Komunikat o błędzie „Można bezpiecznie wyłączyć komputer” jest wyświetlany podczas próby wyłączenia komputera

Symptomy

Podczas próby wyłączenia komputera z systemem Microsoft Windows XP lub Microsoft Windows 2000, komputer może przestać odpowiadać i może zostać wyświetlony następujący komunikat:
Teraz można bezpiecznie wyłączyć komputer

Przyczyna

To zachowanie może wystąpić, jeżeli co najmniej jedno z poniższych stwierdzeń jest prawdziwe:
 • Komputer obsługuje funkcję Zaawansowanego zarządzania energią (APM), jednak system podstawowych operacji wejścia/wyjścia (BIOS) zgodny z interfejsem ACPI (Advanced Configuration and Power Interface) nie jest poprawnie skonfigurowany i nie zezwala systemowi operacyjnemu na odłączenie zasilania.
 • System Windows nie wykrywa zgodności komputera z interfejsem ACPI podczas uaktualniania systemu operacyjnego.
 • Na komputerze zainstalowano sterownik urządzenia lub usługę OEM uniemożliwiające poprawne wyłączenie komputera.
 • Komputer nie jest zgodny z interfejsem ACPI.

Rozwiązanie

Aby rozwiązać ten problem, wykonaj następujące kroki:

Krok 1: Włączenie obsługi Zaawansowanego zarządzania energią

 1. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Panel sterowania, a następnie kliknij dwukrotnie ikonę Opcje zasilania.

  Uwaga: Jeżeli używany jest system Windows XP, należy kliknąć łącze Przełącz do widoku klasycznego w Panelu sterowania, aby ułatwić wykonanie następnych kroków.
 2. Kliknij kartę Zaawansowane zarządzanie energią (APM).

  Uwaga: Jeżeli używanych jest kilka monitorów, karta Zaawansowane zarządzanie energią (APM) może być niedostępna.
 3. Zaznacz pole wyboru Włącz obsługę Zaawansowanego zarządzania energią, a następnie kliknij przycisk OK.

Krok 2: Potwierdzenie, że ustawienia CMOS/BIOS komputera są poprawne

Ostrzeżenie Ta procedura może być związana ze zmianą ustawień układu CMOS i systemu BIOS komputera. Niepoprawne zmiany systemu BIOS komputera mogą być przyczyną poważnych problemów. Użytkownik zmienia ustawienia pamięci CMOS komputera na własną odpowiedzialność.

Niepoprawne lub uszkodzone ustawienia pamięci CMOS albo systemu BIOS mogą być przyczyną problemów z uruchamianiem i zamykaniem systemu. Informacje na temat prawidłowych ustawień pamięci CMOS i systemu BIOS komputera oraz sposobu sprawdzania i zmiany tych ustawień można znaleźć w dokumentacji komputera lub uzyskać od jego producenta. Aby potwierdzić, że wersja systemu BIOS komputera jest aktualna, należy skontaktować się z producentem komputera, aby uzyskać informacje na temat najnowszej aktualizacji systemu BIOS dostępnej dla komputera.

Krok 3: Sprawdzenie zgodności komputera z interfejsem ACPI

 1. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Panel sterowania, a następnie kliknij dwukrotnie ikonę System.
 2. Kliknij kartę Sprzęt, a następnie kliknij przycisk Menedżer urządzeń.
 3. Rozwiń węzeł Komputer. Zostanie wyświetlona specyfikacja podobna do jednej z następujących:
  • Wieloprocesorowy komputer PC z interfejsem ACPI
  • Jednoprocesorowy komputer PC z interfejsem ACPI
  • Komputer PC z interfejsem ACPI
  • Wieloprocesorowy komputer Compaq SystemPro lub w 100% zgodny
  • Jednoprocesorowy komputer PC MPS
  • Wieloprocesorowy komputer PC MPS
  • Standardowy komputer PC
  Jeżeli dany komputer rozpoznano jako Komputer PC z interfejsem ACPI, przejdź do sekcji „Krok 4: Jeżeli komputer jest zgodny z interfejsem ACPI” .


  Jeżeli komputer rozpoznano jako Standardowy komputer PC, problem wystąpi. Można jednak obejść ten problem. Przejdź do sekcji „Krok 5: Jeżeli komputer nie jest zgodny z interfejsem ACPI” .

  Jeżeli komputer rozpoznano jako Standardowy komputer PC, jednak wiadomo, że jest on zgodny z interfejsem ACPI, przejdź do sekcji „Krok 4: Jeżeli komputer jest zgodny z interfejsem ACPI” .

Krok 4: Jeśli komputer jest zgodny z interfejsem ACPI

Jeśli komputer jest zgodny z interfejsem ACPI, wykonaj następujące kroki:
 1. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Panel sterowania, a następnie kliknij dwukrotnie ikonę Dodaj lub usuń programy.
 2. Sprawdź, czy jest zainstalowany jeden z następujących programów:
  • Sterowniki myszy komputerowych Logitech
  • Oprogramowanie Adaptec/Roxio
  • Zone Alarm
 3. Jeżeli jeden z tych programów jest zainstalowany, należy skontaktować się z producentem programu w celu uzyskania zaktualizowanej wersji lub tymczasowo usunąć program.
 4. Spróbuj wyłączyć komputer, aby sprawdzić, czy problem został rozwiązany.
 5. Jeżeli problem wciąż występuje, użyj Menedżera zadań, aby ustalić, jakie programy są aktualnie uruchomione. Ręcznie zamknij każdy program uwzględniony na liście Menedżera zadań, a następnie wyłącz i ponownie uruchom komputer, aby sprawdzić, czy problem został rozwiązany. Aby to zrobić, wykonaj następujące kroki:

  Uwaga: Niektóre z programów uruchomionych na komputerze mogą nie być uwzględnione na liście, na karcie Aplikacje Menedżera zadań.
  1. Naciśnij klawisze CTRL+ALT+DELETE, a następnie kliknij przycisk Menedżer zadań.
  2. Kliknij kartę Aplikacje.
  3. W kolumnie Zadanie kliknij program, który chcesz zamknąć, a następnie kliknij przycisk Zakończ zadanie.
  4. Zamknij Menedżera zadań.
  5. Wyłącz komputer.
 6. Jeżeli problem wciąż występuje, należy skontaktować się z producentami dodatkowych urządzeń zainstalowanych w komputerze, takich jak karty wideo lub karty dźwiękowe, w celu uzyskania najnowszych sterowników do tych urządzeń. Aby uzyskać informacje dotyczące sposobu kontaktowania się z producentem, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web: Produkty innych firm omówione w tym artykule są wytwarzane przez producentów niezależnych od firmy Microsoft. Firma Microsoft nie daje żadnych gwarancji, domyślnych ani żadnego innego rodzaju, dotyczących wydajności lub niezawodności tych produktów.
 7. Jeżeli po zainstalowaniu aktualnych sterowników problem wciąż występuje, można obejść ten problem, konwertując komputer w celu zapewnienia zgodności z interfejsem ACPI przez zmianę sterownika elementu w gałęzi Komputer.

  Ważne: Ta procedura zawiera informacje dotyczące zmiany sterownika warstwy abstrakcji sprzętu (HAL). Przed rozpoczęciem procedury należy upewnić się, że komputer jest zgodny z interfejsem ACPI, a w razie wystąpienia problemu użytkownik potrafi przywrócić system Windows.


  Aby uzyskać dodatkowe informacje, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

  237556 Jak rozwiązywać problemy związane z warstwą abstrakcji sprzętu w systemie Windows 2000

  Ostrzeżenie: Niepoprawna modyfikacja warstwy HAL może być przyczyną poważnych problemów, które spowodują, że konieczna będzie ponowna instalacja systemu operacyjnego. Próbę zmiany standardowej warstwy HAL na warstwę ACPI HAL można podjąć tylko wtedy, gdy ma się pewność co do zgodności komputera z interfejsem ACPI. Na przykład przed uaktualnieniem systemu operacyjnego należy ustalić, czy warstwa ACPI HAL jest obsługiwana, lub sprawdzić system BIOS w celu potwierdzenia, że komputer obsługuje interfejs ACPI. Komputer może przestać odpowiadać na skutek niepoprawnej modyfikacji warstwy HAL. Firma Microsoft nie może zagwarantować, że problemy wynikające z niepoprawnej zmiany warstwy HAL zostaną rozwiązane. Użytkownik zmienia warstwę HAL na własną odpowiedzialność.

  Jeżeli masz pewność, że komputer jest zgodny z interfejsem ACPI, wykonaj następujące kroki:
  1. W oknie Panel sterowania kliknij dwukrotnie ikonę System.
  2. Kliknij kartę Sprzęt, a następnie kliknij przycisk Menedżer urządzeń.
  3. Rozwiń gałąź Komputer, a następnie kliknij dwukrotnie wykrytą warstwę HAL. Na przykład kliknij dwukrotnie element Standardowy komputer PC.
  4. Kliknij kartę Sterownik, a następnie kliknij przycisk Aktualizuj sterownik.

   Uwaga: Warstwę HAL można zmienić lub aktualizować tylko z Menedżera urządzeń w obszarze Typ komputera podczas zmiany z warstwy HAL standardowego komputera PC na warstwę ACPI HAL. Jeżeli warstwa ACPI HAL zostanie zmieniona na warstwę HAL standardowego komputera PC, uruchomienie komputera może być niemożliwe.

Krok 5: Jeśli komputer nie jest zgodny z interfejsem ACPI

Jeśli komputer nie jest zgodny z interfejsem ACPI, można obejść ten problem, instalując urządzenie NT APM/Legacy. Przed zainstalowaniem urządzenia NT APM/Legacy należy najpierw wyłączyć urządzenie Microsoft ACPI, jeżeli jest zainstalowane.

Aby wyłączyć urządzenie Microsoft ACPI:
 1. Otwórz Panel sterowania, a następnie kliknij dwukrotnie ikonę System.
 2. Kliknij kartę Sprzęt, a następnie kliknij przycisk Menedżer urządzeń.
 3. W menu Widok kliknij polecenie Pokaż ukryte urządzenia.
 4. Rozwiń gałąź Sterowniki niezgodne z Plug and Play.
 5. Wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Jeżeli Sterownik Microsoft ACPI nie jest uwzględniony na liście:

   W gałęzi Obsługa NT Apm/Legacy drzewa urządzeń widoczny będzie element Węzeł interfejsu NT Apm/Legacy. Czerwony symbol X będzie oznaczać wyłączenie urządzenia.

   Kliknij prawym przyciskiem myszy element Węzeł interfejsu NT Apm/Legacy, a następnie kliknij polecenie Włącz.

   Po wykonaniu następujących kroków system Windows zostanie zamknięty poprawnie.
  • Jeżeli element Sterownik Microsoft ACPI jest uwzględniony na liście, wykonaj następujące kroki:
   1. Kliknij dwukrotnie element Sterownik Microsoft ACPI.
   2. Kliknij kartę Sterownik, a następnie w polu Typ kliknij opcję Wyłączony.
   3. Kliknij przycisk OK, a następnie ponownie uruchom komputer.
   4. Po ponownym uruchomieniu systemu Windows powtórz te kroki, aby otworzyć okno dialogowe Właściwości: Sterownik Microsoft ACPI, a następnie kliknij kartę Sterownik.

    Sprawdź, czy:
    • Etykieta Wyłączony jest wyświetlana w polu Typ.
    • Etykieta Zatrzymany jest wyświetlana w sekcji Stan.
    Po zweryfikowaniu, że Sterownik Microsoft ACPI jest wyłączony, kontynuuj następujące kroki w celu zainstalowania urządzenia NT APM/Legacy:
   5. Otwórz Panel sterowania, a następnie kliknij dwukrotnie ikonę Dodaj sprzęt.
   6. Gdy Kreator sprzętu przestanie wyszukiwać nowy sprzęt, kliknij opcję Tak, sprzęt został już podłączony, a następnie kliknij przycisk Dalej.
   7. Przewiń do końca listę Zainstalowany sprzęt, kliknij przycisk Dodaj nowe urządzenie sprzętowe, a następnie kliknij przycisk Dalej.
   8. Kliknij opcję Zainstaluj sprzęt, który wybiorę ręcznie z listy (zaawansowane), a następnie kliknij przycisk Dalej.
   9. W obszarze Popularne typy sprzętu kliknij element Obsługa NT Apm/Legacy, a następnie kliknij przycisk Dalej.
   10. Kliknij element Węzeł interfejsu NT Apm/Legacy, a następnie kliknij przycisk Dalej.
   11. Kliknij przycisk Dalej ponownie, a następnie kliknij przycisk Zakończ.
Teraz komputer powinien wyłączać się poprawnie.

Produkty innych firm omówione w tym artykule są wytwarzane przez producentów niezależnych od firmy Microsoft. Firma Microsoft nie daje żadnych gwarancji, domyślnych ani żadnego innego rodzaju, odnośnie do wydajności lub niezawodności tych produktów.


Firma Microsoft udostępnia informacje dotyczące sposobu kontaktowania się z innymi firmami, aby ułatwić uzyskanie niezbędnej pomocy technicznej. Informacje tego typu mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Firma Microsoft nie gwarantuje, że informacje dotyczące innych firm są precyzyjne.

Więcej informacji

Aby uzyskać dodatkowe informacje, kliknij następujące numery artykułów w celu wyświetlenia tych artykułów z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

266169 Jak rozwiązywać problemy ze stanem wstrzymania, stanem hibernacji i zamykaniem komputera w systemie Windows 2000

257562 Funkcje hibernacji i wstrzymania są niedostępne podczas korzystania ze standardowego trybu VGA

313290 Komputer może nie zostać zamknięty po uaktualnieniu do systemu Windows XP

237551 Zaawansowane funkcje zarządzania energią są wyłączone podczas korzystania z usług terminalowych

259889 Opcja wstrzymania jest niedostępna w konfiguracji wieloprocesorowej

255182 Karta Hibernacja jest niedostępna w narzędziu Opcje zasilania w Panelu sterowania

197477 Nie można przełączyć systemu do stanu wstrzymania, ponieważ...

257199 Komunikat o błędzie sterownika urządzenia jest wyświetlany podczas przełączania komputera do stanu wstrzymania lub hibernacji

247480 Komunikat o błędzie po ustawieniu hibernacji na komputerze z modemem

247290 Brak opcji wstrzymania w zaawansowanym zarządzaniu energią (APM) na komputerach PC bez akumulatora

252471 Komunikat o błędzie: Menedżer magazynu wymiennego odrzucił żądanie hibernacji lub wstrzymania systemu

259623 Funkcja wstrzymania jest dostępna na komputerach z akumulatorem lub interfejsem ACPI

211205 Nie można przełączyć do stanu wstrzymania komputerów przenośnych Dell i IBM

247238 Stan wstrzymania w menu zamykania systemu nie jest dostępny na komputerze IBM ThinkPad 380XD po włączeniu zaawansowanego zarządzania energią (APM)

211271 Nie można hibernować systemu Windows 2000 po zainstalowaniu lub odinstalowaniu programu McAfee AntiVirus 3.1.4

Właściwości

Identyfikator artykułu: 810903 — ostatni przegląd: 08.01.2014 — zmiana: 1

Opinia