Komunikat o błędzie „10060 Przekroczono limit czasu połączenia” przy próbie połączenia się z pewnymi witrynami sieci Web

WAŻNE: Ten artykuł zawiera informacje na temat modyfikowania rejestru. Przed zmodyfikowaniem rejestru utwórz jego kopię zapasową i upewnij się, że wiesz, jak przywrócić rejestr w przypadku pojawienia się problemu. Aby uzyskać informacje dotyczące wykonywania kopii zapasowej, przywracania i edytowania rejestru, kliknij numer artykułu poniżej w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
256986 Opis Rejestru systemu Microsoft Windows

Symptomy

Przy próbie połączenia się klienta Web Proxy z pewnymi witrynami sieci Web w oknie przeglądarki może pojawić się jeden z następujących komunikatów o błędzie:
Nie można wyświetlić strony

Wystąpił problem dotyczący strony, którą próbujesz odszukać, i nie można jej wyświetlić.

Spróbuj wykonać następujące czynności:
 • Kliknij przycisk Odśwież lub spróbuj ponownie później.
 • Otwórz stronę główną file://, a następnie wyszukaj łącza do żądanych informacji.
 • Jeśli przypuszczasz, że wyświetlenie danego katalogu lub strony powinno być możliwe, skontaktuj się z administratorem witryny sieci Web, korzystając z adresu e-mail lub numeru telefonu znajdującego się na stronie głównej file://.

10060 — Przekroczono czas połączenia
— lub —
Błąd HTTP 404404 Nie znaleziono

Serwer sieci Web nie może znaleźć żądanego pliku lub skryptu. Sprawdź adres URL i upewnij się, że ścieżka jest poprawna.

Skontaktuj się z administratorem serwera, jeśli problem będzie się powtarzał.
Po kliknięciu przycisku Odśwież strona sieci Web może zostać otwarta poprawnie. Ponadto po zainstalowaniu klienta Winsock Proxy na komputerze klienckim problem nie będzie się powtarzał.

Przyczyna

Takie zachowanie może się pojawić wtedy, gdy dla połączeń usługi Web Proxy ustawiono niewystarczająco długi czas oczekiwania na odpowiedź z docelowej witryny sieci Web, co stanowi przyczynę zamykania połączeń przez usługę.

Domyślnie usługa Web Proxy czeka 60 sekund na próby nawiązania połączenia początkowego z witryną sieci Web i na wszystkie późniejsze żądania („GET”) odpowiedzi z serwera oraz 120 sekund, zanim zostanie przekroczony czas bezczynności połączeń gniazda.

Rozwiązanie

Aby rozwiązać ten problem, wykonaj następujące kroki:

Krok 1: Rozwiązywanie problemu z połączeniem usługi Web Proxy

Należy ustalić, czy problem występuje tylko podczas korzystania z usługi Web Proxy. W tym celu należy zainstalować klienta usługi Winsock Proxy na komputerze klienckim, wyłączyć ustawienia usługi Web Proxy (w obszarze Ustawienia sieci lokalnej [LAN] na karcie Połączenia okna dialogowego Opcje internetowe), a następnie spróbować przejść do witryny sieci Web, której dotyczy problem. Jeśli witryna zostanie odnaleziona, problem dotyczy ustawień limitu czasu usługi Web Proxy. Jeśli tak jest, należy przejść do kolejnego kroku.

Krok 2: Zwiększanie limitu czasu usługi Web Proxy

Aby zwiększyć ilość czasu oczekiwania usługi Web Proxy przed zamknięciem bezczynnych sesji, wykonaj następujące kroki:
OSTRZEŻENIE: Nieprawidłowe korzystanie z Edytora rejestru może stać się przyczyną poważnych problemów, które spowodują, że konieczna będzie ponowna instalacja systemu operacyjnego. Firma Microsoft nie może zagwarantować, że rozwiązanie problemów spowodowanych niepoprawnym użyciem Edytora rejestru będzie możliwe. Możesz używać Edytora rejestru na własną odpowiedzialność.
 1. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, wpisz polecenie regedit w polu Otwórz, a następnie kliknij przycisk OK.
 2. Przejdź do następującego klucza rejestru:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\W3Proxy\Parameters
 3. W prawym okienku Edytora rejestru kliknij prawym przyciskiem myszy pozycję RequestTimeoutSecs, a następnie kliknij polecenie Modyfikuj.
 4. Kliknij opcję Dziesiętny, a następnie wpisz liczbę sekund oznaczającą limit czasu oczekiwania usługi Web Proxy na odpowiedź przed zwróceniem komunikatu o błędzie. Zalecaną wartością tego ustawienia jest liczba 180 lub większa.
 5. Kliknij przycisk OK, a następnie ponownie uruchom usługę publikowania w sieci WWW. Aby ponownie uruchomić tę usługę:
  1. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, wpisz polecenie cmd w polu Otwórz, a następnie kliknij przycisk OK.
  2. Wpisz polecenie net stop iisadmin /y, a następnie naciśnij klawisz ENTER.
  3. Po pomyślnym zatrzymaniu usługi wpisz polecenie
   net start iisadmin /y, a następnie naciśnij klawisz ENTER.

   Uwaga Konieczne może się okazać ponowne uruchomienie dodatkowych usług zależnych, które zatrzymano razem z usługą IIS Admin.
 6. Przetestuj nowe ustawienia z komputera klienckiego skonfigurowanego do korzystania z usługi Web Proxy: spróbuj przejść do witryny sieci Web, której dotyczy problem. Jeśli problem nie został rozwiązany, przejdź do następnego kroku.
 7. Jeśli problemy z limitem czasu nadal występują, uruchom Edytor rejestru (jeśli go jeszcze nie uruchomiono), a następnie przejdź do następującego podklucza rejestru:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\W3Proxy\Parameters
 8. W prawym okienku Edytora rejestru kliknij prawym przyciskiem myszy pozycję SocketIoTimeoutSecs, a następnie kliknij polecenie Modyfikuj.
 9. Kliknij opcję Dziesiętny, a następnie wpisz wartość
  300 (lub większą) w polu Dane wartości.


  Uwaga Jest to czas w sekundach, przed upływem którego usługa Web Proxy nie może zamknąć bezczynnych połączeń gniazda.
 10. Ponownie uruchom usługę publikowania w sieci WWW.
 11. Przetestuj nowe ustawienia z komputera klienckiego skonfigurowanego do korzystania z usługi Web Proxy: spróbuj przejść do witryny sieci Web, której dotyczy problem. Jeśli problem nie został rozwiązany, przejdź do następnego kroku.
 12. Dodaj wartość TcpMaxDataRetransmissions do rejestru systemu Windows.
  Aby uzyskać dodatkowe informacje o tym, jak dodać i skonfigurować tę wartość, kliknij numer artykułu poniżej w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
  191143 10060 Connection Timed Out Error with Proxy Server on Slow Link
Właściwości

Identyfikator artykułu: 811087 — ostatni przegląd: 06.08.2003 — zmiana: 1

Opinia