Polecenie FDISK/MBR ponownie zapisuje Główny rekord rozruchowy

Streszczenie

Narzędzie Fdisk systemu MS-DOS zazwyczaj aktualizuje Główny rekord rozruchowy (MBR) tylko wtedy, gdy ten rekord nie istnieje. Ponowny podział na partycje za pomocą narzędzia Fdisk nie powoduje ponownego zapisu tych informacji.


Narzędzie Fdisk ma nieudokumentowany parametr /mbr powodujący zapisanie na dysku głównego rekordu rozruchowego bez zmiany informacji w tabeli partycji.


Ostrzeżenie: Zapisanie w ten sposób głównego rekordu rozruchowego na niektórych dyskach podzielonych na partycje za pomocą narzędzia SpeedStor może spowodować, że takich dysków nie będzie można użyć. Może także spowodować problemy z programami z podwójnym rozruchem oraz z dyskami zawierającymi więcej niż cztery partycje.

Więcej informacji

Co to jest rekord MBR?

Pod koniec procedury ładowania początkowego systemu ROM BIOS system BIOS wczytuje i wykonuje zawartość pierwszego sektora fizycznego dyskietki lub dysku twardego systemu. Ten pierwszy sektor dysku twardego jest nazywany głównym rekordem rozruchowym (czasem też tabelą partycji lub głównym blokiem rozruchowym). Na początku tego sektora dysku twardego znajduje się niewielki program. Informacje o partycjach, czyli tabela partycji, są przechowywane na końcu tego sektora. Ten program używa informacji o partycjach do określenia, która partycja jest partycją rozruchową (na ogół jest to pierwsza partycja rozruchowa systemu DOS) i próbuje uruchomić z niej system.


Ten program jest zapisywany na dysku przez polecenie fdisk/mbr i na ogół jest nazywany głównym rekordem rozruchowym. W czasie typowej operacji narzędzie Fdisk zapisuje ten program na dysku tylko wtedy, gdy nie ma na nim głównego rekordu rozruchowego.


UWAGA: Polecenie fdisk/mbr zapisuje rekord MBR jedynie na dysku systemowym (DISK-0) za pomocą wywołań systemu BIOS. Nie można wybrać jakiegokolwiek innego dysku dla polecenia fdisk/mbr, aby zadziałało w odniesieniu do dysku innego niż DISK-0.

Dlaczego rekord MBR jest zmieniany podczas instalacji?

Podczas instalacji uaktualnienia systemu Microsoft MS-DOS Instalator zastępuje główny rekord rozruchowy na dysku twardym kodem wyświetlającym następujący komunikat:

The MS-DOS 5.0 Setup was not completed (Instalacja systemu MS-DOS 5.0 nie została ukończona).
Insert the UNINSTALL #1 diskette in drive A (Włóż dyskietkę UNINSTALL #1 do stacji A).
Press the ENTER key to continue (Naciśnij klawisz ENTER, aby kontynuować).
Ten komunikat musi zostać skasowany, a kod głównego rekordu rozruchowego zapisany ponownie, zanim będzie dokończona instalacja. Jeśli podczas instalacji wystąpi problem i nastąpi powrót do poprzedniej wersji systemu MS-DOS, program Uninstal powinien także usunąć ten komunikat. Jeśli jednak Instalator lub program Uninstal nie usunie tego komunikatu lub jeśli główny sektor rozruchowy zostanie uszkodzony, można użyć następującego polecenia, aby zapisać na dysku nowy główny sektor rozruchowy:

fdisk/mbr

OSTRZEŻENIA

Nie należy używać tego polecenia, jeśli występuje dowolny z poniższych warunków:
  • Dysk został podzielony na partycje za pomocą narzędzia Storage Dimensions SpeedStor z przełącznikiem /bootall.
  • Na dysku istnieją więcej niż cztery partycje.
  • Są używane pewne programy z podwójnym rozruchem.
Narzędzie Storage Dimensions SpeedStor wywołane z przełącznikiem /bootall ponownie definiuje parametry fizyczne dysku (cylinder, głowica i sektor). Przełącznik /bootall powoduje zapisanie informacji na temat sposobu zmiany dysku w obszarze głównego rekordu rozruchowego nieużywanym przez system MS-DOS. Polecenie fdisk/mbr usuwa te informacje, w wyniku czego nie będzie można użyć dysku.


Niektóre starsze wersje OEM systemu MS-DOS oraz niektóre narzędzia do partycjonowania dysków innych firm mogą utworzyć więcej niż cztery partycje. Dodatkowe informacje są z reguły zapisywane na partycjach w miejscach zamazywanych przez polecenie fdisk/mbr.


Niektóre programy z podwójnym rozruchem mają specjalny rekord MBR wyświetlający pytanie, który system operacyjny ma być uruchomiony. Polecenie fdisk/mbr usuwa ten program. Polecenie fdisk/mbr nie powoduje problemów z systemami z podwójnym rozruchem uruchamiającymi się z dowolnej partycji, która jest oznaczona jako aktywna.


Aby uzyskać więcej informacji, jak partycjonować dysk twardy, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

255867 Jak używać narzędzi Fdisk i Format do dzielenia i ponownego dzielenia dysku twardego na partycje
Produkty omówione w tym artykule są wytwarzane przez producentów niezależnych od firmy Microsoft. Firma Microsoft nie daje żadnych gwarancji, domyślnych ani żadnego innego rodzaju, odnośnie do wydajności lub niezawodności tych produktów.

Materiały referencyjne

Więcej informacji na temat partycjonowania, organizacji dysków oraz sekwencji rozruchu można znaleźć w rozdziałach 3 oraz 8 książki DOS Programmer's Reference autorstwa Terry'ego Dettmanna, opublikowanej przez wydawnictwo QUE Corporation; w rozdziałach 2 oraz 10 książki Advanced MS-DOS Programming autorstwa Raya Duncana oraz w artykule 3 książki The MS-DOS Encyclopedia (obie książki zostały opublikowane przez wydawnictwo Microsoft Press).
Właściwości

Identyfikator artykułu: 69013 — ostatni przegląd: 22.05.2006 — zmiana: 1

Opinia