601 aż do daty/godziny, które są przechowywane. Czas jest zawsze przechowywane w średniego czasu Greenwich (GMT) w usłudze Active Directory. Niektóre przykłady atrybutów usługi Active Directory, które przechowują wartości daty/godziny są LastLogon, LastLogonTimestamp i LastPwdSet. W celu uzyskania wartości daty/godziny przechowywane w tych atrybutów w standardowym formacie, niektóre konwersja jest wymagana. W tym artykule opisano, jak można zrobić tej konwersji.

Procedura


  1. Uzyskania wartości atrybutów usługi Active Directory, który chcesz przekonwertować. Istnieje wiele sposobów, aby wyodrębnić wartości atrybutów usługi Active Directory. Za pomocą Edytora ADSI jest jedną z metod.
  2. Otwórz Wiersz polecenia.
  3. Wpisz następujące polecenie: w32tm.exe /ntte [czas w formacie czasu systemu Windows NT]
  4. Wartość daty/godziny jest konwertowane na czas lokalny i wyświetlane.

Przykład


Da w wyniku polecenia w32tm.exe /ntte 128271382742968750148462 05:57:54.2968750 - 6/24/2007 8:57:54 AM (czasu lokalnego) na komputerze, na którym znajduje się w strefie czasu trzy godziny przed czasem Greenwich (GMT + 3:00). Zawiadomienia, że w pierwszej połowie dane wyjściowe wyświetla czas GMT (05: 57:54), a następnie konwertuje przez dodanie przesunięcia strefy czasowej (8: 57:54).